PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 Przestrzeń wolności, równości i bezpieczeństwa - 10 lat po rozszerzeniu UE | 151--189
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty nowelizacji prawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej - uwagi na tle wyroków polskiego i niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych stabilizujących strefę euro

Warianty tytułu
Selected Problems of Amendment of Constitutional Foundations of the Polish Membership in European Union. Remarks Based on Judgments of the Polish Constitutional Court and the German Federal Constitutional Court on Acts Related with Reform of the Eurozone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł odnosi się do wyroków polskiego i niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych stabilizujących strefę euro. Stanowią one dla autorki materiał porównawczy, przydatny dla analizy konieczności nowelizacji konstytucyjnoprawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Omówione zostały m.in. kwestie przekazania kompetencji jako centralnego elementu uzasadnienia wyroku TK z 26 czerwca 2013 oraz decyzji RE dotycząca zmiany art. 136 TFUE w świetle orzecznictwa FTK i w świetle klauzuli limitacyjnej zawartej w art. 23 ust. 1 UZ.
EN
The judgement of the Polish Constitutional Court of 26 June 2013 compared with the judgment of the German Federal Constitutional Tribunal of 18 March 2014 indicates that some significant amendments should be introduced into the Polish Constitution. Both amending procedures foreseen by the Treaty of Lisbon and the "Schengen method" used to reform the Eurozone imply a necessity to differ between the ordinary revision procedure and the simplified revision procedure also in national constitutional law. Taking into a account German constitutional provisions and jurisprudence of the German Federal Court such an amendment allows to concentrate on a question how to effective secure an influence of Polish constitutional institutions, especially the Sejm, on integration process.(original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • J. Barcz, Prezydencja w Radzie UE - aspekty prawne i instytucjonalne, "Europejski Przegląd Sądowy" 2010, nr 4, s. 4
 • A. Nowak-Far, Presidency in the European Union: A post-Lisbon Analysis, [w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Traktat z Lizbony - wybrane zagadnienia, Warszawa 2012, s. 129.
 • A. Nowak-Far, Prezydencja Rady Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacje, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2010, s. 36 i nast.
 • M. Bainczyk, Aspekty polityczno-prawne polskiej prezydencji. Między metodą wspólnotową a międzyrządową, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2012, nr 2, s. 13 i nast.
 • J. Barcz, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012, s. 45 i nast.
 • C. Herma, Aspekty proceduralne i prawne negocjacji w sprawie Traktatu o unii fiskalnej, s. 29
 • A. Socha, Procedura kładki: aspekty proceduralne, [w:] Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, red. J. Barcz, Warszawa 2012, s. 15 i nast.
 • J. Barcz, Instrumenty międzyrządowe dotyczące kryzysu w strefie euro a spójność Unii: możliwość przystąpienia państw członkowskich spoza strefy euro, [w:] Traktat z Lizbony - wybrane zagadnienia, red. M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa 2012, s. 105 i nast.
 • Sz. Pawłowski, Kontrola decyzji Rady Europejskiej zmieniającej TFUE przez TS (w trybie art. 48 ust. 6 TUE) - glosa do wyroku TS z 27.11.2012 r. w sprawie C-370/12 Thomas Pringle przeciwko Irlandii, "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 6, s. 43
 • J. Barcz, J. Kranz, Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a traktat o europejskim mechanizmie stabilności i traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 4, s. 23.
 • Europa sędziów, red. Z. Brodecki, Warszawa 2007
 • M. Bainczyk, Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 18.03.2014 r. w sprawie zgodności aktów prawnych związanych ze stabilizacją strefy euro z Ustawą Zasadniczą RFN, "Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 7, s. 37
 • J. Barcz, Stabilizacja sytuacji finansowej w strefie euro a uprawnienia parlamentów narodowych - wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12.09.2012 r., "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 11, s. 5
 • R. Arnold, Constitutional Jurisdiction and National Budget - Remarks on the German Constitutional Cort Decision on the Euro Suport System, [w:] W służbie dobru wspólnemu, red. R. Balicki, M. Masterniak- Kubiak, Warszawa 2012, s. 36 i nast.
 • K. Schmalenbach, Der neue Europaartikel 23 des Grundgesetz im Lichte der Arbeit der Gemeinsamen Verfassungskommission - Motive einer Verfassungsänderung, Berlin 1996.
 • K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007
 • J. Kranz, Przekazanie kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej w świetle praktyki Polski, Niemiec i Francji, Łódź 2013, www.wpia2. uni.lodz.pl/zeupi/Publikacje/Kranz Przekazanie kompetencji na rzecz organizacji% 20mi dzynarodowej.pdf.
 • J. Barcz, Stanowienie prawa UE, [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 260 i nast.
 • Opinie w sprawie decyzji Rady Europejskiej z dnia 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE oraz procedury jej ratyfikacji, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 2, K. Kubuj, s. 164; C. Mik, s. 176.
 • A. Grzelak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2009 r. (sygn. akt Kp 3/08), "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 4, s. 205.
 • J. Barcz, Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, s. 23
 • J. Barcz, Procedury stanowienia prawa UE, s. 270, [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012
 • M. Bainczyk, Wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht z 12.09.2012 r. w sprawie zastosowania środka tymczasowego w odniesieniu do traktatów mających na celu stabilizację sytuacji finansowej w państwach strefy euro, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 12, s. 36.
 • I. Winkelmann, Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 2. Oktober 1993, Berlin 1994, s. 32.
 • H.P. Ipsen, Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil, "Europarecht" 1994, nr 1, s. 2.
 • M. Bainczyk, Zasada demokracji jako źródło warunków uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec w UE - wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht w sprawie Traktatu z Lizbony (cz. 1), "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 8, s. 35 i nast.
 • M. Bainczyk, Zasada demokracji jako źródło warunków uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec w UE - wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht w sprawie Traktatu z Lizbony (cz. 2), "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 9, s. 27 i nast.
 • C.D. Classen, Art. 23 ust. 1 Grundlagen, [w:] H. von Mangoldt, F. Klein, Ch. Strack, Kommentar zum Grundgesetz, München 2010, s. 397
 • P. Kirchhof, Der deutsche Staat in der europäfunkischen Integration, [w:] J. Isensee, P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Band X: Deutschland und Staatsgemeinschaft, Heidelberg 2012, s. 317.
 • F. Scholz, Art. 23 Grundlagen, Oktober 2009, s. 98, [w:] Grundgesetz. Kommentar, Band 4, hrsg. T. Maunz, G. Dürig, München 2012
 • H.D. Jarass, Art. 24 Übertragung von Hoheitsrechten, [w:] H.D. Jarass, B. Pieroth, Grundgesetz für die Republik Deutschland. Kommentar, München 1992, s. 413
 • K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band 1, München 1984, s. 533.
 • U. Hufeld, Die Verfassungsdurchbrechung. Rechtsproblem der deutschen Einheit und der europäischen Einigung, Berlin 1997, s. 116 i nast.
 • A. Schmitt Glaeser, Grundgesetz und Europarecht als Elemente des Europäischen Verfassungsrechts, Berlin 1996, s. 71.
 • I. Pernice, Art. 23, Erläuterungen, [w:] Grundgesetz. Kommentar, hrsg. H. Dreier, Band 2, Tübingen 2006, Nb. 86.
 • K. Wójtowicz, Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 126 i nast.
 • J. Barcz, Prawne aspekty akcesu Polski do UE, [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012,s. 435.
 • Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.
 • A. Wentkowska, Interpretacja "In dubio pro communitate" - dyrektywa wykładni proeuropejskiej w orzecznictwie sądów polskich, [w:] Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. S. Biernat, S. Dudzik, Warszawa 2011, s. 144.
 • Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2002
 • J. Glaster, Konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej, [w:] Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 75
 • C. Mik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999
 • E. Popławska, Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000.
 • K. Wójtowicz, Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla sądów i Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 90.
 • M. Zubik, Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RO posłów klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, (druk nr 2989, Sejm VII Kadencji), "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 3, s. 14.
 • J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej, Warszawa 2008, s. 69.
 • K. Wójtowicz, Wprowadzenie, [w:] Zmiany Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. P. Radziewicz, Warszawa 2010, s. 6.
 • P. Czarny, Opinia prawna w sprawie przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP z 28.12.2010 r., s. 4 i nast
 • A. Kustra, "Euronowelizacja" w projektach ustaw o zmianie Konstytucji RP. Próba oceny, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 3, s. 41.
 • I. Pernice, Der europäische Verfassungsverbund in der Bewährung, Antonio Lopez-Pina zu Ehrens, WHI - PAPER 07/2013, s. 12, www.whi-berlin.eu/tl_files/WHI-Papers ab 2013/whi-paper 07 2013.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.