PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 10, cz.2 Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości część 2 | 197--208
Tytuł artykułu

Finansowe aspekty kooperacji przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach lokalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Financial Aspects of Cooperation of Enterprises Operating in Local Area Networks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia finansowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw może być rozpatrywana dualnie, co wynika z cyrkulacji kapitału w przedsiębiorstwie [Borowiecki 1993, s. 23, Tomaszewski 2003, s. 13]. Kapitał w formie pienięż-nej w wyniku działalności inwestycyjnej zamienia się w majątek przedsiębior-stwa, który wcześniej (w przypadku majątku obrotowego) lub później (w przy-padku majątku trwałego) ponownie przechodzi w postać pieniężną. Stąd też analizując finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę zarówno na aspekt finansowy jak i rzeczowy [Janasz, Janasz, Wi-śniewska 2007]. Działalność innowacyjna wymaga wysokich nakładów finansowych. Stąd też w opinii przedsiębiorców wysokość tych nakładów stanowi istotną barierę w realizacji aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, które reprezentują [Ja-strzębska, 2005, s. 191]. Studiując literaturę przedmiotu można spotkać się tak-że z poglądami, według których brak dostępu do kapitału obcego stanowi istotną barierę dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw [Duda 2007, s. 83]. Natomiast są również publikacje, które dowodzą czegoś przeciwnego, a mianowicie, że brak dostępu do kapitału obcego nie stanowi bariery aktyw-ności innowacyjnej przedsiębiorstw. Według tego samego źródła barierą ak-tywności innowacyjnej jest wyłącznie brak kapitału własnego przeznaczonego do finansowania działalności innowacyjnej [Szopik-Depczyńska, Świadek 2013, ss. 641-649]. W tym kontekście podstawową hipotezą badawczą niniej-szego artykułu jest twierdzenie, że brak własnych środków na finansowanie kooperacji innowacyjnej i wysokie koszty kooperacji innowacyjnej nie stano-wią bariery kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjo-nujących w sieciach lokalnych. Natomiast pierwszym celem badania była pró-ba określenia wpływu poszczególnych źródeł finansowania na wystąpienie kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w sieciach lokalnych. Drugim celem badania było określenie wpływu działal-ności inwestycyjnej na wystąpienie współpracy innowacyjnej. Nawiązując do tytułu opracowania należy także wyjaśnić użyte pojęcie "sieci lokalne". Pojęcie to nawiązuje do teorii dystryktów przemysłowych A. Marschal-la, zgodnie z którą dystrykt przemysłowy stanowi terytorialnie wyodrębnioną przestrzeń, na której funkcjonują liczne, wyspecjalizowane, przedsiębiorstwa przemysłowe, zaliczane do sektora MSP [Grosse 2002, s. 33]. W przypadku sieci lokalnych istotne jest występowanie powiązań pomię-dzy przedsiębiorstwem a jego dostawcami, odbiorcami i konkurentami. Ogra-niczeniem jest jedynie szeroko rozumiana bliskość geograficzna od pozosta-łych uczestników sieci dostaw. Bliskość ta jest rozumiana szerzej niż prze-strzeń fizyczna, ponieważ obejmuje również wymiar społeczny [Jewtuchowicz 2005, s. 68]. Na powiązania jednego przedsiębiorstwa z jego dostawcami, odbiorcami i konkurentami nakładają się powiązania innych przedsiębiorstw, często z tymi samymi dostawcami lub odbiorcami, co powoduje powstanie sieci, która swoim zasięgiem pokrywa zurbanizowane obszary kraju.(fragment tekstu)
EN
The basic research hypothesis in article is the statement that the lack of funds and high costs of innovation are not a barrier to innovation cooperation. The main aim of the article is to analyze the influence of sources of funding on the innovation cooperation in companies. The second aim of the article is to analyze the influence of investments on the innovation cooperation in companies. Subject of the survey were 1591 industrial enterprises from Poland, which operate in local area networks. The survey has the static character and concerns the period of 2010-2012. In the article based on the probity modeling. The article analyze the influence of sources of financing, investment and barriers on the cooperation with the units from science and industry. This is the original contribution of the article to the research area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Borowiecki R. (1993), Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Secesja, Kraków.
 • Duda J. (2007), Działalność inwestycyjna polskiego sektora MSP po przy-stąpieniu do Unii Europejskiej, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grosse G.T. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, artykuł zamieszczony, w: "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (8), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przed-siębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Jastrzębska W. (2007), Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowa-cyjnej Unii Europejskiej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Kapi-tał ludzki i intelektualny, Uniwersytet Rzeszowski Zeszyt nr 7, Rzeszów.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy rozwoju, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szopik-Depczyńska K. Świadek A., (2013), Wpływ barier na działalność in-nowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Małopolsce w latach 2008-2010, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Fi-nansowe, Ubezpieczenia Nr 786 (64), t. 1.
 • Tomaszewski M. (2003), Procesy reprodukcji majątku trwałego przedsię-biorstw, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
 • Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcz-nik Oslo (2008).
 • Zelias A., Pawełek B., Wanat S. (2008), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171408667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.