PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 313 Środowisko przyrodnicze a rozwój | 165--176
Tytuł artykułu

Ekoinnowacje polskich przedsiębiorstw: dobre praktyki na przykładzie projektu GreenEvo akcelerator zielonych technologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eco-Innovations of Polish Enterprises: Good Practices on the Example of GreenEvo Project - Green Technology Accelerator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka zasobooszczędna wymusza rozwój nowoczesnych produktów i technologii środowiskowych. Transfer technologii oraz innowacje ekologiczne stają się warunkiem niezbędnym do osiągania celów ekologicznych, tj. oszczędnego zużycia materiałów, ograniczania poboru energii i emisji, odzyskiwania wartościowych produktów ubocznych, a także dają szanse rozwoju "zielonej gospodarki". Unia Europejska wiąże duże nadzieje z dynamizacją sektora "zielonej gospodarki", gdzie bardziej efektywna gospodarka zasobami powinna przyczynić się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i większej konkurencyjności, przy ograniczonych kosztach dla przedsiębiorstw, jak również znaczących korzyściach dla zdrowia i środowiska, niższych rachunkach za energię i nowych szansach dla innowacji i inwestycji ("Komunikat Komisji..." 2013: 7). Celem artykułu jest identyfikacja potencjału ekoinnowacyjego polskich przedsiębiorstw oraz analiza jego zróżnicowań międzyregionalnych. Studium przypadku stanowi grupa przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie Ministerstwa Środowiska GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Resource-efficient economy forces the development of modern environmental products and technologies. Technology transfer and ecological innovations become an essential condition to achieve ecological aims, that is efficient material usage, restriction of emission and consumption of energy, valuable by-product recovery, and it gives opportunities of "green economy" development. The European Union has great expectations as for the dynamization of "the green economy" sector, where more efficient resource management should contribute the economic growth, creating new workplaces, and bigger competitiveness with limited costs for enterprises as well as significant benefits for health and environment, lower energy bills and new opportunities for innovations and investments ("Komunikat Komisji..." 2013: 7). The purpose of the article is the identification of eco-innovative potential of Polish enterprises and the analysis of its interregional diversity. The case study constitute enterprises taking part in the GreenEvo project of Ministry of Environment - Green Technology Accelerator. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 2013 Eco-innovation Scoreboard ranking and eco-innovation index composites for Poland, http://www.eco- innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=69 (dostęp: 1.09.2014).
 • Carley M., Spapens P. (2000), Dzielenie się światem, Wyd. Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Białystok- Warszawa.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. "Dobrze żyć w granicach naszej planety" (2012), Bruksela, 29.11.2012, COM(2012) 710 final, 2012/0337 (COD), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013- 0166&format=XML&language=PL (dostęp: 1.09.2014).
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 (2013), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne.
 • EKOnomia czyli GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, http://greenevo.gov.pl/attachments/article/200/GreenEvo_broszura_2014_PL.pdf (dostęp: 15.10.2014).
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 15.10.2014).
 • European Commission (2011), Communication from the Commission. Innovation for a sustainable future - The Eco- innovation Action Plan (Eco-AP), Brussels, http://www.mos.gov.pl/g2/ big/2014_01/cfaedfdcf2dcf1c98c72af9c3a79df3b.pdf (dostęp: 11.10.2014).
 • GreenEvo. Laureaci 2010-2013, (2013), http://greenevo.gov.pl/attachments/article/200/polska%20 broszura_web2.pdf (dostęp: 1.09.2014).
 • Innovation Union Scoreboard 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius- 2011_en.pdf (dostęp: 1.09.2014).
 • Kassenberg A., Śniegocki A. (2013), Rola (eco)innowacji w niskoemisyjnej transformacji, http:// np2050.pl/pl (dostęp: 11.10.2014).
 • Klincewicz K. (2013), Polski rynek technologii środowiskowych - doświadczenia dostawców, rekomendacje dla instytucji publicznych. Raport z badań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej (2008), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 16.07.2008, COM(2008) 397.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Program prac Komisji na 2014 r. (2013), Bruksela, 22.10.2013, COM(2013), 739 final; http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_pl.pdf (dostęp: 1.09.2014).
 • Nauka i technika 2012 (2013), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Rynek polskich technologii środowiskowych (2010), Wrzesniewski i Miler s.c., http://www.pi.gov. pl/PARPFiles/file/Raport_tech_srod_final_word.pdf (dostęp: 11.10.2014).
 • Szpor A., Śniegocki A. (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Technologie ekologiczne, http://www.eea.europa.eu/pl/themes/technology/about (dostęp: 1.09.2014).
 • Towards Green Growth (2011), OECD, http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf; http://www.eea.europa.eu/pl/themes/technology/about (dostęp: 1.09.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.