PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 12 | 24--39
Tytuł artykułu

Nadzór makroostrożnościowy - wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego

Warianty tytułu
Macroprudential Supervision - Challenges for the Insurance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys finansowy obnażył niedoskonałości w dotychczasowej konstrukcji sieci bezpieczeństwa finansowego, opartej na nadzorze mikroostrożnościowym, nakierowanym na ograniczanie ryzyka pojedynczych instytucji finansowych. System wymogów kapitałowych nie zawierał wystarczających mechanizmów ograniczających ryzyko systemowe. Aby wzmocnić ramy nadzorcze nad systemem finansowym, ograniczyć ryzyko systemowe, a w konsekwencji zmniejszyć potencjalne skutki kryzysów finansowych dla gospodarki, na szczeblu UE wprowadzono regulacje tworzące unijny nadzór makroostrożnościowy. Chociaż branża ubezpieczeniowa nie przyczyniła się istotnie do wybuchu kryzysu finansowego, to jednak zauważyć wypada, że rynki ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej globalne i coraz bardziej powiązane wzajemnie oraz z rynkami finansowymi. Celem artykułu jest pokazanie formalno-prawnych ram polityki makroostrożnościowej oraz jej instrumentów odnoszących się do sektora ubezpieczeniowego. Punktem wyjścia opracowania jest omówienie istoty i narzędzi nadzoru makroostrożnościowego. Następnie porównano podejścia polityki mikro - i makroostrożnościowej.Na tym tle pokazano zasadność i narzędzia polityki makroostrożnościowej w odniesieniu do sektora ubezpieczeń. W końcowej części opracowania przedstawiono kilka uwag na temat ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis has exposed the imperfections of the current structure of the financial safety net, based on micro-prudential supervision, targeting the risk reduction of individual financial institutions. The capital requirements relating to financial institutions did not provide sufficient mechanisms for limiting systemic risk. To strengthen the supervisory framework of the financial system, reduce systemic risk and, consequently, reduce the potential impact of financial crises on the economy - the EU introduced regulations forming an Union macro-prudential oversight. Although the insurance industry has not contributed significantly to the financial crisis, it is true that insurance markets are becoming more global and more connected with each other and with financial markets. The aim of this paper is to show the formal and legal framework of the macro-prudential policy and its instruments relating to the insurance sector. The starting point of this paper is to discuss the nature of the macro-prudential instruments. Then to compare the approach of micro and macro-prudential policies. Against this background it will show the legitimacy and implementation of macro-prudential policy instruments in relation to the insurance sector. In the final part some comments on the draft law on macro-prudential oversight of the financial system in Poland are made. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
24--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Badzio, P., 2013, Tasowanie w nadzorze , http://www.bankier.pl/wiadomosc/Tasowanie- -w-nadzorze-2927209.html.
 • CEA, 2010, Insurance: a Unique Sector. Why Insurers Diff er from Bank, Brussels.
 • Czerwińska, T., 2014, Ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeń - analiza ekspozycji w krajach UE, Problemy Zarządzania, vol 12, nr 4(48), t. 1, s. 41-63.
 • Czerwińska, T., 2015, Instrumenty polityki mikro i makroostrożnościowej w sektorze ubezpieczeń, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Studia i Prace, nr 3, t. 4 (23), Finanse publiczne i ubezpieczenia, s. 247-264.
 • Dobrzańska, A., 2014, Polityka makroostrożnościowa - zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej , NBP, Materiały i Studia, nr 307.
 • FSB, 2013, Global Systemically Important Insurers (G-SIIs) and the Policy Measures that will Apply to Them , http://www.financialstabilityboard.org/publications/ r_130718.pdf.
 • IAIS, 2011, Insurance and Financial Stability , Basel.
 • IAIS, 2012, Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment Methodology, Basel.
 • IAIS, 2013, Global Systemically Important Insurer: Policy Measures, Basel.
 • IAIS, 2014, Basic Capital Requirements for Global Systemically Important Insurers , Public Consultation Document, Basel.
 • IMF, 2011, Macroprudential Policy: an Organizing Framework.
 • de Larosière, J., 2009, Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Brussels.
 • Łańcucki, J., 2014, Wpływ regulacji Omnibus II i FICOD 1 na funkcjonowanie nadzoru na rynku ubezpieczeniowym, w: Lisowski, J., Manikowski, P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 2011,KNF, www.knf.gov.pl.
 • Nadzór oparty na analizie ryzyka, 2011, KNF, www.knf.gov.pl.
 • NBP, 2014, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, lipiec 2014http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf072014.pdf.
 • Projekt z dnia 3 stycznia 2014 roku ustawy o nadzorze makroostrożnosciowym nad systemem finansowym, http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2014_ 18_draft_law.pdf.
 • Rosati. D.K., 2014, Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, Bank i Kredyt, nr 45(4).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010a z dnia 24 listo- pada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makrostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /(UE) nr 1094/2010b z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru / Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych / zmiany decyzji nr 716/2009/UE i uchylenie decyzji Komisji 2009/79/ UE, Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.U.,nr 209, poz. 1317).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U., poz. 1513.
 • Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Sy stemowego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej, Dz.Urz. UE, 156.2013, C 170.
 • Załącznik do zalecenia w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makro- ostrożnościowej, Dz.Urz. UE, 156.2013, C 170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.