PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-2 | 66--101
Tytuł artykułu

Europeizacja gospodarki przestrzennej w olsce - zarys propozycji założeń nowej ustawy

Warianty tytułu
European Nature of Spatial Economy in Poland: an Outline of the Proposed Assumptions for a New Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie ustawy dotyczące gospodarki przestrzennej, opracowane i uchwalone w okresie transformacji ustrojowej (1994 i 2003) nie przyczyniły się, wbrew zamierzeniom, do tworzenia ładu przestrzennego i zapewnienia uporządkowanego rozwoju zagospodarowania kraju. Kolejne projekty i nowelizacje ustaw, wskazane skrótowo w artykule, nie przyniosły spodziewanej poprawy w tej dziedzinie. Stan ten był przedmiotem krytyki zarówno ze strony samorządów terytorialnych, jak i części środowiska fachowego. Należący do tej drugiej grupy autor uważa, że główną przyczyną peryferyzacji polskiej przestrzeni w ramach UE był i jest brak nawiązania w regulacjach ustawowych dotyczących gospodarki przestrzennej do doświadczeń i ustawodawstwa, funkcjonującego od ponad pół wieku w państwach "starej" UE, oraz ignorowania polityk dotyczących gospodarki przestrzennej formułowanych przez Komisję Europejską. Te ostatnie artykuł skrótowo przedstawia. Dla przełamania występujących tendencji do narastania chaosu w polskiej przestrzeni autor uznaje za niezbędne sformułowanie nowej ustawy. Obejmują one około 40 kluczowych zagadnień oraz zarysowują podstawowe tezy dotyczące każdego z nich; powinny one stać się przedmiotem dyskusji. Artykuł wskazuje również krytyczne kierunki przygotowania projektu nowej ustawy. Wybrana bibliografia obejmuje około 40 pozycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish spatial economy regulations, prepared and approved during the period of systemic transformations (in 1994 and 2003) failed to contribute, contrary to expectations, to the development of spatial order and the assurance of the country's ordered economic development. Subsequent drafts and amendments of the laws, indicated briefly in the paper, did not improve the situation either. The current legal status became the object of criticism by both local governments and some experts. The author, who belongs to the latter group, thinks that the main reason of the peripheral nature of the Polish space within EU was and has been in the Polish regulations on spatial economy lack of reference to the experiences and laws that have been operating for over fifty years in the "old EU" countries, not to mention ignorance of the spatial economy policies formulated by the European Commission. The latter are briefly presented in the paper. To overcome the tendencies of increasing chaos in the Polish space, the author recognises that it is indispensable to formulate a new law. His proposals include about forty key issues and indicate basic premises for each of them for further discussions. The paper also points out critical directions of the new bill preparation. Selected bibliography contains about forty items (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--101
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce. Raport krajowego Sekretariatu "Habitat", Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
 • Baugesetzbuch (BauGB). Deutscher Taschenbuchverlag 35 Auflage (Stand 1. Mai 2003).
 • Beyer K., Heide S. et al., Entwicklung eines Idiktorenmodels zur Bestimmung und Messung der Nachhaltigkeit in NRW, Staatskanzelei NRW, Dusseldorf 2000.
 • Billert A., Stadtentwicklungsprobleme in Polen als Folge fehlender Marktinstrumenten im Wohnungswesen und ungenügenden Planungsrecht, Praxisbericht und Ausblick 2004, www.schrumpfende-stadt.de.
 • Billert A., Planowanie przestrzenne a polityka. "Trzecia droga" do "Trzeciego świata", (w:) Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, "Urbanista", Warszawa 2006.
 • Bobiński J., Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Raport Nr 19/99, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa, czerwiec 1999.
 • Brundtland Report, Our common feature, World Commission on Environment and Development, UNO, New York 1987.
 • 8. Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK)., Ausschuß für Raumentwicklung, Potsdam, Mai 1999. Furman S., Polska jako jedyny kraj w Europie nie ma rozgraniczenia prawa własności (nieruchomości) od prawa do zabudowy, (w:) "Urbanista" nr 6/2005.
 • . Innovation policies for sustainable urban development: The ecological city, OECD, Paris 1996.
 • Izdebski H., Założenia do projektu ustawy. Wprowadzenie do dyskusji nt. zmian w prawie regulującym planowanie zagospodarowania przestrzennego, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 25.08.2004.
 • Jędraszko A., Ekspertyza ogólna projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, (wersja z 07.09.1993 r.) przygotowana dla Rady TUP, maszynopis, Stuttgart 25.11.1993.
 • Jędraszko A., Bliżej Europy? "Architektura" nr 3, grudzień 1994.
 • Jędraszko A., Samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, UMP, Warszawa 1994
 • Jędraszko A., Wstępne uwagi do projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (wersja z 26.03.1999), Stuttgart 28.04.1999.
 • . Jędraszko A., Jeszcze raz krytycznie. Kilka uwag do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z perspektywy państw Europy Zachodniej, "Miasto" Nr 4 (25), kwiecień 2000.
 • Jędraszko A., Komentarz ogólny do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjętego przez Radę Ministrów 11.01.2000, maszynopis, Stuttgart, 19.09.2000.
 • Jędraszko A., Na drodze do zjednoczonej Europy, wyd. II uaktualnione, Akapit-DTP, Warszawa 2002.
 • . Jędraszko A., Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli jak pozostać peryferiami Europy, "Architektura" nr 6, Warszawa 2004.
 • Jędraszko A., Projekt założeń ustawy o gospodarce przestrzennej. Warszawa, grudzień 2005, www:urbanista.pl.
 • Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 2005.
 • Jędraszko A., Projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Komentarz ogólny do tekstu projektu z 8 sierpnia 2006, Stuttgart, we wrześniu 2006, www.urbanista.pl.
 • Jędraszko A., Polska formuła zagospodarowania przestrzennego. Dywergencja czy powrót do Europy? Stuttgart, w październiku 2005, "Urbanista" nr 11/2005.
 • Jędraszko A., Założenia do ustawy o gospodarce przestrzennej, Stuttgart, 19 maja 2006, www.izbaurbanistow.pl.
 • Jędraszko A., Billert A., Polska przestrzeń - polskie miasta. Sodoma i Gomora w sercu Europy, październik 2006. jakubbuchalik@collectiveart.pl.
 • Kolipiński B., Aktualne problemy planowania przestrzennego w Polsce, Wystąpienie na seminarium w IGPiK w dniu 28.09.2000 roku, maszynopis.
 • Kolipiński B., Stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie aktualnych problemów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego - tezy do dyskusji, maszynopis bez daty.
 • Kolipiński B. Kraj przestrzennego bezprawia, "Wspólnota" nr 6, Warszawa 2003.
 • Kolipiński B, Radziejowski J., Szulczewska B., Model systemu planowania przestrzennego w Polsce. Założenia., Materiał roboczy, wersja 7 listopada 2006 r.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa sierpień 1999.
 • Kowalewski A., Puzyna W., (FRDL), Ekspertyza "Analiza narodowego planu rozwoju 2007-2013 i Narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013 pod kątem spójności", oprac. na zlec. Depart. Koordynacji Polityki Strukturalnej Min. Gospodarki i Pracy, Warszawa, sierpień 2005 (zwł. Załącznik 2. Rozwój zrównoważony i gospodarka przestrzenna).
 • Kowalewski A., Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, IRM, Kraków 2006.
 • Kunzmann K., Braucht Europa eine Stadtpolitik von oben? Raumplanung 116, s. 193- 198.
 • Miasto - wspólne dobro i zbiorowy obowiązek, Materiały I Kongresu Urbanistyki Polskiej pod red. M. Kochanowskiego i P. Lorensa, Biblioteka Urbanisty, Warszawa 2003.
 • Nachhaltige Stadtentwiclung. SRL Beteiligung an HABITAT II PlanerIn 4/1996 SRL.
 • Nachhaltige Stadtentwiclung in kleinen Stadten, SRL Schriftenreihe 42, Mai 1997.
 • Nachhaltige Stadt. Beitrage zur Urbanem Zukunftssicherung. SRL Schriftenreihe 47, 15 Juni 2000.
 • Opinia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 4.10.2006 r. dotycząca projektu ustawy o planowaniu przestrzennym (edycja 08.08.2006), GKUA, Warszawa, 04.10.2006; suplement do Opinii GKUA pt. Rekomendacje, Warszawa, 25.10.2006.
 • Planowanie przestrzenne w krajach Unii Europejskiej. Seminarium TUP, 14 maja 2002, maszynopis, Warszawa 2002.
 • Regulski J., O planowaniu przestrzennym, 13.08.2004.
 • Stanowisko Sekretariatu Krajowego "Habitat" w sprawie realizacji Agendy Habitat i stanu gospodarki przestrzennej w Polsce. Sekretariat Krajowy "Habitat", 27.04.2006.
 • Stanowisko ZG TUP w sprawie projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Biuletyn Informacyjny ZG TUP nr 1-2, styczeń-sierpień 1999.
 • Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie planowania przestrzennego w polskich miastach i gminach, "Samorząd Miejski" nr 6 (103), czerwiec 2004.
 • The New Charter of Athens (prepared by the European Council of Town Planners), Dansk by plan, Copenhagen 1998.
 • Towards as thematic strategy on the urban environment, European Commision, COM (2006) Official Jurnal C98.
 • Urbanistyka w dzianiu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej pod red. T. Ossowicza i T. Zipsera, Biblioteka Urbanisty nr 9, Warszawa 2006.
 • World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002.
 • Wybrane problemy związane z projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. TUP, Warszawa, kwiecień 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.