PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 59 nr 2 Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności | 117--135
Tytuł artykułu

Prywatyzacja zadań publicznych przez podmioty prawa prywatnego

Warianty tytułu
Privatization of Public Responsibilities through Private Law Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zauważalny od dłuższego czasu problem stopniowo zmniejszającej się wydolności funkcjonowania administracji publicznej, będący wynikiem m.in. stale zwiększającej się liczby zadań publicznych określonych w nowo powstałych bądź gruntownie znowelizowanych aktach prawnych, sprawia, że mimo (w znacznej mierze negatywnych) doświadczeń związanych z dokonanymi przez ponad 20 lat przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi z zakresu prywatyzacji tych zadań, do dnia dzisiejszego aktualne pozostaje zagadnienie prawnej dopuszczalności oraz możliwość wyboru właściwej formy prawnej dla szeroko pojętego wykonywania zadań publicznych przez podmioty prawa prywatnego. Z tego powodu zagadnienie zwłaszcza prywatyzacji zadań publicznych budzi zainteresowanie zarówno administratywistów, jak i przedstawicieli prawa gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of declining efficiency in public administration, traceable to the never-ending proliferation of public responsibilities under new or amended laws, has been observed for quite a long time and remains a challenge even today. Despite the wealth of (largely negative) experiences with the privatization of public tasks, accumulated over the past 20 years of socio-economic transformation, we have not been able to address the issue of whether public responsibilities can be lawfully performed by entities governed by private law and, if so, which legal forms should be chosen in delegating such tasks. For this reason, privatization of public responsibilities continues to attract the attention of both administrative and business law experts.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Instytut Prawa Gospodarczego
Bibliografia
 • Bandarzewski K., Prywatyzacja zadań publicznych, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań: problematyka prawna, PWN, Warszawa - Kraków 1994.
 • Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Błaś A., Prawo administracyjne wobec przemian we współczesnym państwie prawnym, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Błaś A., Dylematy administracji publicznej w państwie prawa, w: Prawo do dobrej administracji, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Wyd. UKSW, Warszawa 2003.
 • Błaś A., Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej w 1990, w: Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 • Chmielnicki P., Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Wyd. Municipium, Warszawa 2005.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.Urz. UE L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Huber P.M., Miejsce administracji w strukturze podziału władz w warunkach dzisiejszych zadań administracji, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego, red. H. Bauer, P.M. Huber, B. Popowska, T. Rabska, M. Szewczyk, Dziesiąte Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Poznań, 8-12 września 1997 r., referaty i głosy w dyskusji, Wyd. Poznańskie, Poznań 1999.
 • Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2003.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1998.
 • Kawala J., Funkcja demokratyczna finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8.
 • Knosala E., Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia - zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - przykłady i zastosowanie, red. J. Sadowy, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011.
 • Kuta T., Administracja usług, Poznań 2000.
 • Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Wyd. S. Kamiński, Kraków 1948, reprint, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 30 września 2004 r., DF/GKO/Odw.-71/99/2004/870, niepubl.
 • Pismo Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r., DZF-IV-92261-172-IK/08/10399, niepubl., w sprawie celu zasady konkurencyjności wprowadzonej w znowelizowanym wzorze umowy o dofinansowanie projektu PO KL.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, red. T. Czajkowski, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.
 • Rabska T., Możliwości zmian ustawy samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 10.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/ 1999, Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. z późn. zm.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. z późn. zm.
 • Skica T., Znaczenie jawności i przejrzystości finansów publicznych dla kształtowania dobrych relacji państwo - obywatel, "Finanse Komunalne" 2004, nr 11.
 • Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Surdykowska S.T, Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1996.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2010 r., KI-411/202/10, OwSS 2011/1/113/113-115, Małop.2010/459/3399.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 marca 2014 r., 73/14, Lubus. 2014/672.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.
 • Wyrok SO w Warszawie z dnia 16 czerwca 2003 r., V Ca 1213/02, ZPO 2004, nr 3, poz. 32.
 • Wyrok SO w Warszawie z dnia 22 lipca 2005 r., V Ca 592/05, niepubl.
 • Wyrok z dnia 12 października 2010 r., KIO/UZP 2093/10, KIO/UZP 2094/10, KIO/UZP 2095/10, www.uzp.gov.pl [12.10.2010].
 • Wyrok z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie C-331/04 ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc i inni v. ACTV Venezia SpA i inni, ECR 2005, nr 11.
 • Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 22 lipca 2005 r., UZP/ZO/0-1808/05, LEX nr 175090.
 • Zacharko L., Wartenberg-Kempka B., Stosunki prawne w procesie prywatyzacji zadań publicznych, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.