PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 1638--1651
Tytuł artykułu

Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w hotelarstwie. Fluktuacja kadr

Warianty tytułu
Contemporary problems in human resource management. The issue of staff turnover in the hospitality industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem fluktuacji kadr staje się krytycznym zagadnieniem przed którym stoi branża hotelarska, niosąc za sobą poważne zagrożenie zarówno dla utrzymania wysokiej jakości usług, jak i dla satysfakcjonujących doświadczeń konsumpcji. W konsekwencji wysokiej rotacji doświadczonych kadr osłabiona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw hotelowych, które w Polsce stanowią najbardziej znaczącą z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego i najbardziej rozwijającą się część bazy noclegowej [67, s.57]. Sytuacja ta uzasadnia szczególną potrzebę zainteresowania problematyką fluktuacji kadr, a przede wszystkim zogniskowania empirycznej uwagi na problemie istotnych uwarunkowań tego zjawiska w hotelach. Dlatego też celem niniejszej pracy była próba identyfikacji wybranych uwarunkowań fluktuacji kadr w hotelarstwie oraz ich dyskusja w kontekście podejmowanych działań zaradczych. Problemem badawczym była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie czy istnieje zależność pomiędzy satysfakcją z pracy, a szczególnie z różnych jej aspektów, a intencją odejścia z hotelu oraz czy i jakie znaczenie dla tej intencji może mieć osobowość pracownika. W tym celu przeprowadzono badania własne, metodą ankiety wśród wszystkich pracowników kontaktowych dwóch trójmiejskich hoteli. Rezultaty badań dowiodły istnienia negatywnej zależności pomiędzy satysfakcją z pracy jak i stabilnością emocjonalną a intencją odejścia pracowników z hoteli. Przeprowadzone badania mają charakter studium przypadku stąd rezultatów tych nie należy uogólniać, z pewnością jednak mogą one sygnalizować potrzebę szczególnej dbałości o satysfakcjonujące warunki pracy zatrudnionego personelu, podkreślając również konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na predyspozycje osobowościowe pracowników, zwłaszcza na etapie doboru kadr.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of staff turnover is becoming a critical issue in labor intensive industry as the hospitality; it is strongly associated with a threat to maintain a high quality of hotel services and is contributing to problems with providing satisfying service experience to hotel guests. Therefore the high staff turnover may also lead to weakened competitiveness of hotels, which are the most significant and dynamically developing part of accommodation in Poland [67, s.57]. This situation justifies the need for special attention, that should be focused on the problems of high staff turnover, especially in the context of significant conditions of this phenomenon in hotels. Therefore the aim of this study was to identify the selected determinants of staff turnover in the hotel industry and discussion over them in the context of the remedial action that should be taken by managers. The research problem was to try to seek the answers to the questions of whether there is a relationship between job satisfaction and intention to leave and what is the meaning of employees' personality traits in the context of this intentional behavior. Research was conducted among all contact employees of two tri-city hotels which agreed to participate. The study results proved that there is a significant and negative correlation between both job satisfaction, emotional stability and turnover intention of hotel employees. As this study is a case study, these results shouldn't be generalized, however they emphasize, that special attention should be put on hotel employees' job satisfaction and their personality traits that should be carefully verified during recruitment process.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1638--1651
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • AlBattat, A. R. S., Som, A. P. M., Employee Dissatisfaction and Turnover Crises in the Malaysian Hospitality Industry. International Journal of Business and Management 2013; 8 (5).
 • Alniaçik, E., Alniaçik, Ü., Erat, S., Akçin, K., Does Person-organization Fit Moderate the Effects of Affective Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intentions?, Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013, 99.
 • Armstrong, M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kogan Page Ltd. Edycja polska: Pocztowski, A. (red.). Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Back, K-J., Lee, C-K., Abbott, J., Internal Relationship Marketing: Korean Casino Employees' job satisfaction and organizational commitment. Cornell Hospitality Quarterly 2011, 52 (2).
 • Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Satysfakcja z pracy zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP, Gdańsk 2011.
 • Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Wolters Kluver Polska, Kraków 2008.
 • Boshoff, C., Allen, J. The influence of selected antecedents on frontline staff's perceptions of service recovery performance. International Journal of Service Industry Management 2000, 11(1).
 • Casado, M., Theory of the effect of Compensation on turnover in hospitality companies. Journal of Hospitality and Tourism Education 2001, 13 (3/4).
 • Charles K.R., Marschall L.H., Motivational preferences of Caribbean hotel workers: an exploratory study. International Journal of Contemporary Hospitality Management 1992, 4 (3).
 • Chen Ch-Y., Yen Ch.-H., Tsai F. C., Job crafting and job engagement: The mediating role of person-job fit. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2014, 37.
 • Chiang Ch-F., Hsieh T-S., The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management 2012, 31(1).
 • Choi, K. A structural relationship analysis of hotel employees' turnover intention. Asia Pacific Journal of Tourism Research 2006, 11 (4).
 • Costa P.T., McCrae R.R., Inwentarz osobowości NEO FFI. Adaptacja polska: B.Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
 • DiPietro, R.B., Condly, S.J., Employee turnover in the hospitality industry: An Analysis based on the CANE model of motivation. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism 2007, 6(1).
 • Faulkner, B., Patiar, A. Workplace induced stress among operational staff in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management 1997, 16 (1).
 • Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C., The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality 2006, 40.
 • Górska - Warsewicz, H., Świstak, E., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego. Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 • Hartline, M.D., Ferrell, O.C., The management of customer-contact service employees: an empirical investigation. Journal of Marketing 1996, 60 (4).
 • Hwang, J., Lee, J.(J.), Park, S., Chang, H., Kim, S.S., The Impact of Occupational Stress on Employee's Turnover Intention in the Luxury Hotel Segment. International Journal of Hospitality and Tourism Administration 2014, 15(1).
 • International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site.
 • Jamka B., Adaptacja społeczno-zawodowa pracowników jako instrument strategii personalnej firmy, [w:] Makowski K. (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Wyd. Poltext, Warszawa 2002.
 • Jang, J., & George, R.T., Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory hotel employees. International Journal of Hospitality Management 2012, 31(2).
 • Johnson K. Staff turnover in hotels 1980, Hospitality.
 • Jou, R.-Ch., Kuo, Ch-W. & Tang, M-LA study of job stress and turnover tendency among air traffic controllers: the mediating effects of job satisfaction. Transportation Research Part E 2013, 57.
 • Kamińska, B., Warzyński, M. Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników. SWSPiZ, Łódz 2011.
 • Karatepe, O. M., & Uludag, O. Conflict, exhaustion and motivation: a study of frontline employees in Northern Cyprus hotels. International Journal of Hospitality Management 2007, 26 (3).
 • Karatepe, O. M., Aleshinloye, K. D., Emotional dissonance and emotional exhaustion among hotel employees in Nigeria. International Journal of Hospitality Management 2009, 28 (3).
 • Karatepe, O. M., Sokmen, A., The Effects of Work Role and Family Role Variables on Psychological and Behavioral Outcomes of Frontline Employees. Tourism Management 2006, 27 (2).
 • Karatepe, O. M., Uludag, O., Menevis, I., Hadzimehmedagic, L., Baddar, L., The effects of selected individual characteristics of frontline employee performance and job satisfaction. Tourism Management 2006, 27 (4).
 • Kiełczewska A. Żeby praca była przyjemnością. Hotelarz 2012, 7.
 • Kim H.J., Shin K.H., Swanger N., Burnout and engagement: A comparative analysis using the Big Five personality dimension. International Journal of Hospitality Management 2009, 28 (1).
 • Kim, H.J., Shin, K.H., Umbreit, W.T., Hotel job burnout: The role of personality characteristics. International Journal of Hospitality Management 2007, 26(2).
 • King, C.A., Garey, J.G., Relational quality in service encounters. International Journal of Hospitality Management 1997, 16 (1).
 • Kulczycka L., Bukowska U., Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacji. Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe nr 597, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków2003.
 • Lam, T., Zhang H., & Baum T. An investigation of employees' job satisfaction: the case of hotels in Hong Kong. Tourism Management 2001, 22 (2).
 • Lee Ch., Way K., Individual employment characteristics of hotel employees that play a role in employee satisfaction and work retention. International Journal of Hospitality Management 2010, 29(3).
 • Lee, C-C., Huang, S-H., & Zhao, C- Y., A study on factors affecting turnover intention of hotel employees. Asian Economic and Financial Review 2012, 2 (7).
 • Lee, K.-J., Attitudinal dimensions of professionalism and service quality efficacy of frontline employees in hotels. International Journal of Hospitality Management 2014, 41.
 • Low, G. S., Cravens, D. W., Grant, K., Moncrief, W. C., Antecedents and consequences of salesperson burnout. European Journal of Marketing 2001, 35 (5/6
 • Mitura, E., Koniuszewska, E., Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 • Mohsin, A., Lengler, J. Kumar, B. Exploring the antecedents of intentions to leave the job: the case of luxury hotel staff. International Journal of Hospitality Management 2013, 35.
 • Nadiri H., Tanova C., An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management 2010, 29 (1).
 • O'Neill, J.W., Xiao, Q., Effects of organizational/occupational characteristics and personality traits on hotel manager emotional exhaustion. International Journal of Hospitality Management 2010, 29(4).
 • Pan, F.C., Practical application of importance - performance analysis in determining critical job satisfaction factors of a tourist hotel. Tourism Management 2015, 46.
 • Park, J., Gursoy, D. Generation effects on work engagement among U.S. hotel employees. International Journal of Hospitality Management 2012, 31(4).
 • Personel - wciąż za mało doceniany czynnik/ M.Ratajczyk. Rynek Hotelarski w Polsce - Raport 2014. www.horecanet.pl (01.2015).
 • Petrović, M. D., & Marković, J., Researching Connection between Service Orientation, and Work Satisfaction: A Study of Hotel Employees (Novi Sad, Serbia). Turizam 2012, 16 (1).
 • Piasta, J.,Marketing w hotelarstwie. Jacek Piasta - Doradztwo, Warszawa 2007.
 • Pląder D., Opis stanowisk pracy w obiektach hotelarskich wraz z zakresem czynności. UKFIT, PZH, Warszawa 1999.
 • Poulston, J. M. Working conditions in hospitality: employees' views of the dissatisfactory hygiene factors. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism 2009, 10 (1).
 • Psychologia Społeczna (Encyklopedia Blackwella, A.S.R. Manstead, M. Hewstone, red., Blackwell Publishers Ltd, wydanie polskie pod red. J. Czapińskiego, Wyd. Jacek Santorski &Co., Warszawa, 2001.
 • Randhawa, G. Relationship between job satisfaction and turnover Intentions: an empirical analysis. Indian Management Studies Journal 2007, 11.
 • Rapacz, A., Zasoby ludzkie w działalności przedsiębiorstwa turystycznego [w:] A. Rapacz (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 • Redman, T., Mathews, B.P., Service quality and human resource management. A review and research agenda. Personnel Review 1998, 27 (1).
 • Robinson, R.N.S, Kralj, A., Solnet, D.J. Goh, E., Callan, V. Thinking job embeddedness not turnover: towards a better understanding of frontline hotel worker retention. International Journal of Hospitality Management 2014, 36.
 • Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 • Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje. [w:] Rybak, M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjnośc przedsiębiorstwa, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.
 • Simons, T., Enz, C.A., Motivating hotel employees. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 1995, 36 (1).
 • Siu V., Tsang N., Wong S., What motivates Hong Kong Hotel employees ? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 1997,38(5).
 • Strus W., Cieciuch J., Rowiński T., Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga, Studia Psyhologica, UKSW11 (2), 2011.
 • Tapeci M., Bartlett A.L.B., The hospitality industry culture profile: a measure of individual values, organizational culture, and person-organization fit as predictors of job satisfaction and behavioral intentions, International Journal of Hospitality Management 2002, 21(2)
 • Terelak J.F., Jankowska P., Dopasowanie jednostka - organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009.
 • Tews M.J., Stafford K., Michel J.W., Life happens and people matter: Critical events, constituent attachment, and turnover among part-time hospitality employees. International Journal of Hospitality Management 2014, 38.
 • Tnay E., Othman A.E.A., Siong H.Ch., Lim S.L.O. The influences of job satisfaction and organizational commitment on turnover intention. Procedia - Social Behavioral Sciences 2013, 97.
 • Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Wyd. Difin 2008.
 • Trojanowska D., Polityka personalna w hotelu. Raport ABC Inwestycji Hotelowych, Hotelarz, 2013/2014.
 • Witkowski Cz., Kachniewska M., Hotelarstwo cz. III. Hotelarstwo w gospodarce turystycznej. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
 • Yang J-T. , Wan, Ch-S., Fu Y-J., Qualitative examination of employee turnover and retention strategies in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management 2012, 31 (3).
 • Yang, J. T. Antecedents and consequences of job satisfaction. International Journal of Hospitality Management 2010, 29(4).
 • Yavas, U., Babakus, E., Karatepe, O. M. Attitudinal and behavioral consequences of work-family conflict and family-work conflict. Does gender matter?, International Journal of Service Industry Management 2008, 19 (1).
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Warszawa http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2013-r-,1,13.html. (07.2014).
 • Zopiatis, A., Constanti, P., & Theocharous, A. L. Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus. Tourism Management 2014, 41.
 • http://www.hrk.pl/, 01.2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420284

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.