PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 (167) | 151--167
Tytuł artykułu

Dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce - zróżnicowanie przestrzenne

Warianty tytułu
Availability of Business Environment Institutions in Rural Areas of Poland - Spatial Differentiation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie dostępności wybranych instytucji otoczenia biznesu (IOB) na obszarach wiejskich w Polsce. Jako miernik dostępności przyjęto liczbę IOB na 100 podmiotów gospodarczych wpisanych do systemu REGON oraz ich liczbę na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Badaniem objęto wszystkie gminy wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko-wiejskich. Do analizy włączono również miasta do 10 tys. mieszkańców. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczono podmioty reprezentujące: działalność pocztową i kurierską, usługi finansowe, obsługę nieruchomości, działalność prawno-księgową, reklamową i badanie rynku oraz działalność związaną z administracyjną obsługą biura. Na podstawie badań stwierdzono, że dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce była niska, niezależnie od przyjętego miernika. Około jednej trzeciej gmin odznaczało się niską lub bardzo niską dostępnością, a tylko ok. 8% jednostek przestrzennych cechowało się bardzo wysoką i wysoką dostępnością. Gminy miejsko-wiejskie charakteryzowały się wyższą dostępnością IOB niż gminy wiejskie. Wiejskie obszary o charakterze polifunkcyjnym cechowały się wyższą dostępnością IOB niż obszary o charakterze monofunkcyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to determine the availability of chosen business support providers in rural areas, in Poland. The number of providers per 100 economic entities registered in the National Business Registry system and their number per 100 inhabitants of working age were used as an indication of their availability. All rural communities and rural parts of urban-rural communities were included in the research. Towns with up to 10,000 citizens were also included in the analysis. Legal Entities, determined as Business Support providers included postal and courier activities, financial services, real estate services, legal and accounting firms, and also conducting advertising and market research and activities connected with office administration. Based on this research, it can be stated that that the level of institutional business support availability in rural areas in Poland was low regardlessits type. This was particulairly evident when analysed indicators were compared to analogous indexes for the state and for cities. Around 1/3 of communities were characterised by a low level of institutional support availability, and only around 8% of spatial units by very high and high availability. Urban-rural communities are characterised by higher instituonal support availability than rural communities. Rural areas with polifunctional nature were characterised by higher availability than areas with monofunctional character. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
151--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Aidis R., Estrin S., Mickiewicz T., 2008: Institutions and entrepreneurship development in Russia: a comparative perspective. Journal of Business Venturing, vol. 23, p. 656-672.
 • Audretsch D.B., Carree M.A., van Steel A.J., Thurik A.R., 2002: Impeded industrial restructuring: the growth penalty. Kyklos, vol. 55, no. 1, p. 81-97.
 • Audretsch D.B., Thurik A.R., 2001: What is new about the new economy: sources of growth in the managed and entrepreneurial economies. Industrial and Corporate Change, vol. 10, p. 267-315.
 • Bański J., Stola W., 2002: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 3.
 • Bański J., Szymańska M., Czapiewski K., 2014: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich. FDPA, Warszawa.
 • Baumol W., 1990: Entrepreneurship: productive, unproductive and destructive. The Journal of Political Economy, no. 98 (5), p. 893-921.
 • Burdecka W., 2004: Instytucje otoczenia biznesu. PARP, Warszawa.
 • Carlsson B., 1992: The rise of small business; causes and consequences, [w:] Singular Europe, Economy and Policy of European Community After 1992, W.J. Adams (red.), University of Michigan Press.
 • Ciok S., 1999: Wpływ granicy i współpracy transgranicznej na rozwój lokalny i regionalny zachodnich obszarów przygranicznych, [w:] Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, A. Mync, R. Szul (red.). Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytet Warszawski, s. 159-187.
 • Cole J.H., 2003: The contribution of economic freedom to world economic growth, 1980-1999. Cato Journal, vol. 23, p. 189-198.
 • Cromie S., 1991: The problems experienced by young firms,. International Small Business Journal, vol. 9, no. 3, p. 43-61.
 • Cunningham J.B., Lischeron J., 2000: Defining entrepreneurship. Journal of Small Business Management, no. 15 (5), p. 45-61.
 • Delic A., Alpeza M., Oberman-Peterka S., 2012: Role of entrepreneurship support institutions in development of the economy of eastern Croatia: case of centre for entrepreneurship Osijek. Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow, vol. 1, p. 32-42.
 • Dominiak J., 2013: Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce, [w:] Conditions of socio-economic development of spatial systems, Z. Zioło, T. Rachwał, (red.). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 22.
 • Dorożyński T.., Urbaniak W., 2011: Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim. Łódź.
 • Dutkowski M., Gawlikowska-Hueckel K., 2000: Sytuacja społeczno-gospodarcza nowych województw. IBnGR, Gdańsk.
 • European competitiveness report 2001, 2001: European Commission, Luxembourg. s. 19.
 • Evans D.S., Leighton L.S., 1989: Some empirical aspects of entrepreneurship. American Economic Review, vol. 79, p. 519-535.
 • Filipiak B., Ruszała J., 2009: Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Difin, Warszawa.
 • Gałązka A., Mync A., 1999: Zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach przygranicznych w warunkach otwierających się granic, [w:] Rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, A. Mync, R. Szul (red.). EIRRiL UW, Warszawa, s. 42-111.
 • Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, 1996: STI Working Papers no. 5, OECD, Paris, s. 20.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P., 2006: Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. PARP, Warszawa.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), 2006: Uwarunkowania rozwoju małych miast. Biuletyn KPZKPAN, z. 226, Warszawa.
 • Hisrich R.D., Brush C.G., 1987: Women Entrepreneurs: A longitudinal study, [w:] Entrepreneur- ship Research, N.C. Churchill (ed.). Babson College, Wellesley, MA: Center for Entrepreneurial Studies, p. 187-199.
 • Kamińska W., 2006: Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kamińska W., 2011, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, W. Kamińska, K. Heffner (red.). Studia KPZK PAN, vol. CXXXIII, Warszawa, s. 103-127.
 • Keasey K., Watson R., 1 986: The prediction of small company failure: some behavioural evidence for the UK. Accounting and Business Research, p. 49-57.
 • Keasey K., Watson R., 1991: The state of the art of small firm failure prediction: achievements and prognosis. International Small Business Journal, vol. 9, no. 4, p. 11-28.
 • Kulikowski R., 2012: Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 4 (30), s. 17-29.
 • Marlow S., 2006: Enterprising Futures or Dead-End Jobs? Women, Self Employment and Social Exclusion. International Journal of Manpower Studies, vol. 27 (6), p. 588-600.
 • Miszczuk A., 1999: Wpływ granicy i współpracy transgranicznej na rozwój regionalny i lokalny Lubelszczyzny, [w:] Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, A. Mync R. Szul (red.). Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytet Warszawski, s. 1 32-1 58.
 • Pissarides F., Singer M., Svejnar J., 2003: Objectives and constraints of entrepreneurs: evidence from small and medium-sized enterprises in Russia and Bulgaria. Journal of Comparative Economics, vol. 31, p. 503-531.
 • Powell B., 2003: Economic freedom and growth: the case of the Celtic tiger. Cato Journal, vol. 22, p. 431-448.
 • Radaev V., 2005: Establishing trust in a distrustful society: the case of Russian business, [w:] Trust and Entrepreneurship: A West-East Perspective, H. Hohmann, F. Welter (eds.). Edward Elgar, Cheltenham, UK, p. 114-135.
 • Ray D.M., 1993: Understanding the entrepreneur: entrepreneurial attributes, experience and Skills. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 5, p. 345-57.
 • Reynolds P., Hay M., Camp S.M., 1999: Global Entrepreneurship Monitor: 1999 Executive Report. (http://www.gemconsortium.org).
 • Roberts K., Zhou C., 2000: New private enterprises in three transitional contexts: Central Europe, the former Soviet Union and China. Post-Communist Economies, vol. 12, p. 186-199.
 • Rosner A. (red.), 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. IRWiR PAN Warszawa.
 • Rudnicki R., 2010: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006. Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Salamonsen K., Henriksen J.T., 2015: Small Businesses Need Strong Mediators: Mitigating the Disadvantages of Peripheral Localization Through Alliance Formation. European Planning Studies, vol. 23, Issue 3, p. 529-549.
 • Smallbone D., 1991: Success and failure in new business start-ups. International Small Business Journal, vol. 8, no. 2, p. 34-45.
 • Smallbone D., Welter F., 2001: The distinctiveness of entrepreneurship in transition economies. Small Business Economics, vol. 1 6, p. 249-262.
 • Sobel R.S., 2008: Testing Baumol: Institutional Quality and the Productivity of Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, vol. 23, p. 641-655.
 • Spencer J.W., 2003: How political environments affect the growth of firms: evidence from small and large enterprises in Latin America. The Center for Latin America Issues, The George Washington University, Washington.
 • Theo W.M., Chong S., 2007: Theorizing a Framework of Factors Influencing Performance of Women Entrepreneurs in Malaysia. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, vol. 3.2, p. 1 -17.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz 1807.
 • Watson K., Hogarth-Scott, S. Wilson N., 1998: Small business start-ups: success factors and support implications. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 4, no. 3, p. 217-238.
 • Webster L., 1992: Private sector manufacturing in Hungary: a survey of firms. Industry Division. Industry and Energy Department. The World Bank.
 • Wennekers S., Thurik R., 1999: Linking Entrepreneurship and Economic Growth. Small Business Economics, vol.13, p. 27-55.
 • Yusuff O.S., 2013: Gender differentials in factors affecting performance of small-scale enterprises in Lagos state - Nigeria. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, vol. 6, no. 2, p. 21-39.
 • Zacharakis A., Bygrave W., Shepherd D., 2000: Global entrepreneurship monitor: National entrepreneurship assessment. Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership Kansas City.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.