PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 2 Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami | 7--17
Tytuł artykułu

Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methods for Managing EU Projects Undertaken by Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Większość uczelni wyższych współcześnie stara się pozyskać środki unijne na rozwój, co w tak trudnym okresie walki o studenta, utrzymania jakości kształ-cenia i pozycji konkurencyjnej na rynku szkolnictwa wyższego ma kluczowe znaczenie. Unia Europejska w każdym z okresów programowania środków finansowych dla Polski przeznacza niemały budżet dla rozwoju szkolnictwa wyższego i wsparcia rozwoju nauki dla gospodarki. Środki unijne mają na celu wspomóc budowę potencjału rozwojowego polskich uczelni poprzez umożli-wienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz dostosowanie struktury podaży absolwentów do potrzeb gospodarki. Z drugiej strony fundu-sze europejskie współfinansują badania naukowe, które stanowią podstawę rozwoju uczelni wyższej, zarówno ze względu na wagę prac badawczych w opracowywaniu programów kształcenia, jak również z powodu szerokich możliwości zastosowania wyników badań w gospodarce. Co trzecia uczelnia wyższa w Polsce korzysta z dofinansowania w ramach funduszy europejskich, jednak nie każdy realizowany projekt kończy się suk-cesem, osiągnięciem zakładanych efektów. Stąd też rodzi się pytanie o to, w jaki sposób realizowane są projekty w sektorze szkolnictwa wyższego i jak powinny być realizowane? Kluczowe znaczenie wydają się mieć metody wyko-rzystywane do zarządzania projektami, które z jednej strony są narzucone przez grantodawcę, z drugiej strony powinny być możliwie najlepiej dostoso-wane do rodzaju projektu i warunków otoczenia, w którym projekt jest reali-zowany, by osiągnąć sukces. Zaprezentowane w artykule rozważania bazują na doświadczeniach auto-rek zdobytych podczas wieloletniej pracy projektowej, m.in. w zespołach za-rządzających projektami unijnymi realizowanymi przez uczenie wyższe.(fragment tekstu)
EN
The every third university in Poland is using co-funding of Eu-ropean funds, however not every project carried out is ending with the success, with achieving established effects. From here a question about it also arises in what way projects are being carried out in the higher educa-tion sector and how should be carried out? Methods used for the project management which from one side are thrown seem to have a key im-portance through European Union, from the other side should be possibly best adapted for the kind of the project and environmental conditions, in which the project is being carried out in order to achieve success. This paper presents an analysis of types of EU projects in the field of higher education. The authors have attempted to assign specific projects to different management models, which in the most optimal way to meet the specifics and requirements of the projects. It is worthwhile paying attention to the large variability of surroundings, in which at present projects of universities are being carried out. In this con-text, the traditional management can be applied exclusively with reference to projects which aren't sensitive for changes in external factors. Other types of projects, as has been shown, require a more flexible approach. The use of project management approach adaptive management model that is agile or extreme, can meet the current challenges of organization, as well as give you the flexibility to adapt to external changes.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Collegium Civitas
autor
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Bibliografia
 • Hass K.B. (2008), Managing Complex Projects is Not Simple Matter, PM World Today, Vol.X, Issue III.
 • Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 • Kiełbus A. (2011), Spojrzenie na zarządzanie projektami informatycznymi, Mechanika Czasopismo Techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, zeszyt 7/108.
 • Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW 2009), Poradnik dla projektodaw-ców Programu Operacjnego Kapitał Ludzki: Projekty innowacyjne, KIW i Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Shenhar A.J., Dvir D. (2008), Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Sukces wzrostu i innowacji dzięki podejściu romboidalnemu, APN Promise, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B. (2007), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 • Wirkus M., Węsierski T. (2011), Adaptacyjne podejmowanie decyzji w zakła-dzie ceramiki budowlanej [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowa-ne zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, t. II.
 • Wysocki R. K. (2013), Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwin-ne, ekstremalne, Wydanie VI, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Wysocki R.K., Mcgary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Wyda-nie III, Helion, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421514

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.