PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 36 (6) Współczesne instrumenty innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 7--25
Tytuł artykułu

Innowacyjność odpowiedzialna społecznie, CSR instrumentem wzmacniającym innowacyjność

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socially Responsible Innovation, CSR as an Instrument Strengthening the Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wskazano, że innowacyjność i społeczna odpowiedzialność to kategorie nauk społecznych, których rozwój założeń i praktyka ich stosowania dotychczas w zasadzie ma charakter niezależny. Potwierdzają to źródła literatury zorientowane bądź to na innowacyjność i innowacje, bądź na społeczną odpowiedzialność wyrażaną jako CSR (Corporate Social Responsibilty) i zrównoważony rozwój. Na tle bardzo obszernej literatury traktujących niezależnie wymienione kategorie nauki i praktyki, pojawiają się publikacje wskazujące na ich współzależność. Celem przedstawionej wypowiedzi jest inspiracja środowisk naukowych, edukacyjnych i praktyki do poszukiwania możliwości integracji innowacyjności i społecznej odpowiedzialności, dostrzegając w tym szansę na efekt synergii skutkujący trwałą przewagą konkurencyjną pojedynczych organizacji, branży, regionu, kraju. Opracowanie zawiera określenie i założenia oraz przegląd niektórych poglądów dotyczących innowacyjności odpowiedzialnej społecznie, a także wskazanie na praktyczne znaczenie CSR (kodeksów, norma standardów) jaka czynnika warunkującego innowacyjność. Przedstawiono również potrzebę zapewnienia współzależności działalności innowacyjnej i społecznej odpowiedzialności na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji rozumianej jako całości odpowiedzialnie zarządzanej. (abstrakt oryginalny)
EN
It has been indicated in the paper that innovation and social responsibility are categories of the social sciences of which assumption development and practice of their application is of independent character. It is approved by sources of literature oriented to innovativeness and innovation or to social responsibility expressed as CSR (Corporate Social Responsibility) and sustainable development. Compared to extensive literature treating the mentioned categories of science and practice are appeared publications pointing to their interdependence. The purpose of this paper is an inspiration of the scientific, educational community and practice to seek opportunities of the innovativeness and social responsibility integration recognising in it a chance for the synergy effect resulting the lasting competitive advantage of single organizations, line of business, region, country. The study includes definition, assumptions and survey of some views regarding the socially responsible innovation and also indication to practical meaning of CSR (codes, norms, standards) as the determinant of innovativeness. It has been also presented a need of ensuring the interdependence of innovation activity and social responsibility at the strategic and operational level of organization understood as the whole responsibly managed. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Biga B., Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej, w: "Zarządzanie Publiczne. Public Governance" 1(31)/2015.
 • [2] Ćwik N., CSR i innowacje. Opracowanie dotyczące Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opublikowane w lipcu 2010, w: Portal: Społecznie Odpowiedzialny Biznes. Pobrano 2015-03-31.
 • [3] Drucker P. F., Praktyka zarządzania, wyd. Czytelnik, "Nowoczesność" AE w Krakowie, Kraków 1994.
 • [4] Dymowski J., Innowacje a odpowiedzialność, odpowiedzialność a innowacje w Polsce, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji. Praca zbiorowa, red. N. Ćwik, Portal Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012.
 • [5] European Competitiveness Raport 2008, Komisja Europejska 2008.
 • [6] Guc A., J. Ejdys, Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 378/2014, Wrocław 2014.
 • [7] Innowacje i CSR w MŚP - raport, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. [http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/innowacje-i-csr-w-msp-raport], pobrano 2015-08-26.
 • [8] Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw, Raport przygotowany dla FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, red. A. Lesik, M. Brysiak, Warszawa 2012.
 • [9] Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Prace zbiorowa pod redakcją Lucjana Kowalczyka i Franciszka Mroczko. Prace Naukowe WWSZiP T. 25 Wałbrzych 2013.
 • [10] Kowalczyk L., Inżynieria innowacji w miejscu pracy, w: Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Praca zbiorowa pod red. L. Kowalczyka i F. Mroczko, Prace Naukowe WWSZiP T. 25, Wałbrzych 2013.
 • [11] Kowalczyk L., Rola menedżera w kształtowaniu innowacyjności miejsca pracy, w: Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, w: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Praca zbiorowa pod red. L. Kowalczyka i F. Mroczko, Prace Naukowe WWSZiP T. 30, Wałbrzych 2014.
 • [12] Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Prace zbiorowa pod redakcją Lucjana Kowalczyka i Franciszka Mroczko. Prace Naukowe WWSZiP T. 30, Wałbrzych 2014.
 • [13] Kroik J., Malara Z., Menedżerowie w kreowaniu zaangażowania pracowników w strategii społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej z. 51, Nr 1146, 2013.
 • [14] Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących. Publikacja powstała w ramach projektu SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA UCZELNIA realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 • [15] Manifest otwartości. Wywiad z twórcami marki Hedoco - Pauliną Jędrzejewską, Piotrem Grabowskim, Aleksandrem Janasem. Wywiad w roku 2012 przeprowadziła Natalia Ćwik, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji. Praca zbiorowa, red. N. Ćwik, Portal Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012.
 • [16] Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • [17] Pyszka A., CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania, w: "Współczesne Zarządzanie", kwartalnik nr 4/2011.
 • [18] Pyszka A., Społecznie odpowiedzialne innowacje - konieczność czy moda, [http://www.ptzp.0rg.pl/files/konferencje/kzz/art...], pobrano 2015-08-25.
 • [19] Ratajczak R., Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2014,vol.2,no. 11 (272).
 • [20] Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 • [21] Sopińska A., Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawą sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_23pdf], pobrano 2015-08-26.
 • [22] Wierzyński W., Społeczny wymiar innowacji, Portal innowacji, [http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp].
 • [23] Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji. Praca zbiorowa, red. N. Ćwik, Portal Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2012.
 • [24] Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.