PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (3) | 87--100
Tytuł artykułu

Ocena rozwoju gmin województwa podkarpackiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Level Rating of Podkarpackie Province Communes (with Hellwig Metod)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę rozwoju lokalnego i czynników rozwój ten warunkujących. Głównym celem opracowania jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa podkarpackiego. Metodą zastosowaną w pracy jest syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga. Miernik ten uwzględnia różne wskaźniki o charakterze ekonomicznym, społecznym, technicznym i technologicznym oraz ekologicznym. Wśród nich wskazać należy na: wskaźnik przyrostu naturalnego, odsetek pracujących w liczbie ludności ogółem, saldo migracji w osobach na 1000 mieszkańców, udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, sieć wodociągową i kanalizacyjną w km w przeliczeniu na 100 km2, dochody własne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze prywatne zarejestrowane w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, odsetek radnych z wyższym wykształceniem. Badania mają charakter statycznoporównawczy, a zgromadzone dane empiryczne przedstawiają stan na 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2012 r. W przeprowadzonych badaniach wykazano znaczne zróżnicowanie w poziomie rozwoju analizowanych gmin. Za główne czynniki rozwoju uznano pełnienie przez miasta ośrodka centralnego, oraz skomunikowanie gmin. Nie bez znaczenia jest również zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające chociażby z ukształtowania terenu. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepiej rozwiniętymi gminami województwa podkarpackiego są głównie duże gminy miejskie (Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola), natomiast najsłabiej rozwinięte są peryferyjnie usytuowane gminy wiejskie. Największa koncentracja gmin słabo rozwiniętych występuje w okolicy Dynowa. (abstrakt oryginalny)
EN
The study addresses the issue of local development and factors determining this development. The main purpose of the paper is to determine the socio-economic development level of Podkarpackie Province communes. The method used in this paper is Hellwig synthetic development measurement. This method takes into account a number of economic, social, technical and technological and ecological indicators. Among those indicators the following should be indicated on: birth-rate, the percentage of employed in the total population, migration balance in persons per 1,000 population, the share of unemployed in the number of working-age population, water supply system and sewerage network in km per 100 km2, own revenues per capita, investment capital expenditure of municipalities per 1 inhabitant, private operators registered in the REGON per 1000 inhabitants, the proportion of councillors with higher education. The studies have staticcomparative character and collected empirical data represent the state on the day December 31, 2007 and December 31, 2012. Conducted research has shown a significant development diversity of the surveyed communes. As the major indicators of development there were considered: the fact that the city is a central site and the availability of transport. An important problem is also diversification at communes development potential (resulting even with the terrain). The study showed that the most developed municipalities are mainly large urban communes (Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola), while the least developed are peripherally located rural communes. The largest concentration of underdeveloped municipalities occurs in the Dynów area. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
87--100
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • [1] Bański J., Czapiewski K.Ł., Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społecznogospodarczego na obszarach wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008.
 • [2] Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • [3] Ciuba J., Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r., WIOŚ, Rzeszów 2012.
 • [4] Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010 - Województwo podkarpackie, SGH, Warszawa 2010.
 • [5] Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 8/1(2002).
 • [6] Hausner J., Postfordowski paradygmat przemysłowy, "Gospodarka narodowa" 1994/4.
 • [7] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [8] Markowski T., Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów. "Samorząd terytorialny" 1996/12.
 • [9] Nasiłowski M., System Rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii.Key Text, Warszawa 2004.
 • [10] Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PAN, Warszawa 1990.
 • [11] Perroux F., L'economie du XXe siécle, reprint PUG, Paris 1961.
 • [12] Starzyńska W., Statystyka praktyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [13] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.