PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 155--163
Tytuł artykułu

Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka. Podejście semiotyczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Philosophy of Management as a Theory and a Practice. A Semiotic Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizy zawarte w niniejszej pracy pokażą, że w języku zarządzania (rozumia-nego, jako przedmiot nauk o zarządzaniu) termin "filozofia" może mieć inny sens niż ten, który jest przyjęty w nauce. Praca określi tę rozbieżność, wskaże niektóre jej źródła i następstwa dla metod stosowanych w naukach o zarzą-dzaniu. Do realizacji tych zadań wykorzystane zostaną metody semiotyczne. [Bocheński 1992, ss. 41-75; Bühler 2004].(fragment tekstu)
EN
Semiotic analyses indicate some discrepancies between "phi-losophy" in science and in management. Working hypotheses explain these discrepancies and their consequences for methods of managerial sciences.)(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. (1983), Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Me-tafizyka, Warszawa, Czytelnik.
 • Apanowicz J. (2000), Metodologiczne elementy procesu poznania naukowe-go w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia,WSA i B. Bertalanffy L. von (1968), General System Theory. Foundations, Develop-ment, Applications, New York: Braziller.
 • Bocheński J.M. (1992), Współczesne metody myślenia, tłum. Judycki S., Poznań,Wydawnictwo "W drodze".
 • Bocheński J.M. (1993), Logika i filozofia. Wybór pism, Warszawa,Wydawnic-two Naukowe PWN.
 • Bocheński J.M. (1993a), Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemy-słowego, [w:] Bocheński J.M. (1993), Logika i filozofia. Wybór pism, War-szawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 160-186.
 • Bühler K. (2004), Teoria języka, tłum. Koźbiał J., Kraków: Universitas. Cartwright N. (2007), Hunting Causes. Approaches to Philosophy of Econom-ics. Cambridge, University Press.
 • Chmielecka E. (2002), Dwa przełomy. Zadania filozofii nauki w ujęciu wy-branych stanowisk,Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 • Ciecierski T., Nijakowski L.M., J. Szymanik (2002), Filozofia wobec nauk szczegółowych,Warszawa, KF przy MISH Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Drucker P.F. (1999), Management Challenges for the 21st Century, New York: HarperBusiness (Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa, Muza, 2000).
 • Feyerabend P.K. (1987), Against Metod. London-New York, Verso/NLB Ltd. (Przeciw metodzie, Wrocław, Siedmiorog, 2001).
 • Galarowicz J. (1992), Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. Kraków,Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie.
 • Gospodarek T. (2012), Aspekty złożoności i filozofii nauk o zarządzaniu, Wał-brzych, Wydawnictwo WWSZiP.
 • Heller M., Michalik A., Życiński J. (1987) Filozofować w kontekście nauki, Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 • Jacko J.F. (2010), Ontologia sytuacji komunikacyjnej w empirycznych na-ukach humanistycznych, [w:] Sawicka G. (red.) Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkie-go, ss. 125-133.
 • Kieżun W. (red.) (2011), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane za-gadnienia, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Kordel P. et. al. (2010), Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kotarbiński T. (1972), Abecadło praktyczności, Warszawa,Wiedza Powszechna.
 • Koźmiński A.K. (2011), Tożsamość nauk o zarządzaniu, [w:] Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Warszawa, Ofi-cyna Wolters Kluwer Business, ss.123-130.
 • Kuhn T. S., (1970) The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago-London, The University Of Chicago Press (Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, Aletheia, 2001)
 • Lakatos I. (1970), Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, Cam-bridge University Press.
 • Lakatos I. (1971), History of science and its rational reconstructions, "Boston Studies in the Philosophy of Science" 8, ss. 91-135.
 • Lakatos I. (1978), The Methodology of Scientific Research Programmes, "Philosophical Papers", vol. I, Worall J., Curie G. (red.), Cambridge-London-New York-Melbourne: Cambridge University Press.
 • Lakatos I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych, tłum. Sady W., War-szawa, PWN.
 • Lakatos I, Feyerabend P., Motterlini M. (1999), For and Against Method: Including Lakatos's Lectures on Scientific Method, Chicago, The University of Chicago Press, 1999.
 • Mamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., (red.) (2008), Ideologie w sło-wach i obrazach,Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mintzberg H. (2012), Zarządzanie, przeł. Mitoraj R., Warszawa,Wolters Kluwer. Motycka A. (red.) (1999), Wiedza a założeniowość, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Oleksyn T. (red.) (2013), Filozofia a zarządzanie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Polański K. (red.) (1994), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Popper K.R. (1987), Hegel i nowy trybalizm, przeł. Sokołowski L. M., [w:] Heller M., Michalik A., Życiński J. (1987) Filozofować w kontekście nauki, Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne, ss. 19-33.
 • Popper K.R. (2002), Logika odkrycia naukowego, przeł. Niklas U., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Roberts F.S. (1979), Measurement Theory: with Applications to decision Making, Utility, and the Social Sciences, London, Addison Wesley Publ. Comp.
 • Smith B. (2003), Ontology, [w:] Floridi L. (red.), Blackwell Guide to the Phi-losophy of Computing and Information, Oxford, Blackwell, ss. 155-166.
 • Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu: podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje,Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2011), O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania, [w:] Kieżun W. (red.) (2011), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business, ss. 137-147.
 • Taylor F.W. (1911), The Principles of Scientific Management, New York, London. Harper & Brothers.
 • Walczak M. (2006), Racjonalność nauki, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Watkins J. (1980), The Methodology of Scientific Research Programmes: Volume 1: Philosophical Papers. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Lubelska K. (2013), Nowa filozofia zarządzania ludźmi. Człowiek nie cytry-na, Polityka.pl. Psychologia.
 • http://www.polityka.pl/psychologia/poradnikpsychologiczny/1503492,1,nowa-filozofia-zarzadzania-ludzmi.read [1.02.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424402

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.