PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (2) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. I) | 102--115
Tytuł artykułu

Nowe technologie w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym kadr niektórych służb mundurowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Technologies in Training and Development of Professional Personnel in Certain Uniform Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Służby mundurowe, a właściwie grupy mundurowo-dyspozycyjne [Maciejewski, 2014: 53] są to zorganizowane struktury przygotowane do szybkiego reagowania, które są tworzone w systemach militarnych, paramilitarnych lub cywilnych w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobieganiem lub przezwyciężaniem rozmaitych niebezpieczeństw na rzecz skupisk ludzkich, zagrażających społeczeństwu i danemu krajowi. Głównym celem działalności militarnych grup dyspozycyjnych jest szeroko rozumiana obrona suwerenności państwa. Innym czynnikiem rozstrzygającym o zakwalifikowaniu tych grup do systemu militarnego jest przygotowanie ich członków do gotowości poświęcenia swojego życia lub zdrowia w podjętej służbie. Grupy te są uzbrojonymi jednostkami, w pełni umundurowanymi, podlegającymi rygorom jednoosobowego rozkazodawstwa. W systemie militarnym istnieją też mniejsze jednostki wyznaczone do szczególnych zadań, do których zaliczyć możemy: Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, jednostki specjalne przeznaczone do szczególnych zadań. Kolejną strukturą dyspozycyjną w militarnym systemie jest Straż Graniczna, zorganizowana na wzór wojskowy. W omawianym systemie są także Agencja Wywiadu i Biuro Ochrony Rządu. Właściwością grup dyspozycyjnych systemu militarnego jest więc wykonywanie rozmaitych zadań dotyczących zabezpieczenia suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Paramilitarne grupy dyspozycyjne nie są przeznaczone do bezpośredniego udziału w walce zbrojnej, lecz do wspomagania działań sił zbrojnych i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz społecznego spokoju. Ich przeznaczeniem jest utrzymywanie porządku społecznego w wyznaczonych obszarach działania. Przykładem najważniejszych grup paramilitarnych w Polsce są: Policja, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz innego rodzaju formacje mające paramilitarny status. Specjalny status zawodowy żołnierzy i funkcjonariuszy określono w specjalnych aktach prawnych, tzw. pragmatykach służbowych regulujących ustrój tych służb, natomiast w przepisach szczególnych odnaleźć można zasady dotyczące szkolenia i doskonalenia zawodowego.(fragment tekstu)
EN
The article presents the methods of distance learning in some uniformed services. Education is the future of this type of training and professional development in these services. It allows to train a large number of soldiers and officers without the need for regimentation. Reduces the cost of training and allows you to customize the training subject to evolving threats to the modern world.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • 1. Copik I., Szymik E.: Wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego w opinii studentów. W: Vysokoškolský učitel. Zborník príspevkov a recenzií z medzinárodnej elektronickej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2013.
 • 2. Deklaracja założenia Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych z dnia 28 października 2013 roku [niepublikowana].
 • 3. Glińska P.: E-learning dla żołnierzy. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow- -/14664?-t=E-learning-dla-zolnierzy [data dostępu: 27.01.2015 r.].
 • 4. http://www.adl.aon.edu.pl/pl/component/content/article/328-warsztaty-fesm [27.01.2015].
 • 5. http://www.cos.strazgraniczna.pl/index.php?option=com_content&view=section&layou t=blog&id=7&Itemid=142&limitstart=140 [data dostępu: 27.01.2015].
 • 6. http://www.cossw.pl/news,399 [data dostępu: 27.01.2015 r.].
 • 7. http://www.cossw.pl/news,556 [data dostępu: 27.01.2015].
 • 8. http://www.cossw.pl/news,969,warsztaty-adl-w-ramach-forum-edukacyjnego-sluzbmundurowych. html [data dostępu: 27.01.2015].
 • 9. http://www.cs.strazgraniczna.pl/?s=e-learning [data dostępu: 27.01.2015 r.].
 • 10. http://www.heuristic.pl/blog/e-learning/160.html [data dostępu: 25.01.2015 r.].
 • 11. http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/2013/07/mistrz-olimpijski-na-warsztatachmetody- czno-szkoleniowych/ [data dostępu: 27.01.2015].
 • 12. http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:nowe-technologie- w-ksztace-niu-na-odlego&catid=61:aktualnoci&Itemid=321 [data dostępu: 27.01.2015].
 • 13. http://www.ws-webstyle.com/cms.php/netopedia/open_source/open_source [data dostępu: 25.01.2015].
 • 14. Kalaman M.R., Strzelec M.: Wdrażanie nauczania na odległość w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego w Służbie Więziennej (doświadczenia, refleksje, wnioski). W: Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Red. D. Morańska, M. Jędrzejko. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu 2012.
 • 15. Maciejewski J.: Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014.
 • 16. Morańska D.: Edukacja wobec kultury cyberprzestrzeni. W: Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka. Red. Z. Dacko-Pikiewicz, I. Emmerova. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2013.
 • 17. Morańska D.: Nowoczesne technologie i ich wpływ na przemiany w oświacie w społeczeństwie informacyjnym. W: Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej. Red. S. Juszczyk, M. Kisiel. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.
 • 18. Oziewicz M.: Nauki humanistyczne w formacie on-line - wykorzystanie amerykańskich doświadczeń. W: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. Red. M. Dąbrowski, M.E. Zając. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2013.
 • 19. Popek P.: Techniki i narzędzia informatyczne - nowe możliwości w samokształceniu. W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Red. S. Juszczyk. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2002.
 • 20. Popek P.: Zasady, warunki, możliwości tworzenia i wykorzystania e-learningowych materiałów na bazie WWW. W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej. Red. D. Siemieniecka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 • 21. Piestrzyński W.: Higiena psychiczna i seksuologia w kontekście interdyscyplinarnego postrzegania człowieka. W: Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka. Red. J. Swędrak, J. Bartoszewski, J. Lisiecka. Kraków - Sieradz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2012.
 • 22. Piestrzyński W.: Zaburzenia osobowości współmałżonka jako czynnik psychogenny, zagrażający jakości i trwałości małżeństwa i rodziny. "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2011, nr 187.
 • 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.).
 • 24. Sarzała D.: Komunikacja w cyberprzestrzeni a bezpieczeństwo człowieka. W: Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna. Red. E. Jarmoch, A.W. Świderski, I.A. Trzpil. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2011.
 • 25. Sikorska D., Wielewska I.: Zmiany w podejściu do edukacji mieszkańców obszarów wiejskich jako skutek integracji z Unią Europejską. "Roczniki Naukowe SERiA" 2013, t. XV, z. 6.
 • 26. Stallman R.M.: Free Software. Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. Boston: Free Software Foundation 2010.
 • 27. Striker M., Wojtaszczyk K.: Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej (cz. 2). "E-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej" 2011, nr 4 (41) [online: http://www.e-mentor.-edu.pl-/artykul/index/numer/41/id/862].
 • 28. Szablowska-Midor A.: Skuteczność e-learningu w geoinformatyce - badanie opinii studentów. W: E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju. Red. M. Dąbrowski, M.E. Zając. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2009.
 • 29. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 • 30. Wielewska I., Sikorska D.: Społeczeństwo informacyjne a globalizacja. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. Red. D. Kopycińska. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2005.
 • 31. Wielewska I., Sikorska D.: Uwarunkowania uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu. W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Red. S. Bębas. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.