PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 412 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 107--117
Tytuł artykułu

System wsparcia partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce na tle systemów wybranych państw unii europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland's Ppp Support System as Juxtaposed with The Systems Operating in Selected Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2015 r. mija dziesięć lat od przyjęcia przez Polskę ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Pierwszy akt prawny nie przyczynił się jednak do zawarcia umów o PPP, czego przyczyn upatrywano w niedociągnięciach formalnoprawnych przyjętych rozwiązań. Dopiero przyjęcie nowej ustawy o PPP w 2008 r. i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w 2009 r. stworzyło warunki dla zawarcia umów o PPP. Celem artykułu jest analiza komparatywna rozwiązań prawno-instytucjonalnych w Polsce i wybranych krajach, związanych z wdrażaniem formuły PPP. Głównym źródłem informacji są publikacje prac EPEC, Banku Światowego, Ministerstwa Gospodarki, instytucji wdrażających PPP w analizowanych krajach oraz wyniki badania ankietowego. Analiza rozwiązań prawno-instytucjonalnych pozwala na stwierdzenie, że nie wszystkie analizowane kraje mają specjalne regulacje prawne poświęcone formule PPP, jednak w każdym z państw funkcjonuje co najmniej jedna jednostka ds. PPP upowszechniająca partnerstwo publiczno-prywatne(abstrakt oryginalny)
EN
It is now 10 years since Poland adopted the Act on PPP. The first act did not, however, contribute to the signing of any PPP contracts. The reasons for that stemmed essentially from the shortcomings of the formal-legal solutions embraced at that time. It was only when Poland adopted a new Act on PPP (December 19, 2008) as well as on concession for construction works and services (January 9, 2009) that more favourable conditions for concluding PPP contracts were created. This article aims to identify the legal and institutional solutions embraced in Poland and in other countries implementing the PPP formula. The main sources of information include: publications released by EPEC, the World Bank, the Ministry of Economy, institutions responsible for the implementation of PPP in the countries under analysis, as well as the results of questionnaire surveys. The analysis of the adopted legalinstitutional solutions allows to conclude that not all of the countries concerned have special PPP-related legal regulations. In each country, however, there is at least one PPP-related unit responsible for promoting the notion of public-private partnership(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bejm M. (red.), 2010, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Debata o PPP. Rynek PPP w Polsce. 5 lat funkcjonowania ustawy o PPP, 2014, Centrum PPP, Warszawa, www.centrum-ppp.pl/templates/download/1007 32847651_6_po korekcie.pdf (8.04.2015).
 • Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dz. U. L 134, 30.04.2004.
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. U. L 134 z 30.04.2004.
 • European PPP Expertise Centre Market, 2014, Update Review of the European PPP Market in 2014, www.eib.org (7.04.2012).
 • Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 2004, Pe 374.146v01-00.
 • Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, 2004, Komisja Europejska, COM (2004) 327, Bruksela.
 • Hajdys D., 2012, Instytucjonalne wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów. VIII Forum Samorządowe, J. Buko (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 727, Ekonomiczne Problemy Usług nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hajdys D., 2013, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Hausner J., 2013, Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa, www.centrum-ppp.pl/templates/download/rap_PPP_ostateczna_wersja.pdf (8.04.2015).
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2012, Raport z analizy danych zastanych na potrzeby analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, PARP, Warszawa.
 • Jachowicz A., 2015, Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa.
 • Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008/C91/02.
 • Ministerstwo Gospodarki 2013b, Raport - porównanie systemów wspierania PPP w wybranych krajach, 2013, Departament Instrumentów Wsparcia, Wydział Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013a, Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Warszawa.
 • NIK, 2012, Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, Warszawa.
 • Policy Framework for Public Private Partnership (PPP) in Ireland Evolution of PPP Policy in Ireland, Infrastructure and PPP Section, 2003, Department of the Environment, Heritage and Local Government, www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/PPP/FileDownLoad,1723,en.pdf (7.04.2015).
 • Railway Infrastructure Act 2001, http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2001/en.act.2001.0055.pdf (7.04.2015).
 • Roads Act 1993 no. 33, http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/1993-33.pdf?id=a82dffc6-0797-4030-f2ce-a3f8a66cb109 (7.04.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. z 2010, nr 38, poz. 207 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz. U. z 2011, nr 298, poz. 1767.
 • State Authorities Public Private Partnership Arrangements Act 2002, http://ppp.gov.ie/wp/files/documents/legislation/state_authorities_act.pdf (7.04.2015).
 • The Local Government (Contracts) Act 1997, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/65/introduction (7.04.2015).
 • The Public Contracts Regulations 2006/5, http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/5/pdfs/uksi_20060005_en.pdf (7.04.2015).
 • The Utilities Contracts Regulations 2006/6, http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/6/pdfs/uksiem_20060006_en.pdf (7.04.2015).
 • Transport (railway infrastructure) act, 2001, no 55, http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/55/enacted/en/html (7.04.2015).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 r., nr 9, poz. 100 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1420 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. z 2009 r., poz. 101 ze zm.
 • World Bank, 2014, Examples of PPP Laws, http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/laws/ppp-and-concession-laws
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.