PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 3371--3380
Tytuł artykułu

Zastosowanie miar bezpieczeństwa do oceny zdarzeń niepożądanych statków morskich

Autorzy
Warianty tytułu
The application of security measures to assess the adverse events of seagoing vessels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przegląd wybranych pojęć i metod stosowanych w analizach bezpieczeństwa systemów transportowych w świetle literatury z tego obszaru. Wskazano na istniejące niejednoznaczności niektórych terminów stosowanych w ocenie ryzyka obiektów antropo-technicznych.W pracy przedstawiono także wyniki badań zdarzeń niepożądanych jednego armatora w okresie dwunastu lat. Badania obejmowały statki handlowe głównie do przewozów masowych oraz ich układy i elementy. Przeprowadzono analizę konsekwencji obejmujące oszacowanie skutków wypadków ludzi, mienia i środowiska. Wyznaczono wybrane wskaźniki bezpieczeństwa. Podjęto próbę oceny przyczyn inicjujących wypadki ich udziału w poniesionych stratach materialnych i ryzyku zdarzeń niepożądanych. Największe straty zdarzeń niepożądanych wystąpiły w części pokładowej statków i zaszły głównie w wyniku kolizji. Największe ryzyko wypadków spowodowane było przez człowieka, dlatego wymagana jest dbałość o podniesienie kwalifikacji załóg statków, wzrost automatyzacji i zastosowania systemów doradczych sterowania eksploatacją. Ryzyko zdarzeń zainicjowanych przez obiekty techniki pokładowej i maszynowej statków było znacznie mniejsze, a zdarzeń spowodowane przez środowisko było najmniejsze. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article a review of chosen notions and methods applied in safety analyses of transport systems in the light of literature from this area was described. They pointed on existing ambiguities of some applied dates about the risk assessment of antropo-technical objects. At the work also findings of adverse events of one shipowner were presented in the period of twelve years. The investigations included commercial vessels for the transport of bulk and their systems and elements. Analysis was performed to estimate the effects of the consequences of accidents involving people, property and the environment. They were selected safety indicators. A d ecreasing frequency of adverse events was noticed. Attempt was made to assess the reasons for initiating events of their participation in material losses incurred and the risk of adverse events. The greatest losses occurred adverse events on-board ships and occurred mainly as a result of the collision. The greatest risk of accidents was caused by man, so care is required to raise the qualifications of the crews of vessels, increased use of automation and control expert systems operation. The risk of events initiated by objects techniques and machine - board ship was much smaller, and the event was caused by the environment the least.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3371--3380
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
 • Adamkiewicz A., Zarządzanie utrzymaniem układów energetycznych statków morskich wspomagane analizą ryzyka. Systemy Wspomagania W Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych 2014, nr 2, s. 21 -32.
 • Brandowski A., Problems of ship system design for safety. Explo-Diesel&Gas Turbine '03 Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Gdańsk -Międzyzdroje - Lund, 2003, s. 123-132.
 • Downarowicz O., Krause J., Marcin Sikorski, Stachowski W., zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Politechnika Gdańska. Wydz. Zarz. i Ekon. 2000 s. 7-42.
 • Gerigk M., Kompleksowa metoda oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym z uwzględnieniem analizy ryzyka. Monografie 101, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 • Girtler J.., Kuszmider S., Plewiński L., Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Wyd. Wyższej Szkoły Morskiej w Szcecinie, Szczecin 2003.
 • Kontovas C. A., Psaraftis H. N., Formal Safety Assessment: A Critical Review. Marine Technology 2009, Vol. 46, No. 1, pp. 45-59.
 • Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J., Próba przedstawienia zasad stosowania formalnej oceny bezpieczeństwa morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2006, nr 4, s. 15-34.
 • Metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa żeglugi. Publikacja Informacyjna wydawana przez Polski Rejestr Statków S.A. nr 19/I, Gdańsk 2002.
 • Monieta J., Diagnozowanie operatorów siłowni okrętowych. Diagnostyka 2006, nr 4. s. 173178.
 • Monieta J., Estimation of undesirable events in operation of bulk carriers. Journal of KONES Powertrain and Transport 2013 Vol. 20, No. 2, pp. 291297.
 • Monieta J., Ocena zdarzeń niepożądanych w eksploatacji statków morskich. XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2002, s.171÷176.
 • Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego, WNT, Warszawa 2008.
 • PN-EN ISO 12100, 2011, Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 • Radkowski S., wykorzystanie informacji diagnostycznej w zorientowanej na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, Diagnostyka 2006 nr 2, s. 8592.
 • Rosochacki W., Pijanowski S.: Unormowania podstawowych pojęć z zakresu analizy bezpieczeństwa maszyn. Bezpieczeństwo Pracy 2012 nr 3, s. 19-21.
 • Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • Tarełko W., Metodologia projektowania własności eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych. Biblioteka Problemów Eksploatacji, Gdynia  Radom, 2011.
 • Vanem E., Skjong R., Damage stability and Evacuation Performance Requirements of Passenger Ships. Proceedings of the 9th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles STAB 2006, Rio de Janeiro, 2529 September 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.