PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 Współczesna polityka gospodarcza i społeczna | 51--64
Tytuł artykułu

Spółdzielczość socjalna jako element zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Cooperatives as Part of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje podstawowe założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju jako immanentnej ramy teoretycznej mogącej służyć do analizy nowych form spółdzielczych. Przemiany zachodnich welfare states oraz transformacja ustrojowa państw bloku wschodniego sprawiły, że wiele elementów polityki społecznej realizowanych dotychczas przez państwo zaczęły realizować podmioty ekonomii społecznej. W tej kwestii ważną rolę odgrywają spółdzielnie socjalne. Podmioty tego typu wychodzą czasem poza wąsko rozumianą sferę socjalną. Poza pełnieniem funkcji (re)integracyjnych mogą prowadzić także działania proekologiczne i z powodzeniem funkcjonować na lokalnych rynkach. Opracowanie przybliża działalność spółdzielni, która realizuje zasady zrównoważonego rozwoju(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some basic assumptions of a sustainable development concept as a typical theoretical framework applied for an analysis of new forms of co-operatives. Transformation of the Western Welfare States and the political transformation of the Eastern bloc countries have contributed to the fact that many elements of social policy hitherto pursued by a state have begun to implement social economy entities. In this regard, social cooperatives play an important role. Such entities sometimes extend beyond the social sphere in its limited understanding. Apart from their (re)integration functions, they can carry out environmentalist activities and successfully operate in the local markets. This elaboration presents operations of a cooperative that implements the principles of sustainable development(original abstract)
Rocznik
Strony
51--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Anheier H. K, Martens S.: Sektor non-profit w perspektywie międzynarodowej i europejskiej: dane, teoria, statystyka (tłum. J. Popowski). W: Trzeci Sektor Dla Zaawansowanych. Współczesne Teorie Trzeciego Sektora - Wybór Tekstów. Red. J.J Wygnański. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 • 2. Bauman Z.: Wspólnota, Znak, Kraków 2008.
 • 3. Bauman Z.: Wszystko, co stałe, wyparowało, rozmowa z R. Krasowskim i C. Michalskim, W: Idee z pierwszej ręki. Antologia najważniejszych tekstów "Europy" - sobotniego dodatku do "Dziennika", Warszawa 2008.
 • 4. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2004.
 • 5. Bielski P.: Sieciowe działania obywatelskie. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • 6. Brinkerhoff J. M.: Ramy Definicyjne partnerstwa pomiędzy sektorem rządowym a organizacjami non-profit, (tłum. J. Popowski) W: Trzeci Sektor Dla Zaawansowanych. Współczesne Teorie Trzeciego Sektora - Wybór Tekstów. Red. J.J Wygnański. Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa 2006.
 • 7. Broniszewski M., Goleński W., Mesjasz K.: Trzy formy kapitału w podmiotach ekonomii społecznej województwa opolskiego, W: Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej. Red. A. Zagórowska, ROPS w Opolu, Opole 2013.
 • 8. Brzozowska J., Kluczyńska J., Sielicka A.: Spółdzielnia socjalna, Ekonomia Społeczna. Teksty, 4/2008.
 • 9. Castels M.: Społeczeństwo sieci (tłum. M. Marody). PWN, Warszawa 2010.
 • 10. Chyra-Rolicz Z.: Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej. Wspieranie inicjatyw założycielskich. "Ekonomia Społeczna" 2/2013(7).
 • 11. Defourny J., Develtere P.: Ekonomia Społeczna. Ogólnoświatowy Trzeci Sektor, (tłum. Jan Popowski), W: Trzeci Sektor Dla Zaawansowanych. Współczesne Teorie Trzeciego Sektora - Wybór Tekstów, Red. J.J Wygnański, Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 • 12. Defourny J., Nyssens M.: Defining social enterprise. in: Social enterprise. At the crossroad of market, public polices and civil society. (Eds.) M. Nysses. Routledge, London 2006.
 • 13. Dobson A.: Environment Sustainabilities: An Analysis and Typology. "Enviromental Politics" 1996/5(3).
 • 14. Esping-Andersen G.: The three worlds of welfare capitalism. Polity Press, Cambridge 1990
 • 15. Gerwin M.: Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe. Earth Conservation, Sopot 2008.
 • 16. Godlewska-Bujok B., Miżejewski C.: Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, MPiPS, DPP, Warszawa, marzec 2012.
 • 17. Goleński W: Aksjologiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, "Rynek Społeczeństwo Kultura" 1/2012
 • 18. Goleński W.: Ekonomia społeczna w koncepcji zakorzenienia. W: Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami. Red. B. Borusiak, PTE, Poznań 2013.
 • 19. Goleński W.: Przedsiębiorstwo społeczne - Wymiar definicyjny i aplikacyjny, "Przedsiębiorstwo & Finanse" 1(4)2014.
 • 20. Golinowska S., Kocot E., Morecka Z., Sowa A.: Ekspertyza. Spójność społeczna: aktywność - solidarność - wsparcie. Na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007- 2015, IPiSS, Warszawa.
 • 21. Granovetter M.: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. "American Journal of Sociology", Vol. 91/1985.
 • 22. Grewiński M.: Transformacja polityki społecznej w Europie - główne kierunki reorganizacji. W: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Red. B. Więckowska, M. Grewiński, WSP TWP, Warszawa 2011.
 • 23. Haliniak M.: Filozofia polityki ekologicznej, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, WFCh UKSW, Oleck, Warszawa 2008.
 • 24. Hart S. L.: Przedmowa do: M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarządowe, a korporacje, PWN, Warszawa 2011.
 • 25. Hauser J.: Czy finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną? "Ekonomia Społeczna" 1/2008(2).
 • 26. Karwacki A.: Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, UMK, Toruń 2010.
 • 27. Komisja Europejska: Komunikat Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010.
 • 28. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, Warszawa Projekt z 24 lipca 2014.
 • 29. Kronenberg J.: Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • 30. Leś E.: Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje. "Trzeci Sektor" 2/2005.
 • 31. Magnuszewski P.: Podejście systemowe. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • 32. Michalak T., Wilkin J.: Rynek, społeczeństwo obywatelskie a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji w polskim rolnictwie). W: W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2003.
 • 33. Polanyi K.: Wielka transformacja (tłum. M. Zawadzka), PWN, Warszawa 2010.
 • 34. Przedsiębiorczość społeczna (tłum. K. Dzięciołowicz). Red. J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts., WSP, TWP Warszawa 2010.
 • 35. Putnam R. D.: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, (tłum: P. Sadura, S. Szymański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 36. Rifkin J.: Trzecia rewolucja przemysłowa. Sonia Draga. Katowice 2012.
 • 37. Rymsza M.: Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. "Trzeci Sektor" 2/2005.
 • 38. Rymsza M.: Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę europejskich welfare states? IFiS PAN, Warszawa 2013.
 • 39. Stolińska-Janic J.: Różnorodność form spółdzielczych w gospodarce rynkowej, Wyd. SIB, Warszawa 1992.
 • 40. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776.
 • 41. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143.
 • 42. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651.
 • 43. Węsierska-Chyc L.: Gospodarka społeczna to nie sektor. "Ekonomia Społeczna" 3/2013(8).
 • 44. Wronka M.: Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Niepublikowana praca doktorska obroniona na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2014 r.
 • 45. Wygnański J. J.: Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • 46. Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013. Red. T. Jemczura, H. A. Kretek, PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2014.
 • 47. Żylicz T.: Elementy teorii zrównoważonego rozwoju. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010
 • 48. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ ekonomiaspoleczna/KPRES_12.08.2014.pdf
 • 49. http://ois.rops-opole.pl/download/Informacja - Seminarium ES.pdf
 • 50. http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne/katalog/
 • 51. http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_pl.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.