PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 9--28
Tytuł artykułu

Polityka publiczna wobec niepełnosprawności - propozycje perspektyw teoretycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public policy towards disability - theoretical approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tekście wskazano na konieczność wprowadzenia istotnych zmian polityki publicznej wobec niepełnosprawności - związanych ze zmianą paradygmatu z medycznego na społeczny. Zaproponowano jednocześnie i pokrótce omówiono trzy perspektywy teoretyczne, które mogłyby być pomocne w analizie polityki publicznej wobec niepełnosprawności, a w przyszłości służyć jej przeformułowaniu. Są to: • perspektywa biograficzna i trajektoria życia codziennego, • ujęcie problemu w ramach procesu wykluczenia społecznego, • analiza polityki publicznej w kategoriach spodziewanego niepowodzenia. Na zakończenie przedstawiono rozróżnienie pomiędzy polityką społeczną i polityką publiczną wobec niepełnosprawności, wskazując na przewagę podejścia charakterystycznego dla nauk o polityce publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The text points out the need for significant changes in the disability policies, which result from the paradigm shift from medicine to social issues. Three theoretical approaches are presented and briefly discussed, which might be helpful when analyzing the public policy towards disability and eventually be used when reformulating it. First, the biographical approach and the trajectory of everyday life are presented. Then, the problem is discussed in the context of the social exclusion followed by the analysis of the public policies from the perspective of the expected failure. Finally the text presents the differences between social and public disability policies and points out the advantages of the approach typical for public policy-related sciences. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bakalarczyk R., Kubicki P., Polakowski M., Szelewa D., Niepełnosprawność: problemy opieki. Warszawskie debaty o polityce społecznej 15, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), Warszawa 2015.
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Blaska J., The power of language: Speak and write using "person first", w: Perspectives on disability, red. M. Nagler, Palo Alto, California 1993.
 • Błędowski P., Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej - próba charakterystyki, "Studia z Polityki Publicznej" 2014, nr 3 (3).
 • Bratkowski J., Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, w: Polscy niepełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014.
 • Brzezińska A., Rycielski P., Sijko K., Wyzwania metodologiczne: diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Disability and the Life Course: Global Perspectives, red. M. Priestley, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Flynn E., From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
 • Galasiński D., Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" 2013, nr 4.
 • Heller T., Parker Harris S. K., Disability Through the Life Course, SAGE Publications Inc., 2011.
 • Hirschman A. O., Crossing Boundaries: Selected Writings, Zone Books, New York 2001.
 • Hughes B., Paterson K., The Social Model of Disability and the Disappearing Body: Towards a Sociology of Impairment, "Disability & Society" 1997, Vol. 12, No. 3.
 • Karwacki A., Usługi reintegracji społecznej. Istota, procedury, problemy, w: Reintegracja: aktywna polityka społeczna w praktyce, red. A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.
 • Kaźmierska K., Badania biograficzne w naukach społecznych, "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2013, t.9, nr4.
 • Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.
 • Kubicki P., Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w lokalnej polityce społecznej, niepublikowana praca doktorska, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Kubicki P., Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej Polsce, w: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2011.
 • Kumaniecka-Wiśniewska A., Zakrzewska-Manterys E., Studiowanie w narracjach niepełnosprawnych studentów, "Studia Socjologiczne" 2014, nr 2.
 • Kurowski K., Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
 • Ludność: stan i struktura demograficzno-społeczna: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
 • Lynch R. T., Thuli K., Groombridge L., Person-First Disability Language: A Pilot Analysis of Public Perceptions, "The Journal of Rehabilitation" 1994, Vol. 60, No. 2.
 • Maciejasz M., Kubicki P., Niepełnosprawność i długotrwała choroba - definiowanie, koszty i zadania dla polityki społecznej, "Polityka Społeczna" 2014, nr 3T.
 • Marska-Dzioba N., Racjonalność wydatków publicznych przeznaczonych na integrację osób niepełnosprawnych w Polsce, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2013.
 • McIlroy G., Storbeck C., Development of Deaf Identity: An Ethnographic Study, "Journal of Deaf Studies and Deaf Education" 2011, Vol. 16, No. 4.
 • Meyer M. W., Zucker L. G., Permanently failing organizations, Sage Publications, Newbury Park 1989.
 • Mica A., Nys S., Permanent Failure, Successful Failure and Fracasomania: Solving the Problem of Ownerless Dogs Problem in Romania, Onati Institute Seminar Series, Onati International Institute for the Sociology of Law, Antigua Universidad 2014.
 • Morris J., Rethinking disability policy, Joseph Rowntree Foundation, York 2011.
 • Olcoń-Kubicka M., Kubicki P., Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, "Polityka Społeczna" 2012, nr 2T.
 • Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, red. M. Augustyn, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa 2010.
 • Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
 • Peters B. Guy, American public policy: promise and performance, CQ Press, Washington, D. C. 2004.
 • Piętka-Kosińska K., Koszty niepełnosprawności, "Polityka Społeczna" 2012, nr 2T.
 • Polscy niepełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki,Wydawnictwo AGH, Kraków 2014.
 • Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, red. D. Buchalska, A. M. Waszkielewicz, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
 • Power A., Lord J. E., DeFranco A. S., Active Citizenship and Disability: Implementing the Personalisation of Support, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
 • Priestley M., Disability: a life course approach, Blackwell, 2003.
 • Rimmerman A., Social Inclusion of People with Disabilities: National and International Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2014.
 • Roulstone A., Prideaux S., Understanding Disability Policy, Understanding Welfare, Policy Press, Bristol 2012.
 • Schur L., Kruse D., Blanck P., People with Disabilities: Sidelined or Mainstreamed?, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
 • Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 1.
 • Seibel W., Successful Failure: An Alternative View on Organizational Coping, "American Behavioral Scientist" 1996, Vol. 39, No. 8.
 • Shah S., Priestley M., Disability and social change: private lives and public policies, Policy Press, Bristol 2011.
 • Shakespeare T., Disability Rights and Wrongs, Routledge, New York 2006.
 • Shakespeare T., Disability Rights and Wrongs Revisited, Routledge, London-New York 2013.
 • Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, red. J. Zadrożny, Fundacja KSK, Warszawa 2015.
 • Strauss A. L., Zwierciadła i maski: w poszukiwaniu tożsamości, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2013.
 • Szarfenberg R., Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne, w: Analiza polityki publicznej. Podejście teoretyczno-metodologiczne, red. A. Wojciuk, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Szarfenberg R., O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną, "Problemy Polityki Społecznej" 2013, nr 22.
 • Vanhala L., Making Rights a Reality?: Disability Rights Activists and Legal Mobilization, Cambridge University Press, 2014.
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" 2013, nr 2.
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" 2013, nr 4.
 • Wołowicz-Ruszkowska A., Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.
 • World report on disability, World Health Organization, World Bank, Geneva 2011.
 • Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2008.
 • Woźnicki J., Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, "Nauka" 2012, nr 1.
 • Wójtowicz-Pomierna A., Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych: dylematy systemowe, w: Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, red. A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne: raport z badań, red. B. E. Abramowska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2014.
 • Zakrzewska-Manterys E., Down i zespół wątpliwości: studium z socjologii cierpienia, Semper, Warszawa 1995.
 • Zybała A., Polityki publiczne: doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach: Jak działa państwo, gdy zamierza (chce) musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.