PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 47--62
Tytuł artykułu

Polityka zdrowotna w systemie nauk o polityce publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Health systems in public policy sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest wskazanie na wielowątkowość problemów badanych na gruncie nauk o polityce publicznej, w tym wagę polityki zdrowotnej w wyjaśnianiu rzeczywistości społecznej po to, aby poprzez rozwiązywanie problemów o charakterze publicznym zaspokajać liczne potrzeby społeczeństwa, a wśród nich potrzeby zdrowotne. Jedną z nauk, która wyjaśnia problemy społeczne i mieści się w obszarze zainteresowań polityki publicznej jest polityka zdrowotna. Polityka ta ma, podobnie jak polityka publiczna, dwa wymiary, tzn. aplikacyjny i teoretyczny. W wymiarze aplikacyjnym istotna jest aktywność wszystkich podmiotów życia społecznego wpływająca na świadomość kształtowania zasobów zdrowotnych. Zaś w teoretycznym, czyli jako nauka - polityka zdrowotna podejmuje teoretyczne problemy związane m.in. z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych indywidualnych i zbiorowych ludności. Jednak w istniejących definicjach polityki zdrowotnej brak jest odniesienia do potrzeb zdrowotnych. Można jedynie zakładać, że ta kategoria występuje intuicyjnie, ponieważ trudno sobie wyobrazić liczne działania i podejmowane decyzje w celu zaspokajania przez system zdrowotny potrzeb - bez ich zidentyfikowania. W polityce zdrowotnej o charakterze praktycznym ważnym zadaniem jest nauczenie społeczeństwa odpowiedzialności za własne zachowania wpływające na zdrowie. Zagadnieniem umiejętności odpowiedzialnego, samodzielnego kształtowania zdrowia zajmuje się edukacja zdrowotna. Ten rodzaj edukacji stanowi ważny fragment działań w zakresie wdrażania polityki publicznej, ponieważ jej zadaniem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale też wykształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów i podejmowania decyzji w celu kształtowania się społeczeństwa demokratycznego o samodzielnym sposobie myślenia. Aplikacyjnym wątkiem polityki zdrowotnej jest też poprawa zarządzania sektorem ochrony zdrowia. W tym aspekcie ważna jest organizacja procesu leczenia, która ma zapewnić warunki medyczne do wszechstronnej opieki nad pacjentem, co powinno wpłynąć na poprawę istniejących stosunków o charakterze publicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to indicate a diverse nature of the issues investigated in public policy sciences, particularly emphasizing the importance of the health policy in explaining social reality. By resolving public problems, numerous needs of society, inter alia, health needs can be met. One of the sciences which explains social problems and public policy has an interest in is the health policy. Both the health policy and public policy have two dimensions, i.e. applicable and theoretical. In terms of 'applicable' one, active participation of all social life entities affecting awareness of developing health resources is vital. And in the theoretical one, as a science, health policy addresses theoretical problems related to satisfying health needs of individual and collective populations. However, in the existing definitions of the health policy, there is no reference to "health needs". One can only assume that this category is used intuitively as it is hard to imagine numerous activities and decisions taken without identifying the needs, so that the health system could meet them. Reverting to health policy in its practical sense it is crucial to teach the public responsibility for their own behavior towards health. Health education deals with the skills needed to care about health in an accountable and independent way. This kind of education plays an important part in the implementation of public policy since its task is not only to transfer knowledge, but also to develop skills to make informed choices and decisions and thus to shape a democratic society with an independent way of thinking. The applicable role of the health policy is to improve the management of the health sector. In this respect, the organization of the treatment process, which is to provide comprehensive medical care for patients and therefore to improve the existing relations of a public nature, is essential. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Agénor P. R., Public capital, growth and welfare. Analytical foundations for public policy, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2013.
 • Boardman A., Greenberg D., Vining A., Weimer D., Cost-Benefit Analysis: concepts and practice, Prentice Hall, London 2010.
 • Chrabąszcz R., Zawicki M., Nauki o polityce publicznej, w: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, red. nauk. M. Zawicki, PWE, Warszawa 2014.
 • Colander D. C., Complexity and the art of public policy. Solving society's problems from the bottom up, Princeton University Press, Princeton, New York, Oxford 2014.
 • Frąckiewicz L., Konsumpcja społeczna, AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1991.
 • Frąckiewicz L., Polityka ochrony zdrowia, w: Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej, red. L. Frąckiewicz, AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1991.
 • Gaweł A., Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2005, nr 2.
 • Gilejko L., Zmiany w strukturze społecznej - dylemat granic zróżnicowania, w: Polityka społeczna. Globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 • Głowacka M. D., Wybrane uwarunkowania zarządzania promocją zdrowia, w: Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, red. M. D. Głowacka, Wolumin, Poznań 2000.
 • Health policy, w: Health topics, WHO, http://www.who.int/topics/health_policy/en/, dostęp 13.05.2015.
 • Jardel J. P., Epidemiology and ethics. The policy-maker's perspective, w: Ethics and epidemiology. International guidelines, red. Z. Bankowski, J. H. Bryant, J. M. Last, Geneva 1991.
 • Karski J. B., Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Kemm J., Close A., Health promotion. Theory and practice, MacMillan, London 1995.
 • Korporowicz V., Polityka zdrowotna i ludnościowa w Polsce jako przykłady polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Korporowicz V., Zarządzanie progresywne - idea i pojęcia podstawowe, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. nauk. V. Korporowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Kurzynowski A., Błędowski P., Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2003.
 • Lasswell H. D., Dwight H., World revolutionary elites. Studies in coercive ideological movements, MIT Press, Cambridge 1965.
 • Miśkiewicz M., Ochrona zdrowia, w: Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa 1976.
 • Nagel S. S., The policy studies perspectives, "Public Administration Review" 1980, no. 4.
 • Patric D. L., Ericson P., Health status and health policy, Oxford University Press, Oxford, New York 1993.
 • Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Włodarczyk W., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Łódź, Kraków, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.