PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 231--242
Tytuł artykułu

E-usługi jako innowacje organizacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Electronic Services as Organizational Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie na zarządzanie publiczne istotny wpływ mają nowe potrzeby społeczno-ekonomiczne i możliwości organizacyjno-techniczne. W organiza-cjach publicznych proces przechodzenia z tradycyjnego modelu świadczenia usług na model świadczenia usług drogą elektroniczną jest przesłanką do wdrażania innowacji organizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie współzależności pomiędzy przejściem na model świadczenia usług drogą elektroniczną w organizacji publicznej a wdrożeniem po raz pierwszy nowych metod organizacyjnych w zakresie (1) zasad zarządzania organizacją, (2) systemu pracy, (3) zarządza-nia zewnętrznymi relacjami organizacji. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia oraz wybrane koncepcje związane z problematyką innowacji w zarzą-dzaniu publicznym oraz problematyką e-usług publicznych. Problemy charak-terystyczne dla urzędów administracji samorządowej w Polsce zilustrowano w opisie przypadku Urzędu Miasta Krakowa. Badanie obejmuje przeprowa-dzenie wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za rozwój e-usług w Urzędzie oraz analizę dokumentów organizacyjnych przygotowanych dla potrzeb prak-tyki zarządzania.(fragment tekstu)
EN
In public organization transition from traditional model of ser-vice delivery to electronic services is a premise to the implementation of organizational innovations. Implementation of organizational innovations in public administration associated with e-services delivery help out to im-prove an efficiency of officials and improving quality of life of citizens.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Cellary W. (2007), Dostosowanie administracji do wyzwań gospodarki elek-tronicznej, "Elektroniczna Administracja", lipiec - sięrpień, nr 4.
 • Cellary W. (2013), niepublikowane materiały z konferencji: II Forum Informa-tyczne Zarządzania Uczelnią.
 • Czop K. (2001), Zjawisko zmian organizacyjnych, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Kożuch B. (2005), Istota zarządzania publicznego, "Problemy zarządzania", 4/2005 (10), ss. 40-50.
 • Kożuch B. (2009), Innowacyjność w sektorze publicznym - bariery i możli-wości rozwoju, [w:] Kryk B, Piech K. (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Inst. Wiedzy Inform., Warszawa.
 • Kożuch B. (2012), Wdrażanie innowacji organizacyjnych w administracji samorządowej, [w:] Czaputowicz J. (red.), Zarządzanie zmianą w admini-stracji publicznej, KSAP, Warszawa.
 • Kożuch B., Kożuch A. (2012), Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokal-nym, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3 (25), ss. 137-145.
 • Lewandowski M. (2011), Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, ConArte, Katowice.
 • Polecenie służbowe nr 15/2011 Dyrektora Magistratu z dnia 18.04.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania/procedury wewnętrznej określającej zasady użytkowania aplikacji Servo-ePUAP, UMK, Kraków.
 • Polecenie służbowe nr 19/2010 Dyrektora Magistratu z dnia 22.04.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organiza-cyjnych Gminy Miejskiej Kraków", UMK, Kraków.
 • Polecenie służbowe nr 2/8/2006 Dyrektora Magistratu z dnia 10.04.2006 w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej dotyczącej koordynacji dzia-łań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Inter-netowym Dzienniku Zapytań, UMK, Kraków.
 • Polecenie służbowe nr 22/2008 Dyrektora Magistratu z dnia 9.04.2008 w sprawie realizacji projektu "System Elektronicznych Usług Publicznych", UMK, Kraków.
 • Polecenie służbowe nr 39/2010 Dyrektora Magistratu z dnia 20.08.2010 w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania aplikacji ePUAP, UMK, Kraków.
 • Polecenie służbowe nr 42/2007 Dyrektora Magistratu z dnia 1.06.2007 w sprawie obiegu dokumentów wewnętrznych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Krakowa, UMK, Kraków.
 • Szatkowski K. (2001), Istota i rodzaje innowacji, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Zarządzenie nr 1089/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7.07.2004 w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Urząd Mia-sta Krakowa, UMK, Kraków.
 • Zarządzenie nr 1090/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7.07.2004 w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-sta Krakowa, UMK, Kraków.
 • Zarządzenie nr 736/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.04.2006 w sprawie wdrożenia aplikacji informatycznej Internetowy Dziennik Zapytań, UMK, Kraków.
 • Zarządzenie nr 610/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.04.2011 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznej Servo-ePUAP, UMK, Kraków.
 • Zarządzenie nr 1975/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.08.2010 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej w skrócie ePUAP, UMK, Kraków.
 • eEurope 2005: An information society for all (2002), Commission of the European Communities, Brussels. Dokument dostępny online: http://www.etsi.org/WebSite/document/aboutETSI/EC_Communications/eEurope2005_actionPlan.pdf [30.04.2013].
 • i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All, (2006), Commission of the European Communities, Brussels. Dokument dostępny online: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:EN:PDF [30.04.2013].
 • Innovations in Governance and Public Administration. Replicating What Works, (2006), A United Nations Publication, New York. Dokument dostępny online: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021963.pdf [30.04.2013].
 • Podręcznik Oslo (2008), OECD i Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa. Dokument dostępny online: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_ OSLO.pdf [30.04.2013].
 • Public Sector Information: A Key Resource for Europe. Green Paper on Public Sector Information in the Information Society, (1999), COM (98) 585. Dokument dostępny online: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_en.pdf [30.04.2013].
 • The Role of eGovernment for Europe's Future, (2003), Commission of the European Communities, Brussels. Dokument dostępny online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:EN:PDF [30.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424598

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.