PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | No. 32 | 19--32
Tytuł artykułu

How to Assess Quality of Life : Theoretical and Methodological Research Aspects in Cross-Border Regions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In our paper we deal with both the theoretical and methodological aspects of our research, which focuses on the quality of life in cross-border regions. The aim of the paper is to draw on the methodological system for assessment of the quality of life in those regions, taking into consideration both the objective and subjective dimension. The first part of the paper contains the use of qualitative methods when assessing the quality of life, which, in our understanding, are not sufficiently applied in the process of assessment of quality, not only in the field of Geography. We also focus on the definition of the key terms related to our work, such as 'quality of life, border and border-region/neighbour'. The main emphasis of our work lies in the formulation of the theoretical and methodological model of the quality of life assessment in the cross-border regions. The methodological outline of researching this issue is presented in the chart. The scale of the region is a key element we take into consideration, since it is significant when choosing the appropriate method of life quality assessment. We also distinguish between the application of both the qualitative and quantitative research methods on various scales. In our opinion, the representation of the qualitative methods in research should increase with the increase in the scale of the area researched. In the conclusion we provide selected outcomes of our research at various scales, which confirm the validity of our theoretical basis, since we came to various findings, depending on the scales researched. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Presov, Slovakia
 • University of Presov, Slovakia
Bibliografia
 • Andráško I., 2005: Dve dimenzie kvality života v kontexte percepcií obyvateľov miest a vidieckych obcí (Two dimensions of life quality as perceived by rural and urban populations - in Slovak). In: Vaishar A. and Ira V. editors, Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, Brno (Ústav geoniky AV ČR), pp. 6-13.
 • Andráško I., 2006a: Percepcia kvality života v mestských štvrtiach Bratislavy (The perception of the quality of life in Bratislava city Wards - in Slovak). In: Geografická revue, Vol. 2, No 2, pp. 227-240.
 • Andráško I., 2006b: Sociálno-demografická dimenzia kvality života v Bratislave (vo svetle multivariačnej analýzy) (Socio-demographic dimension of the quality of life in Bratislava in the light of the multivariate analysis - in Slovak). In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica, Vol. 10, pp. 10-17.
 • Andraško I., 2013: Quality of Life: An Introduction to the Concept, Brno: Masarykova univerzita. p. 88.
 • Angelovič M., 2010: Charakteristika priemyslu v slovenských okresoch slovensko-ukrajinského pohraničia (Industrial characteristics in Slovak districs of Slovak-Ukrainian frontier area - in Slovak). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. Sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, pp. 500-504, Available at: http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Socioekonomicka_geografie/Charakteristika_priemyslu_v_slovenskych.pdf, DoA: 08 September 2011.
 • Angelovič M., 2013: Vplyv hranice na kvalitu života obyvateľov prihraničných regiónov na príklade slovensko-ukrajinského pohraničia - dizertačná práca (Influence of a border on quality of life of people living in the neighbouring regions, based upon the Slovak - Ukrainian border case study - dissertation - in Slovak), Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, p. 197.
 • Angelovič M., 2014: Slovak-ukrainian part of Schengen area. History, security and Quality of Life. In: Przegląd Geopolityczny, Vol. 10, pp. 77-88. ISSN 2080-8836. Available at: http://przeglad.org/tomy/tom-10-2014/, DoA: 05 April 2015.
 • Baar V., Rumpel P. and Šindler P., 1996: Politická geografie (Political Geography - in Czech), Ostrava: Ostravská univerzita, p. 94.
 • Baar V., 2002: Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalizmus? (Nations at the beginning of the 21st century. Emancipation or Nationalism? - in Czech), Ostrava: Ostravská univerzita, p. 415.
 • Babinčák P., 2008: Definície, teoretické modely a indikátory kvality života (Definitions, theoretical models and indicators of quality of life - in Slovak). In: Bačová, V. editor, Kvalita života a sociálny capital. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, pp. 42-70.
 • Bacsó P., 2007: K teoreticko - metodologickým aspektom kvality života (The theoretical - methodological aspects of quality of life - in Slovak). In: Geografické informácie 11 - Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska, Nitra (FPV UKF), pp. 20-26.
 • Bacsó P., 2008: Quality of life context of the population in Štúrovo ward. In: Svatoňová, H. editor, Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practise at the onset of 21st century, Brno (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita), pp. 356-360.
 • Bačová V., 2004: Kvalita života, hodnotové systémy v spoločnosti a sociálny kapitál. K vymedzeniu psychologických dimenzií kvality života. (Life Quality, Value Systems in Society and Social Capital On the Delimitation of Psychological Dimensions of Life Quality - in Slovak). In: Džuka J. editor, Psychologické dimenzie kvality života. FF PU Prešov, pp. 9-17. Available at: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/01.pdf, DoA: 10 January 2013.
 • Bačová V., 2008: Kvalita života a sociálny kapitál - porovnanie pojmov a teórií (Quality of life and social capital - compare concepts and theories - in Slovak). In: Bačová V. editor, Kvalita života a sociálny kapitál. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, pp. 19-41.
 • Bański J., 2010: Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji (Border in geographical research studies - definition and an attempts at its classification - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 82, No 4, pp. 498-508.
 • Brauer R. and Dymitrow M., 2014: Quality of life in rural areas: A topic for the Rural Development policy? In: Szymańska D. and Środa-Murawska S. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 25, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 25-54. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2014-0028
 • Čuchorová Z., 2007: Prihraničný región (definícia, klasifikácia, regionalizácia) (Border region definitions, classifications, regionalization - in Slovak). In: Zborník z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Nitra: FPV UKF, pp. 571-578.
 • Donnan H. and Wilson T.M., 1998: Nation, State and Identity at International Borders. In: Wilson T. and Donnan M. editors, Border Identities: Nation and State at International Frontiers, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Donnan H. and Wilson T.M., 1999: Borders. Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford: Berg.
 • Hrehorowicz-Gaber H., 2013: Effects of transformations in the urban structure on the quality of life of city residents in the context of recreation. In: Szymańska D. and Chodkowska-Miszczuk J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 21, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 61-68. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0021
 • Halás M., 2002: Hranica a prihraničný región v geografickom priestore (teoretické aspekty) (Boundary and boundary region in geographical space - theoretical aspects - in Slovak). Available at: http://geography.upol.cz/soubory/lide/halas/clanky/Halas-GS.pdf, DoA: 12 May 2011.
 • Halás M., 2005: Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť (Cross-border links, cross-border cooperation: the example of Slovakia-Czech border, focusing on Slovak part - in Slovak), Bratislava: Univerzita Komenského, p. 152.
 • Halás M., 2008: Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska (The Spatial Polarisation of Society with a Detailed Review of Peripheral Regions in Slovakia - in Slovak). In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 44, No 2, pp. 349-369.
 • Hampl M., 2000: Pohraniční regiony České republiky: současné tendence rozvojové diferenciace (Border regions of Czech Republic: current tendencies of development of differentiation - in Czech). In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, Vol. 105, No 3, pp. 241-254.
 • Havlíček T. and Chromý P. 2001: Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti (Contribution to the theory of polarized development of a territory, with a special attention paid to peripheral regions - in Czech). In: Geografie - sborník České geografické společnosti, Vol. 106, No 1, pp. 1-11.
 • Horňák M. and Rochovská A., 2007: Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériách Slovenska (Selected Quality Life Aspects in Inner Peripheries of Slovakia - in Slovak). In: Geographia Cassoviensis, Vol. 1, No 1, pp. 55-60.
 • Ira V. and Kollár D., 1993: Behaviorálne aspekty výskumu technologických hazardov a rizík (Behavioural aspects of research of technological hazards and risks - in Slovak). In: Životné prostredie, Vol. 27, pp. 83-85.
 • Ira V., 2000: Vnútromestský pohyb človeka v čase a priestore (na príklade Bratislavy). (Inner city movement of man in the time and space case study of Bratislava - in Slovak). In: Matlovič R. editor, Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie, Vol. 3, pp. 167-173.
 • Ira V., 2003: Územná diferenciácia vybavenosti bytov v SR ako jednej z dimenzií kvality života (Territorial differentiation of housing facilities in the Slovak Republic as one of the dimensions of quality of life - in Slovak). In: Vaishar A. and Ira V. editors, České a slovenské regiony na počátku třetího millennia. Sborník 6. česko - slovenského akademického semináře z geografie, Brno: Ústav Geoniky AV ČR, pp. 20-26.
 • Ira V., 2005: Kvalita života a postavenie Slovenska z hľadiska medzinárodných porovnaní (Quality of life and the position of Slovakia in terms of international comparisons - in Slovak). In: Vaishar A. and Ira V. editors, Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, Brno: Ústav geoniky AV ČR, pp. 30-38.
 • Ira V., 2010: Krajina, človek a kvalita života (Landscape, man and quality of life - in Slovak). In: Prírodné vedy. Folia Geographica, Vol. 16, No 1, pp. 72-78.
 • Ira V. and Andráško I., 2007: Kvalita života z pohľadu humánnej geografie (Quality of life in the perspective of human geography- in Slovak). In: Geografický časopis, Vol. 59, No 2, pp. 159-179.
 • Ira V. and Andráško I., 2008: Quality of life in the urban environment of Bratislava: two time-spatial perspectives. In: Geografický časopis, Vol. 60, No 2, pp. 149-178.
 • Ištok R., 2004: Politická geografia a geopolitika (Political Geography and Geopolitics - in Slovak), Prešov: Prešovská univerzita.
 • Ištok R. and Angelovič M., 2013: Vybrané teoreticko-metodologické aspekty výskumu kvality života s prihliadnutím na prihraničné regióny (Selected theoretical and methodological aspects of the research of the life quality in the border regions - in Slovak). In: Prírodné vedy. Folia Geographica, Vol. 20, No 1, pp. 80-97.
 • Jeřábek M., Dokoupil J. and Havlíček T., 2004: České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? (Czech borderland - barrier or space of the mediation? - in Czech), Praha: Academia.
 • Kačmárová M., Babinčák P. and Mikulášová G., 2013: Teórie a nástroje merania subjektívne hodnotenej kvality života (Theory and measurement instruments of the quality of life - in Slovak), Prešov: Filozofická fakulta. pp. 254.
 • Klamár R., 2011: Vývoj regionálnych disparít na Slovensku s osobitným zreteľom na regióny východného Slovenska. (Development of regional disparities in Slovakia with special regard to the region of eastern Slovakia - in Slovak). In: Prírodné vedy. Folia geographica, Vol. 18, No 1, pp. 8 - 88.
 • Mareš J., 2006: Problémy s pojetím pojmu "kvalita života" a s jeho definováním (Problems with the concept of 'quality of life' as its definition - in Slovak). In: Mareš J. editor, Kvalita života u detí a dospívajících I, Brno: MSD.
 • Martin R., 2001: Geography and public policy: the case of missing agenda. In: Progress in Human Geography, Vol. 25, No 2, pp. 198-210.
 • Martinez O., 1999: The dynamics of order interaction. In: Schofield C.H. editor, Global Boundaries, World Boundaries, London: Routledge.
 • Masik G. 2010. The quality of life of suburbanites: a case study of the Gdańsk agglomeration. In: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No 14, pp. 91-101. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-010-0017-y
 • Matlovič R., 2006a: Geografia - hľadanie tmelu (Geography - search for the bond - in Slovak). In: Matlovič R. and Ira V. editors, Vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí. In: Prírodné vedy, Folia Geographica, Vol. 9, No1, pp. 6-43.
 • Matlovič R., 2006b: K problematike hľadania platform symbiózy idiografického a nomotetického sposobu produkcie geografických poznatkov (Towards the search for a platform the integration of the idiographic and nomothetic ways the production of the geographical knowledge - in Slovak). In: Geografická revue, Vol. 2, No 2, pp. 25-39.
 • Matlovič R., Klamár R. and Matlovičová K. 2008: Vývoj regionálnych disparít začiatkom 21. Storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov (Development of regional disparities in slovakia at the beginning of 21st century based on the selected indicators - in Slovak). In: Regionální studia 2/2008. Vysoká škola ekonomická v Praze.
 • Matlovič R. and Matlovičová K. 2011: Regionálne disparity a ich riešenie na Slovensku v rozličných kontextoch (Regional disparities and their solutions in Slovakia in the various contexts - in Slovak). In: Prírodné vedy, Folia Geographica, Vol. 18, No1, pp. 8-87.
 • McGregor J.A.,Camfield L. and Woodcock A., 2009: Needs, Wants and Goals: Wellbeing, Quality of Life and Public Policy. In: Applied Research Quality Life, 2009, No 4, pp. 135-154.
 • Michaeli E., Matlovič R., Dravecká B., Hofierka J. and Ivanová M., 2008: Kvalita života rómskej komunity v meste Levoča (The quality of life of the Roma community in the city of Levoča - in Slovak) In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, vol. 14, pp. 129-136.
 • Moraczewska A., 2008: Transformacja funkcji granic Polski (Transformation function of Polish borders - in Polish), Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Murgaš F. and Klobučník M., 2014: Municipalities and Regions as Good Places to Live: Index of Quality of Life in the Czech Republic. In: Applied Research in Quality of Life, Vol. 12, pp. 1-18.
 • Murgaš F., 2012: Prostorová dimenze kvality života (The spatial dimensions of the quality of life - in Czech), Liberec: Technická univerzita v Liberci, p. 147.
 • Murgaš F., 2009: Kvalita života a jej priestorová diferenciácia v okresoch Slovenska (Quality of life and its spatial differentiation in districts of Slovakia - in Slovak). In: Geografický časopis, Vol. 61, No 2, pp. 121-138.
 • Murgaš F., 2005: Konceptuálny rámec kvality života v geografii (The conceptual framework of the quality of life in geography - in Slovak) In: Vaishar A. and Ira V. editors, Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, Brno: Ústav geoniky AV ČR, pp. 65-74.
 • Pacione M., 2003: Urban environmental quality and human wellbeing - a social geographical perspective. Landscape and Urban Planning, Vol. 65, pp. 19-30.
 • Prescott J.R.V., 1987: Political Frontiers and Boundaries. London: Unwin Hyman.
 • Rajčáková E., 2005: Regionálny rozvoj a regionálna politika (Regional development and regional policy - in Slovak), Bratislava: Univerzita Komenského. p. 120.
 • Rochovská A., Blažek M. and Sokol M., 2007: Ako zlepšiť kvalitu geografie: o dôležitosti kvalitatívneho výskumu v humánnej geografii (Adding quality to geography: on the importance of qualitative research in human geography - in Slovak). In: Geografický časopis, Vol. 59, No 4, pp. 323-358.
 • Szymańska D., Grzelak-Kostulska E. and Hołowiecka B., 2009: Polish towns and the changes in their areas and population densities. In: Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 11, pp. 15-29. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-008-0018-2
 • Tej J., Sirková M. and Ali Taha V., 2012: Model and results of the quality of life evaluation inregional cities in Slovakia. In: Journal of management and business: research and practice, Vol. 4, No 2, pp. 31-34.
 • Vennhoven R., 2000: The four qualities of life - Ordering Concepts and Measures of the Good Life. In: Journal of Happiness Studies, 1, pp. 1-39. Available at: http://www.springerlink.com/content/g2406q8u16716q6w/, DoA: 30 July 2011.
 • Vennhoven R., 2002: Why Social Policy Needs Subjective Indicators. In: Social Indicators Research, 58: pp. 33-45. Available at: http://www.springerlink.com/content/qrbn78n43l368vjw/, DoA: 30 July 2011.
 • WHOQOL measuring quality of life 1997: Available at: www.who.int/mental_health/media/68.pdf, DoA: 09 August 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.