PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 420 Strategie. Procesy i praktyki | 100--109
Tytuł artykułu

Niezależni członkowie w składzie rady - pomiędzy słusznym dążeniem a potwierdzaniem fikcji. Niezależność formalna i rzeczywista

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Independent Members in The Composition of The Board of Directors - Between Legitimate Aspiration and Acknowledgment of Fiction, Problems of Formal and Actual Independence of The Directors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych czynników wpływających na efektywność prac rad nadzorczych jest posiadanie w ich składzie określonej liczby niezależnych członków, którzy swoją pracą i opiniami w określonych, szczególnie istotnych dla spółki obszarach w znaczący sposób podnoszą jakość pełnionych przez radę funkcji i podejmowanych w ich ramach decyzji. Jednak niezależność członka, pomimo że jest powszechnie uznawana za istotną, nie jest jak dotychczas jednoznacznie zdefiniowana. Autor postuluje, by poza formalnymi zapisami w przepisach miękkiego i twardego prawa zwracać też szczególną uwagę na niezależność rzeczywistą. Poprzestanie jedynie na formalnych wkluczeniach niezależności może z dużym prawdopodobieństwem wprowadzić w błąd, obniżając przy tym jakość prac rady i jej komitetów. W artykule autor prezentuje zestaw czynników o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, mających według niego istotny wpływ na rzeczywisty poziom niezależności członka rady nadzorczej(abstrakt oryginalny)
EN
One of important factors affecting the efficiency of work of supervisory boards is to have in its composition a certain number of independent members whose work and opinions in certain areas are very important for the BOD, significantly improve the quality performed by the council functions and decisions undertaken in the framework of BODs. However, the independence of a member even though it is widely recognized as important, however, is not clearly defined. The author postulates that outside the formal provisions in the regulations for soft and hard law also particular attention should be paid to real independence. Confining only to formal independence of the BOD is likely to mislead, reducing the quality of work of the BOD and its committees. In the article the author presents a set of factors, both internal and external, which have in his opinion a significant impact on the actual level of independence of the supervisory board(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Charan R., 2008, Becoming better board, Directorship, Apr/May 34, 2.
 • Colley J.L. Jr., Doyle J.L., Logan G.W., Stettinius W., 2005, Ład korporacyjny, Liber, Warszawa.
 • Demb A., Neubauer F., 2001, Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, 2016, www.gpw.pl, pobrano 28.10.2015.
 • Dzierżanowski M., Tamowicz P. (red.), 2002, Kodeks Nadzoru Korporacyjnego dla spółek publicznych (końcowa wersja projektu), PFCG przy IBNGR w Gdańsku, Gdańsk. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
 • Ernst & Young, Tapstery Networks, 2010, Strengthening the board management dialogue on risk and strategy, View Points, 15 November.
 • Felton R.F., Watson M., 2002, Change across the board, The McKinsey Quarterly, November, no. 4.
 • Hardin R., Roland J.A., 2006, Board Work Processes, [in:] Building Better Boards: A Blueprint for Effective Governance", ed. D. Nadler, B. Behanan, M. Nadler, Jossey-Bass San Francisco.
 • Jasiński B., 2006, Postulat niezależności członków rad jako dążenie do poprawy jakości nadzoru korporacyjnego, [w:] Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 • Jasiński B., 2012, Rady nadzorcze wobec zjawiska kryzysu organizacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jeżak J., 2010, Ład korporacyjny, Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo Beck.
 • Jeżak J., 2010a, Profesjonalny nadzór warunkiem zapobiegania sytuacjom kryzysowym w spółce, [w:] red. A. Stabryła, Zarządzanie w kryzysie, Mfiles.pl, Kraków.
 • Koładkiewicz I., 2011, Czynniki warunkujące skuteczność działania rady dyrektorów/ rady nadzorczej- dotychczasowa praktyka, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K., Komitety rad nadzorczych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Krzakiewicz K., 2011, Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji, Organizacja i Kierowanie nr 3(146), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Lis K.A., Sterniczuk H., 2005, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Lorsch J.W., 1995, Empowering the board, Harvard Business Review, Jan-Feb.
 • Lublin J.S., Tuna C., 2008, Theory & Practice: Anticipating Corporate Crisises; Boards Intensify Effords to Review Risk and Dodge Disasters, Wall Street Journal (Eastern edition), New York, Sep. 22., s. B5.
 • Mace M.L., 1972, The president and the board of directors, Harvard Business Review, March-April.
 • Minow N., Bingham K., 1993, The ideal board, Corporate Board, Jul/August, vol. 14, Issue 81.
 • Mueller J., Warrick D.D., Rennie M., Dana L., 2009, Corporate boards: the new corporate leaders, Journal of Academy of Business and Economics, vol. 9, no. 1.
 • Nartowski A., 2010, Posiedzenie nie jest wartością, Przegląd Corporate Governance, nr 1.
 • NASDAQ Corporate Governance Rules (2004), www.nasdaq.com/about/CorporateGovernance.pdf, 2006.01.30.
 • NYSE Corporate Governance Rules (2004), NYSE Corporate Governance Rules, www.nyse.com/pdfs/section303A_final_rules.pdf, 2006.01.30.
 • O'Neal D., Thomas H., 1996, Developing the strategic board, Long Range Planning, no. 3.
 • Pawlak M., 2007, Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek zarejestrowanych w Polsce,
 • Pozen R.C., 2010, The big idea the case for professional boards, Harvard Business Review, December.
 • Rudolf St., 2003, Udział rady nadzorczej w przygotowywaniu strategii rozwoju firmy, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. Jeżak J., Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 • Rudolf St., Janusz T., Stos D., Urbanek P., 2002, Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Runowski H., Ziętara W., 2000, Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach AWRSP, [w:] Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, red. Rudolf St., Wyd. UŁ, Łódź.
 • Schultz S.F., 2000, Board Book: Making Your Corporate Board a Strategic Force of Your Company's Success, Saranac Lake, NY USA, AMACOM.
 • Szułdrzyński K., Spiechowicz P., 2012, Komitety audytu w Polsce w roku 2011, Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, www.forumradnadzorczych.pl, pobrano 2015-10-28.
 • Thomas R.J., Schrage M., Bellin J.B., Marcotte G., 2009, How boards can be better - a manifesto, MIT Sloan Management Review, no. 2.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2009 roku, nr 77, poz. 649.
 • Wawrzyniak B., Bińczak B.,1991, Skuteczne rady nadzorcze, Poltext, Warszawa.
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej(2005/162/WE)), Dz. Urz. U.E. L52/51, 25.02.2005.
 • Zalega K., 2000, Spór o pojęcie corporate governance, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004,2004, www.oecd.org, pobrano 2006-01-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.