PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 1 | 21--36
Tytuł artykułu

Korporacje transnarodowe a standardy CSR w zakresie ochrony środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba opisu i analizy czynników, które mają największe znaczenie dla wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności w korporacjach transnarodowych. Autorka podejmie próbę wyselekcjonowania prezentowanych w literaturze przedmiotu opinii, które przedstawiają różne punkty widzenia i klasyfikacje. W artykule zostanie również przeprowadzona analiza korzyści z wdrożenia zasad oraz analiza międzynarodowych standardów normalizacji i oceny CSR. Międzynarodowe standardy oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wyznaczają pewne ramy, wytyczne w dokonywaniu oceny korporacji pod tym względem. Natomiast z punktu widzenia korporacji zaangażowanie w działalność społeczną ma służyć przede wszystkim poprawie ich wizerunku. Próbują pogodzić chęć zysku ze względami społecznymi, jak i ochroną środowiska. Jednak ten proces jest bardzo złożony. Korporacje powinny prowadzić stosowną politykę oraz wdrażać odpowiednie procedury. W oczach konsumentów najważniejsze jednak jest stosowanie zasad CSR w praktyce. Zatem korporacja może służyć szerokiemu gronu odbiorców, społeczności i mieć istotny wpływ na ochronę środowiska. W tym kontekście można wysunąć następującą tezę: główne czynniki, które mają największe znaczenie dla wprowadzania zasad CSR w korporacjach można podzielić na dwie zasadnicze grupy: (1) służące poprawie wizerunku spółki oraz (2) służące wspomaganiu lokalnej społeczności lub/i wspomaganiu organizacji społecznych. (fragment tekstu)
EN
The subject of this paper is the analysis of the factors that have the greatest im-portance regarding the implementation of the principles of social responsibility in transnational corporations. International standards for assessing corporate social re-sponsibility define the framework and guidelines in the evaluation of the corpora-tion in this regard. From the company's point of view, the involvement in social activities is used primarily for improving their own image. Companies try to recon-cile the desire for profit with social considerations and environmental protection, however, this process is very complex. Corporations should carry out these policies and implement appropriate procedures. Additionally, consumers want to see the use of the CSR principles in practice, so corporations should measurably help the local community and/or support social organizations. In this context, the corporation may serve a wide audience, communities, and have a significant impact on the environ-ment. The paper will attempt to answer the question regarding which factors affect the application of CSR in corporations. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
21--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), www.accountability.org/.
 • Brzustewicz P., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju [w:] Polityka gospodarcza i finanse w teorii i prak-tyce, red. A. Poszewiecki, G. Szczodrowki, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, War-szawa 2011.
 • Ciecierski M., Korporacje transnarodowe jako uczestnik stosunków międzynarodowych [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Czym jest System SQAS?, Safety & Quality Assessment System, www.SQAS.pl.
 • Dębicka O., A. Oniszczuk-Jastrząbek, Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, https://ekonom.ug.edu.pl.
 • Ejdys J., U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.
 • EMAS Environmental Managemant and Audit Scheme, www.emas.de.
 • Europejski System Ekozarządzania i Audytu, www.ec.europa.eu/environment/emas.
 • Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org/.
 • Górny A., Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, www.ur.edu.pl.
 • ISO 26000 Guidance on social responsibility, http://www.pkn.pl/iso-26000.
 • Korporacje transnarodowe, http://stosunki-miedzynarodowe.pl.
 • Materiały dla uczestników spotkania informacyjnego na temat społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanego w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)", SWISS CONTRI-BUTION, PARP, www.csr.parp.gov.pl.
 • Matuszak-Flejszman A., Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach śro-dowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wy-maganiami normy ISO14001, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskej w Szczecinie" 2009, 19(91).
 • Matuszewska S., Siemens, Tchibo, Bosch - jak CSR robią najlepsi?, www.hrstandard.pl.
 • Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzial-ności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 • McDonald's Supplier Quality Management System, http://mcdonaldsmis.blogspot.com.
 • PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu, Swiss Contribution, PARP, www.csr. parp.gov.pl.
 • Ratajczyk M., Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, http://www. wne.sggw.pl/.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, http://www.gap.uek.kra-kow.pl
 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001, http://www.iso.org.pl/iso-9001.
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego - informacje ogólne, http://www.iso.org.pl/.
 • Sznajder M., Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględ-nieniem koncepcji interesariuszy), http://zneiz.pb.edu.pl.
 • World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York and Geneva 2002.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Zorska A., Ku globalizacji?: przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171413595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.