PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 336
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Całość publikacji składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Obejmuje: dwa rozdziały teoretyczne, rozdział poświęcony metodyce przeprowadzonych badań empirycznych, rozdział przedstawiający wyniki badań empirycznych oraz rozdział, w którym zaprezentowano praktyczne wnioski wynikające ze zrealizowanych badań i dalsze perspektywy rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacjach. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do tematu. Wyjaśniono w nim sens pojęcia "zatrudnialność", przedstawiono genezę i rozwój koncepcji zatrudnialności pracowników. Drugi rozdział prezentuje rezultaty analizy literatury przedmiotu, której celem była identyfikacja kluczowych uwarunkowań organizacyjnych i indywidualnych rozwoju zatrudnialności pracowników oraz jej efektów dla pracowników i organizacji. W rozdziale tym omówiono podstawowe czynniki organizacyjne i indywidualne oddziałujące na zatrudnialność pracowników. Scharakteryzowano także różnorodne, potencjalne efekty organizacyjne i indywidualne związane z rozwojem zatrudnialności pracowników w organizacji. Zaprezentowano również znaczenie zatrudnialności pracowników jako czynnika oddziałującego na efektywność funkcjonowania organizacji. Rozdział trzeci koncentruje się na metodyce zrealizowanych badań empirycznych. Przedstawiono w nim cele badawcze, główną tezę badawczą oraz hipotezy szczegółowe. Zaprezentowano także skonstruowany model badawczy, jego elementy i zależności między nimi. Omówiono zastosowaną metodę badań, procedurę i etapy badań. W rozdziale czwartym przedstawiono rezultaty badań empirycznych. Omówiono w nim wyniki częściowo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych z kadrą zarządzającą. Następnie zaprezentowano rezultaty badań ankietowych. Szczegółowo opisano wyniki analizy trafności zaproponowanego modelu zatrudnialności, obejmujące między innymi wyniki eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej. W ostatnim, piątym rozdziale przedstawiono sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych rekomendacje dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi dotyczące skutecznych sposobów wspierania rozwoju zatrudnialności pracowników we współczesnych organizacjach. Opracowano także zbiór zaleceń wspomagających pracowników w samodzielnym rozwijaniu zatrudnialności. Ponadto nakreślono dalsze perspektywy rozwoju zatrudnialności w organizacjach w kontekście zmian zachodzących w zarządzaniu karierą pracowników i nowych modeli kariery zawodowej oraz wyłaniającą się specyfikę rozwoju zatrudnialności pracowników wiedzy. W zakończeniu pracy zawarto syntetycznie wnioski z badań oraz ich implikacje dla teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono bilans zrealizowanych celów pracy i weryfikacji hipotez badawczych. Omówiono także ograniczenia przeprowadzonych badań oraz zaproponowano możliwe kierunki przyszłych badań dotyczących zatrudnialności. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
336
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aamodt P.O., Havnes A. (2008), Factors Affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience? "Quality in Higher Education", Vol. 14 (3).
 • [ACCI/BCA] Australian Chamber of Commerce, Industry/Business Council of Australia (2002), Employability Skills for the Future, Department of Education, Science and Training, Canberra.
 • Adamiec M., Kożusznik B. (2001), Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa.
 • [AEC] Australian Education Council. Review Committee (1991), Young People's Participation in Post-compulsory Education and Training, AGPS, Canberra.
 • Allen N.J., Meyer J.P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, "Journal of Occupational Psychology", Vol. 63 (1).
 • Alves N. (2007), What if Improvement of Youths' Employability Veiled new Forms of Social Inequality? "Sisifo. Educational Sciences Journal", No. 2, http://sisifo.fpce.ul.pt (dostęp: 01.07.2010).
 • Antczak Z. (2008), Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące) [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • Antoncic B., Hisrich R.D. (2003), Privatization, Corporate Entrepreneurship and Performance: Testing Normative Model, "Journal of Developmental Entrepreneurship", Vol. 8 (3).
 • Argyris C. (with a chapter by R. Harrison) (1962), Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness, Dorsey Press Inc., Richard D. Irwin Inc., Illinois, Homewood.
 • Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami Judzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Arocena P.P., Nunez I., Villanueva M. (2007), The Effect of Enhancing Workers' Employability on Small and Medium Enterprises: Evidence from Spain, "Small Business Economics", Vol. 29 (1/2).
 • Arthur M.B. (1994), The Boundaryless Career: A New Perspective for Organizational Inquity, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 15 (4).
 • Arthur M.B., Claman P.H., DeFillippi R.J. (1995), Intelligent Enterprise, Intelligent Career, "Academy of Management Executive", Vol. 9 (4).
 • Arthur M.B., Rousseau D.M. (1996), The Boundaiyless Career, Oxford University Press, New York.
 • Asgari A., Silong A.D., Ahmad A., Samah B.A. (2008), The Relationship Between Transformational Leadership Behaviors, Organizational Justice, Leader-Member Exchange, Perceived Organizational Support, Trust in Management and Organizational Citizenship Behaviors, "European Journal of Scientific Research", Vol. 23 (2).
 • Athey T.R., Orth M.S. (1999), Emerging Competency Methods for the Future, "Human Resource Management", Vol. 38 (3).
 • Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Austen-Tynda A. (2009), Zastosowanie narzędzi ICT w pomiarze efektywności publicznych jednostek ochrony zdrowia a kształtowanie przywództwa [w:] R. Konsala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Baarda D.B., de Goede M.P.M., Teunissen J. (1995), Kwalitatief onderzoek [Qualitative research], Stenfert Kroese, Houten.
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bacharach S.B., Bamberger P., Conley S. (1991), Work-home Conflict among Nurses and Engineers: Mediating the Impact of Role Stress on Burnout and Satisfaction at Work, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 12(1).
 • Bakker A.B. (2005), Flow among Music Teachers and their Students: The Crossover of Peak Experiences, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 66 (1).
 • Bakker A.B. (2008), The Work-related flow Inventory: Construction and Initial Validation of the WOLF, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 72 (3).
 • Bambacas M., Bordia P. (2009), Predicting Different Commitment Components: The Relative Effects of How Career Development HRM Practices are Perceived, "Journal of Management & Organization", Vol. 15 (2).
 • Bandura A. (1986), Social Foundations of Thought and Action: A Social-Cognitive View, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Bandura A. (1988), Self-regulation of Motivation and Action through Goal Systems [w:] V. Hamilton, G.H. Bower, N.H. Frijda (red.), Cognitive Perspectives on Emotion and Motivation, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Bańka A. (2005), Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze, Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Kariery, Poznań-Warszawa.
 • Bańka A., Bazińska R., Wołoska A. (2002), Polska wersja Meyera i Alen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne", t. 8, nr 0.
 • Bantel K.A. (1998), Technology-based "Adolescent" firm Configurations: Strategy Identification, Context, and Performance, "Journal of Business Venturing", Vol. 13 (3).
 • Bartkowiak G. (1999), Psychologia zarządzania, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Bartkowiak G. (2003), Psychologia zarządzania, wydanie III uzupełnione, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Baruch Y. (1999), Integrated Career Systems for the 2000s, "International Journal of Manpower", Vol. 20 (7).
 • Baruch Y. (2004), Managing Careers: Theory and Practice, Prentice-Hall, Harlow.
 • Baruch Y., Peiperl M. (2000), Career Management Practices: An Empirical Survey and Implications, "Human Resource Management", Vol. 39 (4).
 • Bassanini A. (2005), Training, Wages and Employment Security: An Empirical Analysis on European Data, March 5, EPEE Working Paper 05-04, Université d' Evry - Centre D'Etudes des Politiques Economiques et de L'Emploi (EPEE), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=745244 (dostęp: 03.02.2009).
 • Bates R., Khasawneh S. (2005), Organizational Learning Culture, Learning Transfer Climate and Perceived Innovation in Jordanian Organizations, "International Journal of Training and Development", Vol. 9 (2).
 • Becker B.E., Huselid M.A. (1998), High-performance Work Systems and Firm Performance: A Synthesis of Research and Managerial Implications [w:] G.R. Ferris (red.), Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 16, JAI Press, Greenwich.
 • Begin J.P. (1993), Identifying Patterns in HRM Systems: Lessons Learned from Organizational Theory [w:] J. Shaw, P. Kirkbride, K. Rowland (red.), Research in Personnel and Human Resource Management, JAI Press, Greenwich.
 • Bekker S., Wilthagen T. (2008), Europe's Pathways to Flexicurity: Lessons Presented from and to the Netherlands, "Intereconomics - Review of European Economic Policy", Vol. 43 (2).
 • Benson G.S. (2003), Examining Employability: Effects of Employee Development on Commitment and Intention to Turnover, Academy of Management Proceedings, 63rd Annual Meeting of the Academy of Management, Seattle.
 • Benson G.S. (2006), Employee Development, Commitment and Intention to Turnover: a Test of 'Employability' Policies in Action, "Human Resource Management Journal", Vol. 16 (2).
 • Berntson E. (2008), Employability Perceptions: Nature, Determinants, and Implications for Health and Well-being, Department of Psychology, Stockholm University, www.diva-portal.org/smash/get/diva2:198489/FULLTEXT01 (dostęp: 14.09.2011).
 • Berntson E., Marklund S. (2007), The Relationship between Perceived Employability and Subsequent Health, "Work & Stress", Vol. 21 (3).
 • Berntson E., Sverke M., Marklund S. (2006), Predicting Perceived Employability: Human Capital or Labour Market Opportunities? "Economic and Industrial Democracy", Vol. 27 (2).
 • Betz N.E., Hackett G. (1997), Applications of Self-Efficacy Theoiy to the Career Assessment of Women, "Journal of Career Assessment", Vol. 5 (4).
 • Beveridge W.H. (1909), Unemployment: A Problem oflndustiy, Longmans, Green and Co., London.
 • Bhaerman R., Spil R. (1988), A Dialogue on Employability Skills: How Can They Be Taught? "Journal of Career Development", Vol. 15 (1).
 • Bielski M. (1996), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Blackler F., Crump N., McDonald S. (1998), Knowledge, Organizations and Competition [w:] G. von Krogh, J. Roos, D. Kleine (red.), Knowing in Firms: Understanding. Managing and Measuring Knowledge, Sage, London.
 • Boerlijst J.G., van der Heijden B.I.J.M. van Assen A. (1993), Veertig-plussers in de onderneming [Over-forties in the organization], Van Gorcum/Stichting Management Studies, Assen.
 • Borkowska S. (2009), Human Resource Management and Innovation in the Business Organization, "Human Resource Management", Mo. 2.
 • Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 240.
 • Bowlby R.L., Schriver W.R. (1970), Nonwage Benefits of Vocational Training: Employability and Mobility, "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 23 (4).
 • Boxall P., Macky K. (2009), Research and Theoty on High-performance Work Systems: Progressing the High-involvement Stream, "Human Resource Management Journal". Vol. 19(1).
 • Boxman E.A., de Graaf, P.M., Flap H.D. (1991), The Impact of Social and Human Capital in the Income Attainment of Dutch Managers, "Social Networks", Vol. 13(1).
 • Boyatzis R. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, Wiley & Sons, New York.
 • Bozionelos N. (2003), Intra-organizational Network Resources: Relation to Career Success and Personality, "International Journal of Organizational Analysis", Vol. 11 (1).
 • Bozionelos N. (2006), Mentoring and Expressive Network Resources: Their Relationship with Career Success and Emotional Exhaustion among Hellenes Employees Involved in Emotion Work, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 17(2).
 • Brajer-Marczak R. (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, cz. 3.
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 • Bratnicki M. (2011), Sprawdzanie teorii przedsiębiorczości, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", nr 3 (8).
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • Bratnicki M., Kulikowska-Mrożek M., Marzec I., Zbierowski P. (2007), Empowerment and Entrepreneurship: Conceptual Issues and Empirical Tests, "Journal of Economics and Management", No. 3.
 • Bratnicki M., Ząbkowska B. (2010), Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 272, "Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 2.
 • Bressler L.A., Bressler M.E., Bressler M.S. (2010), The Role of Relationship of Hope, Optimism and Goal Setting in Achieving Academic Success: A Study of Students Enrolled in Online Accounting Courses, "Academy of Educational Leadership Journal", Vol. 14 (4).
 • Brewer L. (2013), Enhancing Youth Employability: What? Why? and How? Guide to Core Work Skills, Skills and Employability Department, International Labour Organization, ILO, Geneva, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/- ifp-skills/documents/publication/wcms _213452.pdf (dostęp: 14.11.2014).
 • Brewerton P., Millward L. (2003), Organizational Research Methods. A Guide for Students and Researchers, Sage Publications, London.
 • Bridgstock R. (2009), The Graduate Attributes We've Overlooked: Enhancing Graduate Employability through Career Management Skills, "Higher Education Research & Development", Vol. 28 (1).
 • Briscoe J.P., Hall D.T. (2006), The Interplay of Boundaryless and Protean Careers: Combinations and Implications, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 69 (1).
 • Brockhaus R. (1980), Psychological and Environmental Factors which Distinguish the Successful Entrepreneur from the Unsuccessful Entrepreneur, Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Academy of Management, Detroit.
 • Brockmann M., Clarke L., Winch C. (2008), Knowledge, Skills, Competence: European Divergences in Vocational Education and Training (VET) - The English, German and Dutch Cases, "Oxford Review of Education", Vol. 34 (5).
 • Brousseau K.R. (1978), Personality and Job Experience, "Organizational Behavior & Human Performance", No. 22.
 • Brown B.L. (1999), Self-efficacy Beliefs and Career Development, "ERIC Digest", No. 205, ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, Center on Education and Training for Employment, Columbus, http://www.calpro-online.org/eric/docs/dig205.pdf (dostęp: 04.06.2009).
 • Brzeziński J. (2009), Kiedy odwołując się do testów psychologicznych postępujemy nieetycznie? Analiza kontekstu psychometrycznego, "Czasopismo Psychologiczne", t. 15, nr 2.
 • Budkiewicz J. (1965), Psychologiczna problematyka rozwoju zawodowego i stadiów życia zawodowego człowieka [w:] A. Sarapa (red.), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Bujacz A. (2009), Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • van Buren H.J. (2003), Boundaryless Careers and Employability Obligations, "Business Ethics Quarterly", Vol. 13 (2).
 • Burke R.J. (2010), Flow, Work Satisfaction and Psychological Well-Being at the Workplace, "IUP Journal of Soft Skills", Vol. IV (1&2).
 • Butterwick S., Benjamin A. (2006), The Road to Employability through Personal Development: A Critical Analysis of the Silences and Ambiguities of the British Columbia (Canada) Life Skills Curriculum, "International Journal of Lifelong Education", Vol. 25(1).
 • Byrne B.M. (2010), Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming, Routledge Taylor & Francis Group, New York-London.
 • Cameron K. (1978), Measuring Organizational Effectiveness in Institutions of Higher Education, "Administrative Science Quarterly", Vol. 23 (4), http://dx.doi.org/10.2307/2392582 (dostęp: 06.09.2010).
 • Cameron K.S. Whetten D.A. (1996), Organizational Effectiveness and Quality: The Second Generation [w:] J.C. Smart (red.), Higher Education Handbook of Theoiy and Research, Vol. 11, Kluwer Academic Press, Dordrecht.
 • Campbell D.J. (2000), The Proactive Employee: Managing Workplace Initiative, "Academy of Management Executive", Vol. 14 (3).
 • Campbell D.T., Fiske D.W. (1959), Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix, "Psychological Bulletin", Vol. 56 (2).
 • Campbell D.T., Fiske D.W. (2005), Analiza trafności zbieżnej i różnicowej za pomocą macierzy wielu cech - wielu metod [w:] J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Campbell J.P. (1977), On the Nature of Organizational Effectiveness [w.] P.S. Goodman, J.M. Pennings (red.), New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Campbell J.P. (1990), Modeling the Prediction Problem in Industrial and Organizational Psychology [w:] M.D. Dunnette, L.M. Plough (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 1, Consulting Psychologist Press, Palo Alto.
 • Camps J., Majocchi A. (2010), Learning Atmosphere and Ethical Behavior, Does It Make Sense? "Journal of Business Ethics", Vol. 94 (1).
 • Camps J., Torres F. (2011), Contingent Reward Leader Behavior: Where Does It Come From? "Systems Research and Behavioral Science", Vol. 28 (3).
 • Carmines E.G., McIver J.P. (1981), Analyzing Models with Unobserved Variables [w:] G.W. Bohrnstedt, E.F. Borgatta (red.), Social Measurement: Current Issues, Sage, Beverly Hills.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (2005), Wartości i normy w życiu Polaków, Komunikat z badań nr BS/133/2005, CBOS, Warszawa, http://humanizm.free.ngo.pl/relnowe.pdf (dostęp: 01.05.2010).
 • Cheetham G., Chivers G. (2005), Professions, Competence and Informal Learning, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Chiaburu D.S. (2005), The Effects of Instrumentality on the Relationship between Goal Orientation and Leader-Member Exchange, "Journal of Social Psychology", Vol. 145 (3).
 • Chu May Yeo A., Carter S. (2012), From "Learning" to "Employability": Informing Successful Teamwork through Social and Emotional Competencies, "Economics, Management & Financial Markets", Vol. 7 (3).
 • Cieciuch J. (2010), Pięcioczynnikowa struktura osobowości we wczesnej adolescencji, "Studia Psychologica", nr 10.
 • Clarke M. (2008), Understanding and Managing Employability in Changing Career Contexts, "Journal of European Industrial Training", Vol. 32 (4).
 • Clutterbuck D. (2004), Everyone Needs Mentor. Fostering Talent in Your Organisation, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 • Cockill J., Egan D. (2007), Collaboration with Alumni in the Enhancement of Employability amongst Undergraduates: A Case Study of Hospitality Management Students and Alumni at Sheffield Hallam University, Proceedings of the E-Evolve Enhancing Employability Conference, Preston, Lanchashire, https://www.uclan.ac.uk/lbs/e-evolve/files/booklet.pdf (dostęp: 22.06. 2010).
 • Coetzee M., Schreuder D. (2011), The Relation between Career Anchors, Emotional Intelligence and Employability Satisfaction among Workers in the Service Industry, "Southern African Business Review", Vol. 15 (3).
 • Cohen L. (2001), Careers [w:] T. Redman, A. Wilkinson (red.), Contemporary Human Resource Management, Pearson Hall, Harlow.
 • Cohen L., Mallon M. (2001), My Brilliant Career? Using Stories as a Methodological Tool in Careers Research, "International Studies of Management and Organization", Vol. 31 (3).
 • Connolly T., Conlon E.J., Deutsch S.J. (1980), Organizational Effectiveness: A Multiple Constituency Approach, "Academy of Management Review", Vol. 5 (2).
 • Corsun D. L., Enz C.A. (1999), Predicting Psychological Empowerment among Service Workers: The Effect of Support-based Relationships, "Human Relations", Vol. 52 (2).
 • Crane F.G., Crane E.C. (2007), Dispositional Optimism and Entrepreneurial Success, "Psychologist-Manager Journal", Vol. 10 (1).
 • Crant J.M. (2000), Proactive Behavior in Organizations, "Journal of Management", Vol. 26 (3).
 • Crossman J.E., Clarke M. (2010), International Experience and Graduate Employability: Stakeholder Perceptions on the Connection, "Higher Education", Vol. 59 (5).
 • Csikszentmihalyi M. (1975), Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Curran M. (2010), Not-so-soft Skills, "Adults Learning", Vol. 21 (5).
 • Cwalina W. (2000), Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/badanianaukowe/d4spol/nazastosowaniemod3.pdf (dostęp: 02.09.2010).
 • Czubasiewicz H. (2005), Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie system, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • van Dam K. (2004), Antecedents and Consequences of Employability Orientation, "European Journal of Work and Organizational Psychology", Vol. 13(1).
 • van Dam K. (2005), Employee Attitudes Toward Job Changes: An Application and Extension ofRusbult and Farrell's Investment Model, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 78 (2).
 • Dansky K.H. (1996), The Effect of Group Mentoring on Career Outcomes, "Group and Organization Management", Vol. 21 (1).
 • Davenport T.H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Dawis R.V., Lofquist L.H. (1984), A Psychological Theory of Work Adjustment: An Individual-differences Model and its Applications, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • De Cuyper N., Baillien E., De Witte H. (2009), Job Insecurity, Perceived Employability and Targets ' and Perpetrators ' Experiences of Workplace Bullying, "Work & Stress", Vol. 23 (3).
 • De Vos A., De Hauw S. (2010), Linking Competency Development to Career Success: Exploring the Mediating Role of Employability, "Vlerick Leuven Gent Working Paper Series", no. 2010/03, HRM Centre, Vlerick Leuven Gent Management School, Ghent, http://www.vlerick.com/en/12966-VLK/version/default/part/AttachmentData/data/vlgms-wp-2010-03.pdf (dostęp: 19.08.2011).
 • De Vos A., Meganck A. (2006), The Relationship Between Career-Related Antecedents and Graduates ' Anticipatory Psychological Contracts, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, no. 2006/39, Vlerick Leuven Gent Management School, https://public.vlerick.com/Publications/74ad361f-6aa9-e011-8a89-005056a635ed.pdf (dostęp: 14.02.2010).
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/UE), Dz.U. UE L 291 z dnia 21.10.2006 r. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/1_29120061021p100110032.pdf (dostęp: 23.05.2010).
 • Dębski D. (2006), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczna, Warszawa.
 • Delamare Le Deist F., Winterton J. (2005), What Is Competence? "Human Resource Development International", Vol. 8 (1).
 • Delery J.E., Doty D.H. (1996), Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance Predictions, "Academy of Management Journal", Vol. 39 (4).
 • Demerouti E. (2006), Job Characteristics, Flow, and Performance: The Moderating Role of Conscientiousness, "Journal of Occupational Health Psychology", Vol. 11 (3).
 • Drucker P. (1959), Landmarks of Tomorrow, Harper & Brothers, New York.
 • Drucker P. (1998), The Future that has Already Happened, "The Futurist", Vol. 32 (8).
 • Drucker P. (1999), Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge, "California Management Review", Vol. 41 (2).
 • Duarte N.T., Goodson J.R., Klich N.R. (1994), Effects of Dyadic Quality and Duration on Performance Appraisal, "Academy of Management Journal", Vol. 37 (3).
 • Dweck C.S., Leggett E.L. (1988), A Social-cognitive Approach to Motivation and Personality, "Psychological Review", Vol. 95 (2).
 • Dyduch W. (2012), Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność konceptualizacja i uwarunkowania, PN 262, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Eisenhardt K.M. (1988), Agency- and Institutional-Theory Explanations: The Case of Retail Sales Compensation, "Academy of Management Journal", Vol. 31 (3).
 • Epitropaki O., Martin R. (1999), The Impact of Relational Demography on The Quality of Leader-Member Exchanges (LMX) and Employees ' Work Attitudes and Well Being, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 72 (2).
 • European Commission (2007), Towards Common Principles of Flexicurity: More and better Jobs through Flexibility and Security, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2756&langId=en (dostęp: 07.10.2008).
 • European Commission (2008), Growing Regions, Growing Europe. Fifth Progress Report on Economic and Social Cohesion, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM(2008) 371 final, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, http://eustructuralfunds.gov.ie/ files/Documents/GrowingRegionsGrowingEurope.pdf (dostęp: 06.12.2009).
 • Fay D., Kamps A. (2006), Work Characteristics and the Emergence of a Sustainable Workforce: Do Job Design Principles Matter? ,"Gedrag en Organisatie", Vol. 19 (2).
 • Feldman D.C., Ng T.W.H. (2007), Careers: Mobility, Embeddedness, and Success, "Journal of Management", Vol. 33 (3).
 • Fowler Jr. F.J. (2002), Survey Research Methods, Applied Social Methods Series, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Forrier A., Sels, L. (2003), The Concept Employability): A Complex Mosaic, "International Journal of Human Resources Development and Management", Vol. 3 (2).
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Frankowicz M., Bugaj J., Godzwon Z., Juszkiewicz A., Kolasa A., Maciejowska I., Próchnicka M., Urbanik J., Du Vail M., Zasada M. (2010), Raport końcowy nt. wybranych problemów w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/48ec2005 1cdd9bce721b335583592flc.pdf (dostęp: 11.09.2011).
 • Fredrickson B.L. (2002), Positive Emotions [w:] C.R. Snyder, S. Lopez (red.), The Handbook of Positive Psychology), Oxford University Press, Oxford.
 • Friedrich J.R. (1987), Perceived Control and Decision Making in a Job Hunting Context, "Basic and Applied Social Psychology", Vol. 8 (1-2).
 • [FRSE] Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2008), Wprowadzenie do projektu Timing Educational Structures in Europe - Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński, http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/eksperci bolonscy.org.pl/files/Tuning Harmonizacja struktur kształcenia w Europie Raport.pdf (dostęp: 03.11.2010).
 • Fryczyńska M. (2003), Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 • Fugate M., Kinicki A.J. (2008), A Dispositional Approach to Employability: Development of a Measure and test of Implications for Employee Reactions to Organizational Change, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 81 (3).
 • Fugate M., Kinicki A.J., Ashforth B.E. (2004), Employability: A Psycho-social Construct, its Dimensions, and Applications, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 65 (1).
 • Fullagar C.J., Kelloway E.K. (2009), Flow at Work: An Experience Sampling Approach, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 82 (3).
 • Gableta M. (2009), Uwarunkowania i możliwości wzrostu wiedzy spersonalizowanej w organizacji [w:] T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Gableta M., Bodak A. (2013), Podejście kadry kierowniczej do realizacji interesów pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1146, "Organizacja i Zarządzanie", z. 51.
 • Gableta M., Bodak A. (2014), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 24, nr 1.
 • Gabryś B.J. (2012), Melodyka pomiaru efektywności przedsiębiorczych organizacji: wprowadzenie do problematyki [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność konceptualizacja i uwarunkowania, PN 262, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Gardner D.C., Beatty G.J. (1980), Locus of Control Change Techniques: Important variables in work training, "Education", Vol. 100 (3).
 • Gattiker U., Larwood L. (1986), Subjective Career Success: A Study of Managers and Support Personnel, "Journal of Business and Psychology", Vol. 1 (2).
 • Gautié J., Gazier B. (2003), Equipping Markets for People: Transitional Labour Markets as the Central Part of a New Social Model, Presentation at 2003 SASE (Society for the Advancement of Socio-economics), Conference, Aix-en-Provence, June 18, 2003, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=l0.1.1.196.6286&rep=rep 1&type=pdf (dostęp: 04.12.2013).
 • Gazier B. (2006), An Analysis of Employability in the Context of Globalisation in the European Union, Background paper, 11th EU-Japan Symposium "Promoting employability in the context of globalisation in the EU and Japan", 20-21 March, European Commission, Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare The Japan Institute for Labour Policy and Training, Brussels, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=349&langId=en&sa=U&ei=LRjYTpm1H4ms-gbdvsC9Dg&ved=0CA4QFjAA&usg=AFQjCNH1FtLpnnwwzwiYG8mzo5fBakltZg (dostęp: 04.10.2008).
 • Gazzard J. (2011), Developing Graduate Skills for the United Kingdom's Commercial Life Science Sector: Experiences from the ORBIS Internship Programme, "Journal of Commercial Biotechnology", Vol. 17 (2).
 • Georgopoulos B.S., Tannenbaum A.S. (1957), A Study of Organizational Effectiveness, "American Sociological Review", Vol. 22 (5).
 • Gist M.E., Mitchell T.R. (1992), Self-Efficacy: A Theoretical Analysis of its Determinants and Malleability, "Academy of Management Review", Vol. 17 (2).
 • Glinkowska B. (2012), Kompetencje pracownika a efektywność organizacji [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność konceptualizacja i uwarunkowania, PN 262, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Gliszczyńska X. (1991), Poczucie własnej skuteczności w procesie pracy [w:] X. Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy, PWN, Warszawa.
 • Gould D., Dieffenbach K., Moffett A. (2002), Psychological Characteristics and their Development in Olympic Champions, "Journal of Applied Sport Psychology", Vol. 14 (3).
 • Graham S., Weiner B. (1996), Theories and Principles of Motivation [w:] D.C. Berliner, R.C. Calfee (red.), Handbook of Educational Psychology, Simon & Schuster Macmillan, New York.
 • Greller M.M. (2006), Hours Invested in Professional Development During Late Career as a Function of Ccareer Motivation and Satisfaction, "Career Development International", Vol. 11 (6).
 • Grewiński M. (2002), Polityka społeczna Unii Europejskiej, (pełna wersja artykułu, który ukazał się w "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2002, nr 2), mirek.grewinski.pl/ .../polityka spoleczna unii europejskiej edukacja_ustawiczna_doroslych.pdf (dostęp: 09.09.2010).
 • Griffin B., Hesketh B. (2003), Adaptable Behaviours for Successful Work and Career Adjustment, "Australian Journal of Psychology", Vol. 55 (2).
 • de Grip A., van Loo J., Sanders J. (1999), Employability in Action: An Industry Employability Index, SKOPE Research Paper nr 5, ESRC funded Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance, Oxford and Warwick Universities, http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=14378 (dostęp: 12.05.2009).
 • de Grip A., van Loo J., Sanders J. (2004), The Industry Employability Index: Taking Account of Supply and Demand Characteristics, "International Labour Review", Vol. 143 (3).
 • Groot W., Maasen van den Brink H. (2000), Education, Training and Employability, "Applied Economics", Vol. 32 (5).
 • Gudkova S. (2012), Wywiad w badaniach jakościowych [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guest D.E. (1997), Human Resource Management and Performance: A Review and Research Agenda, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 8 (3).
 • [GUS] Główny Urząd Statystyczny (2013), Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - czerwiec 2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1487_PLK HTML.htm?action=show_archive (dostęp: 12.06.2014).
 • [GUS] Główny Urząd Statystyczny (2013), Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2012 roku, Materiał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_miesie_inf_o_bezrob_rejestr_w_ Polsce_l2m_2012.pdf (dostęp: 03.07.2013).
 • [GUS] Główny Urząd Statystyczny (2014), Stopa bezrobocia w latach 1990-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bezrobocia/ stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2014,4,l.html (dostęp: 15.10.2014).
 • [GUS] Główny Urząd Statystyczny (2014), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2014, 1,15.html (dostęp: 14.10.2014).
 • [GUS] Główny Urząd Statystyczny (2015), Stopa bezrobocia w latach 1990-2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2015,4,l.html (dostęp: 16.03.2015).
 • Hackman J.R., Oldham G.R. (1980), Work Redesign, Addison-Wesley, Reading.
 • Hall D.T. (1976), Careers in Organizations, Goodyear Series in Management and Organizations, Goodyear Publishing Inc., Pacific Palisades.
 • Hall D.T., Briscoe J.P., Kram K.E. (1997), Identity, Values and Learning in the Protean Career [w:] C.L. Cooper, S.E. Jackson (red.), Creating Tomorrow's Organizations, John Wiley & Sons, London.
 • Hallier J. (2009), Rhetoric but whose Reality? The Influence of Employability Messages on Employee Mobility Tactics and Work Group Identification, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 20 (4).
 • Hammer M. (2007), The Process Audit, "Harvard Business Review", http://www.thestrategicsgroup.com/operations/processaccelerator/tools_assets/Hammer_Process Audit Article.pdf (dostęp: 24.11.2008).
 • Hand H.H., Richards M.D., Slocum J.W. (1973), Organizational Climate and the Effectiveness of a Human Relations Training Program, "Academy of Management Journal", Vol. 16(2).
 • Harris E., Lum J., Rose V., Morrow M., Comino E., Harris M. (2002), Are CBT Interventions Effective with Disadvantaged Job-Seekers who are Long-Term Unemployed, "Psychology Health & Medicine", Vol. 7 (4).
 • Hartshorn Ch., Sear L. (2005), Employability and Enterprise: Evidence from the North East, "Urban Studies", Vol. 42 (2).
 • Harvey L. (1999), Employability Audit Toolkit, Centre for Research into Quality, Birmingham.
 • Harvey L. (2000), An Employability Performance Indicator? "Perspectives", Vol. 4 (4).
 • Harvey L. (2000), New Realities: The Relationship between Higher Education and Employment, "Tertiary Education and Management", Vol. 6(1).
 • Harvey L., (2001), Defining and Measuring Employability, "Quality in Higher Education", Vol. 7 (2).
 • van der Heijde C.M., van der Heijden B.I.J.M. (2006), A Competence-based and Multidimensional Operationalization and Measurement of Employability, "Human Resource Management", Vol. 45 (3).
 • van der Heijden B.I.J.M. (2000), The Development and Psychometric Evaluation of a Multi-dimensional Measurement Instrument of Professional Expertise, "Journal of the European Council for High Ability", Vol. 11 (1).
 • van der Heijden B.I.J.M. (2001), Encouraging Professional Development in Small and Medium-sized Firms. The Influence of Career History and Job Content, "Career Development International", Vol. 6 (3).
 • van der Heijden B.I.J.M. (2002), Prerequisites to Guarantee Life-long Employability, "Personnel Review", Vol. 31 (1&2).
 • van der Heijden B.I.J.M. (2006), Age Differences in Career Activities among Higher-level Employees in the Netherlands: A Comparison between Profit Sector and Non-profit Sector Staff, "International Journal of Training and Development", Vol. 10 (2).
 • van der Heijden B.I.J.M., Bakker A.B. (2011), Toward a Mediation Model of Employability Enhancement: A Study of Employee-Supetvisor Pairs in the Building Sector, "Career Development Quarterly", Vol. 59 (3).
 • van der Heijden B.I.J.M., Boon J., van der Klink M.R., Meijs E. (2009), Employability Enhancement through Formal and Informal Learning. An Empirical Study among Dutch Non-academic University Staff Members, "International Journal of Training & Development", Vol. 13(1).
 • van der Heijden B.I.J.M., de Lange A.H., Demerouti E., van der Heijde C.M. (2009), Age Effects on the Employability-Career Success Relationship, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 74 (2), http://www.annetdelange.nl/data/_uploaded/image/annet/Beateco.pdf (dostęp: 26.03.2011).
 • Hennemann S., Liefner I. (2010), Employability of German Geography Graduates: The Mismatch between Knowledge Acquired and Competences Required, "Journal of Geography in Higher Education", Vol. 34 (2).
 • Herrenkohl R.C., Judson G.Th., Heffner J.A. (1999), Defining and Measuring Employee Empowerment, "Journal of Applied Behavioral Science", Vol. 35 (3).
 • Heslin P. (2005), Conceptualising and Evaluating Career Success, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 26 (2).
 • Higgins M.C., Kram K.E. (2001), Reconceptualizing Mentoring at Work: A Developmental Network Perspective, "Academy of Management Review", Vol. 26 (2).
 • Hillage J., Pollard E. (1998), Employability: Developing a Framework for Policy Analysis, Research Report No. 85, Department for Education and Employment, London.
 • Holland J.L. (1973), Making Vocational Choices: A Theoiy of Careers, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • van Hooft E.A.J., Crossley C.D. (2008), The Joint Role of Locus of Control and Perceived Financial Need in Job Search, "International Journal of Selection and Assessment", Vol. 16 (3).
 • [HRSCE] House of Representatives Standing Committee on Employment (1997), Youth Employment: A Working Solution, Report by the House of Representatives Standing Committee on Employment, Education and Training, Australian Government Publishing Service, Canberra, http://www.aph.gov.au/house/committee/eewr/youthrep/ report/contents.htm (dostęp: 12.10.2006).
 • Hulin Ch.L., Rożnowski M., Hachiya D. (1985), Alternative Opportunities and Withdrawal Decisions: Empirical and Theoretical Discrepancies and an Integration, "Psychological Bulletin", Vol. 97 (2).
 • Hult G.T.M., Ketchen Jr D.J., Slater S.F. (2002), A Longitudinal Study of the Learning Climate and Cycle Time Supply Chains, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 17(4).
 • Ignat A. A., Clipa O. (2010), The Impact of Self-Efficacy and Locus of Control on the Professional Development of the Teachers, "Buletinul Universitătii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiintele Educaţiei", Vol. LXII (1 A/2010).
 • [ILO] International Labour Organisation (1999), Report of the Director-General: Decent Work, International Labour Organisation, Geneva, http://www.ilo.org/public/ english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm (dostęp: 09.10.2006).
 • Ipate D.M., Parvu I. (2010), Employability Skills For The Knowledge-Driven Economy, Proceedings of the 4th World Congress on the Advancement of Scholarly Research in Science, Economics, Law & Culture, http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfViewer?vid=3&sid=17a5356c-32bc-4d38-aa09-a3cffbeec376 sessionmgrl3&hid=28 (dostęp: 28.09. 2012).
 • Jackson S.A., Roberts G.C. (1992), Positive Performance States of Athletes: Toward a Conceptual Understanding of Peak Performance, "Sport Psychologist", Vol. 6 (2).
 • Jain R., Jain S. (2013), Conceptualization, Measure Development and Empirical Assessment of Career Oriented Attitudes and Employability of Technology Graduates, "Vision", Vol. 17(2).
 • Jasiński Z. (2005), Strategie pracowników w organizacji [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_strategie_malych_firm_Krupski_2005.pdf (dostęp: 17.11.2013).
 • Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez cale życie. Przegląd badań [w:] Ł. Sienkiewicz, A. Jawor-Joniewicz, B. Sajkiewicz, K. Trawińska-Konador, K. Podwójcic, Zarządzanie zasobami ludzkimi W oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez cale życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Jaźwińska E. (2000), Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, "Prace Migracyjne", nr 36, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, www.migracje.uw.edu.pl/download/publikacja/248/ (dostęp: 23.07.2012).
 • Jöreskog K.G., Sörboma D. (1981), LISREL V: Analysis of Linear Structural Relations by the Method of Maximum Likelihood, International Educational Services, Chicago.
 • Juchnowicz M. (2007), Pracownik wiedzy [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Juchnowicz M., Wojtczuk-Turek A. (2007), Istota elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Judge T.A., Cable D.M., Boudreau J.W., Bretz R.D. (1995), An Empirical Investigation of the Predictors of Career Success, "Personnel Psychology", Vol. 48 (3).
 • Judge T.A., Kammeyer-Mueller J.D. (2007), Personality and career success [w:] H.P. Gunz, M. A. Peiperl (red.), Handbook of Career Studies, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Juhdi N., Pa'Wan F., Othman N.A., Moksin H. (2010), Factors Influencing Internal and External Employability of Employees, "Business and Economics Journal", Vol. 2010: BEJ-11, http://astonjournals.com/manuscripts/Vol2010/BEJ-11_Vol2010.pdf (dostęp: 23.11.2013).
 • Kamarul Z.A., Raida A.B. (2003), The Association between Training and Organizational Commitment among Whitecollar Workers in Malaysia, "International Journal of Training and Development", Vol. 7 (3).
 • Kanfer R., Heggestad E.D. (1997), Motivation Skills and Traits: A Person-Centered Approach to Work Motivation, "Research in Organisational Behaviour", Vol. 19.
 • Kanter R. (1991), Globalism/Localism: A New Human Resources Agenda, "Harvard Business Review, Vol. 69 (2).
 • Kanter R.M. (1989), Career and the Wealth of Nations: A Macro-Perspective on the Structure and Implications of Career Form [w:] M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (red.), Handbook of Career Theoiy, Cambridge University Press, New York.
 • Kaplan R.D. Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, CIM, Warszawa.
 • Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna Psychologia Organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kearns P. (2001), Review of Research: Generic Skills for the New Economy, NCVER, Adelaide.
 • Kłos B. (2003), Zrewidowana Europejska Strategia Zatrudnienia, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, nr 974. biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/i-974.pdf (dostęp: 10.09.2010).
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2007), Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, nr SEK(2007) 861, SEK(2007) 862, Bruksela, dnia 27.06.2007, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/flexi_komunikat_ ue.pdf (dostęp: 24.11.2010).
 • Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zatrudnialności absolwentów szkól i uczelni, Dz.U. UE 2012/C 169/04 z dnia 15.6.2012 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:169:FULL&ffom=PL (dostęp: 23.09.2014).
 • Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J. (2010), Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa, http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_ Inteligentne organizacje-zarzadzanie wiedza_i_kompetencjami_pracownikow.pdf (dostęp: 04.08.2014).
 • Kotter J.P. (1982), The General Managers, Free Press, New York.
 • Kowal J., Kwiatkowska A., Kowal W. (2011), IT Project Management in Relation to Employees' Competence in Poland [w:] C. Despres (red.), Proceedings of the European Conference On Management, Leadership & Governance, SKEMA Business School Sophia-Antipolis, France 6-7 October 2011, Academic Publishing Ltd., Reading.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2000), Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [KPR] Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011 r. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_poland_pl.pdf (dostęp: 07.08.2013).
 • [KPR] Krajowy Program Reform, Europa 2020. Aktualizacja 2012/2013. Przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r., http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020/Krajowy+Program+Reform (dostęp: 12.07.2014).
 • Krackhardt D. (1992), The Strength of Strong Ties: The Importance of Philos in Organizations [w:] N. Nohria, R.G. Eccles (red.), Networks and Organizations: Structure, Forms, and Actions, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kram K.E. (1983), Phases of the Mentor Relationship, "Academy of Management Journal", Vol. 23 (4).
 • Kram K.E., Hall D.T. (1989), Mentoring as a Antidote to Stress During Corporate Trauma, "Human Resource Management", Vol. 28 (4).
 • Kram K.E., Isabella L.A. (1985), Mentoring Alternatives: The Role of Peer Relationships in Career Development, "Academy of Management Journal", Vol. 28 (1).
 • Krok-Czyż K., Czerwiński K., Hołownicka K., Skrzyńska J., Odrzywołek A., Popiel A., Raport z badania: "Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy", InfoAudit Sp. z o.o. z Warszawy, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lublin 2011, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_ efs/Documents/PERSPEKTYWY_LUDZI_MLODYCH_NA_RYNKU_PRACY5122011.pdf (dostęp: 29.08.2013).
 • Król M. (2012), Wpływ elastyczności zatrudnienia na zaangażowanie pracowników - perspektywa pracodawcy, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 • Krupski R. (2006), Elastyczność organizacji - elementy teorii, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 9 (2), http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-9.pdf (dostęp: 16.12.2010).
 • Kuchinke K.P. (2010), Human Development as a Central Goal for Human Resource Development, "Human Resource Development International", Vol. 13 (5).
 • Kuijpers M.A.C.T., Schyns B., Scheerens J. (2006), Career Competencies for Career Success, "Career Development Quarterly", Vol. 55 (2).
 • Kulikowska-Pawlak M. (2010), Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Kulpa-Puczyńska A (2011), Innowacje organizacyjne w praktyce przedsiębiorstw i ich wpływ na edukację zawodową dorosłych. Wybrane problemy, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" (Polish Journal of Continuing Education), T. 73, nr 2.
 • Kumaniecki K. red. (1990), Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa.
 • Kuś A., Hodun M. (2011 ), Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, Zeszyty Naukowe SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 91.
 • Laforest J. (2009), Safety Diagnosis Tool Kit for Local Communities. Guide to Organizing Semi-Structured Interviews With Key Informants, The charting a course to safe living collection, Institut National de Santé Publique du Québec, Québec, Vol. 11, http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/guide_entretien_vol 11 eng.pdf (dostęp: 12.08.2009).
 • Lamb M., Sutherland M. (2010), The Components of Career Capital for Knowledge Workers in the Global Economy, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 21 (3).
 • Lankau M.J., Chung B.G. (1998), Mentoring for Line-Level Employees, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Vol. 39 (6).
 • Lankau M.J., Scandura T.A. (2002), An Investigation of Personal Learning in Mentoring Relationships: Content, Antecedents, and Consequences, "Academy of Management Journal", Vol. 45 (4).
 • Lantz A., Andersson K. (2009), Personal Initiative at Work and When Facing Unemployment, "Journal of Workplace Learning", Vol. 21 (2).
 • Ledrut R. ( 1966), La sociologie du chômage, Presses Universitaires de France, Paris.
 • LeFevre J. (1988), Flow and the Quality of Experience During Work and Leisure [w:] M. Csikszentmihalyi, I. Csikszentmihalyi (red.), Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge University, Press New York.
 • Lefresne F. (1999), Employability at the Heart of the European Employment Strategy, "Transfer", Vol. 5 (4).
 • Lelińska K. (2006), Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Lewin K., Lippitt R., White R.K. (1939), Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created "Social Climates", "Journal of Social Psychology", Vol. 10.
 • Liden R.C., Graen G. (1980), Generalizability of the Vertical Dyad Linkage Model of Leadership, "Academy of Management Journal", Vol. 23 (3).
 • Liden R.C., Maslyn J.M. (1998), Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment through Scale Development, "Journal of Management", Vol. 24 (1).
 • Lindsay C., Mcquaid R.W., Dutton M. (2007), New Approaches to Employability in the UK: Combining 'Human Capital Development' and 'Work First' Strategies? "Journal of Social Policy", Vol. 36 (4).
 • Lipka A. (2008), Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Lisiecka K. (2001), Systemy zarządzania jakością i kryteria pomiaru ich efektywności, "Problemy Jakości", nr 9.
 • Lobel S.A., Clair St.L. (1992), Effects of Family Responsibilities, Gender, and Career Identity Salience on Performance Outcomes, "Academy of Management Journal", Vol. 35 (5).
 • London M. (1983), Toward a Theory of Career Motivation, "Academy of Management Review", Vol. 8 (4).
 • London M. (1988), Organizational Support for Employees' Career Motivation: A Guide to Human Resource Strategies in Changing Business Conditions, "Human Resource Planning", Vol. 11 (1).
 • London M. (1993), Relationships between Career Motivation, Empowerment and Support for Career Development, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 66 (1).
 • Love P.E.D., Skitmore M.R. (1996), Approaches to Organisational Effectiveness and Their Application to Construction Organisations [w:] A. Thorpe (red.), Proceedings 12th Annual Conference and Annual General Meeting, The Association of Researchers in Construction Management, Sheffield Hallam University, http://eprints.qut.edu.au/archive/00004524 (dostęp: 05.08.2009).
 • Ludwiczyński A. (2002), Kryteria oceny pracy menedżera personalnego [w:] H. Król. (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, WSPiZ, Warszawa.
 • Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lutyńska K. (1983), Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego, Ossolineum, Wrocław.
 • Lutyński J. (2000), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Luzzo D.A., Ward B.E. (1995), The Relative Contributions of Self-Efficacy and Locus of Control to the Prediction of Vocational Congruence, "Journal of Career Development", Vol. 21 (4).
 • MacDuffie J.P. (1995), Human Resource Bundles and Manufacturing Performance: Flexible Production Systems in the World Auto Industry, "Industrial Relations and Labor Review", Vol. 48 (2).
 • Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in United States, Princeton University Press, Princeton.
 • Majowska M. (2012), W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji-perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Mamaqi X., Miguel J., Olave P. (2011), The Relationship between Employability and Training, "World Academy of Science, Engineering and Technology", Vol. 5 (80), http://waset.org/Publication/the-relationship-between-employability-and-training/3543 (dostęp: 11.03.2012).
 • Marsh H.W., Hocevar D. (1985), Application of Confirmatory Factor Analysis to the Study of Self-concept: First- and Higher-order Factor Models and their Invariance Across Groups, "Psychological Bulletin", Vol. 97 (3).
 • Martyniak Z. (2000), Efektywność organizacji (refleksje z lektury), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 • Marzec I. (2005), Motywowanie przez upełnomocnienie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3 (4).
 • Marzec I. (2008), Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. II, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Marzec I. (2008), Rola sieci kontaktów zawodowych w rozwoju kompetencji pracowników [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • Marzec I. (2009), Wykorzystanie mentoringu do pobudzania zmian w małym i średnim przedsiębiorstwie [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego", nr 49.
 • Marzec I. (2009), Badania ilościowe w zarządzaniu: podstawowe zagadnienia metodyczne [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 2, WSH, Kielce.
 • Marzec I. (2009), Wymiana pomiędzy przełożonym a podwładnym jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • Marzec I. (2010), Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy, "Zeszyty Naukowe WSZOP w Katowicach", nr 1 (6).
 • Marzec I. (2010), Wykorzystanie mentoringu do budowania zaangażowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 19.
 • Marzec I. (2010), Patologie relacji mentoringu w polskich organizacjach [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marzec I. (2011), Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników - aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marzec I., Burda-Świerz K. (2012), Modele kariery w organizacjach publicznych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Wybrane Aspekty Zarządzania Nowoczesna Organizacją", nr 8, PTE, Łódź.
 • Marzec I., van der Heijden B.I.J.M. (2003), Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ICT, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Marzec I., van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., van der Schoot E., Jedrzejowicz P., Bozionelos N., Epitropaki O., Knauth P., Mikkelsen A., van der Heijde C.M. (2009), Employability Management Practices in the Polish ICT Sector, "Human Resource Development International", Vol. 12 (5).
 • Marzec I., Jedrzejowicz P., van der Heijden B.I.J.M., Bozionelos N., Knauth P., Scholarios D., van der Schoot E. (2009), Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Marzec I., Jędrzejewicz P., Kulikowska-Mrożek M. (2007), Employability Management in the Polish ICT Sector: Problems and Challenges [w:] T. Wieczorek (red.), Internet in the Information Society, WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Marzec I., Szymaniec K. (2013), Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 169.
 • Maxwell G., Scott B., Macfarlane D., Williamson E. (2009), Employers as Stakeholders in Postgraduate Employability Skills Development, " International Journal of Management Education", Vol. 8 (2), http://web.ebscohost.com/ehost/pdtViewer/pdfViewer?sid=a676fcc6-606f-46ed-878e-55390fcc9e3f sessionmgr1 1 1&vid=6&hid=104 (dostęp: 12.08.2013).
 • Mayer R.C., Schoorman F.D. (1998), Differentiating Antecedents of Organizational Commitment: A Test of March and Simon's Model, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 19(1).
 • Mazurek-Kucharska B. (2007), Budowa systemu kompetencyjnego [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A. (2011), Sprawność działania: interpretacja teoretyczna pojęcia [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Z. 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • McClelland D.C. (1973), Testing for Competence Rather than for Intelligence, "American Psychologist", Vol. 28 (1), http://www.lichaoping.com/wp-content/ap7301001.pdf (dostęp: 11.09.2013).
 • McKenzie J. (1996), Paradox - The Next Strategic Dimension. Using Conflict to Reenergize your Business, McGraw-Hill, New York.
 • McNatt D.B., Judge T.A. (2008), Self-efficacy intervention, Job Attitudes, and Turnover: A Field Experiment with Employees in Role Transition, "Human Relations", Vol. 61 (6).
 • McQuaid R.W. (2006), Job Search Success and Employability in Local Labor Markets, "Annals of Regional Science", Vol. 40 (2).
 • McQuaid R.W., Lindsay C. (2005), The Concept of Employability, "Urban Studies", Vol. 42 (2).
 • Melrose M.J., Reid M.D. (2001), A Quality Career Centre, "Quality in Higher Education", Vol. 7 (3).
 • [MG] Ministerstwo Gospodarki (2003), Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r., Warszawa 2003, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/0E78615C-59E3-4906-B8CE-7B2BEE892F2D/21491/NPR20042006.pdf (dostęp: 19.07.2011).
 • [MGiP] Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2005), Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. Dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Raporty/krajowa strategia zatrudnienia.pdf (dostęp: 04.06.2011).
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747.
 • Mikuła B. (2012), Nowy wymiar zachowań organizacyjnych [w:] B. Mikuła (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [MIiR] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Efekty Programu Kapitał Ludzki, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Efekty_POKL_110414.aspx (dostęp: 03.02.2015).
 • Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, Transhumana, Białystok.
 • Mirable R. (1997), Everything you Wanted to Know about Competency Modeling, "Training and Development", Vol. 51 (8).
 • Misra R.K., Mishra P. (2011), Employability Skills: The Conceptual Framework & Scale Development, "Indian Journal of Industrial Relations", Vol. 46 (4).
 • Mitchell J.C. (1969), The Concept and Use of Social Networks [w:] J.C. Mitchell (red.), Social Networks in Urban Situations, Manchester University Press, Manchester.
 • Moore P. (2006), Global Knowledge Capitalism, Self-woven Safety Nets, and the Crisis of Employability, "Global Society", Vol. 20 (4).
 • Morawski M. (2003), Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Moses B. (2001), Recession- Proofing Your Career. 12 Strategies for Bad Times and Good, "The Futurist", Vol. 35 (4).
 • [MPiPS] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy (2009), Flexicurity, bezpieczny i elastyczny rynek pracy, Warszawa, http://www.flexicurity.org.pl (dostęp: 17.03.2010).
 • [MPiPS] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy (2010), Początki ESZ, http://zielonalinia.gov.pl/Poczatki-ESZ-6263 (dostęp: 16.03.2015).
 • [MPiPS] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy (2013), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2012 roku, http://www.psz. praca.gov.pl/_files_/publikacje/2012_osoby_powyzej_50_r_na_rynku_pracy.pdf (10.02.2014).
 • [MRR] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, maj 2007 r., Warszawa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf (dostęp: 02.03.2009).
 • [MRR] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r., Warszawa, http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty programowe/Attachments/87/Program Operacyjny Kapitał Ludzki 05122011.pdf (dostęp: 24.04.2013).
 • Murakami K., Murray L., Sims D., Chedzey K. (2009), Learning on Work Placement: The Narrative Development of Social Competence, "Journal of Adult Development", Vol. 16 (1).
 • Nauta A., van Vianen A., van der Heijden B.I.J.M., van Dam K., Willemsen M. (2009), Understanding the Factors that Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and the Role of Breadth Self-efficacy, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 82 (2).
 • Nawojczyk M. (2002), Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
 • Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [NPR] Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 (2005), wersja przyjęty przez Radę Ministrów 06.09.2005 r. po wprowadzonych zmianach, Warszawa, http://www.fundusze strukturalne.gov.pl/informator/npr2/ (dostęp: 07.08.2011).
 • Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Opengart R., Short D.C. (2002), Free Agent Learners: The New Career Model and its Impact on Human Resource Development, "International Journal of Lifelong Education", Vol. 21 (3).
 • Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Osińska M., Pietrzak M.B., Żurek M. (2011), Wykorzystanie modeli równań strukturalnych do opisu psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji na rynku kapitałowym, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XLII - Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 403.
 • Overtoom C. (2000), Employability Skills: An Update, "ERIC Digest", no. 220, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED445236.pdf (dostęp: 23.11.2013).
 • Pang M., Chua B-L., Chu C.W.L. (2008), Learning to Stay Ahead in an Uncertain Environment, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 19 (7).
 • Parayitam S., Kalra N.K. (2008), From Work-family Conflicts to Psychological Stress, Job Satisfaction and to Life Satisfaction: A Proposed Integrative Model, "Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict", Vol. 12 (2).
 • Park Y., Rothwell W.J. (2009), The Effects of Organizational Learning Climate, Career- enhancing Strategy, and Work Orientation on the Protean Career, "Human Resource Development International", Vol. 12 (4).
 • Parker P. (2008), Promoting Employability in a "Flat" World, "Journal of Employment Counseling", Vol. 45 (1).
 • Parker S.K., Bindl U.K., Strauss K. (2010), Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation, "Journal of Management", Vol. 36 (4).
 • Patterson M.G., West M.A., Shackleton V.J., Dawson J.F., Lawthom R.A, Maitlis S., Robinson D.L., Wallace A.M. (2005), Validating the Organizational Climate Measure: Links to Managerial Practices, Productivity and Innovation, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 26 (4).
 • Perechuda K. (2005), Pracownicy wiedzy jako kr-eatorzy sieciowych potencjałów, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Pierścieniak A., Gałka L., Leśniak A. (2013), System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorstwo i Region", nr 5.
 • Pleśniak A. (2009), Wybór metody estymacji w budowie skali czynnikowej, "Wiadomości Statystyczne", nr 11 (582), http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/w11_09_calosc_inter.pdf (dostęp: 09.07.2013).
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Portal Funduszy Europejskich (2015), Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/ Dokumenty/Zmiany WDokumentach/Strony/Nowelizacja_SZOP_POKL_13032015.aspx (dostęp: 20.03.2015).
 • Prickett R. (1998), Firms Complain of Quality Shortfall among Students, "People Management", Vol. 4 (14).
 • Przechlewski T. (2010), Sposoby oceny modelu pomiaru w praktyce badawczej informatyki ekonomicznej, http://pinkaccordions.homelinux.org/staff/tp/Pubs/sem_intros/ ocena_modelu_pomiaru.html (dostęp: 03.11.2012).
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Quinn R.E, Rohrbaugh J. (1981), A Competing Values Approach to Organisational Effectiveness, "Public Productivity Review", Vol. 5 (2).
 • Radkiewicz P., Widerszal-Bazyl M. (2011), Analiza psychometrycznych właściwości polskiej wersji skali do pomiaru konfliktu praca-rodzina, "Studia Psychologiczne", t. 49, z. 2.
 • Ragins B.R., Cotton J.L. (1999), Mentor Functions and Outcomes: A Comparison of Men and Women in Formal and Informal Mentoring Relationships, "Journal of Applied Psychology", Vol. 84 (4).
 • Ragins B.R., Cotton J.L., Miller J.S. (2000), Marginal Mentoring: The Effects of Type of Mentor, Quality of Relationship, and Program Design on Work and Career Attitudes, "Academy of Management Journal", Vol. 43 (6).
 • Ragins B.R., Scandura T.A. (1994), Gender Differences in Expected Outcomes of Mentoring Relationships, "Academy of Management Journal", Vol. 37 (4).
 • Reichers A.E., Schneider B. (1990), Climate and Culture: An Evolution of Constructs [w:] B. Schneider (red.), Organizational Culture and Climate, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Robbins S.P. (1990), Organisational Theory: Structure, Design and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Rogala B., Firma jako uniwersytet, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", nr 4 (47).
 • Romanowska M. (2007), Trwale wartości zarządzania strategicznego [w:] R. Krupski (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wałbrzyska Wyższa Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Planowanie_strategiczne_w_warunkach_niepwnosci_Krupski_2007.pdf (dostęp: 16.02.2014).
 • Rosiński J. (2010), Kierowanie specjalistami - zrozumieć specyfikę IT [w:] W. Potwora, J. Żurawska (red.), Umiejętności menedżerskie - ich rola w zarządzaniu firmą i samorozwoju, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytut Śląski, Opole.
 • Rostkowski T. (2007), Mierniki elastyczności kapitału ludzkiego oraz elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. Metody oceny [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Rotter J.B. (1966), Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement, "Psychological Monographs", Vol. 80 (1).
 • Rotter J.B. (1975), Some Problems and Misconceptions Related to the Construct of Internal Versus External Control of Reinforcement, "Journal of Consulting and Clinical Psychology", Vol. 43 (1).
 • Rotter J.B. (1990), Internal Versus External Control of Reinforcement: A Case History of a Variable, "American Psychologist", Vol. 45 (4).
 • Rowold J., Hochholdinger S., Schilling J. (2008), Effects of Career-related Continuous Learning: A Case Study, "Learning Organization", Vol. 15 (1).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Dz.U. 2003 r. Nr 1, poz. 2.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sagan A. (2003), Model strukturalny relacji pomiędzy satysfakcją i lojalnością wobec marki, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/strukturalny.pdf (dostęp: 07.07.2013).
 • Sagan A. (2003), Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf (dostęp: 07.07.2013).
 • Sagan A. (2003), Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/pomiarowy.pdf (dostęp: 08.07.2013).
 • Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje do pracy z ludźmi [w:] A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
 • Salanova M., Bakker A.B., Llorens S. (2006), Flow at Work: Evidence for an Upward Spiral of Personal and Organizational Resources, "Journal of Happiness Studies", Vol. 7(1).
 • Sanders J., de Grip A. (2004), Training, Task Flexibility and the Employability of Low Skilled Workers, "International Journal of Manpower", Vol. 25 (1).
 • Sastrowardoyo S., Metcalfe M. (2005), Knowledge Management as Organising Inquirers, "Information Knowledge Systems Management", Vol. 5 (2).
 • Scandura T.A., Schriesheim C.A. (1994), Leader-Member Exchange and Supervisor Career Mentoring as Complementaiy Constructs in Leadership Research, "Academy of Management Journal", Vol. 37 (6).
 • Schein E.H. (1978), Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Addison-Wesley Publishing Company Inc., Reading, Mentlo Park.
 • Schein E.H. (1993), Career Anchors - Discovering Your Real Values, Pfeiffer & Company, London.
 • Schneider B. (1990), The Climate for Service: An Application of the Climate Construct [w:] B. Schneider (red.), Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Schneider B., Schmitt N. (1986), Staffing Organizations, Scott, Foresman, Glenview.
 • Scholarios D., van der Heijden B.I.J.M., van der Schoot E., Bozionelos N., Epitropaki O., Jedrzejowicz P., Knauth P., Marzec I., Mikkelsen A., van der Heijde C.M. (2008), Employability and the Psychological Contract in European ICT Sector SMEs, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 19 (6).
 • Schriesheim C.A., Neider L.L., Scandura T.A. (1998), Delegation and Leader-Member Exchange: Main Effects, Moderators, and Measurement Issues, "Academy of Management Journal", Vol. 41 (3).
 • Schwarzer R., Mueller, J., Greenglas E. (1999), Assessment of Perceived General Self-Efficacy on the Internet: Data Collection in Cyberspace, "Anxiety, Stress, and Coping", Vol. 12(2).
 • Schyns B., Torka N., Gossling T. (2007), Turnover Intention and Preparedness for Change: Exploring Leader-member Exchange and Occupational Self-efficacy as Antecedents of Two Employability Predictors, "Career Development International", Vol. 12 (7).
 • Seibert S.E., Kraimer M.L., Crant J.M. (2001), What do Proactive People Do? A Longitudinal Model Linking Proactive Personality and Career Success, "Personnel Psychology", Vol. 54 (4).
 • Seibert S.E., Kraimer M.L., Liden R.C. (2001), A Social Capital Theory of Career Success, "Academy of Management Journal", Vol. 44 (2).
 • Seligman M.E.P. (1998), Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life, Pocket, New York.
 • Selznick Ph. (1957), Leadership in Administration, Harper & Row, New York.
 • Siikaniemi L. (2009), Competence and Employment Forum. Linking HRD and HRM, "Journal of European Industrial Training", Vol. 33 (5).
 • Silla I., De Cuyper N., Gracia F.J., Peiro J.M., De Witte H. (2009), Job Insecurity and Well-Being: Moderation by Employability, "Journal of Happiness Studies", Vol. 10 (6).
 • Silver D. (1985), Entrepreneurial Megabucks: The 100 Greatest Entrepreneurs of the Last 25 Years, Jon Wiley & Sons, New York.
 • Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Singh M. (2005), Career Drivers of New-age Employees: Implications for Organisational Reward and Employee Development Systems, no. WP2005-04-04, IIMA Working Papers from Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department, http://www.iimahd.ernet.in/publications/data/2005-04-04manjari.pdf (dostęp: 15.02.2010).
 • Skalik J. (2012), Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
 • Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Skurzyńska-Sikora U. (2008), Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3.
 • Smith-Ruig T. (2009), Exploring Career Plateau as a Multi-faceted Phenomenon: Understanding the Types of Career Plateaux Experienced by Accounting Professionals, "British Journal of Management", Vol. 20 (4).
 • Sol E., Hoogtanders Y. (2005), Steering by Contract in the Netherlands: New Approaches to Labour Market Integration [w:] E. Sol, M. Westerweld (red.), Contractualism in Employment services - A New Form of Welfare State Governance, Kluwer Law International, Hague.
 • Sopińska A. (2006), Konkurencyjność przedsiębiorstwa jako wypadkowa profilu zasobów [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie Strategiczne. Ujęcie zasobowe, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wałbrzych, http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Ujecie_zasobowe_Krupski 2006.pdf (dostęp: 25.09.2013).
 • Spector P.E. (1988), Development of the Work Locus of Control Scale, "Journal of Occupational Psychology", Vol. 61 (4).
 • Spreitzer G. (1995), Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation, "Academy of Management Journal", Vol. 38 (5).
 • Spreitzer G.M. (1996), Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment, "Academy of Management Journal", Vol. 39 (2).
 • Sroka W. (2009), Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich, "Rocznik Nauk Rolniczych", seria G, t. 96, z. 4.
 • Stachak S. (2006), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Stajkovic A. D., Luthans F. (1998), Self-efficacy and Work-related Performances: A Meta-analysis, "Psychological Bulletin", Vol. 124 (2).
 • Stake R.E. (2000), Case Study [w:] N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research, Sage Public., Thousand Oaks.
 • Steers M.R. (1977), Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment, "Administrative Science Quarterly", Vol. 22 (1).
 • Stein B.A., Kanter R.M. (1993), Leadership for Change: The Rest of the Story, "Frontiers of Health Services Management", Vol. 10 (2).
 • Stokes S.L. Jr (1996), Coping with Change at the Top, "Information Systems Management", Vol. 13(1).
 • Stinglhamber R., De Cremer D.D., Mercken L. (2006), Perceived Support as a Mediator of the Relationship between Justice and Trust: A Midtiple Approach, "Group and Organizational Management", Vol. 31 (4).
 • Strojny M. (2004), Pracownicy wiedzy - przegląd badań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Strużyna J., Madej E. (2005), Przyszłość zarządzania karierą, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2 (41).
 • Styla R. (2009), Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) - wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa, "Psychologia Społeczna", t. 4, nr 1-2 (10).
 • Super D.J. (1957), Psychology of Careers, Harper and Row, New York.
 • Super D.J. (1980), A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 16 (3).
 • Swanson R.A., Holton III E.F. (2009), Foundations of Human Resource Development, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Sypniewska B.A. (2009), Kompetencje a kwalifikacje i umiejętności, "Miscellanea Oeconomicae" Studia i materiały, Ludzie - Jakość - Organizacja, Rok 13, nr 2.
 • Szalma J.L., Hancock P.A., Dember W.N., Warm J.S. (2006), Training for Vigilance: The Effect of Knowledge of Results Format and Dispositional Optimism and Pessimism on Peiformance and Stress, "British Journal of Psychology", Vol. 97 (1).
 • Szanferberg R. (2006), Marginalizacja i wykluczenie społeczne, Wykłady, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/bibliotekaeS_pliki/wyklad_wykluczenie_spoleczne.pdf (dostęp: 12.01.2009).
 • Sztabiński P.B. (2000), Ogólne zasady prowadzenia wywiadu [w:] Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Podręcznik ankietera, SMG/KRC Poland Media S.A., IFiS PAN, Warszawa.
 • Świgoń M. (2011), Personal Knowledge Management (PKM) and Personal Employability Management (PEM) - Concepts Based on Competences, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital.
 • Talavera E.R., Perez-Gonzalez J.C. (2007), Training in Socio-emotional Skills through On-site Training, "European Journal of Vocational Training", No. 40 (1).
 • Tampoe M. (1996), Motivating Knowledge Workers-The Challenge for the 1990s [w:] P.S. Myers (red.), Knowledge Management and Organizational Design, Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Tan F.M. (2008), Organisational Support as the Mediator of Career-Related HRM Practices and Affective Commitment: Evidence From Knowledge Workers In Malaysia, "Research and Practice in Human Resource Management", Vol. 16 (2).
 • Tangian A. (2008), Is Europe Ready for Flexicurity? Empirical Evidence, Critical Remarks and a Reform Proposal, "Intereconomics - Review of European Economic Policy", Vol. 43 (2).
 • Tansky J.W., Cohen D.J. (2001), The Relationship between Organizational Support, Employee Development, and Organizational Commitment: An Empirical Study, "Human Resource Development Quarterly", Vol. 12 (3).
 • Taylor A. (2005), What Employers Look for: The Skills Debate and the Fit with Youth Perceptions, "Journal of Education and Work", Vol. 18 (2).
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 18 (7).
 • Thijssen J.G.L. (1998), Employability: Conceptuele varianten en componenten [Employability: Conceptual Variants and Components], FSW, Universiteit Utrecht, Uhecht.
 • Thijssen J.G.L., van der Heijden B.I.J.M., Rocco T.S. (2008), Toward the Employability-Link Model: Current Employment Transition to Future Employment Perspectives, "Human Resource Development Review", Vol. 7 (2), aehrdcolloquium.wikispaces.com/file/view/HRDR314955.pdf (dostęp: 15.02.2012).
 • Thomas K.W., Velthouse B.A. (1990), Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation, "Academy of Management Review", Vol. 15 (4).
 • Thompson M., Heron P. (2005), The Difference a Manager Can Make: Organizational Justice and Knowledge Worker Commitment, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 16 (3).
 • Thomsen S.L, (2009), Explaining the Employability Gap of Short-Term and Long-Term Unemployed Persons, "KYKLOS, International Review for Social Sciences", Vol. 62 (3).
 • Tichy N.M., Tushman M.L., Fombrum C. (1979), Social Network Analysis for Organizations, "Academy of Management Review", Vol. 4 (4).
 • Tomaszewska-Lipiec R. (2011), Edukacja w zakładzie pracy. Kontekst teoretyczny a wyniki badań własnych, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" (Polish Journal of Continuing Education), nr 2 (73).
 • Tomczyk M. (2012), Wybrane aspekty dotyczące twórczych zmian osobowości, "Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO", nr 3 (11), http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2012-3Tomczyk.pdf (dostęp: 26.12.2013).
 • Trevino L.K., Webster J. (1992), Flow in Computer-Mediated Communication. Electronic Mail and Voice Mail Evaluation and Impacts, "Communication Research", Vol. 19 (5).
 • Tseng M. (1970), Locus of Control as a Determinant of Job Proficiency, Employability and Training Satisfaction of Vocational Rehabilitation Clients, "Journal of Counselling Psychology", Vol. 17.
 • Tsui A.S. (1987), Defining the Activities and Effectiveness of the Human Resource Department: A Multiple Constituency Approach, "Human Resource Management", Vol. 26(1).
 • Tsui A.S., Pearce J.L., Porter L.W., Tripoli A.M. (1997), Alternative Approaches to the Employee-Organization Relationship: Does Investment In Employees Pay Off? "Academy of Management Journal", Vol. 40 (5).
 • Turban D.B., Dougherty T.W. (1994), Role of Protégé Personality in Receipt of Mentoring and Career Success, "Academy of Management Journal", Vol. 37 (3).
 • Turska E. (2010), Kompetencje kariery ludzi młodych a oczekiwania współczesnych organizacji [w:] B. Kożusznik, M. Chrupały-Pniak (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tzafrir S., Harel G.H., Baruch Y., Dolan S.L. (2005), The Consequences of Emerging HRM Practices for Employees Trust in their Manager, "Personnel Review", Vol. 33 (6).
 • Ullah I., Yasmin R. (2013), The Influence of Human Resource Practices on Internal Customer Satisfaction and Organizational Effectiveness, "Journal of Internet Banking & Commerce", Vol. 18 (2).
 • van Velzen M. (2005), Moving on and up? Facilitating Transitions for Flexible Workers in Value-Added Logistics, "Managing Social Risks through Transitional Labour Markets", Working paper, TLM.NET, http://www.siswo.uva.nl/tlm/root_files/WorkP05-18Van Velzen.pdf (dostęp: 23.03.2009).
 • Verbruggen M., Sels L., Forrier A. (2007), Unraveling the Relationship between Organizational Career Management and the Need for External Career Counseling, "Journal of Vocational Behaviour", Vol. 71 (1).
 • Veres J.G. III, Locklear T.S., Sims R.R. (1990), Job Analysis in Practice: A Brief Review of the Role of Job Analysis in Human Resources Management [w:] G.R. Ferris, K.M. Rowland, R.M. Buckley (red.), Human Resource Management: Perspectives and Issues, Allyn & Bacon, Boston.
 • van Vianen A.E.M., Fischer A.H. (2002), Illuminating the Glass Ceiling: The Role of Organizational Culture Preferences, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 75 (3).
 • de Waal A. A. (2012), Characteristics of High Performance Organisations, "Business Management and Strategy", Vol. 3 (1), http://www.macrothink.org/journal/index.php/bms/article/view/869/761 (dostęp: 07.01.2013).
 • Walkowiak R. (2008), Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • Wallace J.E. (2001), The Benefits of Mentoring for Female Lawyers, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 58 (3).
 • Wang C.L., Ahmed P.K. (2003), Managing Knowledge Workers, Working Paper Series 2003, Management Research Centre, University of Wolverhampton, Shropshire.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1997), Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Waterman Jr R.H., Waterman J.A., Collard B.A. (1994), Toward a Career-Resilient Workforce, "Harvard Business Review", Vol. 72 (4).
 • Waters L., McCabe M., Kiellerup D., Kiellerup S. (2002), The Role of Formal Mentoring on Business Success and Self-esteem in Participants of a New Business Start-up Program, "Journal of Business and Psychology", Vol. 17 (1).
 • Wawrzyniak B. (1999), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firm, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • Werbel J., Landau J., DeCarlo T.E. (1996), The Relationship of Pre-Entry Variables to Early Employment Organizational Commitment, "Journal of Personal Selling and Sales Management", Vol. 16 (2).
 • Wiatrowski Z. (2011), Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy - cz. III, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" (Polish Journal of Continuing Education), nr 1 (72).
 • Wieck K.L., Dols J., Northam S. (2009), What Nurses Want: The Nurse Incentives Project, "Nursing Economics", Vol. 27 (3).
 • Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003), Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007), Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wiener Y., Vardi Y. (1980), Relationship between Job, Organization and Career Commitments and Work Outcomes: An Integrative Approach, "Organizational Behavior and Human Performance", Vol. 26 (1).
 • Więziak-Białowolska D. (2011), Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, "Zeszyty naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH", nr 16, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/strukturayiSiD/publikacje/Documents/Working_ Paper/ISID WP_16_2011.pdf (dostęp: 26.09.2012).
 • Wilensky H. (1961), Work, Career and Social Integration, "International Social Science Journal", Vol. 12 (4).
 • Williams C. (2005), The Discursive Construction of the 'Competent' Learner-worker: from Key Competencies to 'Employability Skills', "Studies in Continuing Education", Vol. 27 (1).
 • Wittekind A., Raeder S., Grote G. (2010), A Longitudinal Study of Determinants of Perceived Employability, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 31 (4).
 • Wojszczak-Turek A. (2007), Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika w organizacjach wiedzy [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Wood R.E., Bandura A. (1989), Impact of Conceptions of Ability on Self-regulatory Mechanisms and Complex Decision Making, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 56 (3).
 • Wright P.M., Snell S. A. (1998), Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management, "Academy of Management Review", Vol. 23 (4).
 • Wright S. (1918), On the Nature of Size Factors, "Genetics", Vol. 3 (4).
 • Wright S. (1934), The Method of Path Coefficients, "Annals of Mathematical Statistics", Vol. 5 (3).
 • Wright S. (1960), Path Coefficients and Path Regressions: Alternative or Complementary Concepts? "Biometrics", Vol. 16 (2).
 • Wysocka-Madej M., Rybicka E., Lemieszewska R. (2009), Międzynarodowa Organizacja Pracy 90 lat istnienia: informator, MPiPS, Warszawa, http://www.dialog.gov.pl/ gfx/mpips/userfiles/_public/Broszury/Miedzynarodowa 0rganizacja Pracy - 90 1at istnienia.pdf (dostęp: 24.12.2010).
 • Yuchtman E., Seashore S.E. (1967), A System Resource Approach to Organizational Effectiveness, "American Sociological Review", Vol. 32 (6).
 • Zacny B. (2004), Konfirmacyjna analiza czynnikowa [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Zahra Sh.A., Ireland R.D., Hitt M.A. (2000), International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning, and Performance, "Academy of Management Journal", Vol. 43 (5).
 • Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014, Dz.U. UE 2011/C 217/02 z dnia 23.7.2011 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0723 02 &irom=PL (dostęp: 06.04.2012).
 • Zasuwa G. (2011), Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów [w:] Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych, materiały seminaryjne, StatSoft, Kraków.
 • Zhang J., Liu Y. (2010), Organizational Climate and its Effects on Organizational Variables: An Empirical Study), "International Journal of Psychological Studies", Vol. 2 (2).
 • Zieleniewski J. (1979), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zuba M. (2009), Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie", Seria: Ekonomia, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.