PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 163--175
Tytuł artykułu

Zjawisko koncentracji i delokalizacji w branży motoryzacyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
The Phenomenon of Concentration and Delocalisation in the Automotive Branch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest prezentacja podstawowych mechanizmów zachodzących na rynku branży motoryzacyjnej na podstawie dwóch charakterystycznych zjawisk, tj. koncentracji kapitału i delokalizacji produkcji. Podejście badawcze: praca została zrealizowana na podstawie analizy publikacji zagranicznych i krajowych oraz za pomocą badań typu desk research, w których wykorzystano dostępne dane pierwotne i wtórne, takie jak: publikacje, raporty branżowe, dane statystyczne udostępnione w raportach, bazy danych, informacje dostępne na stronach WWW firm motoryzacyjnych. Podstawowe wnioski: analiza zagadnienia koncentracji kapitału wykazała, że przedsiębiorcy kluczowych firm branży motoryzacyjnej preferują stosowanie inwestycji i strategii biznesowej przez działania typu: współpraca korporacyjna na zasadzie joint venture (JV) i alianse strategiczne, ponadto fuzje i przejęcia oraz outsourcing, działania na rzecz dostawców i zawieranie umów z producentami. Podejmowane decyzje i działania delokalizacji produkcji w branży motoryzacyjnej stały się integralnym elementem długoterminowej strategii działalności wielu koncernów motoryzacyjnych. Podstawą podejmowania decyzji o delokalizacji produkcji jest analiza i optymalizacja kosztów produkcji w ramach dostępnych możliwości, a przez to zdobywanie i oferowanie nowych korzyści dla klienta. Praktyczne konsekwencje: przedsiębiorcom zależy, aby podejmować działania mające na celu obniżanie kosztów produkcji, jednocześnie przy zachowaniu uznanych standardów jakości. Skutki społeczne: istotne znaczenie dla lokalizacji produkcji mają czynniki techniczno-ekonomiczne oraz społeczno-polityczne. W regionach, w których powstały i nadal tworzone są oddziały firm, występuje nieustanny proces rozwoju wielu obszarów, m.in. infrastruktury dla transportu i logistyki oraz telekomunikacji. Za istotne czynniki lokalizacji ośrodków przemysłowych uznano także stabilność klimatu społecznego, lokalne umiejętności pracy, koszty pracy, istniejący rynek zbytu, wielkość i rodzaje podatków w danym regionie oraz elastyczność prawa pracy. Artykuł dotyczy praktyki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the basic mechanisms occurring in the market for automotive branch based on the two characteristic phenomena, i.e. capital concentration and production delocalisation. Research approach: the study was carried out on the basis of an analysis of foreign and national publication as well as by way of desk research where there were used the accessible primary and secondary data such as publications, branch reports, statistical data available in reports, data bases, information accessible on websites of automotive firms. Basic conclusions: the analysis of the issue of capital concentration revealed that entrepreneurs of key firms in the automotive branch prefer the use of investments and business strategy by way of the measures of the type: corporate cooperation on the joint venture (JV) principle and strategical alliances; moreover, mergers and acquisitions as well as outsourcing, activities carried out to the benefit of suppliers and contracting with manufacturers. The made decisions and carried out activities of delocalisation of production in the automotive branch became an integral element of the long-term strategy for activities of many automotive concerns. The basis for making decisions on production delocalisation is an analysis and optimisation of production costs within the available capacities and, owing to that, gaining and offering new advantages for the customer. Practical consequences: entrepreneurs care of undertaking measures aimed at reduction of production costs while maintaining the recognised quality standards. Social consequences: of a material importance for production localisation are technical and economical as well as socio-political factors. In the regions, where there were established and are still set up branches of firms, there takes place an uninterrupted process of development of many areas, inter alia, the infrastructure for transport and logistics as well as telecommunications. As important factors of localisation of industrial centres were also considered stability of the social climate, local labour skills, labour costs, the existing sales market, size and types of taxes in a given region as well as flexibility of the labour law. The article concerns the economic practice. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
163--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Arrow K., Debreu G. (1954), Existence o fan equilibrium for a competitive economy, "Econometrica", Vol. 22(3).
 • Balcet G., Ruet J. (2011), From Joint Ventures to National Champions Or Global Players? Alliances and Technological Catching up in Chinese and Indian Automotive Industries, "European Review of Industrial Economies and Policy", http://revel.unice.fr [dostęp: 05.03.2012].
 • Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G., Nicoud F. R. (2003), Economic geography and public policy, Princeton University Press, Princeton.
 • Borys T., Fiedor B. (2012), Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, http://www.eksoc.uni.lodz.pl/SNA/doc/BorysFiedor.pdf [dostęp: 22.02.2012].
 • Christaller W. (1963), Ośrodki Centralne w Południowych Niemczech, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, Z. 1, IG PAN, Warszawa.
 • Domański R. (2002), Gospodarka Przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K. (2005), The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe, "Studia Regionalia", nr 15.
 • Deardorff A. (2004), Trade Theorist's Take on Skilled-Labor Outsourcing, "Research Seminar in International Economics", No. 519, Working Papers from Research Seminar in International Economics, University of Michigan.
 • Dorocki S. (2010), Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 16, Warszawa-Kraków.
 • Driving Value Automotive M&A Insights 2010 (2011), PricewaterhouseCoopers and PwC refer to PricewaterhouseCoopers LLP, DT-11-0057 VLW, 2011 http://www.pwc.pl/pl/ [dostęp: 15.02.2012].
 • Ernst&Young's (2011), European attractiveness survey.
 • Enrietti A., Patrucco P.P. (2011), Systemic innovation and organizational change in the car industry: electric vehicle innovation platforms, "European Review of Industrial Economies and Policy", http://revel.unice.fr [dostęp: 15.03. 2012].
 • Fisher I. (1907), The Rate of Interest, Macmillan, London.
 • Fujita M., Thisse J.F. (2002), Economics of Agglomeration, Cities, Industrial Location and Regional Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Gawlikowska-Hueckel K. (2003), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej konwergencja czy polaryzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu (2007), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Hildermeier J., Villareal A. (2011), Shaping an emerging market for electric cars: How politics in France and Germany transform the European automotive industry, "European Review of Industrial Economies and Policy", http://revel.unice.fr [dostęp:18.03.2012].
 • Hołub G. (2005), Człowiek w perspektywie bioetyki środowiskowej, "Analecta Cracoviensia", Vol. XXXVII.
 • Hys K. (2014), Tools and methods used by the Polish leading automotive companies in quality management system. Results of empirical research, "Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering", Vol. 63(1).
 • Hys K., Hawrysz L. (2011), Trends in quality development in organizations in Poland and worldwide, (in:) Skrzypek E. (Ed.), Improving Organizations in Knowledge Society, Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economic University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin.
 • Isard W. (1969), General Theory. Social, Political, Economical and Regional, MIT Press, Cambridge.
 • Janikowski R. (2004), Rozwój zrównoważony czy stały, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(26).
 • Kilar W., Cieluch M. (2008), Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, (w:) Zioło Z., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, WN Akademii Pedagogicznej", nr 10, Warszawa-Kraków.
 • Knight F. (1948), Risk, Uncertainty and Profit, Lund Humphries, London.
 • Lösch A. (1961), Gospodarka przestrzenna: teoria lokalizacji, PWE, Warszawa.
 • Marks K. (1955), Kapitał, T. 3, Wydawnictwo KiW, Warszawa.
 • Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arct, Warszawa.
 • Merkisz-Guranowska A., Merkisz J. (2007), Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", seria "Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją", nr 6.
 • Mill J.M. (1965), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Muth R.F. (1969), Cities and Housing: The Spatial Pattern of Urban Residential Land-use, The University of Chicago Press, Chicago & London.
 • Puga D. (1999), The rise and fall of regional inequalities, "European Economic Review", Vol. 43(2).
 • Radło M.J. (2006), Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, delokalizacja, offshoring, outsourcing: podstawowe definicje, (w:) Nowicka E. (red.), Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw członkowskich UE. Wnioski dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 • Raport branży motoryzacyjnej 2011, KPMG, Raport PZPM.
 • Ricardo D. (1953), On the Principles of Political Eco nomy and Taxation, (in:) Sraffa P. (Ed.), The Works and Correspondence of David Ricardo, Cambridge University Press, Vol. 1, Cambridge.
 • Richet X., Ruet J. (2008), The Chinese and Indian Automobile Industry in Perspective: Technology Appropriation, Catching-up and Development, World Transition Economy Research, Springer-Verlag.
 • Romer P.M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94(5).
 • Roncaglia A. (1985), Petty, the origins of political economy, Armonk, N.Y, M.E. Sharpe, Armonk.
 • Samuelson P.A. (2004), Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 18(3).
 • Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu w jaki się tworzą rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Starrett D. (1978), Market Allocations of Location Choice in a Model with Free Mobility, "Journal of Economic Theory", Vol. 17(1).
 • Thünen von J.H. (1910), Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalekonomie, t. 1-3, Verlach von Gustav Fischer, Jena.
 • Walras L. (1954), Elements of Pure Economics: Or the theory of social wealth, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois.
 • Weber A. (1909), Uber des Standort Industrien, Tübingen, Verlag Mohr.
 • Wieloński A. (2005), Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wójtowicz M. (2009), Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990-2006, (w:) Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 12, WN Akademii Pedagogicznej, Warszawa-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.