PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w. | 187--206
Tytuł artykułu

Polska wobec polityki energetyczno-klimatycznej UE w drugiej dekadzie XXI w.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland on the EU's Climate and Energy Policy in the Second Decade of the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest skrótowe przedstawienie stanowiska Polski wobec propozycji wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej, wykraczającym poza 20% przewidziane do 2020 r., reformą europejskiego systemu handlu emisjami (EU-ETS) i przejścia do gospodarki niskoemisyjnej (zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE do 2050 r. o 80%) oraz działania, jakie Polska podjęła w tym zakresie na forum UE. Nie bez znaczenia dla przyszłego kształtu polityki energetyczno-klimatycznej UE jest bowiem zaangażowanie się Polski w wypracowanie określonych rozwiązań korzystnych również dla naszej energetyki opartej na węglu i generującej w przyszłości wysokie koszty z powodu wdrażania ambitnej polityki ochrony klimatu. W artykule uwzględniono również czynniki warunkujące polską politykę energetyczno-klimatyczną oraz główne jej trudności i ograniczenia, związane z koniecznością dostosowania sektora energii do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego UE - redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Obowiązujący pakiet energetyczno-klimatyczny wywiera bowiem wpływ na kierunki rozwoju sektora energii i stawia Polskę przed wieloma wyzwaniami o charakterze ekonomiczno-społecznym i technicznym.(fragment tekstu)
EN
Poland on the EU's climate and energy policy in the second decade of the 21st century The aim of the article is to synthetically present Poland's stance towards the challenges regarding the EU's climate and energy policy in the second decade of the 21st century. In the first part of the article the conditions, main goals and directions of Poland's energy policy as well as climate protection policy have been discussed. The prognoses of energy and fuel demands concerning the year 2030 have been presented as well. In the second part of the article difficulties and restrictions concerning the necessity of Poland's adaptation to the EU's energy and climate package demands has been presented that is restriction in greenhouse gases emissions and in development of renewable energy sources in final energy consumption. The current energy and climate package exerts influence on trends in development of energy sector and puts Poland to the test of technical and socio-economic type. In the third part of the article basic elements of Poland's stance towards European energy and climate policy involving suggestions of transition to a low emission economy (raising the goal of the EU's greenhouse gases reduction through 2050 to 20%), increase in share of the renewable energy sources in total EU's energy consumption going beyond established 20% to 2020 as well as reform concerning European system of emissions trade EU-ETS. Proposals and actions that Poland had yet undertaken within the EU were also discussed in the paper. Controversies as to implementation of the energy and climate package, which indirectly influence Poland's image as a state blocking activities for climate protection, are not insignificant for the current Poland's stand on the EU's energy and climate policy in the medium to long term. The paper ends with conclusions together with recommendations. Undoubtedly, the biggest challenge for Poland is still an integrated approach to energy and environmental protection policies manifesting in transition to a low emission economy parallel to improving energy supply security. For working out Polish negotiating position at the EU's level that could enhance our role, it is essential to prepare energy strategy in medium and long term that would show both the potential of reduction in greenhouse gases emission, increase in renewable energy sources share and constraint which Poland will have to face.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Państwowy Instytut Geologiczny, www.geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne [10.05.2013].
 • Polityka energetyczna państw MEA: Polska, przegląd 2011, OECD/IEA 2011, s. 91.
 • Energy, Transport and Environment Indicators, Eurostat Pocketbooks, European Commission, 2012 edition, s. 28.
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Krajowy raport inwentaryzacyjny 2013.Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2011, Warszawa, marzec 2013.
 • www.mg.gov.pl [15.05.2013].
 • Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Warszawa, 10 listopada 2009.
 • Ministerstwo Gospodarki, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. Załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r., www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Prognoza%20zapotrzebowania%20na%20paliwa%20i%20energie-ost.pdf [10.05.2013].
 • Agencja Rynku Energii, Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2011, s. 74 i nast.
 • Ministerstwo Środowiska, Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Warszawa, październik 2003 [dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 listopada 2003 r.].
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., KOM (2011), 112 wersja ostateczna.
 • Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011), 144 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania w zakresie energii do roku 2050, KOM (2011), 885 wersja ostateczna.
 • The World Bank, Transition to a Low Emission Economy in Poland, www.web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22839437~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258599,00.html [09.05.2012].
 • Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski. Wnioski dla polityki pieniężnej, Warszawa, marzec 2012.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE i 2003/30/WE.
 • Ministerstwo Gospodarki, Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2010, www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf [09.05.2013].
 • Z. Karaczun, Priorytety w negocjacjach klimatycznych a międzynarodowy wizerunek Polski, [w:] Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej, red. A. Gradziuk, Z. Karaczun, E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2011, s. 14.
 • Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo-+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna/Narodowy+Program+Rozwoju+Gospodarki+Niskoemisyjnej [09.05.2013].
 • Polska blokuje porozumienie w sprawie CO2, 22.06.2011, www.euractiv.pl/energia-i-srodowisko/artykul/polska-blokuje-porozumienie-w-sprawie-co2-002751 [10.05.2013].
 • Z. M. Karaczun, Polska polityka klimatyczna. Próba analizy, "Studia BAS" 2012, nr 1, s. 87.
 • Tusk odpiera zarzuty o blokowanie unijnych ambicji klimatycznych, 24.06.2011, www.euractiv.pl/energia-i-srodowisko/artykul/tusk-odpiera-zarzuty-o-blokowanie-unijnych-ambicjiklimatycznych-002755 [10.05.2013].
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2014, Warszawa, marzec 2012.
 • Ministerstwo Gospodarki, Wicepremier Pawlak: wspólnie budujemy unijną politykę energetyczną, 16.06.2012, www.mg.gov.pl/node/16308 [12.05.2013].
 • Polskie stanowisko dotyczące projektu Konkluzji Rady UE ds. Energii, 15 czerwca 2012, www.mg.gov.pl/files/upload/16308/20120615_Rada%20TTE_polskie%20stanowisko.pdf [10.05.2013].
 • Ministerstwo Gospodarki, Gospodarka niskoemisyjna w kontekście międzynarodowym, www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gospodarka+niskoemisyjna/Gospodarka+niskoemisyjna+w+kontekscie+miedzynarodowym [02.05.2013].
 • P. Buras, Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy, Warszawa 2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Ministerstwo Gospodarki, Polski rząd wyjaśnia KE swoje stanowisko w sprawie ETS, 10.05.2012.
 • Stanowisko ministra gospodarki w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji, www.mg.gov.pl/node/18149 [10.05.2013].
 • Ministerstwo Gospodarki,www.mg.gov.pl/node/15927 [05.05.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422080

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.