PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 96 | 45--64
Tytuł artykułu

Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of Duty in the Light of the EU Customs Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepisy prawa celnego ustanawiają prawa i obowiązki osób przywożących i wywożących to-wary z terytorium Unii Europejskiej oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Jednym z podstawowych obowiązków osób przywożących lub wywożących towary z terytorium Unii jest obowiązek uiszczenia należności celnych. Nakładane one są nie tylko w celach stricte fiskalnych, ale służą ochronie rynku unijnego przed konkurencyjnymi towarami sprowadzanymi z zagranicy. Należności celne są jedną z podstawowych instytucji prawa celnego Unii Europejskiej. Pomimo to wciąż brakuje opracowań teoretycznych poświęconych tej instytucji prawnej.(abstrakt autora)
EN
Customs legislation establish rights and obligations of importing and exporting goods from the territory of the European Union and the powers and duties of the customs authorities. One of the primary responsibilities of the persons importing or exporting goods from the territory of the state is obliged to pay customs duties. They are not imposed only for strictly fiscal, but serve to protect the EU market against competing goods imported from abroad. Customs duties are one of the basic institutions of the European Union customs law. Despite it still lacks theoretical studies devoted to this legal institution.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
96
Strony
45--64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.U. UE C 326 z dn. 26.10.2012 r., s. 47).
 • Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady nr 2658 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej UE (Dz.U. WE z dn. 07.09.1987 r., L 256, s. 1 z późn. zm.)
 • .Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. UE L z dn. 19.10.1992 r., polskie wydanie specjalne, 02, t. 4, s. 307 i nn. z późn. zm.)
 • .Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 638/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 3330/91 (Dz.U. UE L z dn. 07.04.2004 r. nr 102, s. 1 z późn. zm.)
 • .Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L nr 269 z dn. 10.10.2013 r., s. 1 z późn. zm.).
 • Decyzja Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. UE. L 168 z dn. 07.06.2014 r., s. 105).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 858 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymo-gów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. nr 216, poz. 1422).
 • Ahlt Michael, Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 1998.
 • Bień-Kacała Agnieszka, Daniny publiczne. Próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r., w: Budzinowski R. (red.), Prawo i administracja, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Piła 2003, s. 99-112
 • .Błasiak-Barnuś Dorota, Leksykon prawa celnego, Wydawnictwo BW, Bydgoszcz 2006.
 • Brzeziński Bogumił, Zarys prawa finansów publicznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1998.
 • Chlebny Jacek, Przepisy ogólne, w: Borkowski J., Chlebny J., Chromnicki J., Hauser R., Wojtachnio H. (red.), Kodeks celny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 9-45.
 • Chuderski Jerzy, Chuderski Krzysztof, Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Daciuk Barbara w: Sachs K. (red.), VI Dyrektywa VAT, C.H. Beck, Warszawa 2004.Dauses Manfred Albert w: Skubisza R. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Drwiłło Andrzej, Cła i należności celne, w: Etel L. (red.), System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 871-882.
 • Drwiłło Andrzej, Cło i inne należności celne (instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą w świetle prawa celnego), w: Głuchowski J., Kosikowski C., Szołno-Koguc J. (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce.
 • Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 417-426.
 • Drwiłło Andrzej, Cło, w: Drwiłło A., Maśniak D. (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 57-65.
 • Drwiłło Andrzej, Prawo celne, Arche, Gdańsk 2001.
 • Hanclich Paweł, Olszewski Rafał, Szczepaniak Cezary, Prawo celne. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 1999.
 • Henke Reginhard w: Witte P., Henke R., Kammerzell N. (red.), DerUnionszollkodex (UZK), Verlag C.H.BECK oHG, Köln 2010.
 • Jura Józef, Vademecum celnictwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2006.
 • Kałka Marzena, Ksieniewicz Urszula, Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2007.
 • Kołodziej Dariusz, Mechanizmy handlu towarami Wspólnej Polityki rolnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2012.
 • Kuś Artur, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej i unii celnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Kuś Artur, Swobody i polityki Unii Europejskiej, w: Kuś A. (red.), Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 295-344.
 • Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech w: Lasiński-Sulecki K. (red.), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 18-24.
 • Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech w: Morawski W. (red.), Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Lex - a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 85-86.
 • Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Komentarz do art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, System Informacji Prawnej LEX.
 • Lasiński-Sulecki Krzysztof, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle torii opodatkowania konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Lubas Tomasz, Pojęcie należności celnej w prawie WE, Europejski Przegląd Sądowy 2007/10, s. 23-26.
 • Lux Michael, Guide to Community Customs Legislation, Bruylant, Bruksela 2002.
 • Lux Michael, Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami, Wydawnictwo BW, Szczecin 2004.
 • Lux Michael, Wprowadzenie do unijnego kodeksu celnego - Cz. I, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2014/7, s. 251-256.
 • Lyons Terry, EC Customs Law, Oxford University Press, Oksford 2001
 • Machalica-Drozdek Katarzyna, Drozdek Adam, Charakter prawny odsetek za zwłokę w pra-wie celnym - aspekt materialnoprawny, część I, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2014/11, s. 441-448.
 • Machalica-Drozdek Katarzyna, Drozdek Adam, Charakter prawny odsetek za zwłokę w prawie celnym - aspekt materialnoprawny, część II, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2014/12, s. 474-477.
 • Mosiej Gerard, Pojęcie cła. Analiza doktrynalna i dogmatyczna w Polsce, Państwo i Prawo 2004, s. 57-68.
 • Naruszewicz Stanisław, Laszczuk Mirosława, Wspólnotowe prawo celne, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Pal Renata Maria, Swobodny przepływ towarów, w: Kuś A. (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 255-286.
 • Piech Karol, Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
 • Reiwer-Kaliszewska Anna, Prawo celne, w: Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Lex - a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 282-307.
 • Reiwer-Kaliszewska Anna, Środki antydumpingowe jako instrument ochrony gospodarki unii europejskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2012.
 • Sawczuk Piotr, Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2011.
 • Sawicka Krystyna, "Podatki graniczne" w świetle regulacji kodeksu celnego, w: Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C., Mastalski R. (red.), Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1998, s. 131-142.
 • Sawicka Krystyna, Cło jako danina publiczna, w: Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Pra-wo finansowe, Lex - a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 340-351.
 • Voß Reimer w: Grabitz E., Hild M., Łubowski D. (red.), Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 62-66.
 • Ziembiński Zygmunt, Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1980.
 • Wyrok ETS z dnia 01 lipca 1969 r., sygn. C-24/68, w sprawie Komisja/Republice Włoskiej, Zb. Orz. ETS 1969.
 • Wyrok ETS z dnia 14 grudnia 1962 r., sygn. 2/62 i 3/62, w połączonych sprawach, Komisja/Wielkiemu Księstwu Luksemburga i Belgii, Zb. Orz. ETS 1986.
 • Wyrok ETS z dnia 1 lipca 1969 r., sygn. 2 i 3/89, w sprawie Komisja/Diamantarbeiders, Zb. Orz. ETS 1969, s. 211.
 • Wyrok ETS z dnia 1 lipca 1969 r., sygn. 24/68, w sprawie Komisja/Republice Włoskiej, Zb. Orz. ETS 1986.
 • Wyrok ETS z dnia 10 grudnia 1968 r., sygn. 7/68, w sprawie Komisja/Włochy, Zb. Orz. ETS 1968, s. 423
 • Wyrok ETS z dnia 24 września 1969 r., sygn. C-485/93, w sprawie Societe Louis Dreyfus & Cie/Komisji, Zb. Orz. ETS 1995.
 • Wyrok ETS z dnia 17 czerwca 1973 r., sygn. 77/72, w sprawie Komisja/Capolongo, Zb. Orz. ETS 1973, s. 611.
 • Wyrok ETS z dnia 7 lutego 1973 r., sygn. C-39/73, w sprawie Komisja/Republice Włoskiej, Zb. Orz. ETS 1973.
 • Wyrok ETS z dnia 26 lutego 1975 r., sygn. C-63/74, w sprawie W Cadsky SpA/Istitutio Nazionale per li Commercio Estero, Zb. Orz. ETS 1975.
 • Wyrok ETS z dnia 25 stycznia 1977 r., sygn. C-46/76, w sprawie W.J.G. Bauhuis/państwu Niderlandzkiemu, Zb. Orz. ETS 1977.
 • Wyrok ETS z dnia 12 stycznia 1983 r., sygn. C-39/82, w sprawie Andreas Matthias Dinner/państwu Niderlandzkiemu, Zb. Orz. ETS 1983.
 • Wyrok ETS z dnia 20 kwietnia 1983 r., sygn. C-132/82, w sprawie Komisja/Królestwu Belgii, Zb. Orz. ETS 1983.
 • Orzeczenie ETS z dnia 7 lutego 1984 r., sygn. C-314/ 82, w sprawie Komisja/Belgia, Zb. Orz. ETS 1984.
 • Wyrok ETS z dnia 7 lipca 1987 r., sygn. C-89/86, w sprawie Komisja/Holandia, Zb. Orz. ETS 1977).
 • Wyrok ETS (Piąta Izba) z dnia 14 września 1995 r., sygn. C-485/93 i C-486/93, w sprawach połączonych Maria Simitzi/Dimos Kos, LEX Polonica nr 388793.
 • Wyrok ETS z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. C-228/98, w sprawie Komisja/Dounias et Oikonomikon, Zb. Orz. ETS 2000
 • Postanowienie SN z dnia 10 września 2008 r., sygn. V KK 62/08, LEX nr 457961.
 • Wyrok NSA z dnia 25 maja 2006 r., sygn. I FSK 990/05, LEX nr 282951.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. III SA/Po 158/08, LEX nr 501340.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 15 października 2008 r., sygn. I SA/Op 223/08, LEX nr 510025.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2008 r., sygn. I SA/Go 803/08, LEX nr 529528
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.