PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 147--162
Tytuł artykułu

Оценка эффективности логистического управления международной торговлей в Украине

Autorzy
Warianty tytułu
Ocena efektywności zarządzania logistycznego w handlu międzynarodowym na Ukrainie
Performance Evaluation of International Trade Logistics Management in Ukraine
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W artykule dokonano analizy kwestii zarządzania logistycznego w zakresie handlu międzynarodowego w warunkach ciągłych zmian środowiska zewnętrznego. Przeprowadzono badanie aspektów logistycznych regulowania dziedziny handlu międzynarodowego oraz ocenę kluczowych wskaźników logistyki na Ukrainie na podstawie rankingów międzynarodowych. Ujawniono priorytetowe kierunki rozwoju potencjału logistycznego Ukrainy w systemie relacji zewnątrzgospodarczych. Szczególną uwagę poświęcono badaniu wpływu wskaźników handlu międzynarodowego, które są kluczowe dla pomiaru efektywności handlu międzynarodowego. Sformułowano wniosek, że logistyka na Ukrainie rozwija się zgodnie z tendencjami światowymi, ma szczególny wpływ na potencjał gospodarczy kraju, stymuluje rozwój pokrewnych, związanych ze sobą i uzupełniających się gałęzi, jest odzwierciedleniem konkurencyjności państwa ukraińskiego na świecie. Przy tym Ukraina powinna dążyć do polepszenia swojego rankingu efektywności logistycznej oraz integracji z międzynarodowym systemem dystrybucji przepływów towarów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the issues of logistics management in the sphere of international trade in the context of permanent changes of the environment. Logistical aspects of international trade management have been studied and evaluation of key logistics indices of Ukraine has been provided on the basis of international ratings. Priority areas in the development of logistics potential of Ukraine in the system of foreign economic relations have been singled out. Particular emphasis has been placed on research of the impact of international trade indices, which are crucial in performance evaluation of international trade. It is concluded that logistics in Ukraine is developing in compliance with world trends; it has a significant impact on economic potential of the country; it promotes growth of allied, interrelated and complementary branches and serves as a reflection of Ukraine's competitiveness in the world. At the same time, Ukraine must strive to improve its logistics performance rating with its further integration into international system of commodity flow distribution. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
147--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Bibliografia
 • Agility Emerging Markets Logistics Index 2014 (2014), Transport Intelligence, http://www.agility.com/Agility%20Emerging%20Markets%20Logistics%20Index%202014.pdf. [доступ 24.03.2015].
 • Connecting to compete 2014. Trade logistics in the global eсonomy. The logistics performance index and its indicators: The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank (2014), http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/.LPI2014.pdf. [доступ 16.03.2015].
 • Doing Business 2014 (2014), Understanding regulations for small and medium-size enterprises: The World Bank, the International Finance Corporation, http://www.doingbusiness.org/Doing%20Business/.DB14-Full-Report.pdf . [доступ 20.03.2015].
 • The Global Enabling Trade Report 2014 (2014), The World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf [доступ 23.03.2015].
 • Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. (2001), Логистика. Интегрированная цепь поставок: [перев. с англ.] Logistica Management, Москва: Олимп-Бизнес.
 • Касперович Ю. В. (2014), Формування системи показників оцінювання ефективності у митній справі. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. Хмельницький Державний на-уково-дослідний інститут митної справи.
 • Крикавський Є.В. (2004), Логістика. Для економістів: Підручник, Львів: Видавництво Націо-нального університету "Львівська політехніка".
 • Новікова К.І., Ковальчук М.В. (2013), Проблемні питання державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави. Біз-несІнформ. - № 10.
 • Олійник Я.Б. (2011), Міжнародна логістика, Київ, Обрії.
 • Очерет А.Ю., Булана В.В. (2014), Міжнародні індекси та рейтинги, що характеризують ефек-тивність здійснення митної справи. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. Хмельницький Державний науково-дослідний інститут митної справи.
 • Проект Національної стратегії щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі України (2015), http://www.singlewindow.org/./Dodatok_12_Proekt_natsіonalnoї_strategії.pdf [доступ 10.03.2015].
 • Прус Л.Р. (2014), Вимірювання часу, необхідного для випуску товарів: підхід ВМО. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. Хмельницький Державний науково-дослідний інститут митної справи.
 • Рудніченко Є.М., Царенко В.І. (2014), Підходи до визначення поняття "ефективність" в мит-ній справі. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. Хмельницький: Держав-ний науково-дослідний інститут митної справи. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ" № 327/2013 від 12.06.2013 р., http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/327/2013 [доступ 12.06.2013].
 • Фігун Н.В., Білошевська О.Б. (2014), Індекс ефективності логістики (LPI) як показник конку-рентоспроможності та потенціалу країни. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономиче-ская. - № 4.
 • Хвищун Н.В., Якимів А.М. (2014), Ефективність логістики України за методологією Світово-го Банку. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Логістичні системи: глобальний, національний, регіональний та локальний виміри" та ІІ Польсько-українська конференція з питань транскордонних транспортних перевезень: тези доповідей науково-практичних конференцій, Луцьк: "Волиньполіграф".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.