PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 26 | 166
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwoju Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sformułowany w pracy problem badawczy dotyczy odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy w kontekście strategii lizbońskiej przeprowadzone przez Komisję Europejską reformy systemu pomocy publicznej w Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności skoncentrowały się na uproszczeniu i usprawnieniu zasad udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przeprowadzanych badaniach chodziło też o ustalenie, czy cele strategii lizbońskiej były spójne ze zmianami w systemie udzielania pomocy publicznej. Zmiany w systemie pomocy publicznej dla MŚP powinny prowadzić do szerszego dostępu tych przedsiębiorstw do wszystkich kategorii pomocy dozwolonych na mocy przepisów Unii Europejskiej. Gdyby tak było, to zauważalna powinna być większa intensywność pomocy udzielanej dla MŚP w zakresie niektórych rodzajów pomocy. Implikuje to jednak kolejne pytanie, a mianowicie czy realizacja przez państwa członkowskie zasadniczego celu reformy pomocy publicznej w zakresie redukcji wielkości udzielanej pomocy w ogóle (w relacji do PKB) nie skutkowała jednak ograniczeniem środków na pomoc dla małych i średnich przedsiebiorstw i nie wpłynęła negatywnie na ich rozwój. Czy zatem w okresie realizacji strategii lizbońskiej wielkość udzielanej przez państwa członkowskie pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw malała, czy też państwa członkowskie, dokonując reorientacji celów pomocy, ograniczały jedynie niektóre rodzaje pomocy (np. pomoc sektorową, pomoc operacyjną), a zwiększały pomoc na cele rozwoju i wzrostu konkurencyjności MŚP? (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOiK, Toruń 2010.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Aghion P. i in., An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, Oxford University Press, Oxford-New York 2004.
 • Andreóu C., State Aid Control in Cyprus, "European State Aid Law Quarterly" 2005, vol. 1.
 • Angłowski M., Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 • Bacon K., Compatibility of Aid - General Principies [w:] European Community Law of State Aid, red. K. Bacon, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
 • K. Bacon, Oxioru University Kress, Oxford-New York 2009.
 • Barker T., Kohler I., Emńronmental Policy and Competitiveness, "Environmental Policy Research Briefs" 1996, nr 2.
 • Baudenbacher C., A Brief Guide to European State Aid Law, Kluwer Law International, London 1997.
 • Bednar I, Lagzdina D., Cemnolonskis S., The State Aid Control Procedures in the Czech Republic, Latvia and Lithuania before and after Accession, "European State Aid Law Quarterly" 2005, vol. 2.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 • Benchmarking of the Competitiveness of European Industry, Brussels 9.10.1996, COM(96) 463 finał.
 • Bernat T. i in., Strategia lizbońska: fakty, mity, rzeczywistość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Berney R.E., Owens E., A Model for Contemporary Smali Business Policy Issues [w:] Smali Business in Regulated Economy. Issues and Policy Implications, red. R.J. Judd, W.T. Greenwood i F.W. Becker, Quarum Books, New York 1988.
 • Bielecka A., Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Borries R. von, State Aid Control in Romania, "European State Aid Law Quarterly" 2006, vol. 3.
 • Boyd G., Brenton P.A., Padoan P,C,, The Structural Foundations of International Finance. Problems of Growth and Stability, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 • Boyer R., The Lisbon Strategy: Merits, Difficulties and Possible Reforms [w:] Europe, Globalization and The Lisbon Agenda, red. M.J. Rodrigues, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009.
 • Buendia Sierra J.L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 (farmer Ariele 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 • Burniewicz J., Rynki transportowe UE w Strategii Lizbońskiej - liberalizacja i integracja, Uniwersytet Gdański, http://www.pfsl.pl (dostęp: lipiec 2008).
 • Cassar G., The Financing of Business Start-ups, "Journal of Business Yenturing" 2004, nr 19.
 • Chalmers D. i in., European Union Law: Text and Materials, Cambridge Uniyersity Press, Cambridge-New York 2006.
 • Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2009.
 • Coase R., The Nature of the Firm, "Economica" 1937, vol. 4, http://www.sonoma.edu/users/e/eyler/426/eoasel.pdf (dostęp: czerwiec 2011).
 • Communcation from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: The European Agenda for Entrepreneurship, Brussels 11.02.2004, COM(2004) 70 final.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Implementing the community Lisbon programme - Modern SME policy for growth and employment. Brussels 10.11.2005, COM(2005) 551 final.
 • Craig P., Burca G. de, EU Law. Text. Cases and Materials. Oxford University Press, Oxford-New York 2003.
 • Czas wrzucić na wyższy bieg. Nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006.
 • Demsetz H., Information and Efficiency: Another Viewpoint, "Journal of Law and Economics" 1969, vol. 12, nr 1.
 • Dierx A., Ilzkovitz F., Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy [w:] Competitiveness and Growth in Europe, red. S. Mundschenk i in., Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.
 • D'Sa R.M., European Community Law on State Aid, Sweet and Maxwell, London 1998.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 • European Competitiveness Report 2001, European Commission, Luxembourg 2001.
 • European SMEs under Pressure: Annual Report on EU Smali and Medium - Sized Enter-prises 2009, Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission, EIM Business and Policy Research, AA Zoetermeer, The Netherlands 2010.
 • European State Aid Law. Handbook, red. M. Heidenhain, Verlag C.H. Beck, Hart Publishing, Mimchen-Oxford 2010.
 • Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 • Evans A., European Community Law of State Aid, Oxford European Community Law Series, Oxford University Press, Oxford-New York 1997.
 • Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok - November 2004, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • The Fourth Survey on State Aid in the European Community in the Manufacturing and Certain Other Sectors, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 26.07.1995, COM(95) 365 final.
 • Friederiszick H.W., Roller L.H., Verouden V., European State Aid Control: An Economic Framework [w:] Handbook of Antitrust Economics, red. P. Buccirossi, The MIT Press, Cambridge 2008.
 • Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Global Competition. A New Reality, The Report of the Presidents Commission on Industrial Competitiveness, US GPO, Washington 1985.
 • Godlów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu [aneks wij H. Landreth,D.C. Colander.Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Haber Y., State Aid Control in Malta, "European State Aid Law Quarterly" 2004, vol. 4.
 • Hargita E., Filep Z.R., State Aid Control in Hungary, "European State Aid Law Quarterly" 2004, vol. 4.
 • Hart H.L.A., The Concept of Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Heidhues P., Nitsche R., Comments on State Aid Reform - Some Implications of an Effects base d Approach, "European State Aid Law Quarterly" 2006, vol. 1.
 • Hildebruiidt D., Competitiveness - Attempts to Define and Measure the Event, The European Communities nr 3(126), vol.30.
 • Hildebruiidt D.,Schweinsberg A., Refined Economic Approach in European State Aid Control - Will it Gain Momentum?, "World Competition. Law and Economics Review" 2007, vol. 30.
 • Jagodic-Lekocevic L., Pełka P., Vosu A., Futurę Role of the Former National Monitoring Authorities and Existing Aid in Slovenia, Poland and Estonia, "European State Aid Law Quarterly" 2004, vol. 3.
 • Kalecki M., Nakręcanie koniunktury światowej, "Polska Gospodarcza" 1933, z. 37.
 • Kalecki M., Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia [w:] M. Kalecki, Dzieła, t. 1, Warszawa 1979.
 • Kalecki M., Uwagi o "reformie przełomowej" [w:] M. Kalecki, Dzieła, t. 2, Warszawa 1980.
 • Kaliszuk A., Tarnawa A., Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Euro Info Centre, Warszawa 2004.
 • Kekelekis M., The Big Enterprise of Defining SMEs in State Aid Cases, "European State Aid Law Quarterly" 2008, vol. 1.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Koenig C., Determining the Addressee of a Decision Ordering the Recovery of State Aid after the Sale of Substantialassets of the Undertaking in Receipt of Aid, "European Competition Law Review" 2001, nr 22(6).
 • Koenig C., Fug, O.C.,How to Put the EC State Aid Action Plan into Action - Rendering the Market Failure Test Operational, "European State Aid Law Quarterly" 2005, vol. 4.
 • Koenig C., Kiihling J., EC Control of Aid Granted through State Resources: Public Undertakings, Funds, Imputability and the Importance of How Resources Are Transferred, "European State Aid Law Quarterly" 2002, vol. 1.
 • Kogut-Jaworska M., Zwolnienia w podatkach lokalnych jako instrumenty pomocy publicznej udzielanej w gminach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 173, Wrocław 2011.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej: Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela 27.11.2008, COM(2008) 800 końcowy.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej: Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010). Utrzymanie tempa zmian, Bruksela 11.12.2007, COM(2007) 803 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, Bruksela 20.07.2005, COM(2005) 330 końcowy.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Najpierw myśl na małą skalę. Program "Smali Business Act" dla Europy, Bruksela 25.06.2008, COM(2008) 394 końcowy.
 • Komunikat Komisji - Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony za pośrednictwem polityki w latach 2007-2013, Bruksela 2007.
 • Konkluzje prezydencji, Bruksela 22-23 marca 2005 r" http://www.cie.gov.pl/HLP/ files.nsf/0/6F43981F9E15A735C12572BC003E380B/$file/2005_KonkluzjeBruksela_22_23_marca_2005.pdf (dostęp: 15.05.2008).
 • Konkluzje prezydencji, Bruksela 23-24 marca 2006 r., http://www.cie.gov.pl/HLP/files. nsf/0/43A8586F7F9927AlC12572BC003D8B7F/$file/2006_Konkluzje_23_24_ marca_2006.pdf (dostęp: 14.05.2008).
 • Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Korbutowicz T., Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Kowalik A., Komu pomoże, komu zaszkodzi wspólny rynek, "Rzeczpospolita", 18.02.1998.
 • Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • Kuik K., State Aid and the 2004 Accession - Overview of Recent Developments, "European State Aid Law Quarterly" 2004, vol. 3.
 • Kulisiewicz T., Strategia Lizbońska a polski rynek telekomunikacyjny, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl (dostęp: lipiec 2008).
 • Kundera J., Jednolity Rynek Europejski, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2003.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Lech A., Definicje i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2001, nr 2(9).
 • The Lisbon European Council - an Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Commission to the Special European Council in Lisbon, 23-24-th March 2000, COM(2000) 7.
 • The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Communication from the Commission to the Spring European Council in Barcelona, COM(2002) 14 final.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 • Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 • Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Medema S.G., The Hesitant Hand: Mill, Sidgwick and the Evolution of the Theory of Market Failure, "History of Political Economy" 2007, vol. 39(3).
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 • Mill J.S., On Liberty, Longmans, London 1913.
 • Mill J.S., Principles of Political Economy with Some oh Their Applications to Social Philosophy, Longmans, Green, London 1929.
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965.
 • Nehring A., Stan i rozwój sektora MSP w Polsce [w:] Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.
 • Nicolaides P.. The Econom ics of Grandng and Controldng State Aid [w:] FC State Aid. Red L. Hancher, T. Ottervanger I P.J. Slot, Sweet and Maxwell London 2006.
 • Nicolaides P., Fiscal State Aid in the EU: The Limits of Tax Autonomy,,World Competition" 2004, vol. 27, nr 3.
 • Nicolaides P., Kleis M., The Concept of Undertaking in Education and Public Health Systems, "European State Aid Law Quarterly" 2006, vol. 3.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela 10.11.2005, COM(2005) 551 wersja ostateczna.
 • Nykiel A., Pojęcie pomocy państwa w świetle prawa Unii Europejskiej [w;] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, TNOiK, Toruń 2002.
 • Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Oldaie A., Piffaut H., Introduction to State Aid Law and Policy [w:] European Community Law of State Aid, red. K. Bacon, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Owen R., A New View of Society and Other Writings, red. G.D.H. Cole, Dent, London 1927.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Paczkowska-Tomaszewska A., Jaros K., Winiarski K., Monitoring State Aid in Poland, "European State Aid Law Quarterly" 2006, vol. 4.
 • Pawłowicz L., Strategia lizbońska a rynki finansowe, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://www.pfsl.pl (dostęp: lipiec 2008).
 • Pawłowicz L., Strategia lizbońska - założenia i ich realizacja, "Gazeta Bankowa" z 24 stycznia 2005 r.
 • Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 • Pigou A.C., The Economics of Welfare, Cosimo Classics, New York 2006.
 • Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009, Bruksela COM(2005) 107 końcowy z dnia 7 czerwca 2005 r.
 • Postuła I., Werner A, Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Presidency Conclusions, Barcelona European Council, 15 and 16 March 2002, http:// consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf (dostęp: 15.04.2008).
 • Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, http://www. cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/DE1791F492054213C12572BB004E6375/$file/2000_PRESIDENCY_CONCLUSIONS_LISBON_EUROPEAN_COUNCIL23_24_ MARCH_2000.pdf (dostęp: 15.04.2008).
 • Presidency Concłusions, Stockholm European Council, 23 and 24 March 2001, http:// consilium .europa .eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-rl . ann-rl .en 1. htm! (dostęp: 15.04.2008).
 • Progress Report Concerning the Reduction and Reorientation of State Aid, Communica- tion from the Commission to the Council, Brussels 16.10.2002, COM(2002) 555 final.
 • Quigley C., European State Aid Law and Policy, Hart Publishing, Oxford-Portland 2009.
 • Quigley C., The Notion of the State Aid in the EEC, "European Law Review" 1998, vol. 13.
 • Quigley C., Collins A.M.. EC State Aid Law and Policy. Hart Publishing, Oxford-Portland 2003.
 • Radło, M.J.. Strategia lizbońska - dokąd zmierzamy, "Puls Biznesu" z 18 marca 2005 r.
 • Realising the European Union's Potential: Consolidating and Extending the Lisbon Strategy, Contribution of the European Commission to the Spring European Council, Stockholm 23-24th March 2001, Communication from the Commission COM(2001) 79.
 • Reports: State Aid Scoreboard 2001-2010, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ studies_reports/archive/scoreboard_arch.html (dostęp: luty 2012).
 • Rodrigues M.J., European Policies for a Knowledge Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
 • Rok zrealizowanych celów, Komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej w sprawie wdrażania odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Bruksela CÓM(2006) 816 końcowy z dnia 12 grudnia 2006 r.
 • Scheuring K., Precedens w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Schina D., State Aids under the EEC Treaty. Articles 92 to 94, ESC Publishing, Oxford 1987.
 • Schmiemann M., Enterprises by size Class - Overview of SM Es in the EU, Statistics in Focus, Industry, Trade and Services, nr 31, Eurostat 2008.
 • Schmiemann M., SMEs Were the Main Drivers of Economic Growth between 2004 and 2006, Statistics in Focus, Industry, Trade and Services, nr 71, Eurostat 2009.
 • Schiitterle P., State Aid Rules in the New Member States, "European State Aid Law Quarterly" 2004, vol, 2,
 • Sciarra S., New Discourses in Labour Law: Part-time Work and the Paradigm of Flexibility [w:] Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union. A Comparative Analysis, red. P. Davies, M. Freedland i S. Sciarra, Cambridge University Press 2004.
 • Scott B., Lodge G.C., US Competitiveness in the World Economy, Harvard Business School Press, Boston 1985.
 • Sherr I., Small and Medium-sized Enterprises [w:] European Community Law of State Aid, red. K. Bacon, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
 • Simonde de Sismondi J.C.L., Nowe zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1955.
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Skowronek-Mielczarek A., Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.
 • Skowyra K., Małe (i średnie) jest piękne... O stosowaniu komisyjnej definicji małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie pomocy państwa [w:] Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, red. B. Kurcz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Slot P.J., Rapp J., The Swedish Housing System and Its Compatibility with European Competition and State Aid Rules, "European State Aid Law Quarterly" 2008, vol. 4.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Spengler J.J., Mercantilistic and Physiocratic Growth Theory [w:] Theories of Economic Growth, B,F. Hoselitz, The Free Press, Glencoe, Illinois 1960.
 • State aid scoreb oards, http://ec.europa.eu/competition/state"aid/scoreboard/index_en.html (dostęp: 25 maja 2015.
 • Stawiając na mace firmy. Europa jest dobra dla MSP, MŚP są dobre dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Thomson Learning, London 1994.
 • Storey D.I., Green F., Small Business and Entrepreneurship, Pearson Education. Harlow 2010.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • A Study of Business Support Servies and Market Failure, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarzą-dzania, TNOiK, Toruń 2002.
 • Szpringer W., Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 • Szultka S., Tamowicz P., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizboń-skiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, http://www.pfsi.pl (dostęp: lipiec 2008).
 • Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Van De Casteele K., Hocine M., Famuring Certain Undertakings or the Production of Certain Goods: Selecthńty [w:] EU Competition Law, red. W. Mederer, N. Pesaresi i M. Hoof van, vol IV: State Aid, Claeys and Casteels Publishing, Leueven 2008.
 • Verwey D., The European Communily, the European Union and the International Law of Treaties, T.M.C. AS SER PRESS,Hague 2004.
 • Wicksell K., Lectures on Political Economy, Routledge and Kegan Paul, London 1935.
 • Winter J., Re(de)fining the Notion of State aid in Article 87(1) of the EC Treaty, "Common Market Law Review" 2004, vol. 41.
 • Wishlade F" Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, European Monographs 43, Kluwer Law International, Hague 2003.
 • Woźniak B., Monitorowanie pomocy publicznej [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, 1.1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Woźniak B., Pomoc publiczna [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej, Komunikat przewodniczącego Barosso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Yerheugenem, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 2.02.2005, COM(2005) 24 końcowy.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technolo-giami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska, PWN, Warszawa 2010.
 • Zielińska-Głębocka A., Ewolucja integracji gospodarczej. Wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz.Urz. WE L 222 z 14.08.1978.
 • Jednolity akt europejski, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/11986U.doc.
 • Komunikat Komisji w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.Urz. WE L 140 z 30.04.2004.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady WE nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.Urz. UE L 82 z 25.03.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak-tatu, Dz.Urz. UE L 241 z 9.08.2008.
 • Rozporządzenie Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r., w sprawie szczegółowych zasad stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.Urz. WE L 83 z 27.03.1999.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), Dz.Urz. UE L 154/1 z 21.06.2003.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane - Dz.Urz. UE C 83 z 30.03,2010.
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, http://polskawue.gov.pl/files/ polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_EWWiS.pdf (dostęp: lipiec 2011).
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana - Dz.Urz. UE C 321 z 29.12.2006.
 • Traktaty rzymskie, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11957E/vvord/11957E.doc (dostęp: lipiec 2011).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE C 306 z 17.12.2007.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. nr 123, poz. 1291 z późn. zm.
 • Zalecenie Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.Urz. WE L 124 z 20.05.2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425676

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.