PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 2 | 79--100
Tytuł artykułu

Competitiveness in International Trade in Knowledge-Intensive Services - the Case of Poland

Warianty tytułu
Konkurencyjność w międzynarodowym handlu usługami nasyconymi wiedzą - przypadek Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie konkurencyjności Polski w międzynarodowym handlu usługami nasyconymi wiedzą. Autorka analizuje tendencje w międzynarodowych transakcjach Polski w usługach nasyconych wiedzą i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Polska przesuwa się w kierunku osiągnięcia przewagi komparatywnej w tym obszarze. W pierwszej części artykułu przedstawiona jest definicja i klasyfikacja usług nasyconych wiedzą, omówiona jest kwestia pomiaru konkurencyjności w handlu usługami oraz dokonany jest przegląd badań w analizowanym obszarze. Dalsza część pracy ma charakter empiryczny. Autorka wykorzystuje tu tradycyjne mierniki pomiaru konkurencyjności w handlu międzynarodowym, takie jak: wielkość eksportu, saldo transakcji handlowych oraz wskaźniki przewagi komparatywnej RCA. Analiza dotyka również wpływu akcesji Polski do UE na jej konkurencyjność w eksporcie usług nasyconych wiedzą. Na koniec wskazane są możliwe determinanty tej konkurencyjności. W pracy wykorzystywane są bazy danych Eurostatu i WTO. Analiza obejmuje okres 2000-2010 dla transakcji międzynarodowych, oraz 1994-2010 dla Polski (od 1994 roku wszedł w życie Układ Europejski). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to study Poland's competitiveness in international trade in knowledge-intensive services (KIS). The author analyzes the trends in Polish KIS trade and tries to answer the question whether Poland is moving towards obtaining a comparative advantage in this field. The first part of the paper presents a definition and classification of KIS, indicators to measure competitiveness in international services trade, and a short review of the research in this field. The second part of the study is empirical. The author uses traditional indicators of international competitiveness such as: export performance, trade balance, and the RCA index. The analysis also touches upon the impact of Poland's accession to the EU on its competitiveness in KIS trade. Finally, some possible determinants of Poland's competitiveness in particular KIS sectors are indicated. The paper uses the Eurostat and WTO databases. The analyzed period for international transactions is usually 2000-2010, but for Poland the 1994-2010 period was used, i.e. since the European Agreement entered into force. ()
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
79--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Antonelli C. (1998), Localized technological change, new information technology and the knowledge-based economy: The European evidence, "Journal of Evolutionary Economics", Springer-Verlag, no. 8.
 • Baláž V. (2004)], Knowledge-intensive business services in transition economies, ʻThe Service Industries Journalʼ, Volume 24, Issue 4.
 • Bieńkowski W. (2008), Konkurencyjność gospodarki kraju; próba rewizji determinant i miar; Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności (Competitiveness in national economies: and attempt to revise determinants and measures; reasons for changes in competitiveness factors), [in:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M.J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Borchsenius V., N. Malchow-Møller, J.R. Munch, J. Rose Skaksen (2010), International Trade in Services - Evidence from Danish Micro Data, Nationaløkonomisk Tidsskrift, no. 148.
 • Brinkley I. (2007), Trading in Ideas and Knowledge. A report prepared for the Knowledge Economy Programme, The Work Foundation, London, available at: http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/62_ke_trading.pdf
 • Chen L. (2011), Research on Knowledge-Intensive Services Trade Competitiveness, Advances in Education and Management, "Communications in Computer and Information Science", no. 211.
 • Chojna J., K. Barteczko, E. Duchnowska, P. Ważniewski, Z. Wołodkiewicz-Donimirski (2008), Przewidywane i rekomendowane kierunki proeksportowej restrukturyzacji polskiej gospodarki do 2012 r. w kontekście szans na dynamiczny wzrost eksportu netto towarów i usług o wysokiej wartości dodanej (Envisioned and recommended changes in pro-export restructurization of the Polish economy until 2012 in the context of opportunities for dynamic export growth with respect to goods with high added value), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur/Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Cockburn J., E. Siggel, M. Coulibaly, S. Vezina (1999), Measuring Competitiveness and its Sources: The Case of Mali's Manufacturing Sector, "Canadian Journal of Development Studies", Vol. XX, No. 3.
 • De la Guardia C.D., J. Molero, P. Valadez (2004), International Competitiveness in Services in Some European Countries: Basic Facts and a Preliminary Attempt at Interpretation, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid, available at: http://ideas.repec.org/p/ucm/wpaper/01-05.html
 • Di Cagnoa D., V. Meliciani (2005), Do inter-sectoral flows of services matter for productivity growth? An input/output analysis of OECD countries, "Economics of Innovation and New Technology", 14(3), pp. 149-71.
 • Durand M., C. Giorno (1987), Indicators of international competitiveness: Conceptual aspects and evaluation, OECD economic studies, available at http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/33841783.pdf
 • Durand M., J. Simon, C. Webb (1992), OECD's indicators of international trade and competitiveness, ʻEconomics Department Working Paperʼ, OECD, Paris, No. 120.
 • Eurostat (2011a), High-tech industry and knowledge-intensive services, Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS), last updated 16.12.2011, available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/htec_esms.htm
 • Eurostat (2011b), Glossary: Knowledge-intensive services - Statistics Explained, last modified on 8 March 2011, available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
 • Eurostat, Aggregations of manufacturing based on NACE Rev 1.1, available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an2.pdf
 • Guerrieri P., V. Meliciani (2005), Technology and international competitiveness: The interdependence between manufacturing and producer services, ʻStructural Change and Economic Dynamicsʼ, 16, pp. 489-502.
 • Javalgi R.G., A.C. Gross, W.B. Joseph, E. Granot (2011), Assessing competitive advantage of emerging markets in knowledge intensive business services, ʻJournal of Business & Industrial Marketingʼ, Vol. 26, Issue 3.
 • Katsoulacos Y., N. Tsounis (2000), Knowledge-Intensive Business Services and Productivity Growth: the Greek Evidence, [in:] Boden M., Miles I. (eds) Services and Knowledge-Based Economy. London: Continuum.
 • Laursen K., I. Drejer (1999), Do Inter-Sectoral Linkages Matter for International Export Specialisation?, ʻEconomics of Innovation and New Technologyʼ, 8 (4), 311-330.
 • Laursen K. (1998), Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation, ʻDRUID Working Papersʼ, Copenhagen, No. 98-30, available at: <http://ideas.repec.org/p/aal/abbswp/98-30.html> [accessed on 5.09.2012]
 • Massini S., M. Miozzo (2010), Outsourcing and offshoring of knowledge intensive business services: implications for innovation, [in:] F. Gallouj, F. Djellal, The Handbook of innovation and services, Edward Elgar.
 • Misala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej (Contemporary theories of international and foreign economic policies), SGH, Warszawa.
 • NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003/2007/2009/roku (Foreign investment in Poland in the years 2003/2007/2009), NBP, Warszawa, 2004/2008/2010, available at: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html
 • Nusbaumer J. (1987), Services in the Global Market, Kluwer Academic Publishers.
 • OECD (1999), Main Trends Towards Knowledge-based Economies, OECD, Paris.
 • OECD (2005), Competitiveness in International Trade, The OECD Economic Outlook: Sources and Methods, OECD, Paris.
 • Oral M. (1993), A methodology for competitiveness analysis and strategy formulation in the glass industry, "European Journal of Operational Research", no. 68.
 • Peterson J., R. Barras (1987), Measuring International Competitiveness in Services, ʻThe Service Industries Journalʼ, Vol. 7, Issue 2.
 • Porter M. (1990), The competitive advantage of Nations, ʻHarvard Business Reviewʼ, March/April, No. 2.
 • Siggel E. (2007), The Many Dimensions of Competitiveness, International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement, CESifoVenice Summer Institute.
 • Turner A., S. Golub (1997), Towards a System of Unit Labor Cost-Based Competitiveness Indicators for Advanced, Developing and Transition Countries, ʻStaff Studies for the World Economic Outlookʼ, IMF.
 • University of International Business & Economics (2010), Services trade technology spillover effects and the mechanism through which it affects China's economic growth; paper presented during 2010 7th International Conference on Tang Bi: Service Systems and Service Management (ICSSSM), Beijing, China.
 • Windrum P., M. Tomlinson (1999), Knowledge-intensive Services and International Competitiveness: Four Country Comparison, ʻTechnology Analysis & Strategic Managementʼ, 11/3.
 • WTO (1995), General Agreement on Trade in Service. Annex 1b, WTO, available at: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
 • WTO (2007/2012), International Trade Statistics 2007/ International Trade Statistics 201, WTO, Geneva, available at: www.wto.org.statistics [accessed on 3.09.2012]
 • WTO, Time series on international trade, available at: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E, [accessed on 3.09.2012]
 • Wysokińska Z. (1995), Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej (Dynamic interdependence and trad exchange between the Central and Eastern European Countries in light of integration and international exchange theories), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wyszkowska-Kuna J. (2004), Specjalizacja eksportowa w handlu usługami krajów Unii Europejskiej oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej stowarzyszonych ze Wspólnotami Europejskimi w latach 1980-2001 (Export specialization in services trade between the European Union and the Central and Eastern European Countries associated with the European Communities, 1980-2001), [in:] Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne, Z. Wysokińska, A. Krajewska, W. Kwiatkowska, J. Witkowska (eds.), ʻFolia Oeconomicaʼ, Uniwersytet Łódzki, Łódź, no. 181.
 • Wyszkowska-Kuna J., (2005), Handel usługami w procesie integracji europejskiej (Trade in services in the process of European integration), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wyszkowska-Kuna J. (2013), Przyczyny mniejszej aktywności firm usługowych w obszarze działalności innowacyjnej (Reasons for the lower activity of services firms in innovative activities), [in:] Gospodarka w okresie globalnego kryzysu, E. Kwiatkowski, W. Kasperkiewicz (eds.), ʻFolia Oeconomicaʼ, Uniwersytet Łódzki, Łódź, no. 281.
 • Yap Co C. (2007), UE Exports of Knowledge-intensive Services and Importing-country Characteristics, ʻReview of International Economicsʼ, no. 15(5).
 • Eurostat (2013), Statistics by theme, available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes: Balance of payments, Database, International trade in services, geographical breakdown [bop_its]: International trade in services (since 2004) [bop_its_det] and International trade in services (from 1985 to 2003) [bop_its_deth]
 • Science, technology and innovation, Database, High-tech industries and knowledge-intensive services [htec]: High-tech exports - Exports of high technology products as a share of total exports (1995-2006, SITC Rev. 3) [htec_si_exp] and Exports of high technology products as a share of total exports (from 2007, SITC Rev. 4) [htec_si_exp4]
 • Human Resources in Science and Technology [hrst]: Annual data on HRST and sub-groups, employed, by sector of economic activity and sex (1994-2008, NACE Rev. 1.1) [hrst_st_nsecsex];Annual data on HRST and sub-groups, employed, by sector of economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) [hrst_st_nsec2]
 • Structural Business Statistics, Database, SBS - services [serv]: Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95) [sbs_na_1a_se_r2] and Annual detailed enterprise statistics on services (NACE Rev. 1.1 H-K) [sbs_na_1a_se]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171418978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.