PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 227 | 402
Tytuł artykułu

Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Ecologisation of Polish Agriculture and its Sustainable Development under the Conditions of the European Union Membership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wielu polskich i unijnych dokumentach o charakterze ustrojowym i strategicznym zadeklarowano dążenie do zrównoważonego rozwoju (ZR). Dotyczy to całej gospodarki i poszczególnych jej działów. Ze względu na to, że produkcja rolnicza wywiera wpływ na stan środowiska i jednocześnie podlega silnej interwencji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), warto podjąć badania dotyczące rzeczywistego wpływu członkostwa w Unii Europejskiej (UE) na zrównoważony rozwój rolnictwa (ZRR) w wymiarze ekologicznym. Ocena tego wpływu powinna obejmować badania uwarunkowań i przebiegu zmian w polskim rolnictwie na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych ze sposobem, zakresem i efektami realizacji instrumentów polityki rolnej i ekologicznej. Intencją autora było stworzenie pierwszego w Polsce opracowania zawierającego kompleksowy opis tej problematyki. W pracy oparto się na dorobku ekonomii ekologicznej, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, jednak ze względu na złożoność i wielowątkowość przemian w rolnictwie skorzystano również z dorobku innych nauk ekonomicznych, a także nauk prawnych, politycznych i przyrodniczych. Dzięki temu skomplikowany układ uwarunkowań moż- na scharakteryzować w ujęciu interdyscyplinarnym. Takie podejście jest stosowane w ramach tzw. ekonomii złożoności (complexity economics1 ). Jest ono istotne w badaniach nad zintegrowanym ładem ZR, w którym uwzględnia się wzajemne powią- zania zjawisk występujących w wymiarach środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i polityczno-instytucjonalnym [Borys 2011].(fragment tekstu)
EN
Agriculture is under a strong intervention of the European Union Common Agricultural Policy (CAP), thus the accession of Poland to the European Union has diametrically changed the conditions in which the sector functions. The main goal of the monograph is to show the results of literature investigations and empirical studies on the evaluation of EU membership influence on sustainable agriculture development (SAD) in environmental dimension. Complicated context of conditions and interrelations connected with the process was characterized in interdisciplinary formulation, applied in complexity economics. Furthermore, the author referred to the theory and methodology of ecological and environmental economics. The systematization of conception and settlement of definitions related to the SAD was the base for the identification of factors, phenomena and features of the process. They were used as criteria for the evaluation of agricultural policy implementation in EU and in Poland (the way of implementation, the effectiveness and the results). In that light, the author identified three key SAD processes (P1, P2, P3): P1. The implementation of measures connected with conventional agriculture's impact on environment (P1a - environmental standards, P1b - financial support for environmental services). P2. Organic farming development. P3. Changes in agricultural pressure on environment - water, climate (including renewable energy production), biodiversity and soil. The analysis of these processes permitted to formulate the model describing the influence of EU membership on the Polish agriculture development in environmental dimension. It enables the conclusion that Poland's participation in EU agricultural environmental policies creates favourable conditions for SAD in environmental dimension. However, the opportunities have not been fully used because of political conditions and domestic policy insufficiency. The considerable part of EU instruments was initiated mainly for the reason that they were obligatory in membership conditions. Furthermore, they were implemented in a limited range. This mainly refers to agri-environmental measures and Nutrient Vulnerable Areas and results in the intensification of dual development of Polish agriculture. A part of farms follows industrialization and at the same time, another (smaller) number of entities develop different forms of environment friendly activities (including organic farming). The general pressure of agriculture on environment is getting stronger. Otherwise, these measures and other instruments favourable for SAD would not be possible without the participation in CAP. Even if a part of them was possible, they probably would not be initiated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
402
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamowicz M., Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 4.
 • Adamowicz M., Koncepcje zintegrowanego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego rolnictwa w polityce rozwoju wsi, [w:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, materiały Konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Białostocka, Białystok 2005.
 • Andreae B., Ekstensywnie organizować - intensywnie gospodarować, PWRiL, Warszawa 1974.
 • Araszkiewicz S., Historia biopaliw w Polsce, [w:] Polski rynek paliw. Raport 2008, e-petrol, Warszawa 2009.
 • Araszkiewicz S., Ramy prawne polskiego rynku biopaliw, [w:] Polski rynek paliw. Raport 2009, e-petrol, Warszawa 2010.
 • Baker S., Sustainable Development, Routledge, London-New York 2006.
 • Baldock D., The Common Agricultural Policy and the Environment, WWF International, Gland Switzerland 1991.
 • Baldock D., Beaufoy G., Bennet G., Clark J., Nature Conservation and New Directions of Common Agricultural Policy, IEEP, London 1993.
 • Baldock D., Cooper T., Hart K., Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union, Institute for European Environmental Policy, London-Brussels, 2009.
 • Baldock D., Mitchell K., Cross-compliance within the Common Agricultural Policy: A Review of Options for Landscape and Nature Conservation, Institute for European Environmental Policy, London 1995.
 • Bański J., Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa 2006.
 • Bartoszczak P., Opłacalność energetycznego wykorzystania energii elektrycznej z biologicznych nośników energii oraz wiatru, [w:] D. Niedziółka (red.), Zielona energia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Bartoszewski G., Regulacje i odbiór społeczny GMO, [w:] K. Niemirowicz-Szczyt (red.), GMO w świetle najnowszych badań, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2012.
 • Beaufoy G., Cooper T., Guidance Document. The Application of High Nature Value Impact Indicator. The Programming Period 2007-2013, European Commision DG Agri, Brussels 2009.
 • Beaufoy G., Marsden K., CAP after 2013: Last chance to stop the decline of Europe's High Nature Value farming?, European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, BirdLife International, Butterfly Conservation Europe, WWF, 2010.
 • Bell D., The Coming of Post-industrial Society, Basic Books, New York 1973.
 • Best H., Are the motives of recent adaptors in line with conventionalization hypothesis?, Proceedings of the European Joint Organic Congress, Odense Denmark 2006.
 • Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P., Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych region opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Blandford D., Josling T., Meeting Future WTO Commitments on Domestic Support, The German Marshall Fund of the United States, Washington, D.C., 2007.
 • Błąd M., Przykłady odnowy wsi w Polsce, [w:] M. Błąd, M. Kłodziński, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Bołtromiuk A., Wizja zrównoważonego rozwoju wsi unijnej i postindustrialnego rolnictwa w perspektywie 2025 r., [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Bołtromiuk A., Działalność rolnicza w Dolinie Biebrzy - elementy symbiozy i konfliktu, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Bołtromiuk A., Koncepcja sytemu publicznego wsparcia rolnictwa na obszarach europejskiej sieci ekologicznej, [w:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa 2011a.
 • Bołtromiuk A., Przesłanki utworzenia i geneza sieci Natura 2000, [w:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa 2011b.
 • Bołtromiuk A., Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa w kontekście Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, [w:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa 2011c.
 • Borys T., Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Agenda 21, T. 1, Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra-Warszawa-Kraków 1998.
 • Borys T., Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Boulding K.E., Economics as a Science, McGraw-Hill, New York 1970.
 • Boulding K.E., Agriculture: Problems of a competitive industry, [w:] E. Mansfield (red.), Macroeconomics. Selected Reading, W.W. Norton, New York 1971.
 • Brodzińska K. Problemy środowiskowej oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów WPR, [w] A. Graczyk (red.), Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Brown L.R., Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 • Buchanan J., Stubblebine W.C., Externality, "Economica" 1962, vol. 29.
 • Buckwell A., Towards a common agricultural and rural policy for Europe, "European Economy" 1997, vol. 5.
 • Bukowski Z., Gospodarka nawozami naturalnymi w Konwencji Helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego oraz aktach prawa krajowego, [w:] I. Zimoch (red.), Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego, PZITS, Poznań 2012.
 • Burrell A. (red.), Impacts of the EU Biofuel Target on Agricultural Markets and Land Use. A Comparative Modeling Assessment, JRC Reference Reports, Publication Office of the EU, Luxembourg 2010.
 • Cardwell M., The European Model of Agriculture, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Chichilnisky G., Sustainable development: An axiomatic approach, "Social Choice and Welfare" 1996, vol. 13, no. 2.
 • Chylarecki, P., Jawińska D., Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych - raport z lat 2005-2006, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2007.
 • Czaja S., Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 769, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Czubak W., Pawlak K., Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6), IERiGŻ, Warszawa 2008. "Czysta Energia" 2011, nr 5 (117).
 • Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, "Roczniki Nauk Rolniczych SERIA G" 2011, t. 98, z. 3.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych, [w:] J.S. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Stępień S., Future of the CAP in the New Financial Perspective 2014-2020, [w:] M. Piotrowska, L. Kurowski (eds.), Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States", Research Papers of the Wrocław University of Economics no 59, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2009.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Stępień S., Oczekiwania Polski w zakresie przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Czyżewski A., Stępień S., Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, "Ekonomista" 2011, nr 1.
 • Czyżewski A., Stępień S., Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2012, nr 3 (25).
 • Ćwil M., Biogaz zintegrowany z siecią gazową - alternatywa dla rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce?, "Czysta Energia" 2011, nr 5.
 • Daly H., Steady-State Economics, Island Press, Washington, D.C., 1991.
 • Dämmgen U. (red.), Calculations of Emission from German Agriculture. National Emission Inventory Report - NIR 27 FOR 2005: Introduction, Method and Data (GAS EM), Braunschweig FAL, Volkenrode SH 304, Landschauforsch 2006.
 • Dimitri C., Oberholtzer L., Market-led versus government-facilitated growth: Development of the U.S. and EU organic agricultural sectors, USDA Electronic Outlook Report from the Economic Research Service 2005, www.ers.usda.gov/publications/wrs0505/ (10.12.2012).
 • Drygas M., Program SAPARD i sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Wybrane efekty finansowe i rzeczowe, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Dwyer J. i in., Review of Rural Development Instruments: DG Agri project 2006-G4-10, Final report 7, University of Gloucestershire, July 2008.
 • Dzwonkowski W., Hryszko K., GMO a światowy rynek pasz wysokobiałkowych - implikacje dla Polski, referat wygłoszony na seminarium w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2012.
 • Ekins P., Folke C., De Groot R., Identifyng critical natural capital, "Ecological Economics" 2003, vol. 44, no. 2-3.
 • Faber A., Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2008, nr 11.
 • Faber A., Borek R., Borzęcka-Walker M., Jarosz Z., Kozyra J., Pudełko R., Syp A., Zawilski Z., Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2 O) w polskim rolnictwie, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15), IERiGŻ, Warszawa 2012.
 • Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Fiedor B., Koncepcja trwałego rozwoju, [w:] Środowiskowe bariery wzrostu gospodarczego a przemiany strukturalne w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 9.
 • Fiedor B., Antropologiczne podstawy trwałego rozwoju. Od homo oeconomicus do homo sustinens, [w:] Humanistyczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty kategorii "rozwój", Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" PAN, 2005, nr 40.
 • Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Kociszewski K. (red.), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Fotyma M., Krasowicz J., Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa w krajach europejskich, "Fragmenta Agronomica" 2007, nr 3.
 • Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
 • Goldschmidt W., Small Business and the Community. Report of the Smaller War Plants Corporation to the Special Committee to Study Problems of American Small Business, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1940.
 • Górka K., Problemy ekonomiczne ochrony środowiska naturalnego w badaniach naukowych i dydaktyce, "Ekonomia i Środowisko" 1992, nr 1.
 • Górka K., Strategia dla Polski a ochrona środowiska naturalnego, "Aura" 1995, nr 2.
 • Górka K., Polityka ekologiczna Unii Europejskiej, [w:] S. Czaja, B. Fiedor (red.), Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 25, Karpacz-Wrocław 1999.
 • Górka K., Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2 (32).
 • Górka K., Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej, [w:] J. Famielec, M. Kożuch (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • Graczyk A., Kociszewski K., Teoretyczne i aplikacyjne aspekty wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych w rolnictwie, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2013.
 • Groot R.S. de, Wilson M.A., Boumans R.M.J., A typology for the classification, description and valuation of ecosystems functions, goods and services, "Ecological Economics" 2002, May (Special Issue: The Dynamics and Values of Ecosystems Services; Integrating Economic and Ecological Perspectives).
 • Gros D., Micossi S., A Better Budget for the European Union: More Value for Money, More Money for Value, Centre for European Policy Studies, Policy Brief no. 66/February 2005.
 • Guba W., Próba oszacowania wielkości środków na działania strukturalne w Polsce po integracji z UE (wersja poprawiona), FAPA - SAEPR, Warszawa 2001.
 • Guthman J., The trouble of "Organic Life" in California: A rejoinder to the conventionalization debate, "Sociologia Ruralis" 2004, vol. 44.
 • Halamska M., Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi, [w:] L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Hardaker J., Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into agricultural policies, FAO Agricultural Policy and Economic Development, Series no. 4, Rome 1997.
 • Haring A.M. i in., Impact of CAP measures on environmentally friendly farming systems: Status quo, analysis and recommendations. The case of organic farming, Report on the study contract: Environmentally friendly farming systems and Common Agricultural Policy, University of Hohenheim, Stuttgart 2004.
 • Hill B., The reform of the CAP, and the economic sustainability of farms - issues flowing from agriculture's complex institutional structure and their associated research needs, [in:] Sustainability of Agriculture in the Enlarged Europe under Reformed CAP, Institute for Prospective Technological Studies, European Commission DG JRC, Seville 2004.
 • Hillier J., Hawes C., Squire G., Hilton A., Wale S., Smith P., The carbon footprints of food crop production, "International Journal of Agricultural Sustainability" 2009, vol. 7, no. 2, s. 107-118, http://www.bib.slu.se/kurser/alnarp/InternationalJournalofAgriculturalSustainability.pdf.
 • Hrabalova A., Handlova J., Koutna K., Zdrahal I., Further Development of Organic Farming Policy in Europe with Special Emphasis on EU Enlargement, Final report on the development of organic farming in selected CEE countries with national report cards, Brno 2007.
 • Hudgens R.E., Selecting Technologies for Sustainable Agriculture. Development Studies Paper Series, International Institute for Agricultural Development, Winrock 1992.
 • Igras J., Fotyma M., Jadczyszyn T., Lipiński W., Radzimierski M., Ocena stanu zanieczyszczenia płytkich wód gruntowych narażonych bezpośrednio na zrzuty składników biogennych, w tym szczególnie z rolnictwa oraz możliwości potencjalnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej na środowisko, IUNG, Puławy 2008.
 • Jadczyszyn T., Ocena zrównoważenia gospodarki nawozowej w Polsce, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2012, nr 29.
 • Jadczyszyn T.J., Koza P., Program rolnośrodowiskowy i zalesienia na obszarach problemowych rolnictwa zagrożonych erozją wodną, [w:] Środowiskowe skutki działalności rolniczej i wdrażania PROW na obszarach problemowych rolnictwa, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2011, nr 27.
 • James C., Global status of commercialized Biotech/GM crops, ISAAA Brief No. 42, Ithaca, New York 2010.
 • Jankowiak J., Bieńkowski J., Syntetyczna ocena stanu zrównoważenia produkcyjnego, środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa w skali gospodarstwa i regionu, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Jasiulewicz M., Wykorzystanie rolnictwa do celów energetycznych w Polsce, [w:] A. Graczyk (red.), Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Jasiulewicz M., Rozwój bioenergetyki w rolnictwie polskim, "Roczniki Naukowe SERiA" 2011, t. XIII, z. 5.
 • Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.
 • Jóźwiak W., Mirkowska, Z., Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych, [w:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, PW 2005-2009 nr 68, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2007.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, IKCHZ, Warszawa 1997.
 • Klepacka D., Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2005.
 • Klepacka D., Dopłaty kompensacyjne do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako element kształtujący rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Kłodziński M., Ochrona środowiska w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, [w:] M. Kłodziński (red.), Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2001.
 • Kłodziński M., Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3), IERiGŻ, Warszawa 2006.
 • Kłodziński M., Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy, [w:] M. Błąd, M. Kłodziński, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Kociszewski K., Polska polityka rolna w świetle ochrony środowiska przyrodniczego, [w:] B. Fiedor, J. Rymarczyk (red.), Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1122, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Kociszewski K., Ekonomiczne społeczne i ekologiczne problemy związane z wykorzystaniem biopaliw, [w:] A. Graczyk (red.), Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009a.
 • Kociszewski K., Założenia badania podaży rynku rolniczych produktów ekologicznych, [w:] A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009b.
 • Kociszewski K., Podażowe uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego" 2010a, t. 10 (XXV), z. 1.
 • Kociszewski K., Potencjał rozwoju rolniczej produkcji ekologicznej jako czynnik zrównoważonego rozwoju w świetle badań ankietowych na Dolnym Śląsku, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010b.
 • Kociszewski K., Syntetyczne ujęcie współczesnych teorii uzasadniających przyczyny zacofania krajów III świata, [w:] B. Fiedor, K. Kociszewski (red.) Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010c.
 • Konecny M., EU Enlargement and Agriculture: Risks and Opportunities. Friends of Earth Europe, Brussels 2004.
 • Kopiński J., Wyniki bilansu azotu brutto w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej, [w:] Ocena zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach, powiatach i województwach, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2010, nr 20.
 • Kośmicki E., Geneza i podstawowe elementy koncepcji trwałego rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 4.
 • Kośmicki E., Doświadczenia Unii Europejskiej a zamierzenia integracyjne Polski, [w:] E. Kośmicki, H. Januszek, W. Janik (red.), Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, ZSW, AR, Poznań 1998.
 • Kośmicki E., W poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju w polskim rolnictwie. Szanse i możliwości, [w:] F. Piontek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, T. II: Wdrażanie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Kośmicki E., Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań 2010.
 • Kozłowski S., Podstawowe problemy zrównoważonego rozwoju w wymiarze politycznym, [w:] G. Banse, A. Kiepas (red.), Zrównoważony rozwój: od naukowego badania do politycznej strategii, Edition Sigma, Berlin 2005.
 • Krasowicz S., Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w:] J.S. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Krasowicz S., Problemy zrównoważonego rozwoju rolnictwa polskiego w świetle badań IUNG - PIB, [w:] Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2012, nr 29.
 • Kukuła S., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach wspiera realizację koncepcji rozwoju zrównoważonego, IUNG, Puławy 2006, www.jung.pulawy.pl/Aktualności/pdfy/Rozwoj_zrownowazony.pdf (22.12.2012).
 • Kuś J., Faber A., Alternatywne kierunki produkcji rolniczej, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2007, nr 7.
 • Kuś J., Faber A., Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Materiały I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka - Praktyce, IUNG, Puławy 2009.
 • Kuś J., Faber A., Madej A. Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2006, nr 3.
 • Kuś J., Kopiński J., Gospodarowanie glebową materią organiczną w kontekście zmian zachodzących w polskim rolnictwie, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11), IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Lampkin N., Stolze M., European Organic Farming Policies: An Overview, Odense 2006, www.fibl.org (21.12.2012).
 • Lantiga A.E., Oomen G., Schiere H., Zasady rolnictwa zrównoważonego, [w:] Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku, "Pamiętnik Puławski" 2000, z. 120.
 • Liro A., Ochrona środowiska w rolnictwie, FAPA, Warszawa 2000.
 • Liro A., Stan środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Lisowska K., Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie, "JEcolHealth" 2010, vol. 14, nr 6.
 • Łopatka A., Koza P., Jadczyszyn J., Stuczyński T., Ocena ryzyka zagrożenia erozją wodną w Polsce na podstawie modelu USLE, [w:] Środowiskowe skutki działalności rolniczej i wdrażania PROW na obszarach problemowych rolnictwa, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2011, nr 27.
 • Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • Majewski E., Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, Arct, Warszawa 1925.
 • Mader P., Fliessbach A., Dubois D., Gunst L., Jossi W., Widmer F., Oberson A., Frosssard E., Oehl F., Wiemker A., Gattinger A., Niggli U., The DOK experiment (Switzerland), [w:] J. Raup, C. Pekurn, M. Oltmanns, U. Kopke (red.), Long-term Field Experiments in Organic Farming, ISOFAR Scientific Series, no. 1, Verlag Dr. Köster, Berlin 2006.
 • Makomaska-Juchiewicz M., Stan wdrożenia sieci Natura 2000 w Polsce, "Chrońmy przyrodę ojczystą" 2009, nr 65.
 • Marzec A., Biopaliwa? Tak, ale w ograniczonym wymiarze, "Czysta Energia" 2008, nr 2 (76).
 • Mather A.S., Hill G., Nijnik M., Post-productivism and rural land use: Cul de sac or challenge for theorization?, "Journal of Rural Studies" 2006, vol. 22.
 • Matyka M., Rolnictwo a odnawialne źródła energii - szanse i zagrożenia, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11), IERiGŻ - PIB, Warszawa 2011.
 • Maziak G., Kondycja branży biopaliw w Europie, [w:] Polski rynek paliw. Raport 2011, Information Market, Warszawa 2012a.
 • Maziak G., Rok 2011 na polskim rynku biopaliw, [w:] Polski rynek paliw. Raport 2011, Information Market, Warszawa 2012b.
 • Mering L., Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze "Lex", Sopot 1999.
 • Meyer H. von, The environment and sustainable development in rural Europe, European Conference on Rural Development - Rural Europe - Future Perspectives?, European Commission DG VI, Brussels 1996.
 • Meade J., External economies and diseconomies in a competitive situation, "Economic Journal" 1952, vol. 245.
 • Michna W., Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku. Synteza, MRiRW, NFOŚiGW, IERiGŻ, IUNG, IMUZ, Warszawa 1998.
 • Michna W., Jakość surowców rolnych i żywności jako ważny składnik oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Pamiętnik Puławski" 2000, z. 120.
 • Moreddu C., Evolution of Agricultural Policy Reforms in the European Union: Draft report, OECD, Trade and Agriculture Directorate Committee for Agriculture 2010.
 • Munk W., EC Agricultural Policy for the 21st Century. European Economy, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Reports and Studies no. 4, Luxembourg 1994.
 • Nachtman G., Wyniki grupy gospodarstw ekologicznych w latach 2004-2009 - stagnacja czy rozwój, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2011, nr 2 (64).
 • Nieberg H., Kuhnert H., Förderung des ökologischen Landbaus in Deutschland: Stand, Entwicklung und internationale Perspektive, Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 2006.
 • Niedziółka D. (red.), Zielona energia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Niewęgłowska G., Zbiorowość gospodarstw rolnych niespełniających wymogów Dyrektywy Azotanowej w świetle danych FADN, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3), IERiGŻ, Warszawa 2006.
 • Niewęgłowska G., Środowiskowy wymiar zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) respektowanej przez gospodarstwa rolne, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2011, nr 49.
 • Nowicki P., Goba V., Knierim A., van Mieijl H., Banse M., Dalbaere B., Helming J., Hunke P., Jansson K., Jansson T., Jones-Walters L., Mikos V., Sattler C., Schlaefke N., Terluin I., Verhoog D., Scenar 2020 II - Update of Analysis of Prospects in the Scenar 2020 Study - Contract no 30 - CE - 0200286/00-21, European Commission, DG Agri, Brussels 2009.
 • Olsen O., A regional picture of farming in Europe - what, where and how much?, Eurostat, "Statistics in Focus" 2010, no. 44.
 • Osterburg B., Nitsch H., Laggner A., Wagner S., Analysis of Policy Measures for Greenhouse Abatement and Compliance with the Convention on Biodiversity, Institute of Rural Studies of the vTI Johann Heinrich von Thünen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, 2008.
 • Ostergren-Pofantis A., Monitoring sustainable development in the European Union, "Sigma. The bulletin of European Statistics" 2010, O1.
 • Parrachini M.L., Petersen J.E., Hoogeveen Y., Bamps C., Barfield I., Van Swaay C., High Nature Value Farming in Europe. An Estimate of the Distribution Patterns on the Basis of Land Cover and Biodiversity Data, European Commission Joint Research Centre, Institute for of Environment and Sustainability, Office of Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 • Paszkowski S., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2001.
 • Pearce D., Barbier E., Markandya A., Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World, Edward Elgar, Aldershot-Brookfield 1990.
 • Pearce D., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York 1990.
 • Piekut K., Pawluśkiewicz B., Rolnicze podstawy kształtowania środowiska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2005.
 • Piementel Piementel D., Happerly P., Hanson J., Douds D., Seidel R., Environmental, energetic and economic comparisons of organic and conventional farming systems, "Bioscience" 2005, vol. 55,no. 7.
 • Pietrzak S., Wdrażanie działań dla ochrony jakości wód na terenach rolniczych - działania krajowe, prezentacja multimedialna podczas konferencji "Spotkanie okrągłego stołu w ramach projektu Baltic Compass", Warszawa 2012.
 • Pigou A.C., Economics of Welfare, Macmillan Company, London 1952.
 • Poczta W., Wspólna polityka rolna po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 3 (148).
 • Pohl A., The Future of Organic Farming in Europe: How Do European Rural Development Programmes Support Organic Farming?, IFOAM EU Group, Brussels 2009.
 • Poskrobko B., Kształtowanie polityki ekorozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Sterowanie ekorozwojem, T. 2: Zarządzanie w warunkach w warunkach ekorozwoju, Białystok 1998.
 • Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
 • Postel S., Redesigning irrigated agriculture, [in:] L.R. Brown i in. (red.), State of the World 2000, W.W. Norton, New York-London 2000.
 • Poślednik A., Wpływ kursu euro na wysokość płatności bezpośrednich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2009.
 • Pretty J., Regenerating Agriculture, Earthscan, London 1995.
 • Pretty J., Brett C., Gee D., Hine R., Mason C.F., Morison J.I.L., Raven H., Rayment M., van der Bijl G., An assessment of the total external cost of British agriculture, "Agricultural Systems" 2000, vol. 65, no. 2.
 • Rogall H., Bausteine einer zukunftsfähigen Umwelt- und Wirtschaftspolitik, Duncker und Humblot Verlag, Berlin 2000.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Rohner-Thielen E., Organic Farming in Europe, Eurostat statistics in focus 310/2005.
 • Rohner-Thielen E., Area under Organic Farming Increased by 7.4% between 2007 and 2008 in the EU-27, Eurostat statistics in focus 10/2010.
 • Roubanis N., Dahlström C., Noizette P., Renewable Energy Statistics, Eurostat statistics in focus 56/2010.
 • Runowski H., Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 1999.
 • Runowski H., Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 3 (124).
 • Runowski H., Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15), IERiGŻ, Warszawa 2012.
 • Sachs I., Environment and styles of development, [in:] W. Matthews (red.), Outer Limits and Human Needs, Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala 1976.
 • Schaack D., Organic Area and Sales in Europe 2008, BioFach, Nürnberg 2010.
 • Schils R. i in., Review of Existing Information on Interrelation between Soil and Climate Change, Final Report, ClimSoil, European Commission, Environment Directorate-General, Brussels 2007.
 • Schwarz A., Wspieranie integrowanej produkcji rolniczej w Polsce i w Szwajcarii, [w:] Integrowana produkcja rolnicza w Polsce i w wybranych krajach europejskich, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Fundacji "Rozwój SGGW", Warszawa 1996.
 • Sokołowska S., Szwiec P., Polityka rolna w Polsce w kontekście wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w ocenie kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Stalenga J., Kuś J., Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Europie, [w:] Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2007, nr 6.
 • Stalenga J., Tyburski J., Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-13, prezentacja podczas konferencji "Programy rolnośrodowiskowe - z korzyścią dla człowieka i środowiska", organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny we współpracy z MRiRW, Kluczbork 11-12.04.2012.
 • Staniszewska M., Rolnictwo zrównoważone a rozwój polskiego rolnictwa i wsi, [w:] J.S. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Stolze M., Dabbert S., Zanoli R.,. Haring A.M., Lampkin N., Further Development of Organic Farming Policy in Europe with Special Emphasis on EU Enlargement, D18: Final report for EC outlining scenarios and dimensions of future European OFP, FiBL, University of Hohenheim, Polytechnic University of Marche, University of Applied Science Ebersvalde, University of Wales, November 2007.
 • Szabela-Pasierbińska E., Biofuels as one of renewable energy sources in Poland. Retrospective analysis of the Polish biofuel market, [w:] Економічний аналіз, Збірника наукових праць Тернопільсь-кого національного економічного університету, випуск 8/2011, Тернопіль 2011.
 • Szumski S., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Szymborska E., Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 - stan wdrożenia 2012, prezentacja pt. "Programy rolnośrodowiskowe - z korzyścią dla człowieka i środowiska", podczas konferencji organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny we współpracy z MRiRW, Kluczbork 11-12.04.2012.
 • Świstak H., Efektywność produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych - studium porównawcze, praca doktorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2000.
 • Tkaczyński J.W., Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Turbé A. i in., Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy makers, Report for European Commission (DG Environment), Bio Intelligence Service, IRD, and NIOO, Luxembourg 2010.
 • Turner R.K., Pearce D., Bateman I., Environmental Economics: An Elementary Introduction, Harvester Wheatsheaf, London 1994.
 • Van Huylenbroeck G., Durand G., Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Aldershot, Ashgate 2003.
 • Van Huylenbroeck G., Vandemeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A., Multifunctionality of agriculture: A review of definitions, evidence and institutions, "Living Reviews in Landscape Research" 2007, vol. 3.
 • Van Mournik M., Wspólna polityka rolna: historia, zasady funkcjonowania, reformy, [w:] M. Brzóska red.), Zasady wspólnej polityki rolnej a krajowe polityki rolne państw członkowskich, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
 • Vatn A., Multifunctional agriculture: Some consequences for international trade regimes, "European Review of Agricultural Economics" 2002, vol. 29, no. 3.
 • Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Aktualne zagrożenie erozją wodną powierzchniową gleb w województwach w latach 2000-2006, [w:] Środowiskowe skutki działalności rolniczej i wdrażania PROW na obszarach problemowych rolnictwa, "Studia i Raporty IUNG - PIB" 2011, nr 27 (1).
 • Wieliczko B., Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Studia i Monografie IERiGŻ nr 134, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2006.
 • Wieliczko B., Zmiany WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2012, nr 3 (25).
 • Wilczyński R., 10 lat odnowy wsi w Polsce - droga do celu, [w:] M. Błąd, M. Kłodziński, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Wilken G.C., Sustainable Agriculture Is the Solution, but What Is the Problem?, Occasional paper no. 14, Board for International Food and Agricultural Development and Economic Cooperation, Agency for International Development, Washington, D.C., 2005.
 • Wilkin J., Wieś - społeczeństwo - państwo. Nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 2.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Wilkin J., Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010a.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010b.
 • Wilkin J., Przyszłość wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - próba podsumowania dyskusji, "Wieś i Rolnictwo" 2011, nr 1 (150).
 • Willer H., Kilcher L. (red.), The World of Organic Agriculture 2010: Statistics and Emerging Trends 2010, FIBL and IFOAM, Bonn-Frick 2010.
 • Willer H., Kilcher L. (red.), The world of organic agriculture 2011: Statistics and emerging trends 2011, FIBL and IFOAM, Bonn-Frick 2011.
 • Willer H., Kilcher L. (red.), The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2012, FIBL and IFOAM, Bonn-Frick 2012.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 • Woś A., Rolnictwo zrównoważone (Sustainable agriculture), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1992, nr 13.
 • Woś A., Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego. Sformułowanie strategii rozwoju, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 2002.
 • Woś A., Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 • Woś A., Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2005, nr 1.
 • Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone - w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 3 (124).
 • Zegar J.S., Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), Monografie i Opracowania 522, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 • Zegar J.S., Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Zegar J.S., Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ, Warszawa 2009a.
 • Zegar J.S., Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (8), IERiGŻ, Warszawa 2009b.
 • Zegar J.S., Ekonomia wobec kwestii agrarnej, "Ekonomista" 2010a, nr 6.
 • Zegar J.S., Wspólna polityka rolna po 2013 roku, "Wieś i Rolnictwo" 2010b, nr 3 (148).
 • Zegar J.S., Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11), IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Zegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Ziętara W., Tradycyjne i współczesne podejście do równowagi w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, "Pamiętnik Puławski" 2000, z. 120.
 • Ziętara W., Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw w procesie integracji i globalizacji "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2012, nr 2 (24).
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 • Żylicz T., Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • A Budget for Europe 2020. Part II: Policy Fiches, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of Regions, COM (2011) 500 final, Brussels 29.6.2011.
 • Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, Bulletin of the European Union, European Commission, COM (97)2000, Brussels 2000.
 • Agribus 2010, Martin & Jacobs, Warszawa 2010.
 • Agricultural Policy Briefs: The Future of Rural Development Policy, Brief no 4, European Commission DG Agri, Brussels 2011, January.
 • Agricultural Statistics. Main Results - 2008-09, Eurostat Pocketbooks, 2010 edition, Publications of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Agriculture and the Green Economy, EEA, Copenhagen 2012.
 • Agriculture in the EU. Statistical and Economic Information 2010, European Union, DG Agri, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Agriculture in the EU. Statistical and Economic Information 2011, European Union, DG Agri, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • Agri-environment Measures, Overview on General Principles, Types of Measures, and Application. Unit G-4 - Evaluation of Measures Applied to Agriculture, Studies, European Commission DG Agri, Brussels 2005.
 • Aid to Farmers in Less Favoured Areas (LFA), European Commission 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/rudev/lfa/index_en.htm.
 • Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno ekonomicznych na realizację programu w latach 2000-2006, Wyginternational IMC Consulting, Warszawa 2007.
 • An EU Strategy for Biofuels, European Commission, Commission Communication, COM(2006) 34 final, O.J. C 67 of 18.03.2006.
 • An Evaluation of Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union, Institute for European Environmental Policy (IEEP) 2006.
 • A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, European Commission, Office of Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
 • Biofuels Barometer - June 2008, systèmes soleries 2008, "Le journal des energies renouvelables" 2008, no 185.
 • Biogazownie w ramach PROW 2007-2013, Prowieści, kwiecień/maj/2011.
 • Biomass Action Plan, European Commission, Communication from the Commission, COM(2005) 628 final, O.J. C 49 of 28.02.2005.
 • Broszura wzajemna zgodność (cross compliance). Minimalne normy, Obszar A i Obszar B obowiązujący od 2011 r., ARiMR, Warszawa 2011.
 • CAP after 2013, Smart Change or Business as Usual?, IFOAM EU Group: Position Paper, IFOAM 2010.
 • CAP Health Check - Impact Assessment Note no 9. Subject: New Challenges, European Commission D(2008) BV/15336, Brussels 20.05.2008.
 • Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Common Agriculture Policy towards 2020, Annex 1: Situation and Prospects for EU Agriculture and Rural Areas, European Commission, SEC(2011) 1153 final/2, Brussels 20.10.2011.
 • Communication from the Commission on Simplification and Better Regulation for the Common Agriculture Policy, Commission of the European Communities, COM(2005) 509 final, Brussels 19.10.2005.
 • Conclusions (Multiannual Financial Framework), EUCO 37/13, European Council, Brussels, 8 February 2013.
 • Cork Declaration: A Living Countryside, Report of the European Conference on Rural Development, European Commission, Brussels 1996.
 • Czy zasada współzależności jest skuteczna?, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 2008, nr 8, Luksemburg 2008.
 • Developing of agri-environmental indicators for monitoring and integration of environmental concerns into the common agricultural policy, European Commission, Communication from the Commission to the Council European Parliament, COM(2006) 508, Brussels 2006.
 • Directions towards sustainable agriculture, Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Council, COM(1999) 22 final, Brussels 27.01.1999.
 • Draft Report, the CAP towards 2020: Meeting the Food, Natural Resources, and Territorial Challenges of the Future, European Parliament, Committee on Agriculture and Rural Development, Brussels 2011.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Environment at the Heart of Europe: An Environmental Roadmap for 2009-2014. The Role of the European Parliament. A Joint Document from the Green 10, Bankwatch Network, BirdLife International (BLI), Climate Action Network Europe (CAN), European Environmental Bureau (EEB), Friends of the Earth Europe, Friends of Nature International, Greenpeace European Unit, Health and Environment Alliance, European Federation for Transport and Environment (T&E), WWF European Policy Office, September 2008.
 • Environment Fact Sheet: Sustainable Development, European Commission, Brussels 2006.
 • Environmental and Natural Resources: Strategies for Sustainable Agriculture, US Agency for International Development, Board for International Food and Agricultural Development and Economic Cooperation Environmental and Natural Resources, Washington, D.C., 1998.
 • Environmental Impacts of Different Crop Rotations in the European Union, Bio Intelligence Service, European Commission DG ENV, Brussels 2010.
 • Environmental Indicator Report 2012. Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe, European Environment Agency, Copenhagen 2012.
 • Environmental Indicators for Agriculture. Volume 1: Concepts and Framework, OECD, Paris 1997.
 • Environmental Statistics and Accounts in Europe, Eurostat statistical books, 2010 edition, Publication Office of European Union, Luxembourg 2010.
 • EU Rural Development Monitoring Data, Programmes Co-financed by the EAGGF Guarantee Section, Year 2003, European Commission DG Agri, Brussels 2003.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020, Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów KOM (2011) 21 wersja ostateczna, Bruksela 26.01.2011.
 • Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Communication from the Commission, COM(2010) 2020 Brussels 3.03.2010.
 • European action plan for organic food and farming, Commission of the European Communities, Communication of the Commission to the Council and the European Parliament, COM(2004) 415 final, Brussels 10.06.2004.
 • European Environment - State and Outlook 2010: Synthesis, European Environment Agency, Office of Official Publication of the EC, Luxembourg 2010.
 • European Union Citizens and Agriculture from 1995 to 2003, Special barometer, European Commission, Brussels 2004.
 • European Waters - Assessment of Status and Pressures, EEA Reports No 8/2012, Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2012.
 • Europeans, Agriculture and the Common Agriculture Policy, Special barometer, European Commission, Brussels 2010.
 • Evaluation of Environmental Impact of CAP Measures Related to the Beef and Sector and the Milk Sector, Alliance Environment, Auzeville-London 2007.
 • Evaluation of Environmental Impact of Milk Quotas. Final Deliverable Report, Alliance Environment, Auzeville-London 2008.
 • Evaluation of Environmental Impact of the CMO and Direct Support Measures of the CAP for Arable Crops, Alliance Environment, Auzeville-London 2007.
 • Evaluation of Soil Protection Aspects in Certain Programmes of Measures Adopted by Member States. Final Report, European Commission DG ENV, Brussels 2007.
 • Evaluation of the Application of Cross Compliance as Foreseen under Regulation 1782/2003, Part 1 Descriptive Report and Part 2 Replies to Evaluation Questions, Alliance Environment, Auzeville - London 2007.
 • Ewaluacja ex post planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Raport końcowy, IERiGŻ - PIB, IRWIR PAN, IUNG, BSM, Warszawa 28.05.2009.
 • Fact Sheet, Overview of the Implementation of Rural Development Policy 2000-2006, Some Facts and Figures, European Commission DG Agri, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2003.
 • Fact Sheet, Rural Development in the European Union, European Commission DG Agri, Brussels 2003.
 • Farm Structure Survey 1995-2007, Eurostat, Publications of the European Union, Luxembourg 2008.
 • Financial Framework for Enlargement 2004-2006 - Indicative Allocation for Commitment and Payment Appropriations. Copenhagen Package, European Commission, Brussels 2002.
 • Financial Reports, EU Expenditure, European Commission DG Agri, DG Budget, Brussels 2010.
 • Global Change 1995 - The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Greenhouse Gases Emission Trends and Projections in Europe. Annex, on the basis of a database on policies and measures based on submissions of Member States, European Environment Agency, Report 5/2008.
 • Green Paper. Adapting to climate change in Europe - options for EU actions, European Commission COM(2007) 354, Brussels 2007.
 • Horizontal Aspects of Rural Development, European Commission, DG Agri: Directorate G, AGRI/2009/412921-EN, 2009, http://circa.europa.eu (22.12.2012).
 • II Polityka ekologiczna państwa, MŚ, Warszawa 2001.
 • Implementation of the Council directive 91/676/EWG concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Synthesis from year 2000 member states reports, Report from the Commission, Commission of the European Communities, COM(2002) 407 final, Brussels 17.07.2002.
 • Informacja o stanie realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - dane na dzień 31.05.2010, MRiRW, Warszawa 2010.
 • Informacja o wynikach kontroli wdrażania ochrony na obszarach Natura 2000, NIK, Warszawa 2008.
 • Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów, {SWD (2012) 11 final} COM (2012) 60 wersja ostateczna, Bruksela 13.02.2012.
 • Integration of Environment into EU Agriculture Policy - The IRENA Indicator Based Report, European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_2/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.