PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1-2 | 150--162
Tytuł artykułu

Rola organów wykonawczych gmin w rozwiązywaniu konfliktów interesów związanych z realizacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie budowy spalarni odpadów

Warianty tytułu
The Role of the Executive Bodies of Municipalities in Resolving Conflicts of Interest Related to the Construction of Regional Municipal Waste Processing Plants Using the Example of the Construction of a Waste Incineration Plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę konfliktów interesów związanych z wydawaniem przez organy wykonawcze gmin zezwoleń inwestycyjnych na realizację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Samorządy gminne są odpowiedzialne za zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji tych instalacji oraz za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Realizacja tych zadań - jak podkreśla autorka - wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań o charakterze ustrojowym zmierzających do utworzenia w Polsce "społeczeństwa recyklingu". (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of conflicts of interest related to the executive bodies of municipalities issuing investment permits for the construction of regional municipal waste processing plants. Municipal self-governments are responsible for ensuring the construction, maintenance and operation of these installations, as well as for the achievement of appropriate levels of recycling, preparation for re-use and recovery using other methods, as well as the reduction in the mass of biodegradable municipal waste transferred for disposal. The implementation of these tasks - as the authoress emphasizes - requires the introduction of new solutions of a systemic nature intended to create a "recycling society" in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
150--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • K. Terek, Pod presją czasu, "Przegląd Komunalny" 2013/11, s. 54-60.
 • N. Kinitz, Raport. Spalarnie w Polsce. Budujemy pełną parą, "Przegląd Komunalny" 2014/9, s. 10.
 • T. Pająk, Spalarnia odpadów w odbiorze społecznym, "Aura" 2004/10, s. 12-14.
 • J. Znamiec, Gmina jako strona jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1994/6, s. 43 i n.
 • W. Chróścielewski, Gmina jako strona postępowania administracyjnego - konsekwencje prawne uchylenia art. 27a k.p.a., "Samorząd Terytorialny" 1995/4, s. 21 i n.
 • J.P. Tarno, Ochrona interesu prawnego jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 721-729.
 • J. Jerzmański, Gospodarka odpadami komunalnymi jako zadanie własne gminy - bariery prawne i organizacyjne, w: M. Woźniak, J. Ryszka (red.), Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Opole 2006, s. 123.
 • K. Karpus, Wybrane problemy implementacji dyrektyw unijnych w sprawie odpadów, w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 238.
 • M. Górski, Prawne zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w: Zarządzanie gospodarką odpadami. Budowa gminnych systemów, Poznań 2012, s. 30.
 • W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013, s. 384 i n.
 • B. Rakoczy (red.), K. Karpus, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013, s. 410.
 • M. Górski, Termiczne przekształcanie odpadów w świetle aktualnych regulacji prawnych, "Przegląd Komunalny" 2014/2 (dodatek), s. 7.
 • H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Warszawa 2012, s. 170.
 • W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Warszawa 2012, s. 124.
 • I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, Warszawa 1999, s. 100.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • K. Strzyczkowski, Interes lokalny w terytorialnym planowaniu społeczno-gospodarczym, "Organizacja-Metody-Technika" 1986/1, s. 1 i n.
 • H. Kisilowska, Interes publiczny jako podstawowa kategoria istnienia samorządu terytorialnego, w: H. Kisilowska, E. Malak (red.), Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2010, s. 87 i n.
 • D. Wilkowska-Kołakowska, Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa 2012, s. 207 i n.
 • M. Tabernacka, Płaszczyzny interesów w obszarze zagospodarowania przestrzennego, w: M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 356.
 • J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994, s. 172.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 20.
 • B. Iwańska, Koncepcja "skargi zbiorowej" w prawie ochrony środowiska, Warszawa 2013, s. 310.
 • M. Rudnicki, Koncepcja reformy służb ochrony środowiska, w: M. Rudnicki (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 139 i n.
 • G. Dobrowolski, Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska, w: M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011, s. 102 i n.
 • M. Zakrzewska, Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle zasady subsydiarności, w: T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Warszawa 2014.
 • M. Górski, W poszukiwaniu modelu administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.