PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy | 33--42
Tytuł artykułu

Paradoksy w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradoxes in the Development of Academic Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość akademicka to aktualny temat ze względu na jej znaczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Innowacyjność gospodarki w głównej mierze zależy od jakości współpracy świata nauki i biznesu. Niestety działania oraz projekty podejmowane w celu jej usprawnienia nie przynoszą zamierzonych efektów, także w skali europejskiej - co przyjęło się określać mianem paradoksu europejskiego. Rola uczelni w transferze innowacji, wiedzy i technologii do biznesu oraz budowanie partnerstwa na linii nauka-biznes są bardzo istotne. Celem opracowania jest wskazanie istnienia efektu paradoksu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Praca ma charakter rozważań nad mentalnymi przyczynami określonych sprzeczności, które hamują komercjalizację wiedzy. Autor zwraca uwagę, że należy ich szukać przede wszystkim w wewnętrznych uwarunkowaniach funkcjonowania uczelni.(abstrakt oryginalny)
EN
The academic entrepreneurship is a topical issue because of the importance in the commercialization of research results. The innovativeness of the economy depends on the quality of cooperation between science and business. Unfortunately actions and projects undertaken in order to improve it do not bring the desired results, also on the European scale - which is called "European paradox". The role of universities in the transfer of innovation, knowledge and technology to business and the creation of partnerships between science and business is very important. The main aim of this paper is to identify the existence of the paradox effect in the development of academic entrepreneurship in Poland. The work is a reflection on the mental causes of identified contradictions that inhibit the commercialization of knowledge. The author points out that they must be searched mainly in the domestic aspects of the functioning of the university.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bąkowski A., 2005, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej przez projekty Unii Europejskiej, [w:] Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa, s. 37-53.
 • Bendyk E., 2010, Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, [w:] Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa, s. 71-79.
 • Borowska-Pietrzak A., 2010, Szkoła humanizacyjna, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 49-58.
 • Cichocki T., 2005, Europejska sieć centrów transferu technologii przy uczelniach UE, [w:] Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa, s. 53-72.
 • Cichomska-Szpakowska P., Czyż P., 2011, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce i za granicą, [w:] Fabińska M., Czyż P. (red.), Przedsiębiorczość akademicka w praktyce, SWSPiZ, Łódź, s. 6-12.
 • Cyran K. Kurek O., 2012, Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich, [w:] Waltoś S., Rozmus A. (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czyżewska M., 2012, Nauka a biznes - warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce, [w:] Waltoś S., Rozmus A. (red.) Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 233-258.
 • Czyżewska M., Skica T., 2012, Współczesne modele rynków pracy naukowców na świecie jako pochodna modeli szkolnictwa wyższego, [w:] Waltoś S., Rozmus A. (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 43-82.
 • Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, Organizacja i Zarządzanie, nr 4, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Herranz N., Ruiz-Castillo J., 2011, The end of the European Paradox, Economic Series 11-27, Universidad Carlos III de Madrid.
 • Komisja Europejska, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu - EUROPA 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (3.10.2015).
 • Kowalewski T., Popławski W.T., 2009, Między tradycją a nowoczesnością. Wyłanianie się kapitału intelektualnego w uniwersytecie III generacji, [w:] Wisła R., Okoń-Horodyńska E. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy I Innowacji, Warszawa 2009, s. 141-145.
 • Larroulet C., Couyoumdjian J.P., 2009, Entrepreneurship and Growth: A Latin American Paradox?, Facultad de Economia y Negocios, UDD, http://repositorio.udd.cl/ (10.01.2016).
 • Li J., Leung A.S.M., Young M., Xin Y., Ca Z., Huan J., 2012, A yin/yang perspective on the 2008 global financial crisis, British Journal of Management, vol. 23, s. 119-125.
 • Łukasik K., 2013, Rola kultury proinnowacyjnej w tworzeniu przedsiębiorczego środowiska pracy, [w:] Skowron-Grabowska B. (red.), Rozwój przedsiębiorczości, WWZPCz, Częstochowa, s. 60-68.
 • Matusiak K.B., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (red.), 2008, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • McGregor D., 2006, The Human side of Enterprise, The McGraw-Hill Companies, Columbus.
 • Polowczyk J., 2014, Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 2 (263), s. 107-125.
 • Reber A.S., Reber E., 2002, Słownik psychologii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Shane S., 2004, Academic Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/ (10.10.2015).
 • Szynaka R., 2009, Przedsiębiorczość akademicka szansą rozwoju uczelni, Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 1, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm.
 • Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011 Nr 84, poz. 455.
 • Woźniak L., 2014, Staże narzędziem intensyfikacji współpracy nauki i przemysłu. Wpływ współpracy przemysłu i nauki na wzrost konkurencyjności województwa podkarpackiego, Agencja Reklamowa NOWOMOWA, Rzeszów.
 • Wright M., Birley S., Mosey, S, 2004, Entrepreneurship and university technology transfer, The Journal of Technology Transfer, vol. 29, no. 3/4, s. 235-246.
 • Wywiał J., 2002, Metody statystyczne w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171426957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.