PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 (CD) | 125--133
Tytuł artykułu

Przesłanki i formy publicznego wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie

Autorzy
Warianty tytułu
Public Support of Human Capital Development in Polish Agriculture : Premises and Instruments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano główne przesłanki publicznego wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie. Przedstawiono również wybrane formy podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników tego sektora wspierane przez państwo. Znacząca pomoc publiczna w analizowanym obszarze wynikała nie tylko z niskich kwalifikacji siły roboczej, ale także uznania roli rolnictwa w realizowaniu ważnych potrzeb społecznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa żywnościowego, ograniczania zmian klimatu i ochrony środowiska. Zaobserwowano zmniejszenie się znaczenia części środków służących rozwojowi kapitału ludzkiego w rolnictwie przy jednoczesnym zwiększaniu się roli innych instrumentów. Wnioski zaprezentowane w opracowaniu oparte są o informacje zaczerpnięte z dokumentów strategicznych i prawnych z zakresu polityki rolnej, jak również analizę danych liczbowych zgromadzonych przez instytucje publiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the main premises for public support of human capital development in Polish agriculture. It also presents selected forms of improving the level of knowledge and skills of employees working in this sector supported by the state. A significant public aid in the analysed area stemmed not only from the low level of human capital, but also a role of agriculture in meeting important social needs concerning food security, climate change mitigation and protection of the environment. A decrease in the importance of some measures aiming at developing human capital in agriculture with an increase in the role of other instruments was observed. The results presented in the study were based on the strategic and legal documents concerning the agricultural policy, as well as an analysis of the data gathered by public institutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
125--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bator, F.M. (1958). The Anatomy of Market Failure. The Quarterly Journal of Economics, 7(3), 351-377.
 • Czyżewski, A. i Kułyk, P. (2010). Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(25), 41-50.
 • Czyżewski, A. i Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), 16-25.
 • Czyżewski, A. i Matuszczak, A. (2011). Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwoju lokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (1997-2011), J. Agribus. Rural Dev. 1(19), 17-36.
 • Dudek, M. (2010). Kapitał ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierające jego rozwój, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 540, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Dudek, M. i Chmieliński, P. (2015). Seeking for opportunities: Livelihood strategies in the challenge of peripherality. The Journal of Rural and Community Development, 10(1), 191-207.
 • Eurostat. (2015). National accounts online data code: nama_nace10_c, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/55/National_accounts_YB2015.xlsx, (12.12.2015).
 • GUS. (2014). Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2013 roku. Warszawa: GUS.
 • Kania, J., Drygas, M., Kutkowska, B. i Kalinowski, J. (2011). System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy, 7, 22-28.
 • Komisja Europejska. (2010). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
 • Komisja Europejska. (2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wniosek, KOM(2011) 627 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska. (2013). How many people work in agriculture in the European Union? An answer based on Eurostat data sources. EU Agricultural Economics Briefs, nr 8, http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/index_en.htm, (12.12.2015).
 • Kulawik, J. (2015). Globalne i europejskie determinanty WPR. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(345), 38-58.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2008). Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5(20), 96-108.
 • MNiSW. (2013). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Warszawa: MNiSW.
 • MRiRW (2015). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa: MRiRW.
 • MRiRW (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: MRiRW.
 • MRiRW (2015). Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sprawozdanie nr 8/2014, Warszawa: MRiRW.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. (2012). Warszawa: Monitor Polski Dziennik Urzędowy RP, Poz. 839.
 • Zegar, J.S., Krzyżanowski, J. i Wrzaszcz, W. (red.). (2015). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (31). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.