PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 31 | 72--80
Tytuł artykułu

Pravova priroda prava dovìrčoï vlasnostì za zakonodavstvom Ukraïni

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Charakter prawny prawa funduszu powierniczego według prawa ukraińskiego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera krótki opis historii oraz procesu formowania prawa funduszu powierniczego w anglosaskim systemie prawnym. Autorka określa miejsce prawa funduszu powierniczego w systemie ukraińskiego prawa cywilnego. W artykule przedstawiono teoretyczne propozycje ukraińskich naukowców dotyczące rozwiązania problemu wyjaśnienia charakteru prawnego instytucji funduszu powierniczego. Badania miały na celu ustalenie charakteru prawnego prawa funduszu powierniczego w prawie cywilnym Ukrainy przez porównanie kryteriów występujących w prawie rzeczowym i prawie zobowiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
This article provides abrief description of the genesis history and formation of trusts law in the Anglo-Saxon legal system. The author determines the location of the trust ownership rights in the system of civil legislation of Ukraine. The article presents theoretical approaches of Ukrainian scientists to address the issue on clarification of the legal nature of the trust ownership institution. The study aimed at establishing the legal nature of the trust ownership rights in civil legislation of Ukraine by comparing the signs of proprietary law and law in obligation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, doktorantka
Bibliografia
 • Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные тенденции : моно- графия / И.В. Бекленищева. - М.: Статут, 2006 - 204 с.
 • Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства / З.Э. Бенево- ленская. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 288 с. - (Серия «Библиотека профессио- нала»).
 • Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказа- нии услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский - М.: "Статут", 2002. - 1038 с.
 • Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном в Україні: навчально-науковий посібник / І.В. Вене- діктова. - Харьков: Консум, 2004. - 216 с.
 • Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 "Юриспру- денция" и по специальности 02110 "Юриспруденция" / [Зенин И.А. и др.]; отв. ред. - Е.А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 496 с. - (Серия "Классический университетский учеб- ник" / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова).
 • Грейдин О. Категория "управление" в гражданском праве Украины / О. Грейдин // Підприємництво, госпо- дарство і право. - 2007. - № 7 (139). - С.42-44.
 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17.03.1993 року // zakon.rada.gov.ua
 • Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при бу- дівництві житла та операціях з нерухомістю» // zakon.rada.gov.ua
 • Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. II. Советское гражданское право / О.С. Иоффе. - Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. - 511 с.
 • Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві: монографія / Р.А. Майданик. - К.: Видавни- цтво поліграфічний центр «Київський університет», 2002. - 502 с.
 • Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова. - М.: Юристь , 1999. - 179 с. - (Предпринимательское право).
 • Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс лекцій / Є.М. Орач, Б.Й Тищик. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 272 с.
 • Слипченко С.А. Право доверительной собственности: монография / С.А. Слипченко. - Харьков: Консум, 2000. - 176 с.
 • Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. - Тула: Автограф, 2001. - 720 с.: ил. - (Юриди- ческое наследие).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.