PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 347--363
Tytuł artykułu

Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje

Warianty tytułu
Consumption of Foodstuffs in Poland in the Past Decade. Determinants and Tendencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W minionej dekadzie w konsumpcji żywności w Polsce dokonały się istotne przemiany o charakterze ilościowym i jakościowym implikowane wzrostem gospodarczym, wpływem globalnego rynku i procesami integracyjnymi Polski z Państwami Wspólnoty. Celem prezentowanego opracowania jest zobrazowanie tych zmian w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. Do identyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań rynku żywnościowego posłużyły dane z rachunków narodowych GUS, a do diagnozowania przemian w konsumpcji żywności i analiz segmentacyjnych - dane o spożyciu w sektorze gospodarstw domowych, statystyki sprzedaży detalicznej żywności, bilanse żywnościowe GUS oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Źródłem informacji były także wyniki własnych, wieloaspektowych analiz statystyki rynkowej oraz specjalistyczne, polskie i zagraniczne publikacje naukowe i popularno-naukowe. Podstawowe metody badawcze zastosowane w prezentowanej pracy to: dedukcja, metody statystyczne, analiza ekonomiczna i porównawcza oraz metoda heurystyczna. Ujawnione zjawiska i tendencje w spożyciu żywności przedstawione zostały w formie opisowej oraz przy pomocy tabel i wykresów. Przeprowadzone badania doprowadziły do wniosku, że zmniejszenie dystansu między poziomem rozwoju gospodarczego Polski i UE wpłynęło na "unowocześnienie" konsumpcji żywności w naszym kraju i zbliżenie jej do struktur realizowanych w wysoko rozwiniętych krajach unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the past decade, in consumption of foodstuffs in Poland, there took place substantial changes of the quantitative and qualitative nature implied by the economic growth, impact of the global market, and processes of integration of Poland with the Community's Member States. An aim of the presented study is to illustrate those changes in the macro- and microeconomic approach. To identify the macroeconomic determinants of the market for foodstuffs there were used the data of national accounts devised by the CSO (GUS) and to diagnose the changes in foodstuffs consumption and segmentation analyses - the data on consumption in the sector of households, statistics of retail sales of foodstuffs, CSO's food balances as well as findings of household budgets surveys. A source of information was also findings of own, multifaceted analyses of the market statistics and specialist, Polish and foreign scientific and popular and scientific publications. The basic research methods applied in the presented study are deduction, statistical methods, economic and comparative analysis, and the heuristic method. The revealed phenomena and tendencies in foodstuffs consumption are presented in the descriptive form as well as with the help of tables and diagrams. The carried out research has led to the conclusion that narrowing the gap between the level of economic development of Poland and the EU has affected 'modernisation' of food consumption in this country and its approximation to the structures implemented in advanced EU countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
347--363
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Czternasty W. (red.) (2011), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej: wymiar ekonomiczno-społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Final consumption expenditure of households by consumption purpose. Food and non- alkoholic beverages (2014), June, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 26.06.2014].
 • Food Price Watch (2014), The World Bank, Issue 16, February, http://www.worldbank.org [dostęp: 26.06.2014].
 • GDP per capita, consumption per capita and price level indices (2014), Eurostat, czerwiec, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 26.06.2014].
 • Gross adjusted disposable income (2014), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 26.06.2014].
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego (2009), NBP, Warszawa, http://nbp.pl [dostęp: 26.06.2014].
 • Polska 2005. Raport o stanie gospodarki (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, http://www.mg.gov.pl [dostęp: 26.06.2014].
 • Raport o inflacji (2009), czerwiec, NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl [dostęp: 26.06.2014].
 • Raport z badań: "Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy" (2011), listopad, SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Warszawa, http://www.sggw.pl [dostęp: 26.06.2014].
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2014), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl, [dostęp: 10.06.2014].
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Siek E. (2009), Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2012 roku na tle procesów w gospodarce światowej. (2013), GUS, Warszawa, http://www.nbp.pl [dostęp: 26.06.2014].
 • Świetlik K., Kwasek M. (2010), Popyt na żywność, (w:) Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Świetlik K. (2005), Ceny żywności w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, "Wspólnoty Europejskie", nr 5.
 • Świetlik K. (2012), Wpływ spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2009-2011 na konsumpcję żywności, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Świetlik K. (red.) (2014), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Wierzejski T. (2010), Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego, PTE Oddział w Toruniu, Toruń.
 • Żelazna K. (red.) (2002), Ekonomika Konsumpcji. Elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.