PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | nr 1 | 79--90
Tytuł artykułu

Management of Commune's Financial Resources Under Conditions of Debt Bondage

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie zasobami finansowymi gmin w warunkach zadłużenia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Samorząd gminny stanowią mieszkańcy sprawujący władzę za pośrednictwem wybranych przez siebie przedstawicieli do rady gminy i na funkcję organu wykonawczego. Gwarancją sukcesu w rozwoju lokalnym jest współdziałanie wszystkich podmiotów w realizacji zadań określonych prawem państwowym i wynikających z potrzeb mieszkańców. W prezentowanym artykule podmiot odniesiono do mieszkańców a wybór ten wynikał z przekonania, że mieszkańcy współuczestniczą w realizacji zadań i ponoszą konsekwencje zarządzania, które w przypadku zarządzania finansami, mogą prowadzić do nieprzemyślanych wydatków lub nadmiernego zadłużenia. Dlatego też przedmiotem badań uczyniono wiedzę mieszkańców o gospodarce finansowej, szczególnie o wielkości zadłużenia gminy i związanych z tym konsekwencji.
Cel badań. Celem podjętych badań jest zaproponowanie modelu zarządzania finansami w samorządzie gminnym, w tym zarządzania w warunkach zadłużenia, w którym wykorzystuje się lokalny potencjał do pozyskania większych zasobów finansowych od członków samorządu gminnego.
Metodyka. Do badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie opierało się na metodzie badań ankietowych i wywiadów. Wykorzystano fragment szeroko zakrojonych badań empirycznych przeprowadzonych w 118 gminach na terenie wszystkich Warmii i Mazur. Bezpośrednie badania ankietowe i wywiady objęły ponad 5000 respondentów, w tym radnych, urzędników, a przede wszystkim mieszkańców. Z całej bazy ankiet wybrano losowo 215 osób.
Kluczowe wnioski. Z tak zarysowanego przedmiotu badań wynika podstawowy problem badawczy podjęty w badaniach. Odniesiono go do wiedzy członków samorządu gminnego o wielkości zadłużenia gminy, wiedzy o osobach odpowiedzialnych za to zadłużenie i wreszcie do konsekwencji wynikających dla mieszkańców z tego zadłużenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. A commune local government is formed by inhabitants holding power through their representatives selected to the commune council and to positions of the executive body. Successful local growth is ensured by collaboration among all entities while fulfilling tasks specified by the state law and arising from inhabitants needs. In this paper an entity refers to inhabitants because this choice stems from the conviction that inhabitants co-participate in performing tasks and thus bear the consequences of management which, in the case of finance management, may lead to ill-considered expenditures and excessive indebtedness. Therefore, the research investigates inhabitant's knowledge about financial economy, specifically the scale of the commune's debt and related ramifications.
Research aim. The aim of the studies conducted is to propose a model for finance management in the commune local government, including management under conditions of debt bondage, where local potentials are used for acquiring larger financial resources from the commune local government's members.
Method. The research method used for the studies was a diagnostic survey. The survey rested on the method of questionnaire surveys and interview. The fragment of extensive empirical research carried out in all 118 communes across Warmia and Mazury Region was harnessed in the paper. Direct questionnaire surveys and interviews covered more than 5,000 persons, including councillors, officials, and principally inhabitants. 215 persons were randomly selected out of the whole base of questionnaires.
Key finding. The research subject outlined reveals a primary research problem addressed in the studies. This refers to the knowledge among the commune local government's members about the magnitude of debt in the commune, knowledge about individuals responsible for this indebtedness and, finally, implications of the debt for inhabitants. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
79--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • The School of Banking in Gdansk, Poland
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Town and Community Council in Pasym, Poland
Bibliografia
 • Act of 27 August 2009 on public finances.
 • Act of 29 June 1995 on bonds.
 • Act of 29 June 2000 on amending the bond law and some other laws.
 • Debt of local government units. Compliance with statutory debt limits and its payment, Information about the results of coordinated control of the financial economy, Łódź 2014. Retrieved from www.lodz.rio.gov.pl.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., & Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: PWN.
 • Guziejewska, B. (2012). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltext.
 • Kosek-Wojnar, M., & Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kosikowski, C. (2001). Finanse publiczne i prawo finansowe (academic lectures). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Kozłowski, A.J., & Czaplicka-Kozłowska, I.Z. (2010). Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia. Olsztyn 2010: Wydawnictwo ElSet.
 • Kozłowski, A.J. (2012). Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - Diagnoza - Kierunki zmian. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Ordinance of the Minister of Finance of 10 January 2013 on the long-term financial forecast for the local government unit.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Piotrowska-Marczak, K., & Uryszek, T. (2009). Zarządzanie finansami publicznymi. Warszawa: Difin.
 • The strategy for managing the debt of the public finance sector over 2012-2018, the Ministry of Finance, Warsaw, September 2014.
 • Zarzecki J. (2003). Finanse, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Ziółkowska W. (2005). Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.