PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 (25) | 9--27
Tytuł artykułu

Zarządzanie partycypacyjne czy imperatywne władztwo w wymiarze sprawiedliwości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participative Management or Imperative Reign in the Justice System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wypracowane koncepcje w zarządzaniu administracją publiczną mogą zostać wykorzystane w organizacji wymiaru sprawiedliwości? W artykule przedstawiono wybrane koncepcje zarządzania sektorem publicznym pod kątem ich możliwości adaptacji na potrzeby organizacji wymiaru sprawiedliwości. Omówiono także specyfikę jego funkcjonowania. Wymiar sprawiedliwości odgrywa ważną rolę w procesie kształtowania sprawnego państwa. W świetle prakseologicznej aparatury pojęciowej państwo jest organizacją, czyli całością składającą się z powiązanych różnorodnymi więziami części przyczyniających się do powodzenia (albo niesprawności) całości. Źle zarządzany wymiar sprawiedliwości, jako część całości, może być poważnym ograniczeniem na drodze modernizacji zarządzania w kraju. Dlatego też dyskusja nad optymalnym modelem zarządzania wymiarem sprawiedliwości staje się pilnym wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu. Głównym zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest wymierzanie sprawiedliwości. Pozostałe funkcje muszą być podporządkowane zadaniu głównemu - pełnią zatem wobec niego funkcję służebną. Nikt i nic nie może wkraczać w kompetencje niezawisłego i niezależnego sądu w ramach wymierzania sprawiedliwości, nawet sprawowany nad sądami wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny. Wydaje się, że odpowiedzią na potrzeby wymiaru sprawiedliwości mógłby być model biurokracji partycypacyjnej jako połączenie elementów różnych modeli biurokracji, ale i innych modeli organizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb sądu przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is an attempt to give an answer to the question whether the concepts of compromise on the management of the public administration may be used in the management of the justice system and if so to what extent? The article presents selected concepts of the management of the public sector with regards to their possibilities of adaptation for the needs of the justice system. It also shows the specificity of justice system Justice system plays an important role in the course of shaping an efficient state. In the light of the praxeological understanding the state is an organization, i.e. the entirety consisting of linked different networks contributing to the success or inducing failure of the entirety. A poorly managed justice system as a part of the entirety may be a serious obstacle on the way to modernize the management of the country. Therefore the discussion over the optimal model of management of justice system becomes an urgent challenge in the science of management. The prevailing role of justice system is meting out justice and other functions must comply with the prevailing role - ergo they play an ancillary role to the main role. No one and nothing may interfere in the competences of the independent court in meting out justice even the internal and external administrative supervision. It seems that the response to the needs of the justice system may be the model of participative bureaucracy as a combination of different bureaucratic models and other organizational models with the awareness of the needs of the responsible court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Banasik P., 2014a, Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, Kwartalnik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 4(33).
 • Banasik P., 2014b, Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, OW SGH, Warszawa.
 • Banasik P., 2014c, Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, "E-mentor", nr 5(57), http:// dx.doi.org/10.15219/em57.1143.
 • Banasik P., 2015a, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje, E - mentor, nr 2(59).
 • Banasik P., 2015b, Sieciowy transfer wiedzy w organizacji wymiaru sprawiedliwości, [w:] P. Banasik (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Wydawnictwo Kowalewski &Wolf, Gdańsk.
 • Boć J., 2003, Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, [w:] J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Cleveland H., 1972, The Future Executive: A Guide for Tomorrow's Managers, Harper&Row, New York.
 • Fedan R., Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego iregionalnego, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dDVs5fpbW7kJ:https://www.ur.edu.pl/file/5683/16. pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl z dnia 10 sierpnia 2015 r.
 • Gierszewski J., 2011, Rola administracji samorządowej w procesie zarządzania rozwojem lokalnym [w:] Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Public Management, II Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowa, WSzP w Szczytnie.
 • Glinka B., Hensel P., 2006, Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gogłoza W., Księski K., 2013, Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2013, Sustainable enterprise (przedsiębiorstwo przyszłości), [w:] I. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Hausner J., 2015, Governance i jego konceptualne podstawy, [w:] S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hausner J., Mazur S., 2007, Od redakcji, Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Hensel P., 2012, Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Glinka B., Kostera M. (red.), Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kolczyńska N., 2013, Funkcjonowanie administracji publicznej w koncepcji New Public Management [w:] Cz. Szmidt (red.), Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii, Poltext i Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34636/014.pdf z dnia 10 sierpnia 2015 r.
 • Mazur S., 2015, Współzarządzanie a administracja publiczna, [w:] S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Osborne S.P., 2010, Introduction. The (New) Public Governance: A Suitable Case Treatment?, [w:] S.P. Osborne (red.), The New Public Governments? Emerging Perspctive on Theory and Practice of Public Governance, Routledge, London and New York.
 • Rudolf S., 2010, Nowa ekonomia instytucjonalna, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 1.
 • Rudolf W., 2011, Rozwój zarządzania publicznego, Acta Univestistatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 261.
 • Stefaniuk M., 2000, Wybrane zagadnienia myśli organizatorskiej, Verba, Lublin.
 • Sudoł S., Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media- /18_S.Sudol_Nauki_o_zarzadzaniu_a_zarzadzanie_publiczne.pdf z dnia 10 sierpnia 2015 r.
 • Sudoł S., Kożuch B., 2010, Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sześciło D., 2012, Dwuwładza w Polsce?, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, niepubl.
 • Sześciło D. i in., 2014, Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wojtunowicz M., 2013, Program wdrożenia w praktyce koncepcji sustainable enterprise (przedsię- biorstwa przyszłości), [w:] I. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424228

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.