PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 59 nr 2 Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności | 49--72
Tytuł artykułu

Implementacja regulacji pokryzysowych w polskiej bankowości spółdzielczej. Wybrane aspekty

Warianty tytułu
The Implementation of Post-crisis Regulations in the Polish Cooperative Banking Sector - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie banki spółdzielcze są bardzo zróżnicowane. Stąd też można przewidywać, że implementacja regulacji pokryzysowych w polskiej bankowości spółdzielczej, w tym tzw. pakietu CRD IV/CRR oraz zasad IPS, oznacza wielce prawdopodobny koniec autonomii większości krajowych banków spółdzielczych. Wymusi ona bowiem m.in. dalsze fuzje i przejęcia w sektorze. Umocnienie kapitałowe banków spółdzielczych to pozytyw, lecz ich - wymuszone przez regulacje - nastawienie na biznes pozbawi je wpływu na rozwój lokalny lub przynajmniej wpływ ten osłabi. Spółdzielczość może pozostać już tylko w nazwie, albowiem bank spółdzielczy będzie tylko dostarczycielem usług bankowych (jak inni), nie zaś - jak dotychczas - lokalną instytucją finansową zaufania publicznego o szerokim spółdzielczym oddziaływaniu. Jest więc wysoce prawdopodobne, że na naszych oczach rozpoczyna się upadek spółdzielczości bankowej w Polsce. Celem opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu bankowości spółdzielczej w Polsce, w tym szczególnie problemów, z którymi bankowość ta się zmaga. Równocześnie, w kontekście omawianego zakresu nowych regulacji dotyczących analizowanego sektora, podjęto próbę oceny prawdopodobnych skutków wprowadzanych zmian regulacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish cooperative banks are largely diverse organizations. Hence, it can be presumed that the implementation of post-crisis regulations, including the CDR IV/CRR package and the IPS, is very likely to result in the loss of autonomy by most Polish cooperative banks because, among other implications, it will probably lead to further mergers and acquisitions. While strengthening their capital adequacy - entailed by the regulations - will be a positive effect, their change of focus towards "doing business" might not be, as it will eliminate, or at least diminish, their influence on local development. Thus, even if they continue to be referred to as "cooperative", the banks will become mere providers of banking services, rather than what they used to be - local financial institutions of public trust with a broad stimulating impact on their immediate environment. It is therefore more than likely (unless something very unexpected occurs) that we are just witnessing the beginning of the decline of cooperative banking in Poland. The paper aims to outline the present condition of cooperative banking in Poland, giving most attention to the problems that this banking subsector has recently been facing. At the same time, the author attempts to assess the likely effects that the implementation of recent post-crisis regulations will have on Polish cooperative banks.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, www.aleBank.pl [10.09.2014].
 • Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR, UKNF, Warszawa, czerwiec 2013.
 • Banasiak A., Nowe obserwacje BFG dotyczące efektywności działania bankowości spółdzielczej, prezentacja na VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa, hotel Gromada, 9 września 2014.
 • Banaśkiewicz H., Banki spółdzielcze i ich potencjał, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2013, nr 11.
 • Banki spółdzielcze i zrzeszające w I kwartale 2014 r., KNF, Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, prezentacja, Warszawa, czerwiec 2014, www.knf.gov.pl:images:prezentacja_analiza_BS_2014_03_tcm75-38405.pdf [12.08.2014].
 • Biuro Reklamy i PR, System Ochrony Instytucjonalnej IPS. Potraktujmy to jako szansę, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2012, nr 3.
 • Boguta W., Gumkowski Z., Martynowski M., Piechowski A., Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2014.
 • Brzozowski M., CRD IV, CRR - instrumenty makroostrożnościowe, NBP, Departament Systemu Finansowego, Warszawa 2014.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r., UKNF, Warszawa, październik 2013.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 500 mln zł, UKNF, Warszawa, grudzień 2013.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2014 r., UKNF, Warszawa, czerwiec 2014.
 • Jakubiak A., Pismo do Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Warszawa, 3.12.2013.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L., Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.
 • Krasicki I., Przyjaciele, w: Bajki, cz. II, Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1975.
 • Kublik B., Raz jeszcze o IPS, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2014.
 • Kudlicka T., Efektywność, wyzwaniem i szansą dla banków spółdzielczych, prezentacja na VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa, 9-10 wrzesień 2013 r.
 • Kupczyk Z., Raport Banku BPS o postępie prac w Zrzeszeniu w zakresie wyboru modelu implementacji zmian regulacyjnych, prezentacja na VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych, hotel Gromada, Warszawa, 9 września 2014 r.
 • Kwaśniak W., Wystąpienie na VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych, hotel Gromada, Warszawa, 9 września 2014 r.
 • Lonczak P., Czy Bazylea jest potrzebna bankom?, www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-Bazylea-jest- -potrzebna-bankom-2227921.html [11.09.2014].
 • Maciejewski K., Droga przez CRD IV, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 6.
 • Maciejewski K., Tsunami nad gospodarką, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 7-8(257).
 • Majewski K., Trzy zmartwienia bankowców, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 7-8(257).
 • Małek M., Bankowość spółdzielcza to narodowy zasób, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2013, nr 6.
 • Małek M., Nie dajmy się zwariować, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 5(255).
 • Mirończuk T., Bankowość spółdzielcza w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2014, nr 3.
 • Olszewski K., Bank pierwszego kontaktu, rozmowa z Adamem Szlęzakiem prezesem Zarządu Optima Medycyna SA w Opolu, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2014, nr 1-2.
 • Olszewski K., Podniebny biznes, rozmowa z Zygmuntem Zgodą wiceprezesem MGG Aero, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2013, nr 11.
 • Orłowski J., Banków spółdzielczych nic nie zastąpi, rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem pełniącym obowiązki prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2014, nr 7-8.
 • Osiecki J., Klienci są zadowoleni z banków spółdzielczych, rozmowa z Dariuszem Twardowskim dyrektorem Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego, "Biuletyn Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS" 2013, nr 4.
 • Pawlik K., Kompetencje organów w ramach SSM, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 1.
 • Pietraszkiewicz K., Bank spółdzielczy obywatelski, wypowiedź na VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych, hotel Gromada, Warszawa, 9-10 września 2013 r., "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2013, nr 10.
 • Pietraszkiewicz K., Wystąpienie otwierające VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, biuletyn VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, Warszawa, 20-21 maja 2014 r., Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2014.
 • Polskie banki spółdzielcze. Mapa drogowa, wizje i twarde dane, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2014, nr 1.
 • Ramotowski J., Banki będą potrzebowały coraz lepszych aktywów, www.obserwatorfinansowy.pl/ tematyka/bankowosc/banki-beda-potrzebowaly-coraz-lrpszych-aktywow/ [10.09.2014].
 • Ramotowski J., Nadzorcy podzielą banki, a nawet będą nimi sterować, www.obserwatorfinansowy. pl/tematyka/bankowosc/nadzory-podziela-banki-a-nawet-beda-nimi-sterowac [11.09.2014].
 • Rekomendacja D, www.knf.gov.pl/images/Rekomendacja_D_8_01_13_uchwala_7_tcm75-33016.pdf [10.09.2014].
 • Rekomendacja F, www.knf.gov.pl/images/Rekomendacja_F_22_07_2014_tcm75-38576.pdf [10.09. 2014].
 • Rekomendacja J, www.knf.gov.pl/images/Rekomendacja _J_znowelizowana_tcm75-31791.pdf [10.09. 2014].
 • Rekomendacja S, www.knf.gov.pl/images/Rekomendacja_S_18_06_2013 _tcm75-34880.pdf [10.09.2014].
 • Rekomendacja U, www.knf.gov.pl/imags/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf [10.09.2014].
 • Rosati D.K., Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, "Bank i Kredyt" 2014, nr 45(4).
 • Skowroński A., Postęp w zakresie przygotowań bankowości spółdzielczej do zmian regulacyjnych będących następstwem wejścia w życie pakietu CRD IV/CRR - Raport Banku SGB o postępie prac w Zrzeszeniu w zakresie wyboru modelu implementacji zmian regulacyjnych, prezentacja na VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych, hotel Gromada, Warszawa, 9 września 2014 r.
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze wobec Bazylei III: Mała łupina na wzburzonym oceanie, wypowiedź na FLBS, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2012, nr 12.
 • Szczepańska O., Czy unia bankowa będzie zdolna do zarządzania kryzysem w przyszłości, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 3.
 • Szpunar P.J., Pakiet CRD a polityka makroostrożnościowa, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 3, s. 64-59.
 • Tekst pakietu CRD IV/CRR, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, www. knf.gov.pl/aktualności/2013/publikacja_pakietu_CRD_IV_CRR_w_wersji_polskiej.html [31.08.2014].
 • Tekst pakietu CRD IV/CRR, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, www.knf.gov.pl/aktualności/ 2013/publikacja_pakietu_CRD_IV_CRR_w_wersji_polskiej.html [31.08.2014].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm., www.nbp. pl/akty_prawne/prawo_bankowe.pdf [31.08.2014].
 • Wawrzyniak K., Czy misja potrzebuje IT? Technologiczne aspekty rozwoju banków spółdzielczych, Słowo wstępne, biuletyn VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, Warszawa, 20-21 maja 2014 r., Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2014.
 • Wilkowicz Ł., Nowa droga pilnie poszukiwana, "Dziennik Gazeta Prawna", 9 września 2014 r., nr 174(3815).
 • Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej, prezentacja, UKNF, Warszawa 2011, www.knf.gov.pl/wnioski_wyplywajace_z_kryzysu_tcm75-25681.pdf [03.08.2014].
 • www.aleBank.pl/FLBS [08.09.2014]
 • www.ibs.edu.pl/content/view/5548/28 [31.08.2014]
 • www.knf.gov.pl/aktualności/2013/publikacja_pakietu_CRD_IV_CRR_w_wersji_polskiej.html [31.08. 2014]
 • www.knf.gov.pl/Images/BS_analiza_1kw_2013_tcm75-35208 , s. 9, [12.08.2014]
 • www.knf.gov.pl/images/METODYTKA_BION_banki_tcm75-36741.pdf [10.09.2014]
 • www.knf.gov.pl/pakiet_banki_spoldzielcze.html [30.07.2013]
 • www.modnaspoldzielczosc.pl/co-jest-wazne-dla-bankow-spoldzielczych [31.08.2014]
 • www.prawo-bankowe.com/fundusze-wlasne-banku-crd-iv-crr [31.08.2014]
 • www.prawo-bankowe.com/laczny-wspolczynnik-kapitalowy/ [31.08.2014]
 • Żybert K., Zostanie kilkadziesiąt banków?, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 7-8(257), s. 108-109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.