PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 244 | 331
Tytuł artykułu

Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of Public Institutions' Efficiency in Education and Health Care Sectors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec takich argumentów sformułowanie celu głównego jako zbudowania własnej wielowymiarowej oceny działalności instytucji publicznych na potrzeby optymalizowania kosztów i polepszenia jakości usług w sektorach edukacji i ochrony zdrowia wydaje się w pełni uzasadnione. Przy tym instytucja publiczna rozumiana jest tutaj jako organizacja niekomercyjna, utworzona w wyniku inicjatywy administracji państwowej lub jednostek samorządu terytorialnego. Jest ona zależna od organów założycielskich i prowadzi działalność o charakterze publicznym, tj. dostępnym dla każdego obywatela [Krzyżanowska 2000]. Wstęp 11 Do realizacji celu głównego służą zaproponowane cele szczegółowe: • usystematyzowanie pojęć i definicji sektora publicznego; • przegląd dotychczasowych metod oceny instytucji sektora publicznego i prywatnego; • zbudowanie kompleksowego systemu oceny efektywności instytucji publicznej w rozbiciu na aspekty: - ekonomiczny (efektywność instytucji), - prakseologiczny wewnętrzny (skuteczność działań), - osobowy, dotyczący satysfakcji interesariuszy, a w szczególności użytkowników i personelu, - procesowy, w którym ocenia się stopień zapewnienia jakości poprzez kontrolę, reakcję na zdarzenia niepożądane i ciągłą poprawę jakości, - prakseologiczny zewnętrzny, badający wpływ działalności instytucji na dobrobyt społeczny; • próbna aplikacja zastosowania opracowanego systemu ocen w wybranych instytucjach sektora edukacji i sektora ochrony zdrowia w Polsce. Część z zaprezentowanych treści jest wynikiem realizacji projektu badawczego N N111 194439 na temat Pomiar jakości usług instytucji użyteczności publicznej, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cel pracy ujęto w następujących przekrojach: • teoretycznym (poznawczym): - przegląd i usystematyzowanie pojęć oraz definicji sektora publicznego, - przybliżenie roli i organizacji usług publicznych sektorów edukacji i ochrony zdrowia, - omówienie badań teoretycznych i empirycznych oceniających działalność instytucji w wyżej wymienionych sektorach; • metodologicznym: zastosowanie metod ilościowych do oceny działań instytucji publicznych: - modelu DEA, - modelu regresji liniowej, - modelu edukacyjnej (zdrowotnej) wartości dodanej, - modelu efektów losowych (variance components model), - miar nierównomierności rozkładu, w szczególności współczynnika Giniego, - analizy wielowymiarowej, w szczególności analizy czynnikowej, - zmodyfikowanej uproszczonej funkcji dobrobytu Sena, - zmodyfikowanych kart Shewarta i innych narzędzi kontroli procesu, - wielowymiarowej analizy porównawczej; • utylitarnym (aplikacyjnym): - przeprowadzenie badań ilościowych dotyczących pomiaru efektywności instytucji publicznych w rozbiciu na wyróżnione aspekty w sektorach edukacji i ochrony zdrowia, - zaproponowanie kompleksowego miernika oceniającego instytucje publiczne szczególnie w sektorach edukacji i ochrony zdrowia w celu wsparcia władz państwowych i samorządowych w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji finansów i poprawy jakości usług.(fragment tekstu)
EN
The effective running of public institutions, in particular in the area of education and health care, is the base of essential problem of the whole social-economic system's justice, where the starting point is a human being - their value and dignity. An important reason for the choice of the research subject in this monograph is human capital too. According to a lot of ideas it is a factor of the economic growth of the whole country. Its effective education and use is also an institutional problem. The main goal of this work is the construction of multidimensional evaluation of public institutions activity to optimize expenses and improve the quality of services in education and health care sectors. The term "public institution" is used and understood here as a nonprofit organization founded as a result of the initiative of state administration or local government. In this work multidimensional evaluation of public institutions in five areas is proposed: 1. Economic in which productivity of public institutions is assessed. 2. Praxelogical internal analyzing the efficiency of activity of institutions. 3. Personal which is connected with the satisfaction of stakeholders, in particular users and staff. 4. Process in which the level of ensuring quality through the control, reaction for unexpected events and constant improvement of the quality is assessed. 5. Praxelogical external analyzing the influence of activity of institutions on social welfare. In Poland, like in other developed and developing countries, the reform of public sector is taking place, and this process is on the stage of constant evolution. It can be noticed that in this evolution the quality of public services becomes more and more important. In chapters 2 and 3 the models of services' quality improvement and their application in public sector are presented. Improvement of service quality requires its measurement and evaluation. Diversity of characteristic of services users in particular in health care and education sector makes it very difficult to objectively rate service, especially because patients and students are often not able to find a difference between service quality and satisfactionfrom getting it. Presented in chapter four the proposal of multidimensional evaluation of public institutions based on the distinguished aspects and given in each of them methods of measurements gives an opportunity of the whole measurement of different institutions and a comparison with others. Because the evaluation refers to human public institutions in its structure next to the financial, customer and process perspective (including development) also the measurement of the internal and external efficiency is stressed, which directly influences the reception of service quality. In chapter five the author tries to describe and evaluate the education system in Poland in distinguished five aspects. Based on the funds allocation between different education stages in Poland in comparison with the international system it can be stated that in Polish educational system elementary education is the most important, which in a sense is consistent with EU guidelines in terms of equal chances for all citizens. However, we are one of few countries in the world where unit costs of elementary education are higher than the costs at the secondary level. Maybe it is one of the reasons of our average results in the international exam OECD PISA. The analysis of the exam in mathematics (which evaluates the knowledge level of a student on six levels of education) shows that the participation of the weakest students in Poland is decreasing in time, even if it is on the high level of 20%. On the other hand among the counties with similar education expenditure (% GDP per capita) Poland belongs to a group with the lowest share of students who gain the highest levels in PISA test in mathematics. The share of students from Poland who gain the best results is still on low (10%) level. Based on the data from the social diagnosis for the years 2003-2011 the hypothesis that there is a relationship between happiness (self-satisfaction) and the level of knowledge measured with education level has been confirmed. In the analyzed period people with the lowest education level had also the lowest average happiness level, but in the period 2005-2011 it was gradually increasing. For other groups the level of happiness was appropriately higher depending on the education level, and it was increasing to 2009, and in the period of 2009-2011 it decreased. The strongest decline of happiness level was in the group of Poles with higher education. There has been an economic crisis in Poland since 2009 which caused the lack of stabilization on the labor market and dissatisfaction of the situation in the country. Chapter six is dedicated to the analyses of health state of Poles and the evaluation of health care in Poland in particular areas. The expenses on citizens health care (public and private) expressed in USD PPP per person are in Poland one of the lowest among OECD countries. Probably because of this Polish health care system in international comparison of relative efficiency of health care measured with DEA function is one of the most productive in the world. In Poland the death rate with the exception of few illnesses (e.g. cancer of large intestine) has the decreasing tendency which proves the improvement of treatment efficiency, the more that number of disease incidence, in particular diseases of civilization, is increasing year by year. However, in comparison with average of EU 27 countries the efficiency of treatment in our health care system is much below the European average. The most important signs of inefficiency of Polish public health care system is long waiting time for a visit to specialists, which after following reforms are still extending. Like in the previous chapter based on the example of hospitals in Lower Silesia their multidimensional work has been assessed. The hypothesis about the dependence of happiness on satisfaction with health and number of disease symptoms has been confirmed. In the analyzed period to 2009 the dependence of the level of happiness on the satisfaction with health of an average Pole can be seen. Despite constant increase of satisfaction with health of an average Pole since 2009 the level of their happiness remains on the same level. This drop in both analyzed situations shows big dependence of Poles happiness on the economic situation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
331
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamus-Matuszyńska A., Burda-Świerz K., Wronka M., (2012), Budowanie relacji instytucji ochrony zdrowia z interesariuszami, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Aitkin M., Longford N., (1986), Statistical Modelling of Data on Teaching Styles, "Journal of the Royal Statistical Society", vol. 149, part 1.
 • An introduction guide to the concepts and principles, (1999), Canadian International Development Agency.
 • Angrist J.D., Lavy V., (1999), Using Maimonides Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement, ,,Quarterly Journal of Economics", vol. 114, no. 2.
 • Arnold G., (2005), The Handbook of Corporate Finance. A Business Companion to Financial Markets, Decisions and Techniques, Prentice Hall Financial Times, Glasgow 2005.
 • Atkinson A., Hills J., (1998), Exclusion, Employment and Opportunity, Centre for the Analysis of Social Exclusion, CASE paper 4, London School of Economics, London, http://sticerd.lse.ac.uk/case
 • Austen A., Czakon W., (2012), Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Auxilla F., Rossi C., (2006), La valutazione nell'ambito sanitario, [w:] M. Carpita, L. D'Ambra, M. Vichi, G. Vittadini (red.), Valutare la qualità: i servizi di pubblica utilità alla persona, Edizioni Guerini e Associati, Milano.
 • Badura B., (1995), What is and What Determines Health, [w:] U. Laaser, E. de Leeuw, Ch. Stock (eds.), Scientific Foundations for Public Health Policy in Europe, Juventa Verlag, München.
 • Baggott R., (2004), Health and Health Care in Britain, Macmillan, Basingstoke.
 • Balestra P., Nerlove M., (1996), Pooling Cross Section and Time Series Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas, "Econometrica", vol. 34, no. 3.
 • Baltagi B.H., (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd., New York.
 • Barr N., (2010), Państwo dobrobytu jako skarbonka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Warszawa.
 • Barro R., (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, "Quarterly Journal of Economics", vol. 106, no. 2.
 • Barro R., (2001), Human Capital and Growth, "American Economic Review", vol. 91, no. 2.
 • Barro R.J., (1996), Determinants of Growth: A Cross-Country Empirical Study, NBER Working Papers no. 5698, National Bureau of Economic Research.
 • Bartnicka H., Szydlak I., (2001), Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Bassiri D., Schulz E., (2001), Alternative to Grade Point Averages as Measures of Academic Achievement in College, ACT Research Report 2001 - 4, Iowa City.
 • Becker G.S., (1993), Human Capital, NBER, New York.
 • Bedeian A., Zammuto R., (1991), Organizations, Theory and Design, Dryden Press, Hinsdale.
 • Benner M., Tushman M., (2003), Exploitation, Exploration and Process Management: The Productivity Dilemma Revisited, "Academy of Management Review" no. 26(2).
 • Benson L., (2011), System opieki zdrowotnej: przegląd systemów świadczenia usług zdrowotnych, [w:] K. Walshe, J. Smith, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Berg, S., (2010), Water Utility Benchmarking: Measurement, Methodology, and Performance Incentives, IWA Publishing Alliance House, 12 Caxton Street, London SW1H 0QS, UK.
 • Berry L., Parasuraman A., (1994), Lessons from a Ten Year Study of Service Quality in America, QUIS 3, ISQA.
 • Berwick D., Godfrey A., Roessner J., (2002), Curing Health Care, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Biała Księga na temat usług użyteczności publicznej, (2004), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela.
 • Bielski M., (2002), Podstawy teorii organizacji zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Biernacki M., (2000), Problemy pomiaru jakości życia. Elementy metrologii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Biernacki M., (2006a), Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, "Mathematical Economics" no. 3(10), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Biernacki M., (2006b), Porządki generowane krzywą Lorenza, "Mathematical Economics" no. 3(10), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Biernacki M., (2006c), Wychowanie - droga do wolności czy do zniewolenia. Ryzyko wychowawcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 117, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Biernacki M., (2007a), Próba oceny służby zdrowia w Polsce, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, Sopot 2007.
 • Biernacki M., (2007b), Problemy pomiaru jakości kształcenia w szkołach wyższych, "Mathematical Economics" no. 4(11), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Biernacki M., (2008), Skuteczność edukacji matematycznej, "Didactics of Mathematics" no. 5(9), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Biernacki M., (2009a), Kilka uwag do pomiaru jakości kształcenia, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Quality of Life. Improvement through Social Cohesion, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Biernacki M., (2009b), Effectiveness of mathematical education, ,,Didactics of Mathematics" no. 5(9). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Biernacki M., (2009c), Próba pomiaru efektywności instytucji użyteczności publicznej, [w:] J. Hozer, Mikroekonometria w teorii i praktyce, Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Biernacki M., (2012a), Evaluation of the Effectiveness of the Education System in Poland, "Journal of Educational and Social Research", vol. 2, no. 5, Sapienza University of Rome.
 • Biernacki M., (2012b), Problems with Assessment of Healthcare System based on Poland, prezentacja na: International Conference On Applied Economics, Uppsala, Sweden 2012.
 • Biernacki M., (2012c), Stan zdrowia, ochrona zdrowia a jakość życia Polaków, prezentacja na: Fifth International Scientific Conference Quality of Life, Wrocław, 20-21.09.2012.
 • Biernacki M., Czesak K., (2012), The Subjective Well-being of Poles Depending on their Educational Level in 2003-2011, prezentacja na: Fifth International Scientific Conference Quality of Life, Wrocław.
 • Biernacki M., Ejsmont W., (2011), Efektywność kształcenia we wrocławskich liceach, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 253.
 • Biernacki M., Ejsmont W., (2012), The Dynamics of the Effectiveness of Teaching at Secondary Schools in Wroclaw, 2004-2011, Applications of Mathematics and Statistics in Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Biernacki M., Łyko J., (2010), Economic Growth, Social Wealth and Investing in Human Capital, "Social Research" no. 4.
 • Biolik J., (2009), Problemy oceny i pomiaru jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Quality of Life. Improvement through Social Cohesion, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Bjornberg A., Garrofe C., Lindblad S., (2009), Euro Health Consumer Index 2009, Health Consumer Powerhouse AB.
 • Bjornberg A., Garrofe C., Lindblad S., (2012), Euro Health Consumer Index 2012, Health Consumer Powerhouse AB.
 • Bonstingl J., (1997), Szkoły jakości. Wprowadzenie do TQM w edukacji, Wydawnictwo CODN, Warszawa.
 • Borowiec L., (2007), Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska.
 • Borys T., (1991), Kwalimetria, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Brien S., Ghali W., (2008), Public Reporting of the Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR): Implications for the Canadian Approach to Safety and Quality in Health Care, "Open Medicine", vol. 2, no. 3.
 • Brunello G., Coni S., Lucifora C., (2000), The Returns to Education in Italy: A New Look at the Evidence, IZA Working Paper no. 130.
 • Buchanan J.M. (1968), The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally, Chicago.
 • Bushell S., Shelest B., (2002), Discovering Lean Thinking at Progressive Health-care, ,,Journal for Quality and Participation" no. 25(2).
 • Card D.A., Krueger A.B., (1996), School Resources and Student Outcomes: An Overview of the Literature and New Evidence from North and South Carolina, ,,Journal of Economic Perspectives" no. 10(4).
 • Chapman D., Cowdell T., (1998), New Public Sector Marketing, Prentice Hall, Great Britain.
 • Charnes A., Cooper W., Rhodes E., (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, ,,European Journal of Operational Research".
 • Christensen C., (2009), The Innovators Prescription. A Distruptive Solution for Health Care, McGraw-Hill, New York.
 • CIMA Official Terminology, (2005), CIMA Publishing, Oxford.
 • Coelli T., (1996), A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, University of New England, Armidale.
 • Coleman J.S., (1966), Equality of Educational Opportunity, Washington, DC, U.S. GPO.
 • Coleman J.S., Campbell E.Q., Hobson C.F., McPartland J., Mood A.M., Weifeld F.D., York R.L., (1966), Equality of Education Opportunity, Washington, D.C. U.S. Department of Health, Education and Welfare, Office of Education, U.S. Government Printing Office.
 • Colombo F., Tapay N., (2004), Private Health Insurrance In OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems, OECD Working Paper no. 15, Organization for Economic Co-operations and Development, Paris.
 • Cronin J., Taylor S., (1994), SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality, ,,Journal of Marketing" vol. 58.
 • Cyfert S., (2006), Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Czapiński J., (2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, "Nauka" nr 1.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), (2011), Social Diagnosis, www.diagnoza.com (data pobrania: 06.06.2012).
 • Czaputowicz J., (2005), Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, "Służba Cywilna" nr 11.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., (2000), Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
 • Daszkowska M., (1998), Usługi - produkcja, rynek marketing, PWN, Warszawa.
 • De la Fuente A., (2003), Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy. Part 2: Assesment at the EU Country Level, Raport Komisji Europejskiej.
 • Debreu G., (1951), The Coefficient of Recourse Utilisation, "Econometrica" no. 19(3), July.
 • Dittmann P., Dziechciarz J., Hasińska Z., Tausz K. (2006), Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Dixon J., (2005), Payment by Results - New Financial Flows in the NHS, ,,British Medical Journal" no. 328.
 • Dobbelsteen S., Levin J., Oosterbeek H., (2002), The Causal Effect of Class Size on Scholastic Achievement:
 • Distinguishing the Pure Class Size Effect from the Effect of Changes in Class Composition, ,,Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 64, no. 1.
 • Dolata R., (2004), Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do oceny jakości kształcenia, Biuletyn Badawczy nr 3 wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Dominiak P., Leja K., (2001), Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą, [w:] G. Światowy (red.), Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania europejskiego społeczeństwa wiedzy, Continuo, Wrocław.
 • Donabedian A., (1985), Explorations in quality assessment and monitoring. Vol. I. The definition of quality and approaches to its assessment, 1980; Vol. II. The criteria and standards of quality, 1982; Vol. III. The methods and findings of quality assessment and monitoring: an illustrated analysis, Health Administration Press, Ann Arbor.
 • Donaldson T., Preston L., (1995), Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications, ,,Academy of Management Review", vol. 20, no. 9.
 • Dougherty C., Jorgenson D., (1996), International Comparisons of the Sources of Growth, ,,American Economic Review" vol. 86.
 • Dresler Z., (2001), Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy, [w:] J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., (2004), Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Dykowska G., (2007), Rola pielęgniarki w zarządzaniu jakością na bloku operacyjnym, Prezentacja na konferencji "Pielęgniarstwo Operacyjne", 21.09.2007, Warszawa.
 • Dziawgo D., (1997), Credit-rating. Ryzyko i obligacje na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa.
 • Dzierzgowska I., (2000), Teoria jakości a edukacja, "Gimnazjum" nr 4.
 • Ejsmont W., (2009), Optymalna liczebność grupy studentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 76, Ekonometria 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Ejsmont W., (2011), Varying Effectiveness of Teaching versus Class Size, ,,Mathematical Economics" no. 7(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Elfring T., (1989), New Evidence on the Expansion of Service Employment in Advanced Economies, ,,Review of Income and Wealth", series 35, no. 45.
 • Esping-Andersen G., (1999), Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford.
 • Esping-Andersen G., (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.
 • Fare R., Grosskopf S., Lindgren B., Roos P., (1994), Productivity Developments in Swedish Hospitals: A Malmquist Index Approach, [w:] A. Charnes, W. Cooper, A. Lewin, L. Seiford, Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Application, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Farrell M., (1957), The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, no. 120(III).
 • Feigenbaum A.V., (1991), Total Quality Control, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Fitzpatrick T. et al. (ed.), (2006), International Encyclopedia of Social Policy, Routledge, London, New York.
 • Flejterski i in. (red.), (2005), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 • Florczak W., (2008), Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu, "Ekonomista" nr 2.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), (2010), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), (2012), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Freeman R., (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Freeman R., (2008), Ending the so-called "Friedman-Freeman" Debate, "Business Ethics Quarterly" vol. 18, iss. 2.
 • Freeman R., Harrison J., Wics A., (2007), Managing for Stakeholders. Survival, Reputation and Success, Yale University Press.
 • Friedman A., Miles S., (2006), Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press.
 • Fukuyama F., (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Gardini M., (1997), Qualitätsmanagement in Dienstleistungsunternehmungen - dargestellt am Beispiel der Hotellerie, Lang, Frankfurt/Main.
 • Garvin D., (1988), Managing Quality: the Strategic and Competitive Edge, Free Press, New York.
 • Garvin D.A., (1984), What Does "Product Quality" Really Mean?, "Sloan Management Review" no. 23.
 • Gary-Bobo R.J., Mahjoub M.-B., (2006), Estimation of Class-size Effects, Using the Angrist-lavy Instrument: The Case of French Junior High Schools, CEPR Discussion Paper no. 5754.
 • Gaster L., (1995), Quality In Public Services: Managers' Choices, Open University Press, Buckingham.
 • Gaster L., Squires A., (2003), Providing Quality in the Public Sector. A Practical Approach to Improving Public Services, Open University Press, United Kingdom.
 • Gilmore A., (2006), Usługi, marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Giussani L., (2002), Ryzyko wychowawcze, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Goldstein H., (1995), Multilevel Statistical Models, London, Edward Arnold, Halstead Press, New York.
 • Goldstein H., Spiegelhalter D., (1996), League Tables and their Limitations: Statistical Issues in Comparisons of Institutional Performance, ,,Journal of the Royal Statistical Society", A, vol. 159.
 • Gołębiowski T., (2001), Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Golinowska S. (red.), (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia w Polsce, Health Systems in Transition, Wydawnictwo WHO.
 • Golinowska S., (2004), Pożądane kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Gori E.,Vittadini G., (1999), La valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi alla persona, Qualita e valutazione nei servizi di publica utilita. Etas, Milano.
 • Gospodarowicz A., (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, [w:] A. Zeliaś, Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Grajewski P., (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń.
 • Gronroos Ch., (1984), A Service Quality Model and its Marketing Implications, "Europan Journal of Marketing" no. 4.
 • Gummesson E., (1987), Quality - The Ericsson Approach, Stockholm.
 • Gummesson E., (1996), Quality Management in Service Organizations, ISQA.
 • Guzik B. (2009), Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 2.
 • Haas S., (2006), Health Selection and the Process of Social Stratification: The Effect of Childhood Health on Socioeconomic Attainment', "Journal of Health and Social Behavior", vol. 47.
 • Haksever C., Chaganti R. Cook R.G., (2004), A Model of Value Creation: Strategic View, "Journal of Business Ethics", vol. 49, no. 3, February.
 • Hammer M., Champy J., (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W., (2005), Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Hanushek E., (1986), The Economics of Schooling, ,,Journal of Economic Literature", vol. 24, no. 3.
 • Hanushek E., (2003), The Failure of Input-based Schooling Policies, ,,The Economic Journal" vol. 113.
 • Harmon C., Oosterbeek H., Walker I., (2002), The Returns to Education: A Review of Evidence, Center for Economics of Education, Working Paper.
 • Hausner J., (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Head J.G., (1962), Public Goods and Public Policy, ,,Public Finance", vol. 17, no. 3.
 • Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 • Hillman I., Keim G., (2001), Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues, what's the Bottom Line?, ,,Strategic Management Journal", vol. 22, no. 2.
 • Hoxby C.M., (2000), The Effects of Class Size and Composition on Student Achievement: New Evidence from Natural Population Variation, ,,Quarterly Journal of Economics", vol. 115, no. 4.
 • Hurst J., Siciliani L., (2003), Tackling Excessive Waiting Times for Electivesurgery: A Comparison of
 • Policies in Twelve OECD Countries, OECD Working Papers, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.
 • Introducing Excellence, (1999), European Foundation for Quality Management, Brussels.
 • Jan Paweł II, (1984), Kształtowanie dojrzałego człowieczeństwa, [w:] Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać, "W drodze", Poznań.
 • Jan Paweł II, (1998), Fides et ratio, Wydawnictwo ,,M", Kraków.
 • Jastrzębska M., (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Polska.
 • Jencks C.S., Smith M., Acland, H., Bane M.J., Cohen D., Gintis H., Heyns B., Michelson S., (1972), A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America, Basic Books, New York.
 • Jeżowski A., (2012), Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Wolter Kluwer, Polska, Warszawa.
 • Johnson M.D., Fornell C., (1991), A Framework for Comparing Customer Satisfaction across Individuals and Product Categories, ,,Journal of Economic Psychology" vol. 12.
 • Johnson, H., (1971), Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Wadsworth, Belmont, California.
 • Jondrow J., Lovell C., Materov I., Schmidt P., (1982), On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model, ,,Journal of Econometrics".
 • Kakwani N., (1980), Income Inequality and Poverty, Methods of Estimation and Policy Application, Published for the World Bank, Oxford University Press.
 • Kaldor N., (1939), Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, ,,Economic Journal" vol. 49.
 • Kania E., (1998), Zastosowanie metody DEA do porównania efektywności kształcenia w szkołach wyższych, Ekonometria czasu transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kaplan R., Norton D., (1992), The Balanced Scorecard - Measures that drive performance, ,,Harvard Business Review", vol. 70, no. 1.
 • Kaplan R., Norton D., (1993), Putting the Balanced Scorecard to Work, ,,Harvard Business Review", vol. 71, no. 5,
 • Kaplan R., Norton D., (1996), Linking the Balanced Scorecard to Strategy, ,,California Management Review", vol. 39, no. 1.
 • Kaplan R., Norton D., (2001a), Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D., (2001b), Transforming the Balanced Scorecard form Performance Measurement to Strategic Management: Part I, ,,Accounting Horizons", vol. 15, no. 1.
 • Kaplan R., Norton D., (2001c), Building a Strategy-focused Organization, ,,Ivey Business Journal", vol. 65, no 5.
 • Kaplan R., Norton D., (2004), The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Asets, ,,Strategy &Leadership", vol. 32, no. 5.
 • Kaplan R., Norton D., (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Kautsch M., Klich J., Whitfeld M., (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kautsch M., Whitfield M., Więckowicz M., (2003), Wstępna analiza działalności i kosztów szpitali w Wielkiej Brytanii i Polsce, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 5, nr 1.
 • Keeley M., (1978), A Social Justice Approach to Organizational Effectiveness, ,,Administrative Science Quarterly" no. 22.
 • Kleer J., (2005), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Klein C., (2007), Efficiency versus Effectiveness: Interpreting Education Production Studies, Departament of Economic and Finance Working Paper Series (April).
 • Kolman R., (1992), Inżynieria jakości, PWE, Warszawa.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie, KOM(2007) 725.
 • Komunikat CBOS BS/24/2010, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_024_10.PDF.‎
 • Konarzewska-Gubała E. (red.), (2003), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Kopczewska K., (2011), Rola sektora publicznego w przestrzennej organizacji państwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., (2006), Budżet państwa w sektorze finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 5, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni.
 • Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Kotarbiński T., (1969), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Kotler Ph., (1994), Marketing, Northwestern University, Warszawa.
 • Kowalska I., (2010), Zarządzanie publiczne jako czynnik usprawniający działania w systemie ochrony zdrowia w warunkach zdecentralizowanych, "Organizacja i Zarządzanie" nr 4 (12), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Kozyra C., (2004), Metody analizy i oceny jakości usług, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Kożuch B., (2005), Istota zarządzania publicznego, "Problemy Zarządzania" nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Krajewski-Siuda K., Romaniuk P., (2005), Analiza polskich reform zdrowotnych o model przestrzeni decyzyjnej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. III, nr 1.
 • Krokosz-Krynke Z., (2008), Efektywność i jej mierzenie w szkołach wyższych, [w:] Efektywność funkcjonowania szkół wyższych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kruger A., Lindahl M., (2001), Education for Growth: Why and for whom?, ,,Journal of Economic Literature" vol. 39.
 • Krueger A., (2003), Economic Considerations and Class Size, ,,Economic Journal", vol. 113, no. 485.
 • Krueger A., (1999), Experimental Estimates of Education Production Functions, ,,Quarterly Journal of Economics", vol. 114, no. 2.
 • Krzyżanowska M., (2000), Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, PWN, Warszawa.
 • Kulikowska-Pawlak M., (2010), Pojmowanie efektywności organizacji, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kumbhakar S., Lovell C., (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 • Kuraszko I., (2008), Model komunikacji dwukierunkowej symetrycznej w kontekście teorii interesariuszy, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K., (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, Instytut Statystyki i Demografii, Monografie i Opracowania nr 336, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Kurpas D., Steciwko A., (2005), Jakość usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, Adv Clin Exp Med. 14.
 • Kwieciński Z., (2004), Pedagogiczne zero, "Nauka" nr 2.
 • Łańcucki J., (2002), Jakość usług, "Problemy Jakości" nr 12.
 • Lange O., (1959), Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa.
 • Lavrence A., Weber J., (2008), Business & Society, Stakeholders, Ethics, Public Policy, McGraw-Hill, New York.
 • Lazear E., (2001), Educational Production, ,,Quarterly Journal of Economics" vol. 116.
 • Leigh A., Jencks Ch., Smeeding T., (2009), Health and Economic Inequality, The Oxford Handbook of Economic Inequality.
 • Leigh A., Jencks C., (2007), Inequality and Mortality: Long-Run Evidence from a Panel of Countries, ,,Journal of Health Economics", 26(1).
 • Leja K., (2003), Instytucja akademicka; stategia, efektywność, jakość, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Lisiecka K. (red.), (2001), Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Lisiecka K., (2000), O potrzebie zapewnienia oceny i jakości usług edukacyjnych, "Problemy Jakości" nr 2.
 • Lovelock C., Gummesson E., (2004), Whither Services Marketing? In Search of a New Paradigm and Fresk Perspectives, ,,Journal of Service Research", 7(1).
 • Lovelock C., (1983), Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights, "Journal of Marketing", vol. 47, no. 3.
 • Lubińska T. (red.), (2009), Nowe zarządzanie publiczne, Difin, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., (2007), Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Malmquist S., (1953), Index Numbers and Indifference Surfaces, "Trabajos de Estatistica" vol. 4.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski (2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Mankiw N., Romer D., Weil D., (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, ,,Quarterly Journal of Economics" vol. 107.
 • Marcinkowska E., (2012), Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Marr B., (2006), Strategic Performance Management. Learning and Measuring Your Intangible Value Drivers, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Marshall A., (1961), Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Marshall T.H., (1967), Social Policy, Hutchinson University Library, London.
 • Martens H., Martens M., (2001), Multivariate Analysis of Quality. An Introduction, Wiley, Chichester.
 • Martin L., Nelson E., Lloyd R., Nolan T., (2007), Whole System Measures, IHI Innovation Series white paper, Institute for Healthcare Improvement, Cambridge (MA).
 • McDavid J., Harwthorn L., (2006), Program Evaluation &Performance Measurement - An Introduction to Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • McIntosh E. (ed.), (2011), Applied Methods of Cost-benefit Analysis in Health Care, Oxford University Press.
 • Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11th edition, 2006.
 • Molteni M., (1999), Attivita e performance nella aziende di servizi Alla persona, [w:] E. Gori, G. Vittadini, Qualita e valutazione nei servizi di publica utilita, Etas, Milano.
 • Montgomery D.C., (1997), Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley, New York.
 • Moramarco V., (1999), Qualita ed effcienza economica, [w:] E. Gori, G. Vittadini, Qualita e valutazione nei servizi di publica utilita, Etas, Milano.
 • Moullin M., (2002), Delivering Excellence In Health and Social Care: Quality Excellence and Performance Measurement, Open Universit Press, Maidenhead.
 • Musgrave R., (1959), The Theory of Public Finance, McGraw Hill, New York.
 • Nelly A., Adams Ch., Kennerley M., (2002), The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial Times/Prentice Hall, London.
 • Newhouse J., (1970), Towards a Theory of Nonprofit Institutions: An Economic Model of Hospitals, ,,American Economic Review" no. 60.
 • Nita B., (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Niven P., (2002), Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results, John Wiley&Sons, Inc; USA.
 • Niżankowski R., (2003), Jakość świadczeń zdrowotnych i jej ocean, "Zdrowie i Zarządzanie" nr 6.
 • Niżnik J., (2004), W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków.
 • Nowak J., (2006), Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Nowosielski S. (red.), (2008), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Olechnicki K., Załęcki P., (2004), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti, Toruń.
 • Opolski K., Modzelewski P., (2004), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Osiewalska A., Osiewalski J., (2000), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich, "Folia Oeconomica Cracoviensia" , 41-42, Kraków.
 • Ostasiewicz W. (red.), (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ostasiewicz W., (2011), Badania statystyczne, Wolters Kluwer, Polska.
 • Ostasiewicz W. (red.), (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ostrowska S., (2010), Zastosowanie karty monitorowania strategii do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Øvretveit J., (1993), Measuring Service Quality, Technical Communications, Hertfordshire.
 • Øvretveit J., (1998), Evaluating Health Interventions, Open University Press, Buckingham.
 • Owsiak S., (2011), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 • Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L., (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, ,,Journal of Marketing" vol. 49.
 • Payson S., (1994), Quality Measurement In Economics. New Perspectives on the Evolution of Goods and Services, Aldershot, England, Brookfield, Elgar.
 • Performance Management in Government: Performance Measurement and Results-oriented Management, (1994), PUMA Occasional Paper no. 3, OECD, Paris.
 • Phillips R., (2003), Stakeholder Theory and Organizational Ethics, Berrett-Koehler Publishers.
 • Polarczyk K., (2000), Sektor finansów publicznych w krajach OECD. Znaczenie, struktura, rozwój historyczny, Raport Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP nr 180.
 • Pomykało W. (red.), (1993), Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo "Innowacja", Warszawa.
 • Psacharopoulos G., Patrinos H., (2002), Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank Policy Research Working Paper 2881, September.
 • Pszczołowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Rao A. (i in.), (1996), Total Quality Management: A Cross-Functional Perspective, Wiley, New York.
 • Raport Delorsa dla UNESCO, www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/.../4_Filary_Raport_Delorsa.pdf‎.
 • Reber A., Reber E., (2005), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rogoziński K., (2000), Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Rogoziński K., (2007), Zarządzanie organizacją usługową - próba wypełnienia luki poznawczej, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 • Rollinson D., (2002), Organizational Behaviour and Analysis, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Rowley J., (1998), Quality Measurement in the Public Sector: Some Perspectives from the Service Quality Literature, "Total Quality Management", vol. 9, iss. 2/3.
 • Roy B., Vincke P., (1984), Relational Systems of Preference with One or More Pseudocriteria: Some New Concepts and Results, ,,Management Science", 30/11.
 • Rój J., (2011), Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego, ,,Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 253.
 • Rudawska I., (red.), (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Salas G., (1997). Wykładowcy i studenci, "Ślady" nr 1, Wydawnictwo Ruchu Comunione e Liberazione.
 • Samuelson P.A., (1955), Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, "The Review of Economics and Statistics", November, vol. 37, no. 4.
 • Saner R., (2002), Quality Assurance for Public Administration: A Consensuns Building Vehicle, "Public Organization Review: A Global Journal" vol. 2, Kluwer Academic Publishers.
 • Scherkenbach W., (1988), The Deming Route to Quality and Productivity, CEE Press Books, Washington.
 • Schwartz, A., Stiefel L., (2006): Is There a Nativity Gap? New Evidence on the Academic Performance of Immigrant Students, "Education Finance and Policy", 1(1).
 • Schools and Quality, An International Report OECD, Paris 1989.
 • Sen A., (1973), On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 • Sen A., (1997), On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 • Shiba S., Graham A., Walden D., (1993), A New American TQM: Four Practical Revolutions in Management, Productivity Press, Portland.
 • Shorrocks A.F., (1983), Ranking Income Distribution, "Econometrica" vol. 50.
 • Słoń M., (2000), Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych, (2002), PWN, Warszawa.
 • Smith P., (1990), The Use Performance Indicators in the Public Sector, "Journal of the Royal Statistical Society", vol. 153, no. 1.
 • Sparkers J., (1999), Schools, Education and Social Exclusion, Centre for the Analysis of Social Exclusion, CASE paper 29, London School of Economics, London, http://sticerd.lse.ac.uk/case.
 • Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, (2005), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Warszawa.
 • Sternberg E., (1998), Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J., (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Stoma M., (2012), Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R Polska, Lublin.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r., (2010), Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec.
 • Strawiński P., (2006), Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, "Ekonomista" vol. 6.
 • Suchecka J., (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Polska, Warszawa.
 • Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, (2012), Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Warszawa.
 • Szarfenberg R., (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska, (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Warszawa.
 • Szczepankowski P., (2002), Kontrola i controlling, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski, (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Szewc-Rogalska A., (2010), Zastrzeżenia wobec koncepcji VBM w warunkach kryzysu finansowego, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Szewczuk A., Zioło M., (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. i w 2011 r., GUS, Warszawa.
 • Szymborski J., (2011), Świadczenia zdrowotne na rzecz rodziny jako warunek realizacji polityki ludnościowej, prezentacja na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Usługi społeczne wobec rodziny", Wrocław, 24- 25.10.2011.
 • Taguchi G., (1986), Introduction to Quality Engineering, American Supplier Institute, Dearborn, Michigan.
 • Tanzi V., Schuknecht L., (2000), Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Tatarkiewicz W., (1976), O doskonałości, PWN, Warszawa
 • The Fundamental Concepts of Excellence, (1999), European Foundation for Quality Management, Brussels.
 • The World Health Report (2000), Health Systems: Improving Perfomance, WHO.
 • Tofts A., (2011), Zarządzanie zasobami, [w:] K. Walshe, J. Smith, (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Tones B.K., (1994), Health Promotion, Empowerment and Action Competence, [w:] B.B. Jensen, K. Schnack (eds.), Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy, Didaktiske studier, vol. 12, Royal Danish School of Educational Studies, Copenhagen.
 • Ulman P., (2011), Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Urbanowicz U., Wronka M., (2010), Ocena efektywności wybranych działań podejmowanych w systemie ochrony zdrowia i jego podmiotach, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Van Helden J., (2000), Financial Stress an Incentive for the Adoption of Businesslike Planning and Control in Local Government? A Comparative Study of Eigth Dutch Municipalities, "Financial Accuntability&Management" vol. 16.
 • Vargo S., Lusch R., (2004), The Four Service Marketing Myths: Remnants of a Foods-based, Manufacturing Model, ,,Journal of Service Research" vol. 6(4).
 • Vittadini G., Minotti S., (2005), A Methodology for Measuring the Relative Effectiveness of Healthcare Services, "Journal of Management Mathematics", vol. 16, no. 3
 • Vittadini G, Berta P., (2010), La valutazione dell'efficacia in sanita, [w:] G. Vittadini (red.), La valutazione della qualita nel sistema sanitario, Milano.
 • Walesiak M., (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 654, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Walesiak M., (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Walshe K., Smith J. (red.) (2011), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wańkowicz W., (2004), Wskaźniki realizacji usług publicznych, MSWiA, Warszawa.
 • Wawrzynek J., (1999), Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Wawrzynek J., (2004), Zarządzanie jakością, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Wawrzynek J., (2009), Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Williams C., Smith M., Young P., (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
 • Willis R., Rosen S., (1979), Education and Self-Selection, ,,Journal of Political Economy", vol. 87, no. 5.
 • Włodarczyk C., (1996), Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Vesalius, Kraków.
 • Włodarczyk C., Paździoch S., (2001), Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • World Bank (1996), World Development Report: From Plan to Market, Oxford University Press, New York.
 • Wosik D. (red.), (2007), Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Wróbel P., (2012), Tak nam droga kardiologia, "Rynek Zdrowia", 12 marca.
 • Wysocki S., (2001), Jak poprawić jakość działania administracji publicznej?, "Służba Cywilna" nr 2.
 • Zalewski A., (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w Polsce, (2012), GUS, Warszawa.
 • Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L., (1990), Delivering Quality Service: Balancing Perceptions Customer and Expectations, Free Press, New York.
 • Ziębicki B., (2007), Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni.
 • Zieleniewski J., (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zienkowski L., (2003), Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość?, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Żylicz T., (2004), Ekonomia środowiska zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
 • browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9610071e.pdf.
 • gopher://jse.stat.ncsu.edu.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode-=tps00152.
 • http://wiemjakjest.pl.
 • http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/siec_oj_ankieta_17102006.pdf.
 • WHO (World Health Organization) "Europejski Raport Zdrowia 2012", www.who.un.org.pl/common/files_download.php?fid=16.
 • www.ceo.org.pl.
 • www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html.
 • www.diagnoza.com (data pobrania: 2012.06.06).
 • www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2012-press-poland.
 • www.oecd.org › Health › Health policies and data.
 • www.oecd.org/education/.../educationataglance2010.
 • www.oecd-ilibrary.org/.../oecd-in-figures-2007_oif.
 • www.rankinglekarzy.pl.
 • www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-7551.htm.
 • www.unesco.org/delors/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.