PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 420 Strategie. Procesy i praktyki | 376--386
Tytuł artykułu

Uwarunkowania innowacyjności strategii rozwoju regionalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinats of Innovativeness of Regional Development Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na treść opracowania składają się następujące zagadnienia: istota strategii rozwoju regionalnego i innowacyjności, klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności strategii rozwoju regionalnego w Polsce, charakterystyka zagadnień innowacyjności w dokumentach strategicznych województwa mazowieckiego oraz analiza uwarunkowań innowacyjności w strategiach rozwoju województwa mazowieckiego. Celem opracowania było wskazanie, na ile innowacyjność jest podstawą strategii rozwoju województwa i co ją warunkuje. Cel pracy ma przede wszystkim charakter poznawczy. Artykuł powstał na podstawie literatury przedmiotu i czterech dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że podstawowymi uwarunkowaniami innowacyjności strategii rozwojowych w województwie mazowieckim były wytyczne polityki innowacyjnej UE i przyjęte na szczeblu krajowym w dostosowaniu do posiadanego potencjału wytwórczego i naukowo-badawczego(abstrakt oryginalny)
EN
The content of this article consists of the following issues: the essence of regional development strategy and innovativeness, the classification of determinants innovativeness regional development strategies in Poland, thecharacteristics of issues of innovativeness in the strategic documents of Mazovia and the analysis of the innovativeness determinants in development strategy of Mazovia. The aim of this article is an indication if innovativeness is the basis of the regional development strategy, and what it is determined by. The aim of the study has primarily the cognitive character, based on the literature and the four strategic documents of Mazovia. The observations and considerations indicate that the basic determinants of innovativeness in development strategies in Mazovia were the guidelines of innovation policy in the EU and national level in adapting to productive resources and scientific-research potential(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Eurostat, 2015, Nomenclature of Territorial Units for Statistics - Overview, http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview, dostęp z 20.10.2015.
 • Grzela J., 2011, Region, regionalizm, regionalizacja - wybrane aspekty teoretyczne, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, nr 1, s. 11-27.
 • Jasiński A.H., Wiatrak A.P., 2010, Region jako podmiot ekonomiczny a regionalny system innowacji, [w:] Jasiński A.H. (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Krawczyk-Sokołowska I., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Mazowsze 2006, Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja), Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Mazowsze 2008, Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Mazowsze 2013, Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • Mazowsze 2015, Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. System wspierania oraz inteligentna specjalizacja regionu, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 • MG 2013, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 • Nowakowska A., 2007, Regionalne strategie innowacji w Polsce - pierwsze doświadczenia i oceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 453, seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 8, s. 203-210.
 • PARP 2013, Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badań, Warszawa.
 • Pichlak M., 2015, Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach, Organizacja i Kierowanie, nr 2, s. 37-50.
 • RM 2012, Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Romanowska M., 2015, Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, Przegląd Organizacji, nr 8, s. 4-8.
 • Sztando A., 2011, Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 180, s. 45-55.
 • UE 2010, Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 • UE 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju, EUR-Lex, COM (2012) 79 Final, Bruksela dnia 29.02.2012.
 • UE 2014, Horizon 2020 w skrócie, Program naukowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Wiatrak A.P., 2006, Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie, Problemy Zarządzania, nr 3, s. 8-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.