PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 5--31
Tytuł artykułu

Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The process of enterprise growth in light of the resource-based view and transaction cost theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie procesu wzrostu firmy jako wyłaniającego się obszaru badań nad przedsiębiorczością oraz wskazanie możliwości teoretycznego ujęcia tego procesu na podstawie integracji podejścia zasobowego (PZ) i teorii kosztów transakcyjnych (TKT). Współczesne badania nad ekspansją przedsiębiorstw w obszarze przedsiębiorczości koncentrują się na procesie wzrostu, sugerując metodę indukcyjną i eksploracyjną. Ten obszar badań należy jednak do szerszej problematyki granic przedsiębiorstwa, opartej na rozwiniętych teoriach, wśród których PZ i TKT są wiodącymi i często konfrontowanymi lub łączonymi perspektywami. Uzasadnione jest zatem przyjęcie metody dedukcji na podstawie istniejących teorii. Artykuł ma charakter koncepcyjny i wykorzystuje przegląd studiów teoretycznych dotyczących zakresu działania firmy na gruncie ekonomii, przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego. Po analizie podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych jako alternatywnych ujęć granic przedsiębiorstwa, w drodze systematycznego przeglądu literatury wyłoniono metody integracji obu teorii. Metody te wykorzystano przy sformułowaniu wniosków, dotyczących procesu wzrostu organizacji na podstawie integracji podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych. Wskazano predykcyjną wartość PZ i TKT w odniesieniu do motywów, przesłanek, mechanizmów i form koordynacji ekspansji. Ponadto określono system wzajemnego oddziaływania zmiennych i założeń obu teorii w analizowanym procesie. Wnioski te mogą służyć dalszym analizom teoretycznym, ponadto mogą być poddane operacjonalizacji na potrzeby badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the process of firm growth as an emerging area of entrepreneurship research and identifies ways of conceptualizing this process by combining an approach known as the resource-based view (RBV) with transaction cost theory (TCT). Contemporary research into company expansion focuses on the process of growth while recommending an inductive and exploratory approach, the author notes. However, this research area belongs to a broader strain of research into firm boundaries based on theories including RBV and TCT. In her paper, the author adopts what she calls a deductive method based on these two theories. The paper is based on a review of theoretical literature on firm boundaries developed in economics, entrepreneurship and strategic management. The author analyzes the resource- -based view and transaction cost economics as alternative approaches to firm boundaries through a review of theoretical studies. She formulates conclusions about the process of company expansion based on a combination of the resource-based view and transaction cost theory. The author identifies the predictive value of the RBV and TCT with regard to the mechanisms and modes of growth. She also highlights a system of interactions between these two approaches in terms of variables and assumptions. According to Gancarczyk, the results of her research provide material for further theoretical and empirical studies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Achtenhagen L., Naldi L., Melin L. [2010], "Business Growth" - Do Practitioners and Scholars Really Talk About the Same Thing?, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 34, no. 2, s. 289-316.
 • Acs Z., Parsons W., Tracy S. [2008], High-impact Firms: Gazelles Revisited, Small Business Administration, Washington.
 • Amit R., Schoemaker P. J. H. [1993], Strategic Assets and Organizational Rent, "Strategic Management Journal", vol. 14, no. 1, s. 33-46.
 • Argyres N. S., Liebeskind J. [1999], Contractual Commitments, Bargaining Power, and Governance Inseparability: Incorporating History Into Transaction Cost Theory, "Academy of Management Review", vol. 24, no. 1, s. 49-64.
 • Argyres N. S., Zenger T. R. [2012], Capabilities, Transaction Costs, and Firm Boundaries, "Organization Science", vol. 23, no. 6, s. 1643-1657.
 • Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 17, no. 1, s. 99-120.
 • Barringer B., Jones F., Neubaum D. [2005], A Quantitative Content Analysis of the Characteristics of Rapid-growth Firms and Their Founders, "Journal of Business Venturing", vol. 20, no. 5, s. 663-687.
 • Carter R., Hodgson G. [2006], The Impact of Empirical Tests of Transaction Cost Economics on the Debate on the Nature of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 27, no. 5, s. 461-476.
 • Chandler A. [1992], Organizational Capabilities and the Economic History of the Industrial Enterprise, "Journal of Economic Perspectives", vol. 6, no. 3, s. 79-100.
 • Cieślik J. [2014], Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.
 • Coad A. [2007], Empirical Investigations on the Characteristics and Determinants of the Growth Firms, S. Anna School of Advanced Studies, Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne, Ecole Doctorale, Paris.
 • Coad A. [2009], The Growth of Firms: A Survey of Theories and Empirical Evidence, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Coase R. H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", vol. 4, no. 6, s. 386-405.
 • Cohen W., Levinthal D. [1990], Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Sciences Quarterly", vol. 35, no. 1, s. 128-152.
 • Combs J. G., Ketchen D. J., Crook T. R., Roth F. L. [2011], Assessing Cumulative Evidence Within 'Macro' Research: Why Meta-analysis Should be Preferred Over Vote Counting, "The Journal of Management Studies", vol. 48, no. 1, s. 178-197.
 • Conner K. R., Prahalad C. K. [1996], A Resource-based Theory of the Firm: Knowledge Versus Opportunism, "Organization Science", vol. 7, no. 5, s. 477-501.
 • Czakon W. [2010], Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, "Przegląd Organizacji" nr 4, s. 8-12.
 • David R., Han S-K. [2004], A Systematic Assessment of the Empirical Support for Transaction Cost Economics, "Strategic Management Journal", vol. 25, no. 1, s. 39-58.
 • Davidsson P., Delmar F., Wiklund J. [2006], Entrepreneurship and the Growth of Firms, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Dobbs M., Hamilton R. T. [2007], Small Business Growth: Recent Evidence and New Directions, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 13, s. 296-322.
 • Dyer J. [1996], Does Governance Matter? Keiretsu Alliances and Asset Specificity as Sources of Japanese Competitive Advantage, "Organization Science", vol. 7, no. 6, s. 649-666.
 • European Commission [2014], Annual Report on European SMEs 2013/14 - A Partial and Fragile Recovery, "SME Performance Review" 2013/14, Publications Office.
 • Foss K., Foss N. J. [2005], Resources and Transaction Costs: How Property Rights Economics Furthers the Resource-based View, "Strategic Management Journal", vol. 26, no. 6, s. 541-553.
 • Foss N. J. [2007], The Emerging Knowledge Governance Approach: Challenges and Characteristics, "Organization", vol. 14, no. 1, s. 29-52.
 • Gancarczyk M. [2006], Koszty transakcyjne: teoria i sposób pomiaru, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 20-28.
 • Gancarczyk M. [2010], Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gancarczyk M., Gancarczyk J. [2011], Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 59-73.
 • Garnsey E., Stam E., Heffernan P. [2006], New Firm Growth: Exploring Processes and Paths, "Industry and Innovation", vol. 13, no. 1, s. 1-20.
 • Gautam R., Barney J., Muhanna W. [2004], Capabilities, Business Processes and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the Resource-based View, "Strategic Management Journal", vol. 25, s. 23-37.
 • Gilbert B. A., McDougall P. P., Audretsch D. B. [2006], New Venture Growth: A Review and Extension, "Journal of Management", vol. 32, s. 926-950.
 • Gorynia M. [1999], Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 6, s. 777-790.
 • Gorynia M., Kowalski T. [2013], Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", nr 4, s. 457-474.
 • Hamel G., Prahalad C. [1990], The Core Competence of Corporation, "Harvard Business Review", vol. 68, no. 5-6, s. 600-620.
 • Hardt Ł. [2009], The History of Transaction Cost Economics and Its Recent Developments, "Erasmus Journal for Philosophy and Economics", vol. 2, no. 1, s. 29-51.
 • Hodgson G. [1998], Competence and Contract in the Rent Generation in Competence-based Competition, "Journal of Economic Behavior Organization", vol. 35, April, s. 179-201.
 • Holcomb T. R., Hitt M. A. [2007], Toward a Model of Strategic Outsourcing, "Journal of Operations Management", vol. 25, no. 2, s. 464-481.
 • Ireland R. D., Hitt M. A., Vaidyanath D. [2002], Alliance Management As a Source of Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 28, no. 3, s. 413-446.
 • Jacobides M. G., Winter S. G. [2005], The co-evolution of Capabilities and Transaction Costs: Explaining the Institutional Structure of Production, "Strategic Management Journal", vol. 26, no. 5, s. 395-414.
 • Kim S. M., Mahoney J. T. [2006], Mutual Commitment to Support Exchange: Relation-specific It System As a Substitute for Managerial Hierarchy, "Strategic Management Journal", vol. 27, no. 5, s. 401-423.
 • Klein B., Crawford R., Alchian A. [1978], Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process, "Journal of Law and Economics", vol. 21, no. 2, s. 297-326.
 • Klimczak B. [2004], Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, w: Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, WSEiA, Kielce.
 • Kogut B., Zander U. [1992], Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, "Organization Science", vol. 3, no. 3, s. 383-397.
 • Kowalska A. [2005], Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8, s. 45-64.
 • Kulkarni S. P., Ramamoorthy N. [2005], Commitment, Flexibility and the Choice of Employment Contracts, "Human Relations", vol. 58, no. 6, s. 741-761.
 • Lafontaine F., Slade M. [2007], Vertical Integration and Firm Boundaries: The Evidence, "Journal of Economic Literature", vol. 45, no. 3, s. 629-685.
 • Leavitt K., Mitchell T., Peterson J. [2010], Theory Pruning: Strategies to Reduce Our Dense Theoretical Landscape, "Organizational Research Methods", vol. 13, no. 4, s. 644-667.
 • Leiblein M. J. [2003], The Choice of Organizational Governance form and Performance: Predictions from Transaction Cost, Resource-based, and Real Options Theories, "Journal of Management", vol. 29, no. 6, s. 937-961.
 • Leitch C., Hill F., Neergaard H. [2010], Entrepreneurial and Business Growth and the Quest for a 'Comprehensive Theory': Tilting at Windmills?, "Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 34, no. 2, s. 249-260.
 • Lepak D. P., Snell S. A. [1999], The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, "Academy of Management. The Academy of Management Review", vol. 24, no. 1, s. 31-48.
 • Levie J., Lichtenstein B. [2010], A Terminal Assessment of Stages Theory: Introducing a Dynamic States Approach to Entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 34, no. 2, s. 317-350.
 • Lisowska R. [2012], Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych na przykładzie województwa łódzkiego (The Determinants of SME Growth in Marginalized Regions Illustrated with the Example of Lódź Voivodeship), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 244, s. 416-424.
 • Macher J., Richman B. [2008], Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Sciences, "Business and Politics", vol. 10, no. 1, s. 1-63.
 • Macpherson A., Holt R. [2007], Knowledge, Learning and Small Firm Growth: A Systematic Review of the Evidence, "Research Policy", vol. 36, no. 2, s. 172-172.
 • Madhok A. [1997], Cost, Value and Foreign Market Entry Mode: The Transaction and the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 18, s. 39-61.
 • Madhok A. [2002], Reassessing the Fundamentals and Beyond: Ronald Coase, the Transaction Cost and Resource-based Theories of the Firm and the Institutional Structure of Production, "Strategic Management Journal", vol. 23, no. 6, s. 535-550.
 • Madhok A., Tallman S. B. [1998], Resources, Transactions and Rents: Managing Value Through Interfirm Collaborative Relationships, "Organization Science", vol. 9, no. 3, s. 326-339.
 • Mahoney J. T. [2001], A Resource-based Theory of Sustainable Rents, "Journal of Management", vol. 27, no. 6, s. 651-660.
 • McIvor R. R. [2009], How the Transaction Cost and Resource-based Theories of the Firm Inform Outsourcing Evaluation, "Journal of Operations Management", vol. 27, no. 1, s. 45-63.
 • McKelvie A., Wiklund J. [2010], Advancing Firm Growth Research: A Focus on Growth Mode Instead of Growth Rate, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 34, no. 2, s. 261-288.
 • Mènard C. [2005], A New Institutional Approach to Organization, w: Handbook of New Institutional Economics, red. C. Mènard, M. Shirley, Springer, s. 281-318.
 • Meyer K. F., Wright M. W., Pruthi S. [2009], Managing Knowledge in Foreign Entry Strategies: A Resource-based Analysis, "Strategic Management Journal", vol. 30, no. 5, s. 557-574.
 • Moreno A., Casillas J. [2007], High-growth SMEs Versus Non-high-growth SMEs: A Discriminant Analysis, "Entrepreneurship and Regional Development", vol. 9, no. 1, s. 1-30.
 • Nandialath A., Dotson J., Durrand R. [2014], A Structural Approach to Handling Endogeneity in Strategic Management: The Case of RBV, "European Management Review", vol. 11, s. 47-62.
 • Nelson R., Winter S. [1982], An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge.
 • Newbert S. [2007], Empirical Research on the Resource-based View of the Firm: An Assessment and Suggestions for Future Research, "Strategic Management Journal", vol. 28, s. 121-146.
 • Noga A. [2009], Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nooteboom B. [1992], Towards a Dynamic Theory of Transactions, "Journal of Evolutionary Economics", vol. 2, no. 4, s. 281-99.
 • Penrose E. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
 • Peteraf M. A. [1993], The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based, "Strategic Management Journal", vol. 14, no. 3, s. 179-191.
 • Piasecki B. [2001], Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Pitelis Ch. N., Teece D. [2009], The (New) Nature and Essence of the Firm, "European Management Review", vol. 6, no. 1, s. 5-15.
 • Rindfleisch A., Antia K., Bercovitz J., Brown J., Cannon J. [2010], Transaction Costs, Opportunism, and Governance: Contextual Considerations and Future Research Opportunities, "Marketing Letters", vol. 21, no. 3, s. 211-222.
 • Shepherd D., Wiklund J. [2009], Are We Comparing Apples with Apples or Apples with Oranges? Appropriateness of Knowledge Accumulation Across Growth Studies, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 33, no. 1, s. 105-123.
 • Stam E. [2010], Growth Beyond Gibrat: Firm Growth Processes and Strategies, "Small Business Economics", vol. 35, no. 2, s. 129-135.
 • Storey D. [1994], Understanding the Small Business Sector, Routledge, London.
 • Teece D. [2007], Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance, "Strategic Management Journal", vol. 28, no. 13, s. 1319-1350.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A. [1997] ¸ The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, "Industrial and Corporate Change", vol. 3, no. 3, s. 537-556.
 • Tsang E. [2000], Transaction Cost and Resource-based Explanations of Joint Ventures: A Comparison and Synthesis, "Organization Studies", vol. 21, no. 1, s. 215-242.
 • Urbaniak P. [2011], Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 69-84.
 • Wasilczuk J. [2005], Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Wathne K. H., Heide J. B. [2000], Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions, "Journal of Marketing", vol. 64, no. 10, s. 36-51.
 • Wiklund J., Davidsson P., Delmar F. [2003], What do They Think and Feel About Growth? An Expectancy - value Approach to Small Business Managers' Attitudes Toward Growth, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 18, no. 3, s. 247-270.
 • Williamson O. E. [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York.
 • Williamson O. E. [1979], Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations, "Journal of Law and Economics", vol. 22, no. 2, s. 231-266.
 • Williamson O. E. [1985], The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.
 • Williamson O. E. [1989], Transaction Cost Economics, w: Handbook of industrial organization, red. R. Schmalensee, R. Willig, vol. 1, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, s. 135-182.
 • Williamson O. E. [1991], Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, "Administrative Science Quarterly", vol. 36, no. 2, s. 269-296.
 • Williamson O. E. [1998], Transaction Costs Economics: How It Works, Where It Is Headed, "De Economist", vol. 146, no. 1, s. 23-58.
 • Williamson O. E. [1999], Strategy Research: Governance and Competence Perspectives, "Strategic Management Journal", vol. 20, no. 12, s. 1087-1108.
 • Williamson O. E. [2005], The Economics of Governance, "The American Economic Review", no. 2, s. 1-18.
 • Wright M., Stigliani I. [2013], Entrepreneurship and Growth, "International Small Business Journal", vol. 31, no. 1, s. 3-22.
 • Ząbkowicz A. [2003], Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista", nr 6, s. 795-824.
 • Zbierowski P. [2012], Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.