PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 2 Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami | 171--184
Tytuł artykułu

Organizacyjne i społeczne aspekty projektowania systemów wynagrodzeń

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizational and social Aspects of Projecting Compensation Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny paradygmat organizacji uczącej się, w której kluczową rolę od-grywa człowiek, jego kompetencje i motywacje, wyznacza od pewnego czasu sposób myślenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w tym również o moty-wowaniu oraz wynagradzaniu jego personelu. Prowadzi to do tworzenia kon-cepcji i projektowania systemów opartych na istotnym wzbogacaniu narzędzi motywowania pracowników, a także poszerzania zakresu treści kategorii wy-nagrodzenia za pracę. Praktycznym przejawem występowania tego procesu jest znacznie szerszy zakres pojęciowy wynagrodzeń w teorii i praktyce zarzą-dzania przedsiębiorstwami niż w nauce i praktyce prawa pracy. Cały szereg elementów składających się na wynagrodzenia, w szczególności tych pozapła-cowych oraz niematerialnych funkcjonuje poza zakresem regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za pracę jest złożoną kategorią społeczną, prawną i eko-nomiczną, będącą ważnym instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. Jest ono ważnym czynnikiem kształtującym zbiorowe i indywidualne stosunki pracy. Ewolucja systemów wynagradzania i kształtowania dochodów z pracy pra-cowników przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji polskiej gospodarki do gospodarki rynkowej zmierzała w kierunku znacznego uprasz-czania struktur wynagrodzeń i eliminowania z nich elementów pozapłaco-wych, niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną przez pracownika pracą. Uważano w tym czasie, że jest to droga do przywrócenia wynagrodzeniom ich funkcji motywacyjnej, osłabionej dość mocno w poprzednim ustroju społecz-no-gospodarczym.(fragment tekstu)
EN
Compensation are one of the main categories in human resources management. Definitions of this category are broad (total compensation), or narrow (wages and salaries). In the first approach compensation are all material benefits which becomes employee working in enterprise. Compensations have strategic importance for efficiency of functioning and developing of enterprise. They act very important functions, like: income function, costs function, motivating function, community function, market function and developing function. Building of compensation strategy in enterprise must be connect with the human resources strategy and total strategy of organization. Only such approach secure harmony in realization all function of compensation and high work efficiency in the enterprise and on all work stands. Projecting of compensation systems mast be included in this process.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Czajka Z.(2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Gruszczyńska-Malec G. (2004), Wynagrodzenia w strategii przedsiębior-stwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Jacukowicz Z. (1997), Skuteczny system wynagradzania, ODDK, Gdańsk.
 • Jacukowicz Z. (1999), Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa.
 • Jędrzejczak J. (2000), Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń, ODDK, Gdańsk.
 • Juchnowicz M.(red.) (2001), Badanie rynku wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa.
 • Kopertyńska M.W., (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Karaszewska H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wyd. UMK, Toruń.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2003), Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie, Ofi-cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Sokołowski J. (2002), Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształ-towaniu kapitału intelektualnego firmy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Sokołowski J. (2003), Tendencje zmian w wynagradzaniu, "Polityka Społeczna", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.