PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013 | 89--101
Tytuł artykułu

Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia

Autorzy
Warianty tytułu
Protection of Human Rights in European Union in the Aspect of Corporate Social Responsibility - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Traktat o Unii Europejskiej1 wskazuje wartości, na jakich opiera się Unia. Do tych wartości zalicza się poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego oraz praw człowieka2. Aktem gwarantującym wprost poszanowanie godności ludzkiej, wolności, równości, podstawowych praw socjalnych (w tym pomocy socjalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz ochrony praw konsumenta), praw obywatelskich oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Z Traktatu o Unii Europejskiej wynika, że Karta wywiera taką samą moc prawną, jak Traktaty. Godność ludzka, jako najwyższa wartość, powinna stanowić podstawę wykładni wszelkich praw i wolności przyznanych obywatelom Unii Europejskiej. Podmiotem ochrony i gwarancji godności ludzkiej jest każda istota ludzka, każdy człowiek. Adresatami zaś wykonania gwarancji godności ludzkiej są instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie, w zakresie w jakim stosują prawo Unii. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że prawa podstawowe nie wywierają efektu horyzontalnego między podmiotami prywatnymi. Jednocześnie wskazuje się8, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierza w kierunku bezpośredniego związania podmiotów prywatnych normami Traktatów.(fragment tekstu)
EN
The modern definition and catalogue of human rights were formalized after the World War II. One of the legal documents is Universal Declaration of Human Rights of 1948 which states that all people are free and equal under the law, dignity and rights regardless a race, color, sex, language, religion, political and other views, nationality, social status and so on. All economic, social and cultural rights are also protected. An economic growth and common globalization require legal regulations on observations of human rights in business relations. Since 2001 European Union has been creating such regulations, admittedly not mandatory, but establishing corporate social responsibility (CSR). It means that an entrepreneur should consider in his economic strategy environmental and social aspects although accepting all those methods is entirely voluntarily. On February 6th, 2013, European Parliament accepted two resolutions on CSR: 1) Accountable, transparent and responsible business behavior and sustainable growth (2012/2098 (INI)); 2) Promoting society's interests and a route to sustainable and inclusive recovery (2012/2097 (INI)). Resolutions include a new definition introduced by Commission, understood as "corporate responsibility for its influence on society". The aims of both resolutions is to create mechanisms allowing to workout common values for enterprises owners, interested third parties and society and recognize, prevent and mitigate negative effects of destructing activity of enterprise. The involvement of small and medium-sized enterprises (MSP) sector in corporate social responsibility adjusting the methods of CSR to company size and character of activity is postulated. It is also seen that human rights in third countries, in which union companies have their shares and from which providers within chain of supplies originally come, need to be protected.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Polska Akademia Nauk;
Bibliografia
 • Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326, 26.10.2012, s. 13)
 • C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994, s. 17-18.
 • Dz.Urz. UE C 326, 26.10.2012,
 • L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012, s. 241.
 • www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR [02.05.2013].
 • M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Warszawa 2009.
 • Dz. Urz. UE C 326, 26.10.2012, s. 47.
 • J. Galster, [w:] J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruń 1996, s. 157-158;
 • Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Białystok 2001, s. 62-63.
 • Rezolucja Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie działań następczych w związku z Zieloną Księgą na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Dz.Urz. C 86, 10.04.2002, s. 3.
 • Zielona Księga pt. "Promowanie europejskich ram dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" COM (2001) 0366 w angielskiej wersji językowej można się zapoznać na stronie: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf [25.05.2013].
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela 25.10.2011, COM (2011) 681, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF [25.05.2013].
 • The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, zaktualizowane w 2011 r. dostępne na stronie OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju): www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf [30.05.2013], w języku polskim wytyczne dostępne są na stronie: www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18475 [30.05.2013].
 • www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm [25.05.2013].
 • www.ilo.org/global/lang--en/index.htm; treść deklaracji w języku angielskim: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf, polska wersja językowa na stronie: www.mop.pl/html/index1.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171419934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.