PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 119--130
Tytuł artykułu

Paradygmat jedności w naukach o zarządzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Paradigm of Unity in Management Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy1 1 Artykuł zgłoszony na konferencję Dylematy współczesnego zarządzania organizowaną przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Krakowie. uzasadniono potrzebę opracowania nowego paradygmatu w naukach o zarządzaniu, przedstawiono analizę dotychczasowych kierunków prac nad nowymi paradygmatami oraz zaprezentowano koncepcję paradygmatu jedno-ści. Ten interdyscyplinarny paradygmat wywodzi się z duchowości jedności Ruchu Focolari. Inspiracją do jego powstania był projekt ekonomii komunii, idei nowego stylu zarządzania realizowanego w praktyce w ponad 800 firmach na świecie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Praktyka ta dała podstawy do stworzenia nowej doktryny naukowej, której wyrazem jest właśnie paradygmat jedności. Nowy styl zarządzania w przedsię-biorstwach ekonomii komunii był przedmiotem badań autora pod kątem 6 wymiarów treściowych paradygmatu jedności: podziału zysku, kapitału ludzkiego, relacyjnego, kultury organizacyjnej, inwestowania w firmie oraz kapitału duchowego. W oparciu o opracowany przez autora model matema-tyczny zgodności praktyk zarządzania z założeniami paradygmatu jedności przebadano ponad 100 przedsiębiorstw w kilkunastu krajach oceniając zbież-ność teorii z praktyką zarządzania w tych firmach.(fragment tekstu)
EN
The need of new paradigm in the management sciences is ar-gued in the paper. An analysis of hitherto trends of works on new para-digms and a conception of the paradigm of unity in management is pre-sented. This interdisciplinary paradigm is derived from the spirituality of unity of Focolare Movement. An inspiration to come into being this para-digm was an economy of communion project, an idea of a new style of manage, which is realized in practice in more than 800 businesses world-wide in the course of last 20 years. This practice was the base to create a new scientific doctrine the expres-sion of which is exactly the paradigm of unity. A new style of management in the economy of communion businesses was the subject of author's re-search in the context of 6 contents dimensions: sharing of profits, human and relational capital, organizational culture, investments in the business and spiritual capital. Based on elaborated by the author mathematical model of the conformity of management practices and assumptions of paradigm of unity more than 100 businesses in 20 countries worldwide were investigated. The conformity of the theory with the practice of man-agement in these businesses was evaluated.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Bibliografia
 • Araujó V. (2010), Il "quinto dialogo" del Movimento dei Focolari. Cosa è, cosa vuole, cosa fa. w: Atti il quinto dialogo. Testi del Convegno di febbraio 2010, Siniscalco L., Innocenti A.L. (red.), Editrice del Movimento dei Focolari, Rocca di Papa 2010.
 • Baldarelli M.G. (2011), Le aziende dell'economia di comunione, Citta Nuova, Roma.
 • Bianchi P.G. (2009), Duchowość i zarządzanie, Wyd. Benedyktynów, Tyniec - Kraków.
 • Biela A. (1996), Przesłanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, "Zeszyty Naukowe KUL", nr 39, Lublin, ss.195-211.
 • Bouckaert L., Zsolnai L. (2011), Spirituality and Business, [w:] Bouckaert L., Zsolnai L. (red.), The Palgrave Handbook of Spirituality and Business, Palgrave-Macmillan, London.
 • Drucker P.F. (2009), Zarządzanie XXI wieku - Wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • Evans C. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Gonciarski W. (2009), Poszukiwanie nowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Księżyk M. (red.), Wybrane zagadnienia funkcjo-nowania podsystemów gospodarki polskiej, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Gospodarek T. (2008), Paradygmat reprezentatywny w naukach o zarzą-dzaniu, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe pro-blemy. Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-biorczości, Wałbrzych.
 • Gospodarek T. (2012), Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Grochmal S. (2011), Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Ko-munii, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-nomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 147-158.
 • Grochmal S. (2011a), Economy of Communion - between Corporate Social Responsibility and Social Economy, [w:] Ucieklak-Jeż P. (red.), Social As-pects of Market Economy. Wydawnictwo im. S. Podobińskiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, ss. 169-193.
 • Grochmal S. (2012), The paradigm of unity in business management, [w:] Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility. Proceedings of the Fifth ISBEE World Congress, presented by the Interna-tional Society of Business, Economics and Ethics & Kozminski University, Warsaw, Poland, 11-14 July 2012.
 • Grochmal S. (2012a), Ekonomia komunii - propozycja dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, [w:] Dom, w którym rodzi się wspólnota. Rodzina, społe-czeństwo, Kościół, "Studia teologiczne i humanistyczne", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Nr 69, Księgarnia św. Jacka, Katowice, ss. 168-185.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Su-stainability w biznesie, czyli Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany para-dygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., I. Hejduk (2008), Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), W poszuki-waniu nowych paradygmatów zarządzania, SGH Warszawa.
 • Gwiazda A. (2010), Zarządzanie jako nauka wieloparadygmatowa, "Współ-czesne zarządzanie", Nr 4.
 • Hamel G., Breen B. (2008), Zarządzanie jutra. RedHorse,Warszawa.
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hejduk I. (red.) (2004), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, PWE, Warszawa.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.) (2008), Zarządzanie wiedzą, Wydaw-nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kostera M. (red.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu. Wydawnictwa Aka-demickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kowalczewski W. (2008), Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu, [w:] Kowalczewski W. (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa, ss.15-33.
 • Petrowa-Wasilewicz A. (2000), Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, KAI, Warszawa, ss. 34-37.
 • Ratzinger J. (1999), Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce, "Communio" vol. 19, nr 6, ss. 78-102.
 • Saaty T.L. (1990) How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, "European Journal of Operational Research", Vol. 48, ss. 9-26.
 • Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2010), Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, PWE Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2011), Struktura teorii naukowej w zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania. PWE Warszawa.
 • Szpaderski A. (2009), Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", Nr 4 (138).
 • Zsolnai L. (red.) (2011), Spirituality and Ethics in Management, Springer 2011.
 • Burrel G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, [http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/org_theory/Scott_articles/burrell_morgan.html], Heinemann, London, 1979, [7.08.2012].
 • Ferguson M., The Transformation of Values and Vocation, [w:] Ray M., Rinzler A. (red.), The New Paradigm in Business: Emerging Strategic for Leadership and Organizational Change, World Business Academy, 1993, [http://www.managementhelp.org/mgmnt/paradigm.htm], [15.10.2012];
 • Gonciarski W., Zarządzanie drugiej generacji, [w:] Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce, [http://www.wse.waw.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_ Nowocze-sne_koncepcje_i_metody_zarzadzania_w_logistyce.pdf], [20.08.2012],
 • Hühn M., Paradigms in Management, Working Paper No. 9, German Univer-sity in Cairo, 2008. "Rio´s International Journal on Sciences of Industrial and Systems Engineering and Management", [http://www.rij.eng.uerj.br/scientific/2009/sp093-02.pdf], [25.08.2012];
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.