PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 4, cz. 1 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku | 273--286
Tytuł artykułu

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi warunkiem rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improving the Human Resource Management as a Condition of Development of Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój jednostki samorządu terytorialnego to proces złożony, który odnosić należy do danej instytucji i regionu. Rozwój ten uwarunkowany jest szeregiem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, z których jednym z ważniejszych jest rozwój zasobów ludzkich. Rozwój zasobów ludzkich wymaga z kolei "właściwej" realizacji funkcji personalnej, której cel stanowi zapewnienie organizacji dopływu utalentowanej kadry i zapobieganie niechcianym odejściom. Badania empiryczne prowadzone wśród polskich jednostek samorządowych pokazują, że w kraju, obok urzędów charakteryzujących się doskonałością rozwiązań z zakresu ZZL, działają też takie, w których stan funkcji personalnej jest niezadowalający. Problem ten dostrzegają nie tylko interesariusze zewnętrzni urzędów, ale i pracownicy administracji. Na niedostatki urzędów, związane z przestarzałym podejściem do zarządzania kadrami, wskazują także uczestnicy projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST". Z prowadzonych w ramach projektu analiz wynika, że: połowa badanych (pracowników komórek kadrowych lub osób pełniących funkcje kierownicze) ocenia swój poziom wiedzy ZZL jako przeciętny; niemal wszyscy respondenci chcą rozwijać własne umiejętności pozyskiwania, szkolenia i oceniania pracowników; zbyt duży odsetek JST nie dysponuje niezbędnym instrumentarium pozwalającym sprawnie realizować funkcję personalną. Powyższe przesłanki sprawiły, że celem opracowania uczyniono wykazanie, iż wzbogacenie wiedzy i umiejętności pracowników JST w zakresie ZZL jest jednym z warunków koniecznych rozwoju tych organizacji. Cel zrealizowany został poprzez odwołanie się do rezultatów studiów literaturowych oraz wyników badań empirycznych prowadzonych w ramach wspomnianego projektu. (fragment tekstu)
EN
The development of local government units is a complex process that must be considered not only to the institution, but also to the region. This development is conditioned by a number of external and internal factors, and one of the most important is the development of human resources which requires "proper" implementation of the HRM. Empirical studies of Polish administration show that there are lots of organization in which the status of the personnel function is unsatisfactory. This problem is noticed by external stakeholders and by employees. The shortcomings of public administration connected with HRM are also seen as the results of empirical research conducted within the project "System support management processes in local government". The aim of the paper is to demonstrate that development of HRM is one of the preconditions for the development of public administration. The goal was achieved by reference to the literature and the results of empirical research. The first part of the paper presents the idea of the development of local government units. The second section focuses on the arguments proving the need to improve HRM in public administration. The next step was to show the results of empirical research conducted by the Faculty of Management (University of Lodz) within the project "System support management processes in local government". (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Bennis W.G. (1969), Organization Development, Reading Mass, Addison- Wessley [za:] T. Listwan (1993), Kształtowanie kadry kierowniczej, Wyd. Mimex, Wrocław.
 • Bińczycki B. (2005), Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej [w:] L. Kozioł (red.) Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów.
 • Bolesta-Kukułka K. (1993), Jak patrzeć na świat organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cannon J.A., McGee R. (2012), Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Cupiał B. (2006), Administracja publiczna a proces zarządzania rozwojem lo-kalnym i regionalnym, "Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie", nr 2.
 • Czajka Z. (2013), Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na rozwój kapitału ludzkiego w samorządach, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(61).
 • Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań strukturalnych (2012), Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 • Grosse T.G. (2012), Czynniki rozwoju regionalnego na Mazowszu, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarcz y", nr 25, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Jamka B. (2000), Strategie personalne firmy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kownacki S., Sterniczuk H., Zach R. (1985), Zarządzanie jako sprawowanie władzy organizacyjnej [w:] A.K. Koźmiński (red.) Współczesne koncepcje zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikułowski W. (2011), Koncepcja strategii rozwoju zasobów ludzkich administracji [w:] W. Mikułowska, A. Jezierska (red.), Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego - jak działać lepiej mając mniej?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, École Nationale d'Administration we Francji, Warszawa.
 • Plawgo B. (red.) (2011), Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, Białystok.
 • Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sidor-Rządkowska M. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Szałkowski A. (2002), Pracownicy a strategia rozwoju organizacji [w:] A. Szałkowski (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa.
 • Ulrich D. (2008), Tworzenie wartości przez dział hr, Wolters Kluwer, War-szawa.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2009), Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej. Raport końcowy, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno.
 • Weber E. (2012), Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarzadzanie", z. 63a.
 • Wołowiec T., Reśko D. (2012), Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia", nr 5(2).
 • Zieliński W. (2010), Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Załącznik Nr 2 do strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, 04.05.2011 r. [online], bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=2568, dostęp: 10 września 2014.
 • Zieliński W., Skrzyńska W. (2012), Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, "Przegląd Służby Cywilnej", sierpień [online], http:// projekt.ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2012/06/wyd_spec_2_sierpien_2012.pdf, dostęp: 29 sierpnia 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.