PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 364--378
Tytuł artykułu

Specyfika i poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Specificity and Level of Innovativeness of Service Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest analiza i ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Skoncentrowano się w nim na trzech zagadnieniach. Pierwsze to zmiany zachodzące w aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych. Wykazano m.in. relatywnie dużą ich aktywność we wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych, natomiast małą w zakresie innowacji marketingowych. Drugie zagadnienie to wielkość nakładów poniesionych na działalność innowacyjną w sektorze usług. Podkreślono, że wprawdzie głównym źródłem finansowania tej działalności pozostają środki własne przedsiębiorstw, jednak obserwuje się rosnący udział środków pozyskanych z zagranicy oraz pochodzących z kredytów bankowych. Trzecie zaś to efekty ekonomiczne działalności innowacyjnej. Wykazano postępujący spadek udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych i/ lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem. Artykuł przygotowano bazując na danych statystycznych i wynikach cyklicznego badania dotyczącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, które prowadzi GUS przy wykorzystaniu metodyki opisanej w Podręczniku Oslo. Analizę i ocenę poszczególnych zagadnień przeprowadzono przy uwzględnieniu różnych kryteriów klasyfikacyjnych, takich jak wielkość firmy, prowadzona przez nią działalność gospodarcza (branża) oraz rodzaj wprowadzanych innowacji. Zakres czasowy rozważań obejmuje lata 2009-2013. Płynące z nich wnioski należy traktować jako przyczynek do dyskusji oraz dalszych pogłębionych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to analyse and evaluate innovative activities carried out by service enterprises in Poland. The author focused on the three issues. The first is changes taking place in innovative activity of service enterprises. He demonstrated, inter alia, their relatively great activity in implementation of product and process innovations, whereas low in the area of marketing innovations. The second issue is the volume of expenses incurred on innovative activities in the service sector. The author emphasised that, to be true, the main source of financing those activities remained enterprises' own means, nevertheless there could be observed the growing share of means acquired from abroad and those coming from bank credits. The third issue is economic effects of innovative activities. The author demonstrated the ongoing drop in the share of revenues from sales of new and/or substantially improved products in the sales revenues as a whole. The article was prepared basing on the statistical data and results of the cyclical research concerning enterprises' innovative activities, which is carried out by the Central Statistical Office (GUS) with the use of the methodology described in the Oslo Manual. The analysis and evaluation of individual issues were carried out taking into account various classification criteria such as the size of the firm, the economic activity (branch) being carried out by it, and the type of innovations being introduced. The time scope of considerations covers the years 2009-2013. The conclusions coming out therefrom should be treated as a contribution to the discussion and further indepth research in this respect. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
364--378
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Charucka O. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula w Warszawie", nr 3(37).
 • Czubała A. (2013), Innowacje w sektorze usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 26, nr 1.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Drucker P. (1992), Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa.
 • Grądzka N. (2010), Innowacje tworzone przez użytkowników (user innovation) w Polsce w latach 2007-2009, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • GUS (2014), Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Jonas A. (2012), Proces usługowy (w:) Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Nowacki R. (2010), Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 • Nowacki R., Staniewski M.W. (2012), Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector In Poland, "Amfiteatru Economic", Vol. XIV, No. 6 (November).
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • US (2011), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
 • US (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
 • US (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
 • US (2014), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2013, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.