PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | z. 3 | 49--60
Tytuł artykułu

Sektor drobnych odbiorców węgla kamiennego - trendy zmian popytu i podaży w latach 1999-2013

Warianty tytułu
Municipal and Housing Sector - Trends in Changes in Demand and Supply of Hard Coal in the Years 1999-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono trendy zmian popytu i podaży węgla kamiennego na rynku drobnych odbiorców. W latach 1999-2013 roczne zużycie węgla kamiennego w tym sektorze zmieniało się w przedziale od 9 do 14 mln ton. Użytkownicy z tego sektora wykorzystują go przede wszystkim w celach grzewczych. Węgiel najczęściej spalany jest w kotłach jedno- i dwufunkcyjnych, przy czym w ostatnich latach wzrasta udział tych ostatnich. Odbiorcy indywidualni mogą zaopatrywać się zarówno w węgiel rodzimej produkcji, jak również pochodzący z importu. Przed przystąpieniem Polski do UE import był niewielki. W porównaniu do skali sprzedaży krajowej węgla energetycznego najczęściej było to 1-2%. Po roku 2004 ranga importu zaczęła wzrastać, a w latach 2008-2011 import stanowił już 11-21%. W artykule omówiono również przebieg zmienności ceny detalicznej węgla kamiennego zakupionego przez gospodarstwo domowe. Pomiędzy rokiem 1999 a 2013 wzrosła ona o 129% i wyniosła 802 zł/tonę. Do roku 2004 średnie miesięczne wydatki ponoszone na opał wynosiły 11-14 złotych na osobę w gospodarstwie domowym, a po 2010 r. przekroczyły 30 zł. W latach 1999-2013 udział kosztów zakupu opału stanowił od 1,8 do 3,3% łącznych miesięcznych wydatków poniesionych na jedną osobę w gospodarstwie domowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the trends in changes in demand and supply of coal in the municipal and housing sector. In the years 1999-2013 the annual consumption of coal in this sector varied in the range of 9 to 14 million tons. Users of this sector utilize this fuel primarily for heating purposes. Most coal is burned in single- and dual-function boilers. In recent years there was a noted increased share of bifunctional boilers. Individual customers can buy both types of fuel - domestic coal as well as coal coming from imports. Before the Polish ascension to the European Union, imports were small. In comparison to the scale of the domestic sales of steam coal, it was most often 1-2%. After 2004 the importance of imports began to increase, and in 2008-2011 it was already 11-21%. The article also discusses the variation of the retail price of coal purchased by a household. Between 1999 and 2013 it increased by 129% and amounted to 802 PLN/t. By 2004, the monthly expenditure on fuels amounted to PLN 11-14 per capita per household, and after 2010 - more than 30 PLN. In the years 1999-2013 the monthly share of fuel purchase costs accounted for 1.8 to 3.3% of the total expenditure incurred by one person in a household. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Bibliografia
 • Gawlik, L. (red.) 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku - analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Katowice, s. 299.
 • Grudziński, Z. i Szurlej, A. 2011. Węgiel, ropa, gaz ziemny - analiza cen w latach 2006-2011. Przegląd Górniczy Nr 7-8, s. 306-313. Wyd. ZG SITG, Katowice.
 • Grudziński, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 271.
 • Klojzy-Karczmarczyk, B. i Karczmarczyk, A. 2005. Systemy grzewcze z pompą ciepła jako element realizacji założeń programów ochrony środowiska. Polski. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 8, z. spec. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 517-525.
 • Klojzy-Karczmarczyk, B. 2008. Jakość wód podziemnych wybranych pięter makroregionu środkowo-polskiego w aspekcie ich wykorzystania w systemach z pompą ciepła. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 11, z. 11, s. 201-209.
 • Kurczabiński, L. i Łój, R. 2010. Pozycja Katowickiego Holdingu Węglowego na rynku komunalno-bytowym. Materiały XXIV Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w go spodarce krajowej. Surowce-Energia- Klimat. Zakopane, 10-13 października 2010 r. Zeszyty Naukowe Nr 78. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 107-114.
 • Lorenz, U. 2010. Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 96.
 • Lorenz, U. 2014. Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Studia Rozprawy Monografie Nr 188. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 138.
 • Ostrowska i in. 2013 - Ostrowska, A., Sobczyk, W. i Pawul, M. 2013. Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Annual Set The Environment Protection - Rocznik Ochrona Środowiska Volume 15, Year 2013, s. 2697-2710.
 • Sadowski (red.) 2013 - Sadowski, M. (red.). 2013. Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070. (KLIMADA - Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu). Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, listopad 2013, s. 337.
 • Sekret, R. i Wilczyński, J. 2011. Wpływ zmian temperatury powietrza zewnętrznego oraz długości sezonu grzewczego na liczbę stopniodni na przykładzie miasta Częstochowa. Rynek Energii Nr 4, s. 58-63.
 • Sobczyk, W. i Bracha, K. 2014. Słoneczne budownictwo pasywne jako alternatywa dla zużycia surowców kopalnych. Edukacja-Technika-Informatyka, rocznik nr 5/2014 cz. 1, Rzeszów, s. 335-340.
 • Stala-Szlugaj, K. 2014. Import węgla kamiennego do Polski. Przegląd Górniczy Nr 5, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 32-38.
 • Coal Information 2004-2014 - Coal Information. Wyd. IEA., Paryż, Wydania z lat 2004-2014.
 • GUS - Gospodarka paliwowo... (2000-2014) - Gospodarka paliwowo-energetyczna. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2000-2014.
 • GUS - Wskaźniki... - Wskaźniki makroekonomiczne [Online] Dostępne w: www.stat.gov.pl [Dostęp: 15.07.2015].
 • GUS - Rocznik Statystyczny... (2000-2014) - Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2000-2014.
 • GUS - Zużycie energii... (2014) - Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r. Wyd. GUS, Warszawa, s. 158.
 • GUS - Zużycie energii... (2012) - Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. Wyd. GUS, Warszawa, s. 136.
 • ARP - Import... 2012-2014 - Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. Sprawozdanie z lat 2012-2015. ARP SA O/Katowice, dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej "Górnictwo węgla kamiennego", prowadzonego przez Ministra Gospodarki i realizowanego przez ARP SA O/Katowice.
 • ARP - Podstawowe... (2010-2014) - Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla kamiennego w Polsce. Wydania z lat 2010-2014. ARP SA O/Katowice, dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej "Górnictwo węgla kamiennego", prowadzonego przez Ministra Gospodarki i realizowanego przez ARP SA O/Katowice.
 • Obwieszczenie Marszałka... 2011 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa RM... 2011 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 297, poz. 1759).
 • Rozporządzenie Prezesa RM... 2012 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 446).
 • Załącznik... 2011 - Załącznik Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 - badanie o symbolu 1.44.16 (126.) do rozporządzenia z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1030).
 • Eurostat [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat [Dostęp: 15.07.2015].
 • Joint Research Center [Online] Dostępne w: https://ec.europa.eu/jrc/ [Dostęp: 15.07.2015].
 • MG - Ministerstwo Gospodarki [Online] Dostępne w: www.mg.gov.pl [Dostęp: 15.07.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.