PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 29--42
Tytuł artykułu

Aktywność innowacyjna tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Activity of Hidden Champions of the Polish Economy in the Light of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemy poruszane w niniejszym opracowaniu znajdują się na styku dwóch obszarów tematycznych. Pierwszym z nich jest koncepcja przedsiębiorstw określanych mianem tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, drugim zaś, aktywność innowacyjna współczesnych przedsiębiorstw. Odnosząc się do tematyki pierwszego wspomnianego powyżej obszaru na-leży wyjaśnić, iż koncepcja tajemniczych mistrzów współczesnej gospodarki pochodzi z prac H. Simona [Simon 1999; Simon, Dietl 2009]. Jej sednem jest konstatacja mówiąca, iż obserwacja procesów zachodzących w ramach współ-czesnej globalnej gospodarki pozwala stwierdzić, iż oprócz silnej roli odgrywa-nej w niej przez wielkie korporacje transnarodowe, istotne znaczenie ma rów-nież nieszukająca rozgłosu w mediach i pozostająca w cieniu grupa przedsię-biorstw - określana właśnie mianem tajemniczych mistrzów. Należą tu przed-siębiorstwa, które w swoisty sposób wymykają się prowadzonym badaniom i różnego rodzaju analizom. Ich cechą charakterystyczną, oprócz pozostawania nieznanymi, co często stanowi ich własny wybór bycia anonimowym, jest zaj-mowanie dominującej bądź wiodącej pozycji na swoich rynkach globalnych.(fragment tekstu)
EN
The processes, which is taking place in the modern economy shows that in addition to a strong position played in it by large multina-tional corporations, it is also important not seeking publicity in the media and overshadowed by a group of companies - determined in accordance with the concept of H. Simon, as hidden champions. This paper presents the results of empirical research conducted among hidden champions of the Polish economy, under the innovative activity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Pań-stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dryer J., Gregersen H., Christensen C.M. (2012),. DNA innowatora, ICAN Institute.
 • Freeman Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
 • Freeman Ch. (1986), The Role of Technical Change in National Economic Development, [w:] Amin A., Goddard J. ed., Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen&Unwin, London.
 • Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M (2011), Niematerialne war-tości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów pol-skiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Grego-Planer D. (2012), Tajemniczy mistrzowie współczesnej gospodarki jako przykład przedsiębiorstw osiągających sukcesy na niszowych rynkach, [w:] J. Adamczyk, H. Hall (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspek-tywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Hollanders H., Es-Sadki N. (2013), Innovation Union Scorboard, European Union, Belgium.
 • Podręcznik Oslo. (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych doty-czących innowacji, Wydanie III, OECD i Eurostat.
 • Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M. (2008), Współpraca przedsię-biorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego w Polsce, TNO-iK, Toruń.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.K. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Rothwell R. (1994), Towards the Fifth-generation Innovation Process, "In-ternationalMarketing Review" nr 11.
 • Schumpeter J.A. (1995), Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydaw-nictwo Naukowe, Warszawa.
 • Simon H., Dietl M. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie suk-cesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
 • Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Soete L., Freeman Ch. (1997), The Economic of Industrial Innovation, Con-tinuum, London.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005), Managing innovation. Integrating tech-nological, market and organizational change, 3rd edition, John Wiley&Sons, Ltd, England.
 • Zadura-Lichota P. (red.) (2010), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 • Zastempowski M. (2012), Instrumenty konkurowania stosowane przez ta-jemniczych mistrzów polskiej gospodarki, [w:] J. Adamczyk, H. Hall (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Zastempowski M. (2011), The Innovative Potential of the Hidden Champions of the Polish Economy, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyj-nego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423618

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.