PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2505--2514
Tytuł artykułu

O trudnościach w spełnieniu warunków ogólnej stateczności poprzecznej oraz skutecznego zakotwienia do podłoża regałów magazynowych, wyeksponowanych na działanie wiatru

Warianty tytułu
On the difficulties in satisfying the criteria of an overall cross-aisle stability and effective anchoring of racking systems exposed to the wind actions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podsumowano pewien etap kompleksowych analiz obliczeniowych regałów magazynowych wyeksponowanych na działanie wiatru, przeprowadzonych dla wybranych lokalizacji na terenie kraju oraz różnych wariantów montażu podstawowych kratowych układów nośnych. W obliczeniach kierowano się regułami dotyczącymi sposobu ustalania wielkości obciążeń oraz kombinacji oddziaływań zgodne z normą PN-EN 15512:2011 - Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji. Celem prowadzonych analiz było ustalenie czy systemy regałowe zaprojektowane w oparciu o postanowienia wcześniej obowiązujących przepisów i z powodzeniem eksploatowane od szeregu lat, spełniają kryteria stawiane przez współczesne, zharmonizowane normy europejskie, co pozwalałoby na ich swobodne dopuszczenie do obrotu i wystawienie deklaracji zgodności. W pracy w sposób syntetyczny zaprezentowano i omówiono uzyskane wyniki, formułując szereg wniosków natury ogólnej. Wnioski te, choć opracowane na podstawie analiz przeprowadzonych na podstawie jednego tylko rozwiązania systemowego, dają się uogólnić także na inne rozwiązania dostępne na rynku. Podjęta tematyka dobrze wpisuje się w bieżące oczekiwania dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i logistyki oraz w pełni odpowiada na jego najpilniejsze potrzeby.(abstrakt oryginalny)
EN
This article summarizes a certain stage of comprehensive computational analyses of storage racks exposed to the wind actions, carried out for selected locations in the country and different variants of assembly of basic lattice load bearing systems. The calculations were carried out following the principles on determining load values and the combination of actions in accordance with the code EN 15512:2011 - Steel static storage systems. Adjustable pallet racking systems. Principles for structural design. The aim of the analyses was to determine whether the racking systems designed based on the regulations of the previous legislation and successfully operated for several years meet the criteria set by the modern, harmonized European codes, which would allow their free admission to trading and issue of declarations of conformity. This paper synthetically presents and discusses the results obtained, by formulating a number of general conclusions. Said findings, although developed on the basis of analyzes carried out on the basis of a single system solution only, can be generalized into other solutions available on the market. The issues touched upon fit well with the current expectations of the fast-growing transport and logistics sector and fully respond to their most urgent needs.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2505--2514
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
  • IL-B-001:1998, Bezpieczeństwo urządzeń techniki magazynowania. Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania podstawowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
  • Król P. A., Papadopoulos-Woźniak M., Wójt J.: Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture), kwartalnik, tom XXX, zeszyt 60 (nr 2/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 153-174.
  • PN-88/M-78321 - Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1988.
  • PN-EN 15512:2011 - Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2011.
  • PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004.
  • PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008.
  • Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, Official Journal of the European Union L 88 of 4 April 2011, s. 5-43.
  • The Construction Products Directive (Council Directive No 89/106/EEC) of 21 December 1988 r. on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products, Official Journal L 40 of 11 February 1989, s. 12-27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171420698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.