PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 2 Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami | 29--37
Tytuł artykułu

Operacjonalizacja kryteriów oceny sprawności zarządzania projektami realizowanymi przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach PO KL

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operationalizing Management Proficiency Evaluation Criteria for Projects Implemented by Municipal Social Aid Centers Under the OP HC
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie projekty stanowią istotny sposób realizacji celów organizacji publicz-nych. Wynika to w dużej mierze z możliwości realizacji działań przy wsparciu funduszy unijnych lub pokrewnych źródeł finansowania. W tym kontekście ważnym aspektem zarządzania jest dobór odpowiednich kryteriów oceny po-dejmowanych działań projektowych. Jest to niezwykle istotne w sektorze pu-blicznym, gdyż przekłada się na ocenę realizacji interesu publicznego. Interes ten jest nadrzędnym celem organizacji publicznych [Kożuch 2004, s. 51]. Przyjmując, że jednym z głównych wyznaczników realizacji interesu publicz-nego jest jakość życia mieszkańców, w pracy skupiono się na projektach reali-zujących zadania państwa w obszarze pomocy społecznej. Celem artykułu jest określenie stopnia, w jakim szczegółowe kryteria oce-ny projektu stosowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS) w procedurze aplikacyjnej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) pozwalają ocenić kluczowe aspekty sprawności odzwierciedlone przez kryteria syntetyczne. Ponadto celem jest identyfikacja szczegółowych kryteriów oceny projektu, które w największym stopniu odzwierciedlają kryteria syntetyczne. Problematyka ta jest ważna dla praktyków, w tym zarówno dla osób oceniają-cych wnioski o dofinansowanie jak i dla menedżerów projektów. Próby realizacji celu badawczego dokonano na podstawie analizy polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, pod kątem koncepcji sprawności zarzą-dzania projektami, a także dokumentów organizacyjnych, w szczególności wniosków GOPS o dofinansowanie projektów w ramach PO KL.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to determine the extent to which specific criteria for project evaluation used by municipal social aid centers in the implementation procedure in the Operational Programme Human Capital allow to evaluate crucial aspects of proficiency criteria reflected by the synthetic criteria. Moreover, the purpose is to identify specific criteria for project evaluation, that reflect at the highest level synthetic criteria. The first part of the work covers aspects of proficiency the management of public projects. Based on literature studies determined the dimensions of the proficiency. Further, after the presentation of the chosen methodology, presents the results worked out and formulated conclusions. The sum-mary indicated the key aspects of the project which have the greatest im-pact on the proficiency of management.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bachtler J. (2001), Quod erat demonstrandum? Ewaluacja polityki regional-nej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (7).
 • Bogacz-Wojtanowska E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, [online] http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-7.pdf, dostęp: 13.04.2013.
 • Grzeszczyk T. (2009), Ocena Projektów Europejskich 2007-2013, Placet, Warszawa.
 • Gurniak J. (2007), Ewaluacja w cyklu polityk publicznych [w:] S. Mazur (red.) Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, Uni-wersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Kieżun W. (1977), Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Korzeniowski L.F. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków.
 • Kotler P. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organi-zacji, Placet, Warszawa.
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i poza-rządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków [online], http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-9.pdf, dostęp: 13.04.2013.
 • Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa.
 • Lityński P. (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykła-dzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, "Krakowskie Studia Małopolskie", Vol. XII, Nr 12, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lityński P. (2009), Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicz-nych na przykładzie Małolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego [w:] M. Reichel (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Pań-stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
 • Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion.
 • Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektem. Wybrane metody i tech-niki WOiZPŁ, Łódź.
 • Szczepańska K. (1998), Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM, Alfa-Wero, Warszawa.
 • Wachowiak P. (2004), Kierowanie zespołem projektowym. , Difin, Warszawa.
 • Weiss E. (2006), Zarządzanie jakością projektu w funduszach struktural-nych Unii Europejskiej, I-BiS s.c., Wrocław.
 • Wysocki R. K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami., Wy-danie III, Wydawnictwo Helion.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422002

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.